Program rada Vlade FBiH za 2017.godinu

Uvod

Program rada Vlade Federacije BiH za 2017. godinu rađen je na osnovu Programa rada Vlade FBiH za mandatni period 2015 – 2018. godine, Programa ekonomskih reformi FBiH 2017 – 2019., Reformske agende za BiH za period 2015 – 2018. koju su usvojile sve Vlade u BiH i godišnjih planova rada federalnih ministarstava koji su dostavljeni na obradu Federalnom zavodu za programiranje razvoja. Program rada Vlade Federacije BiH za 2017. godinu donosi se u skladu sa Poslovnikom o radu Vlade FBiH i Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija, kojom je propisan postupak planiranja, te obrasci i vremenski okvir provođenja procesa izrade planova i izvještaja, koju je Vlada FBiH donijela u 2014. godini. Ovom uredbom definiše se obaveza svih federalnih ministarstava da donose trogodišnje strateške planove, godišnje planove rada i godišnje izvještaje o radu. Uredbom se uređuje postupak izrade i usvajanja planova i izvještaja o radu, uključujući osnovne korake i metodologiju, kojih će se pridržavati službenici federalnih ministarstava, u skladu sa svojim pravima i dužnostima utvrđenim Ustavom, zakonima i drugim propisima Federacije Bosne i Hercegovine. Programom rada Vlade FBiH za 2017. godinu definisani su strateški ciljevi, programi i aktivnosti koje će u ovoj godini raditi federalna ministarstva kako bi doprinijela implementaciji zacrtanih strateških ciljeva. Precizno su navedeni nosioci aktivnosti, rokovi izvršenja, mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate, očekivani godišnji rezultati, te izvori i iznosi sredstava. Strateški ciljevi i programi koje će Vlada implementirati u 2017. godini, vezani su za dalje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje budžetske odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa i javne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, jačanje saradnje s organizacijama civilnog društva, zaštitu od diskriminacije, te jačanje regionalne saradnje i koordinacije između kantona. Prioriteti Vlade FBiH u 2017. godini će biti usmjereni na projekte intenziviranja privrednog razvoja, jačanja unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH i jačanja vladavine prava, kao i iniciranje i provođenje reformi usklađenih sa potrebama Bosne i Hercegovine, te u saradnji sa drugim nivoima vlasti u BiH, raditi na evroatlanskim integracijama u cilju obezbjeđenja dugoročno održivog i stabilnog sistema koji će FBiH učiniti konkurentnijom.

 

Cjelokupan Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.godinu
možete preuzeti OVDJE

 


Srijeda,
22. novembar 2017.
 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Izmjena poziva za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalskog sekreterijata Vlade FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 
Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (22.03.2017.) 

ARHIVA