Linkovi

Predsjedništvo BiH

Parlamentarna skupština BiH

Vijeće ministara BiH

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Parlament Federacije BiH

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova

Federalno ministarstvo finansija

Federalno ministarstvo trgovine

Federalno ministarstvo pravde

Federalno ministarstvo kulture i sporta

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Federalno ministarstvo zdravstva

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine

Uprava policije FMUP-a

Federalna uprava civilne zaštite

Arhiv Federacije BiH

Federalni zavod za statistiku

Federalni zavod za programiranje razvoja

Federalni meteorološki zavod

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH

Agencija za unaprijedjenje stranih investicija BiH (FIPA)

Konkurencijsko vijeće BiH

Jedinica za ekonomsko planiranje i implementaciju SRS BiH (EPPU)

Srednjoročna razvojna strategija BiH

Sud BiH

Office of The High Representative

UNHCR

OSCE

United Nations

NATO

International Organization for Migration

UNDP

Stability Pact Summit Sarajevo 1999

CARE International

Odjel za civilno zrakoplovstvo BHDCA
(dostupna samo engleska verzija)

Fond Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca
Web stranice vlada kantona u FBiH

Unsko-sanski kanton

Tuzlanski kanton

Posavski kanton

Zeničko-dobojski kanton 

Bosansko-podrinjski kanton

Srednjobosanski kanton

Hercegovačko-neretvanski kanton

Zapadnohercegovački kanton

Kanton Sarajevo

Kanton 10

Četvrtak,
21. juni 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA