Federalni zavod za geologiju


Ustanička 11, Ilidža
Tel: +387 33 625-208
Fax: +387 33 621-567v.d. Direktora: Vedad Demir

Tel: +387 33 621-567
Fax: +387 33 621-567


Organizacijska struktura


  • Sektor za geološke karte
  • Sektor za hidrogeologiju
  • Sektor za inženjersku geologiju
  • Sektor za mineralne sirovina
  • Sektor za geološki informacioni sistem
  • Sektor za opće poslove

Djelokrug rada


Federalni zavod za geologiju vrši istraživačke, stručno-analitičke i druge poslove iz oblasti fundamentalnih i regionalnih geoloških istraživanja od interesa za Federaciju koji se odnose na izradu osnovnih geoloških, hidrogeoloških, inženjersko-geoloških, seizmotektonskih i drugih geoloških karata i vrši pripremu za njihovo štampanje; vrši naučno utvrđivanje zakonomjernosti koncentracije i razmještaja prirodnih mineralnih resursa u zemljinoj kori; priprema geološke podloge za prostorno planiranje, podloge za izvođenje građevinskih, rudarskih i drugih aktivnosti, podloge za razvoj šumarstva, poljoprivrede, vodosnabdijevanja, te razvoj urbanizacije i infrastrukturnih objekata; vrši izradu federalnog programa upravljanja mineralnim sirovinama; uspostavlja kontakte sa međunarodnim geološkim institucijama kroz razmjenu egzaktnih podataka o geološkom sklopu i strukturi zemljine kore, priprema i organizira zajedničke istraživačke projekte, priprema podatke za međunarodni geološki informacioni sistem; utvrđuje i predlaže Vladi Federacije strateške mineralne sirovine sa prijedlogom mjera za njihovo korištenje i predlaže politku geoloških istraživanja na prostoru Federacije; vrši izradu metodskih uputstava, standarda i normativa u oblasti geoloških istraživanja; formira i vodi fond stručne dokumentacije o geološkim istraživanjima na području Federacije; kreira i razvija jedinstven geološki informacioni sistem i pruža informacije i podatke u okviru općeg geoinformacionog sistema korisnicima rezultata geoloških istraživanja.” - Federalni zavod za geologiju vrši izradu Katastra ležišta mineralnih sirovina i geoloških pojava Federacije, Katastar podzemnih pitkih voda Federacije, Katastar mineralnih, termalnih i termomineralnih voda Federacije i Katastar klizišta Federacije.


Srijeda,
27. januar 2021.
VIŠE