Nazad

Federalna uprava za inspekcijske poslove

Fehima ef. Čurčića 6.
Sarajevo
Telefon: ++387 33 563-350,
Fax: ++387 33 563-351
E-mail: info@fuzip.gov.ba
Web site: www.fuzip.gov.ba


Direktor

Ibrahim Tirak
Telefon: ++387 33 563-360
Fax: ++387 33 563-361


Organizacijska struktura

Za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove obrazovano je petnaest organizacionih jedinica:

 • Kabinet direktora
 • Sektor za pravne i opšte poslove
 • Sektor za žalbe i pravnu zaštitu
 • Sektor za materijalno – finansijske poslove
 • Sektor za tehničku podršku i plansko – analitičke poslove
 • Inspektorat tržišno – turističke inspekcije
 • Inspektorat sanitarno – zdravstveno – farmaceutske inspekcije
 • Inspektorat inspekcije rada
 • Inspektorat urbanističko – ekološke inspekcije
 • Inspektorat saobraćajne inspekcije
 • Inspektorat poljoprivredne inspekcije
 • Inspektorat šumarske inspekcije
 • Inspektorat vodne inspekcije
 • Inspektorat veterinarske inspekcije
 • Inspektorat tehničke inspekcije


Odnosi s javnošću

Anis Ajdinović
Telefon: ++387 33 563-383
Fax: ++387 33 563-361
E–mail: anis.ajdinovic@fuzip.gov.ba

Djelokrug rada

Obavljanje inspekcijskih poslova iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizirane u njezinom sastavu, donosi provedbene propise, opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti, poduzima upravne i druge mjere u vršenju inspekcijskog nadzora, rješava o žalbama na prvostepena rješenja kantonalnih inspektora donesenih na osnovu federalnih propisa, koordinira rad federalnih i kantonalnih inspekcija, prati rad i vrši stručni nadzor i kontrolu rada kantonalnih inspektora i uprava za inspekcijske poslove iz nadležnosti datih federalnim propisima, pruža stručnu pomoć kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, donosi programe i planove vršenja inspekcijskog nadzora za federalnu inspekciju, daje saglasnost na godišnje planove i programe rada o inspekcijskom nadzoru kantonalnih uprava, vodi evidenciju o svim subjektima nadzora u Federaciji, vodi evidenciju o vršenju inspekcijskog nadzora federalnih inspektora; vodi evidenciju o federalnim inspektorima, vodi evidenciju o službenim iskaznicama inspektora, donosi program stručne obuke inspektora za Federaciju, organizira polaganje stručnog inspektorskog ispita u Federaciji, sudjeluje u stručnoj pripremi federalnih propisa o inspekcijskom nadzoru, osigurava i odgovara za provođenje propisa donesenih od organa Bosne i Hercegovine kojima se propisuje nadležnost za provođenje tih propisa u entitetima i obavještava organe Bosne i Hercegovine o provedenim mjerama, obavlja i druge upravne i stručne poslove određene federalnim zakonom i  drugim propisima.”

 Petak,
27. novembar 2015.
RSS aktuelnosti
U raspravi