Federalna uprava civilne zaštite


Sjedište Federalne uprave civilne zaštite
Vitomira Lukića 10, Sarajevo
Tel: +387 33 779-450
Fax: +387 33 779-499
Protokol / pisarnica: + 387 33 779 467Direktor: Fahrudin Solak

Tel: +387 33 779-451Organizacijska struktura


Uprava je oganizovana u sektore:

  • Kabinet direktora,
  • Sektor za planiranje, mjere zaštite i spašavanja i vatrogastvo,
  • Federalni centar za obuku struktura zaštite i spašavanja i tehničke poslove,
  • Sektor za materijalno-finansijske,
  • Sektor za normativno-pravne i opšte poslove,
  • Inspektorat civilne zaštite,
  • Sektor za organizaciju deminiranja i uništavanja NUS-a,
  • Federalni operativni centar civilne zaštite,
  • Samostalni izvršilac interne kontrole.

DjelokrugOrganizovanje, pripremanje i funkcionisanje civilne zaštite, praćenje stanja priprema civilne zaštite uz predlaganje i poduzimanje mjera na unapređenju organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite; izdavanje naređenja za upotrebu jedinica, službi, štabova i povjerenika civilne zaštite na provođenju mjera zaštite i spašavanja; organizovanje i praćenje realizacije obuke građana na provođenju samozaštite, organizovanja i koordinaciju provođenja mjera zaštite i spašavanja; donošenje nastavnih planova i programa obuke struktura civilne zaštite; predlaganje programa zajedničkih samostalnih vježbi i izradu elaborata za izvođenje vježbi civilne zaštite; implementacija Programa deminiranja i hitne intervencije na uklanjanju neeksplodiranih ubojitih sredstava, izvlačenju i spašavanju nastradalih iz minskih polja; pripremu propisa u oblasti civilne zaštite, međunarodnu suradnju po pitanjima iz oblasti civilne zaštite; predlaganje planova naučnoistraživačkih projekata iz oblasti civilne zaštite i praćenje njihove realizacije, inspekcijski nadzor iz oblasti civilne zaštite i dr.


Sjedište Federalne uprave civilne zaštite | Kontakt


Pomoćnik direktora u sektoru za planiranje, mjere zaštite i spašavanja i vatrogastvo:
Mirsad Teskeredžić
Tel: +387 33 779 455
teskeredzic.m@fucz.gov.ba

Pomoćnik direktora u sektoru za računovodstveno-finansijske poslove, javne nabavke i skladištenje:
Mira Lazić
Tel: +387 33 779-492
lasic.m@fucz.gov.ba
   
Pomoćnik direktora u Sektoru za pravne i opće poslove:
Enisa Bajrović
Tel: +387 33 779-458
bajrovic.e@fucz.gov.ba
 
Glavni inspektor u Inspektoratu civilne zaštite:
Stanko Slišković
Tel: +387 33 779-471
sliskovic.s@fucz.gov.ba

Pomoćnik direktora u operativnom centru:
Ismet Sendić
Tel: +387 33 779-454
sendic.i@fucz.gov.ba

Operativni centar civilne zaštite:
Tel: +387 33 767-530
Tel: +387 33 767-560
foc@fucz.gov.ba

Pomoćnik direktora u Sektoru za organizaciju deminiranja i UES i specijalizirane jedinice zaštite i spašavanja
Murat Baručija
Tel: +387 33 769-865
barucija.m@fucz.gov.ba

Subota,
25. januar 2020.
VIŠE