Nazad

Zakon o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine

I - OPCE ODREDBE

Clan 1.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) je izvrsni organ Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), koja vrsi izvrsnu vlast Federacije, ako odredjene izvrsne kompetencije nisu Ustavom Federacije predvidjene za Predsjednika Federacije, odnosno Potpredsjednika Federacije. Do postizanja i primjene konacnog mirovnog sporazuma o Bosni i Hercegovini, Vlada Republike Bosne i Hercegovine rekonstruisana u skladu sa Ustavom Federacije vrsit ce i funkciju Vlade Federacije. Kada Vlada Republike Bosne i Hercegovine obavlja funkciju Vlade Federacije odlucuje u skladu sa djelokrugom i po postupku predvidjenom Ustavom Federacije. U slucaju iz stava 3. ovog clana Vlada Federacije odlucuje na odvojenim sjednicama.

Clan 2.

Premijer, zamjenik Premijera, ministri, njihovi zamjenici i Vlada Federacije u cjelini za svoj rad odgovorni su Parlamentu Federacije.

Clan 3.

Vlada Federacije zastupa Federaciju kao pravno lice, akoUstavom Federacije i zakonom nije drugacije odredjeno. Vlada Federacije upravlja imovinom u vlasnistvu Federacije, ako zakonom nije drugacije odredjeno.

Clan 4.

Vlada Federacije uredjuje svoj rad, unutrasnju organizaciju, kao i djelokrug i ovlascenja sluzbi koje obrazuje.

Clan 5.

Sjediste Vlade Federacije je u Sarajevu.

II - SASTAV VLADE

Clan 6.

Vladu cine Premijer, zamjenik Premijera, jedanaest ministara koji rukovode ministarstvima i cetiri ministra bez portfelja. Zamjenik Premijera je ministar odbrane ili ministar vanjskih poslova.

Clan 7.

Vlada Federacije stupa na duznost nakon davanja svecane izjave u Ustavotvornoj skupstini Federacije.

Clan 8.

Vlada Federacije imenuje i razrjesava sekretara Vlade Federacije. Sekretar Vlade Federacije odgovara za svoj rad Vladi Feder-acije, Premijeru i zamjeniku Premijera.

III - PRAVA I DUZNOSTI PREMIJERA, ZAMJENIKA PREMIJERA I CLANOVA VLADE FEDERACIJE

Clan 9.

Premijer je predsjednik Vlade i rukovodi radom Vlade i odgovoran je za njen rad, osigurava jedinstvo u izvrsavanju poslova iz djelokruga Vlade, ostvaruje saradnju sa drugim organima Federacije i organima kantona, kao i sa drugim organima i organizacijama i usmjerava djelovanje Vlade kao cjeline i clanova Vlade pojedinacno, te vrsi i druge poslove utvrdjene Ustavom Federacije. Premijer potpisuje akte Vlade Federacije.

Clan 10.

Zamjenik Premijera pomaze Premijeru u obavljanju njegovih poslova i vrsi i druge poslove utvrdjene Ustavom Federacije. Zamjenik Premijera zamjenjuje Premijera u slucaju njegove odsutnosti ili u drugim slucajevima kada Premijer nije u mogucnosti da obavlja duznost, kao i u slucaju upraznjenja mjesta Premijera, dok novi Premijer ne preuzme duznost. Premijer, u okviru svojih ovlascenja, moze pojedina ovlascenja prenijeti na zamjenika Premijera.

Clan 11.

Clanovi Vlade mogu pokrenuti inicijativu za donosenje zakona i drugih propisa, predloziti razmatranje i pretresanje pojedinih pitanja iz nadleznosti Vlade kao i predloziti utvrdjivanje stavova Vlade, te imaju i druga prava i duznosti utvrdjena Ustavom.

IV - NACIN RADA VLADE

Clan 12.

Vlada Federacije radi na sjednici. Vlada Federacije moze odlucivati ako sjednici prisustvuje vise od polovice clanova Vlade. Vlada Federacije odluke donosi vecinom glasova prisutnih clanova, ako Ustavom Federacije nije drugacije odredjeno.

Clan 13.

Odluke Vlade Federacije koje se ticu vitalnih interesa bilo kojeg konstitutivnog naroda, donose se konsenzusom. Na ovu odredbu moze se pozvati jedna trecina ministara, osim Premijera i zamjenika Premijera, ukoliko drugacije ne odluci Ustavni sud Federacije u hitnoj proceduri koju zatraze Premijer ili zamjenik Premijera. U svrhu ispunjenja ove odredbe, odluke Vlade Federacije odnose se samo na odluke navedene u clanovima IV. B. 3
(2), IV. B. 9 i VIII. 1. Ustava Federacije.

Clan 14.

Za davanje prijedloga i misljenja o pitanjima iz svoje nadleznosti, Vlada Federacije moze osnivati stalna i povremena radna tijela (savjete, urede, komitete, odbore, komisije i dr.). Sastav i nadleznost radnih tijela iz stava 1. ovog clana uredjuje se Poslovnikom Vlade ili aktom o osnivanju.

Clan 15.

Za donosenje rjesenja u upravnom postupku i odlucivanje o drugim pojedinim pitanjima iz nadleznosti Vlade, Vlada Federacije moze osnovati jednu ili vise komisija cije clanove imenuje iz redova clanova Vlade.

Clan 16.

Vlada Federacije donijet ce poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od dana svoga konstituiranja. Pojedina pitanja iz stava 1. ovog clana, ukoliko nisu uredjena Poslovnikom Vlade Federacije uredjuju se zakljuckom Vlade.

Clan 17.

Vlada Federacije osigurava javnost svog rada.

V - AKTI VLADE

Clan 18.

Vlada Federacije, u ostvarivanju svojih ovlascenja utvrdjenim Ustavom Federacije, donosi uredbe sa zakonskom snagom, uredbe, odluke, rjesenja i zakljucke. Vlada Federacije donosi uredbe sa zakonskom snagom u skladu sa Ustavom Federacije..Clan 19. Uredbom se uredjuju najvaznija pitanja iz nadleznosti Vlade Federacije, blize uredjuju odnosi za sprovodjenje zakona, osnivaju strucne i druge sluzbe Vlade i utvrdjuju nacela za unutrasnje ustrojstvo federalnih organa drzavne uprave. Odlukom se uredjuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade, daje saglasnost ili potvrdjuju akti drugih organa ili organizacija, te odlucuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlucuje uredbom. Rjesenjem se odlucuje o imenovanjima i razrjesenjima, kao i o drugim pojedinacnim pitanjima iz nadleznosti Vlade. Zakljuckom se utvrdjuju stavovi o pitanjima od znacaja za provodjenje utvrdjene politike, uredjuju unutrasnji odnosi u Vladi i odredjuju zadaci federalnim organima drzavne uprave i sluzbama Vlade.

Clan 20.

Uredbe sa zakonskom snagom, uredbe i odluke objavljuju se u "Sluzbenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", a ostali akti Vlade, ako je to u njima navedeno.

VI - STRUCNE I DRUGE SLUZBE VLADE

Clan 21.

Strucne i druge sluzbe Vlade Republike Bosne i Hercegovine obavljaju strucne, tehnicke i druge poslove za Vladu Federacije, ako Vlada Federacije ne odluci drugacije.

Clan 22.

Sekretar Vlade uskladjuje rad svih strucnih sluzbi u obavljanju poslova za potrebe Vlade i odgovoran je za njihov rad.

VII - PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clan 23.

Poslovnik Vlade Republike Bosne i Hercegovine i drugi propisi koji se odnose na njeno unutarnje organiziranje i funkcioniranje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu ovog zakona, ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Federacije i ovim zak-onom, primjenjivace se kao propisi Vlade dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Federacije.

Clan 24.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
US broj 7/94
31. maja/svibnja 1994.
godine
Sarajevo
Predsjedavajuci
Ustavotvornom Skupstinom
Federacije BiH,
Mariofil Ljubic, s. r.

Na temelju poglavlja IV, odjeljak B, clanka 7a. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

 

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLADI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Clanak 1.

U Zakonu o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 1/94) u clanku 1. st. 2, 3. i 4. brisu se.

Clanak 2.

Clanak 2. mijenja se i glasi: "Premijer, zamjenik Premijera, ministri, njihovi zamjenici, Vlada Federacije u cjelini za svoj rad odgovorni su Parlamentu Federacije, Predsjedniku i Potpredsjedniku Federacije, a ministri i njihovi zamjenici odgovorni su i Premijeru, u skladu sa Ustavom Federacije".

Clanak 3.

U clanku 5. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "Premijer Vlade i zamjenik Premijera imaju jedan zajednicki podrucni ured u Mostaru".

Clanak 4.

Clanak 6. mijenja se i glasi: "Vladu cine Premijer, zamjenik Premijera, dvanaest ministara koji rukovode ministarstvima i dva ministra bez lisnice. Zamjenik Premijera je ujedno ministar resornog ministarstva." U clanku 9. u stavu 1. iza rijeci "kantona" dodaju se rijeci: "sa drugim drzavnim tijelima".

Clanak 6.

U clanku 16. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: "Vlada Federacije u pravilu odrzava sjednice jedanput nedjeljno. Svaka cetvrta sjednica odrzava se u Mostaru".

Clanak 7.

Clanak 21. mijenja se i glasi: "Za obavljanje odredjenih strucnih i drugih poslova za svoje potrebe, Vlada obrazuje Strucnu sluzbu Vlade, Ured za zakonodavstvo i druge samostalne strucne sluzbe, biroe i sl. Za vrsenje odredjenih poslova za potrebe federalnih ministarstava, drugih tijela federalne uprave i drugih drzavnih tijela, Vlada moze obrazovati zajednicke sluzbe. Aktom o obrazovanju sluzbe iz st. 1. i 2. ovog clanka, utvrdjuje se njen djelokrug, polozaj i odgovornost funkcionera koji rukovodi tom sluzbom, a moze se ako priroda zadataka sluzbe to zahtjeva, odrediti da odredjena sluzba ima svojstvo pravne osobe".

Clanak 8.

Clanak 23. brise se.

Clanak 9.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa ovim zakonom, konstituirat ce se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clanak 10.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH". Predsjedavajuci Ustavotvornom skupstinom,
Mariofil Ljubic, v. r.