Nazad

Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove

Reisa Džemaludina Čauševlća br.6 Sarajevo
Telefon:    387 33 201-784
Fax: ++ 387 33 201-784
E-mail: fgu@bih.net.ba

Direktor

Željko Obradović dipl.ing.geod.
Telefon: .+ 387 33 215-304
Fax:     387 33 215-304
E-mail: zeljko.obradovic®fgu.com.ba

Organizacijska struktura

  • Kabinet Direktora

  • Sektor za premjer,kartografiju i komasaciju zemljišta

  • Sektor za katastar

  • Sektor za imovinsko-pravne i opće poslove

  • Sektor za geoinformatiku


Djelokrug rada

Vršenje upravnih, inspekcijskih,informatičkih i stručnih poslova iz geodetske i imovinsko-pravne oblasti na teritoriji Federacije BIH


Nedjelja,
29. mart 2015.
RSS aktuelnosti
U raspravi

Ured Vlade Federacije
Za odnose s javnošću

Alipašina 41
Sarajevo
Tel: +387 33 21 29 86
Fax: +387 33 22 04 37
info@fbihvlada.gov.ba