Nazad

Zakon o Federalnim ministarstvima i drugim tijelima Federalne uprave

I - OSNOVNE ODREDBE

Clanak 1.

Ovim zakonom osnivaju se federalna ministarstva Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), kao i uprave i upravne organizacije u sastavu federalnih ministarstava, utvrdjuje njihov djelokrug i uredjuju druga pitanja od znacaja za njihovo organiziranje i funkcioniranje.

Clanak 2.

Federalne upravne organizacije u sastavu federalnih ministarstava imaju svojstvo pravne osobe ako je to utvrdjeno ovim zakonom.

II - FEDERALNA MINISTARSTVA I FEDERALNE UPRAVNE ORGANIZACIJE

1. Federalna ministarstva

Clanak 3.

Federalna ministarstva su:
1) Federalno ministarstvo obrane,
2) Federalno ministarstvo unutarnjih poslova,
3) Federalno ministarstvo pravde,
4) Federalno ministarstvo financija,
5) Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije,
6) Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,
7) Federalno ministarstvo socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica,
8) Federalno ministarstvo zdravstva,
9) Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta,
10) Federalno ministarstvo trgovine,
11) Federalno ministarstvo prostornog uredjenja i okolisa,
12) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva.

Clanak 4.

Federalno ministarstvo obrane vrsi stabne, upravne i druge strucne poslove koji se odnose na ostvarivanje funkcije Federacije u oblasti obrane. U sastavu Ministarstva obrane je: Direkcija za proizvodnju, kontrolu, promet i rezerve proizvoda posebne namjene, Uprava za pitanje boraca i invalida domovinskog rata i Federalni stab civilne zastite.

Clanak 5.

Federalno ministarstvo unutarnjih poslova vrsi upravne i druge strucne poslove koji se odnose na: ostvarivanje nadleznosti Federacije u oblasti unutarnjih poslova.


Clanak 6.

Federalno ministarstvo pravde vrsi upravne, strucne i druge i poslove utvrdjene zakonom koji se odnose na: ostvarivanje nadleznosti Federacije u oblastima, a narocito: pravosudnih institucija i uprave; upravnog nadzora nad radom pravosudne uprave i federalnih tijela uprave; udruzivanja u politicke organizacije i udruzenja gradjana; oblast kancelarijskog poslovanja; upravnog nadzora i izvrsenje krivicnih sankcija. Federalno ministarstvo pravde vrsi upravne poslove koji ne spadaju u djelokrug drugog organa uprave Federacije. U sastavu Federalnog ministarstva pravde je Zavod za javnu upravu. Zavod za javnu upravu vrsi strucne i druge poslove koji se odnose na: unapredjenje rada i organiziranje drzavne uprave Federacije i sustav placa u organima Federacije.

Clanak 7.

Federalno ministarstvo financija vrsi upravne, strucne i druge poslove utvrdjene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadleznosti Federacije u oblasti financija. U sastavu Ministarstva financija su: Poreska uprava; Carinska uprava i Financijska policija. Poreska uprava vrsi upravne i druge strucne poslove utvrdjene zakonom. Carinska uprava vrsi upravne i druge strucne poslove utvrdjene zakonom. Financijska policija vrsi upravne i druge strucne poslove utvrdjene zakonom.

Clanak 8.

Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije obavlja upravne, strucne i druge poslove utvrdjene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadleznosti Federacije u oblastima industrije, energetike, rudarstva, geoloskih istrazivanja i poduzetnistva.

Clanak 9.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrsi upravne, strucne i druge poslove utvrdjene zakonom koji se odnose na nadleznosti Federacije u oblasti prometa i komunikacija.

Clanak 10.

Federalno ministarstvo socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica vrsi upravne, strucne i druge strucne poslove utvrdjene u zakonu koji se odnose na nadleznosti Federacije u oblasti: socijalne politike, raseljenih osoba, izbjeglica, rada, mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Clanak 11.

Federalno ministarstvo zdravstva vrsi upravne, strucne i druge poslove utvrdjene zakonom koji se odnose na: nadleznosti Federacije u oblasti zdravstva.

Clanak 12.

Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vrsi upravne, strucne i druge poslove utvrdjene zakonom koji se odnose na: nadleznosti Federacije u oblastima nauke, kulture i sporta.

Clanak 13.

Federalno ministarstvo trgovine vrsi upravne, strucne i druge poslove utvrdjene zakonom koji se odnose na: nadleznosti Federacije u oblasti trgovine, obrtnistva, turizma, ugostiteljstva kao i poslove iz oblasti cijena, trzisne inspekcije i inspekcijskog nadzora i druge poslove utvrdjene zakonom.

Clanak 14.

Federalno ministarstvo prostornog uredjenja i okolisa vrsi upravne, strucne i druge poslove utvrdjene zakonom koji se odnose na: nadleznosti Federacije iz oblasti prostornog uredjenja i okolisa.

Clanak 15.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva vrsi upravne, strucne i druge poslove utvrdjene zakonom koji se odnose na nadleznost Federacije iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva. U sastavu Federalnog ministarstva poljoprivrede je Zavod za zastitu bilja u poljoprivredi.

II - SJEDISTE FEDERALNIH MINISTARSTAVA I FEDERALNIH TIJELA UPRAVE

Clanak 16.

Sjediste federalnih ministarstava i federalnih tijela uprave je u Sarajevu, osim Federalnog ministarstva trgovine, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta koji imaju sjediste u Mostaru. Vlada moze odluciti da i druga ministarstva odnosno federalna tijela uprave mogu imati sjediste van Sarajeva.

III - RUKOVODJENJE FEDERALNIM MINISTARSTVIMA

1. Rukovodjenje ministarstvom

Clanak 17.

Ministarstvom rukovodi ministar. Ministra imenuje Predsjednik Federacije uz saglasnost Potpredsjednika Federacije, nakon konsultacije sa Premijerom odnosno sa kandidatom za Premijera. Imenovanje potvrdjuje Predstavnicki dom Parlamenta Federacije vecinom glasova.

Clana 18.

Zamjenik ministra pomaze ministru u izvrsavanju njegovih nadleznosti. Zamjenik ministra i ministar ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. Zamjenik ministra imenuje se na isti nacin kao i ministar.

Clanak 19.

U rukovodjenju pojedinim podrucjima ministru pomazu rukovodec i radnici. Sukladno sa aktom o unutarnjem ustrojstvu u ministarstvu se mogu postavljati: tajnik ministarstva, pomocnici ministra, glavni federalni inspektor, savjetnici ministra i direktori uprava i upravnih organizacija u sastavu ministarstva.

Clanak 20.

Tajnik ministarstva neposredno rukovodi slozenijim poslovima u jednoj ili vise oblasti rada ili sa vise organizacijskih jedinica i vrsi druge poslove koje mu odredi ministar. Pomocnik ministra neposredno rukovodi odredjenim podrucjem rada ili odredjenom organizacijskom jedinicom i vrsi druge poslove koje mu odredi ministar. Glavni federalni inspektor neposredno organizira i rukovodi radom federalnih inspektora u odredjenoj oblasti inspekcijskog nazdora iz nadleznosti federalnog tijela uprave. Savjetnik ministra postavlja se za vrsenje poslova koji zahtjevaju posebnu strucnost i samostalnost u radu. Direktor uprave i upravnih organizacija u sastavu ministarstva rukovodi upravom i upravnom organizacijom u sastavu ministarstva.

Clanak 21.

Tajnika ministarstva, pomocnike ministra, glavnog federalnog inspektora i direktore uprava i upravnih organizacija u sastavu ministarstva postavlja Vlada Federacije na prijedlog ministra. Ostale rukovodece radnike i radnike sa posebnim ovlastenjem postavlja ministar uz saglasnost sa zamjenikom ministra.

2. Unutarnje ustrojstvo federalnog ministarstva

Clanak 22.

Unutarnje ustrojstvo federalnog ministarstva, uprave i upravnih organizacija u sastavu ministarstva uredjuje se aktom o unutarnjem ustrojstvu. Aktom o unutarnjem ustrojstvu obrazuju se unutarnje organizacijske jedinice, odredjuju rukovodeci djelatnici sa posebnim ovlastenjima, utvrdjuje raspored poslova, uvjeti za obavljanje poslova i uredjuju druga pitanja u svezi organizacije rokovodjenja ministarstvom. Ustrojstvo uprave i upravne organizacije u sastavu ministarstva se uredjuje aktom o unutarnjem ustrojstvu ministarstva u cijem je sastavu. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu donosi federalni ministar uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije.

IV - PRIJELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 23.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona utvrdit ce se pravilnici o unutarnjem ustrojstvu ministarstava i zaposliti odgovarajuce osoblje.

Clanak 24.

Sastav zaposlenih u ministarstvu i upravnoj organizaciji mora odrazavati nacionalni sastav Federacije. Ministri, zamjenici ministara i direktori upravnih organizacija, rukovodeci radnici, radnici sa posebnim ovlastenjima i ostali zaposleni ne mogu istovremeno obavljati duznost u institucijama Republike Bosne i Hercegovine.

Clanak 25.

Federalna ministarstva koja se obrazuju ovim zakonom pocinju sa radom danom imenovanja ministra. Danom pocetka rada federalnih ministarstava prestaju sa radom sva tijela uprave i druga upravna tijela na teritoriji Federacije pod kontrolom Armije BiH, kao i tijela uprave i druga upravna tijela na teritoriju Federacije pod kontrolom HVO, koja svoje ovlasti prenose na ministarstva i druga upravna tijela utvrdjena ovim zakonom odnosno na odgovarajuca tijela kantona.

Clanak 26.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da vazi Zakon o ministarstvima i drugim organima drzavne uprave Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 1/94). Do donosenja odgovarajucih zakona, a najduze do 14. 03. 1996. godine nastavljaju sa radom republicke upravne organizacije koje vrse funkciju federalnih upravnih organizacija, i to:
1. Drzavna direkcija robnih rezervi,
2. Drzavni zavod za statistiku,
3. Drzavni meteoroloski zavod,
4. Arhiv Federacije,
5. Drzavni zavod za programiranje razvoja,
6. Zavod za standardizaciju, mjeriteljstvo i patente,
7. Direkcija civilne avijacije,
8. Direkcija telekomunikacija,
9. Pedagoski zavod,
10. Uprava za geodetske i imovinskopravne poslove.
Srijeda, 27. prosinca 1995. godine SLUZBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 8 - Strana 251.Clanak 27.
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavlji-vanja
u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
Predsjedavajuci
Ustavotvornom skupstinom,
Mariofil Ljubic, v. r.


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE

Clanak 1.

U Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/95 i 2/96), u clanku 1. u trecem redu iza rijeci: "ministarstva" dodaju se rijeci: "federalne uprave i federalne upravne organizacije".

Clanak 2.

Clanak 2. mijenja se i glasi: "Funkciju federalne uprave u Federaciji vrse ministarstva, federalne uprave i federalne upravne organizacije. U sastavu ministarstava se mogu osnovati uprave i upravne organizacije. Federalne upravne organizacije i upravne organizacije u sastavu ministarstava imaju svojstvo pravne osobe".

Clanak 3.

U clanku 3. u tocki 1. iza rijeci "obrane", zarez se zamijenjuje crticom i dodaju rijeci: "Federalno ministarstvo odbrane".
U tocki 2) iza rijeci: "poslova" zarez se zamjenjuje crticom i dodaju rijeci: "Federalno ministarstvo unutrasnjih poslova".
U tocki 4) iza rijeci: "financija", zarez se zamjenjuje crticom i dodaju rijeci: "Federalno ministarstvo finansija".
U tocki 5) rijec: "energetike" zamjenjuje se rijecju "energije".
U tocki 9) iza rijeci: "sporta", zarez se zamjenjuje crticom i dodaju rijeci: "Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta".

Clanak 4.

U clanku 4. u stavku 1. u prvom redu iza rijeci: "obrane" dodaje se crtica i rijeci: "Federalno ministarstvo odbrane", a na kraju tocka se zamjenjuje crticom i dodaje rijec: "odbrane". U stavku 2. iza rijeci: "obrane" dodaje se crtica i rijeci: "Ministarstva odbrane", a u drugom redu iza rijeci: "namjene" zarez i rijeci: "Uprava za pitanje boraca i invalida domovinskog rata" brisu se.

Clanak 5.

U clanku 5. u prvom redu iz rijeci "poslova" dodaje se crtica i rijeci: "Federalno ministarstvo unutrasnjih poslova", a na kraju tocka se zamjenjuje crticom i dodaju rijeci: "unutrasnjih poslova".

Clanak 6.

U clanku 7. u stavku 1. u prvom redu iza rijeci "financija", dodaje se crtica i rijeci: "Federalno ministarstvo finansija", a na kraju tocka se zamjenjuje crticom i dodaje rijec: "finansija". U stavku 2. iza rijeci: "financija" dodaje se crtica i rijeci:
"Ministarstva finansija".

Clanak 7.

U clanku 8. u stavku 1. u prvom i cetvrtom redu rijec: "energetike" zamjenjuje se rijecju: "energije". Iza stavka 1. dodaje se novi st. 2. i 3. koji glase: "U sastavu Ministarstva energije, rudarstva i industrije je Zavod za standardizaciju, mjeriteljstvo i patente. Zavod za standardizaciju, mjeriteljstvo i patente vrsi strucne i druge poslove koji se odnose na: standarde, tehnicke normative kvaliteta; unifikaciju i tipizaciju proizvoda, roba i usluga; provodjenje sistema atestiranja, homologije i znaka kvaliteta; sistem mjernih jedinica i kontrolu mjera plemenitih kovina; zastitu pronalazaka, tehnickih unapredjenja, zigova, oznaka porijekla proizvoda, uzoraka i modela, kao i druge poslove utvrdjene zakonom".

Clanak 8.

U clanku 12. u prvom redu iza rijeci: "sporta" dodaje se crtica i rijeci: "Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta", a na kraju tocka se zamjenjuje crticom i dodaje rijec "sporta". Iza stavka 1. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:."U sastavu Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta - Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta je Pedagoski zavod. Pedagoski zavod vrsi poslove unapredjivanja, odgojno-obra-zovnog
rada i druge strucne poslove utvrdjene zakonom".

Clanak 9.

Iza clanka 15. dodaje se podnaslov 2. Federalne uprave i federalne upravne organizacije i cl. 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15f, 15g i 15g koji glase

2. Federalne uprave i federalne upravne organizacije

Clanak 15a.

Federalne uprave i federalne upravne organizacije su:
1) Federalna uprava za pitanje boraca i invalida domovinskog rata - Federalna uprava za pitanje boraca i invalida
odbrambeno-oslobodilackog rata,
2) Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
3) Federalni zavod za statistiku,
4) Federalni meteoroloski zavod,
5) Arhiv Federacije,
6) Federalni zavod za programiranje razvoja,
7) Federalna direkcija robnih rezervi.

Clanak 15b.

Federalna uprava za pitanja boraca i invalida domovinskog rata - Federalna uprava za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilackog rata, vrsi upravne, strucne i druge poslove utvrdjene zakonom koji se odnose na: utvrdjivanje jedinstvene politike i pripremanje sistemskih propisa kojim se reguliraju osnovna socijalno-statusna pitanja vojnih invalida, obitelji poginulih boraca i nezaposlenih boraca i boraca drugih oslobodilackih ratova i ucesnika oslobodilackih pokreta i zastitu ratnih i mirnodopskih vojnih invalida; zastitu clanova obitelji poginulih, nestalih i umrlih boraca, kao i umrlih ratnih i umrlih vojnih invalida; upravni i financijski nadzor izvrsavanja zakona i drugih propisa iz oblasti boracko-invalidske zastite sukladno sa Ustavom i zakonom; rukovodjenje organizacionim jedinicama federalne uprave u kantonima i opcinama; daje misljenje na propise koje pripremaju drugi organi, a odnose se na socijalno-statusna prava ovih kategorija; osiguravanje sredstava za financiranje prava propisanih federalnim zakonima i drugim federalnim propisima, utvrdjuje nacine isplate i uskladjivanja mjesecnih novcanih primanja; izgradnju, uredjenje i odrzavanje spomen obiljezja, grobalja boraca i stratista nevinih zrtava; kontrolu namjenskog trosenja sredstava i vodjenje propisanih evidencija iz nadleznosti ove uprave. Borcima, ratnim invalidima i mirnodopskim vojnim invalidima iz stavka 1. ovog clanka, podrazumijevaju se dosadasnji pripadnici Armije Republike Bosne i Herceogvine, pripadnici HVO i policije na teritoriji Federacije, kao i borci NOR-a od 1941. do 1945. godine.

Clanak 15c.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove vrsi upravne i druge strucne poslove iz nadleznosti federacije koji se odnose na: premjer, uspostavljanje i obnovu katastara nekretnina: katastar komunalnih uredjaja osim poslova koji su zakonom dati u nadleznosti kantona i opcina; kartografiranje teritorije Federacije; geodetsko-kartografske poslove od znacaja za obranu; vodjenje tehnicke arhive originala planova i karata osnovnih geodetskih radova i drugih podataka dobivenih vrsenjem geodetskih radova; komasaciju zamljista i premjeravanje zemljista za posebne potrebe; vlasnicko-pravne i druge stvarno-pravne odnose na nekretninama; pravni rezim drzavne svojine na nekretninama; evidenciju na nekretninama i pravima na nekretnine; imovinsko-pravne poslove u svezi sa nekretninama na kojima Federacija ima pravo vlasnistva i davanje prijedloga za reprivatizaciju imovine i inspekcijski nadzor nad poslovima premjera i katastra nekretnina, katastra zemljista i katastra komunalnih uredjaja.

Clanak 15d.

Federalni zavod za statistiku vrsi strucne i druge poslove iz nadleznosti Federacije koji se odnose na statistickaistazivanja u Federaciji, a narocito na: prikupljanje, obradu i publikovanje statistickih podataka; utvrdjivanje jedinstvene metodologije statistickih istrazivanja; jedinstvene statisticke standarde; razvijanje statistickog informacionog sustava kao djela jedinstvenog sustava informiranja; uvodjenje i vodjenje administrativnih i statistic kih registara (prostornih jedinica, stanovnistva, poduzeca, samostalnih radnji i dr.); evidencije propisane zakonom, razmjenjivanje statistickih podataka sa drugim drzavama i medjunarodnim organizacijama proisteklih iz obveza utvrdjenih medjunarodnim ugovorima.

Clanak 15e.

Federalni meteoroloski zavod vrsi strucne i druge poslove iz nadleznosti Federacije koji se odnose na: razvoj i funkcioniranje meteoroloske, hidroloske i seizmoloske djelatnosti i kvaliteta zivotne sredine; istrazivanje atmosfere, vodenih resursa, kvaliteta zivotne sredine (zraka, vode i tla) i seizmoloskih procesa; prikupljanje, obradjivanje i objavljivanje podataka iz djelokruga od interesa za Federaciju i vrsenje drugih poslova u oblasti meteorologije,
hidrologije, kvaliteta zivotne sredine i seizmologije.

Clanak 15f.

Arhiv Federacije Vrsi strucne i druge poslove iz nadleznosti Federacije koji se odnose na: evidentiranje, preuzimanje, sredjivanje, obradu, zastitu i koristenje ukupne arhivske gradje i registarskog materijala; izradu metodskih uputstava, standarda i normativa za arhivsku djelatnost; razvoj arhivske djelatnosti u Federaciji; mjere osiguranja i zastite arhivske gradje; strucni nadzor nad cuvanjem i zastitom registarskog materijala i arhivske gradje i odabiranje arhivske gradje iz registarskog materijala; izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih zvanicnih isparava o cinjenicama i dokazima koji se nalaze u gradji koju cuva; strucno usavrsavanje radnika arhivske sluzbe i nacuno-istrazivacki publicisticki rad u arhivskoj djelatnosti i medjunarodnu arhivsku suradnju.

Clanak 15g.

Federalni zavod za programiranje razvoja vrsi istrazivacke, strucno-analiticke i druge poslove iz nadleznosti Federacije koji se odnose na: programiranje razvoja; analizu faktora i mogucnosti privrednog razvoja i njihovu prezentaciju na domacem i stranom trzistu; kreiranje strategije i programa razvoja i izradu mjera razvojne i ekonomske politike; analizu i programiranje unapredjivanja strukturnih odnosa u privrednom i drustvenom razvoju (sektorsko, vlasnicko, organizaciono i drugi oblici strukturnih odnosa); programiranje koristenja, valorizacije i zastite prirodnih resursa i mjera za njihovo ostvarivanje; izradu makro-ekonomskih bilansa, proporcija i globalnih agregata rasta; izradu materijalnih bilansa zemlje; analiziranje odnosa u oblasti raspodjele, koncipiranje programa naucno-istrazivackog rada od znacaja za privredni razvoj i ekonomsku politku; programiranje razvoja drustvenih djelatnosti u skladu sa strategijom privrednog razvoja; regionalni razvoj i sistem njegovog podsticanja i suradnju sa institucijama koje se bave pitanjima razvoja u zemlji i inozemstvu.

Clanak 15h.

Federalna direkcija robnih rezervi vrsi strucne i druge poslove koji se odnose na: nabavku, razmjestaj, zanavljanje, cuvanje i koristenje robnih rezervi Federacije; provodjenje mjera radi intervencija na trzistu, bilansiranje roba za potrebe rezervi Federacije i suradnju sa organima za robne rezerve u kantonima, opcinama i poduzecima".
Broj 9 - Strana 284 SLUZBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Nedjelja, 30. lipnja/juna 1996. godine.

Clanak 10.

U clanku 16. stavak 1. u cetvrtom redu rijec: "energetike" zamjenjuje se rijecju: "energije", a u petom redu iza rijeci:
"sporta" dodaje se crtica i rijeci: "Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta".

Clanak 11.

Iza clanka 16. dodaje se novi clanak 16. koji glasi:

Clanak 16a.

Sjediste federalnih uprave i federalnih upravnih organizacije (u daljem tekstu: federalne upravne organizije) iz clanka 15a. ovog zakona je u Sarajevu".

Clanak 12.

Iza clanka 22. dodaje se nova glava IIIa. Rukovodjenje i unutarnje ustrojstvo federalnih upravnih organizacija" i cl. 22a, 22b, 22c, 22d i 22e, koji glase:

IIIa. RUKOVODJENJE I UNUTARNJE USTROJSTVO FEDERALNIH UPRAVNIH ORANIZACIJA

Clanak 22a.

Federalnom upravnom organizacijom rukovodi direktor. Direktora i zamjenika direktora postavlja Vlada Federacije na usuglasen prijedlog Premijera i zamjenika Premijera. Direktor i zamjenik direktora ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.

Clanak 22b.

U rukovodjenju pojedinim poslovima, direktoru pomazu rukovodeci radnici. Sukladno pravnilniku o unutarnjem ustrojstvu u federalnoj upravnoj organizaciji mogu se postavljati pomocnici direktora.

Clanak 22c.

Pomocnik direktora neposredno rukovodi odredjenim podrucjem rada ili odredjenom organizacionom jedinicom i vrsi druge poslove koje mu odredi direktor.

Clanak 22d.

Pomocnika direktora postavlja i razrjesava Vlada Federacije na prijedlog direktora. Savjetnike i radnike sa posebnim ovlastenjima postavlja i razrjesava direktor.

Clanak 22e.

Unutarnje ustrojstvo federalne upravne organizacije utvrdjuje se pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu obrazuju se unutarnje organizacione jedinice, odredjuje njihov djelokrug, utvrdjuju rukovodeci djelatnici i djelatnici sa posebnim ovlastenjima, utvrdjuje raspored poslova, uvjeti za obavljanje poslova i uredjuju druga pitanja u svezi sa organizacijom i rukovodjenjem federalne upravne organizacije. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu donosi direktor uz prethodnu suglasnost Vlade Federacije. U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona
donijet ce se pravilnici o unutarnjem ustrojstvu federalnih upravnih organizacija i zaposliti odgovarajuce osoblje".

Clanak 13.

U clanku 25. stavak 1. u drugom redu na kraju tocka se zamjenjuje zarezom i dodaju rijeci: ", a federalne upravne organizacije danom postavljenja direktora".

Clanak 14.

Iza clanka 25. dodaju se novi cl. 25a i 25b. koji glase:

Clanak 25a.

Vlada Federacije ce u sporazumu sa Vladom Republike Bosne i Hercegovine, urediti pitanja koja se odnose na radnike, opremu, inventar i druge stvari, arhivu, akte, predmete, drugu dokumentaciju i sredstva za rad iz nadleznosti republickih uprava i republickih upravnih organizacija, cije poslove sukladno ovom zakonu preuzimaju nadlezne federalne uprave i federalne upravne organizacije.

Clanak 25b.

Pedagoski zavod iz clanka 8. stavak 2. i 3. Zakona, funkcionirat ce sukladno ovom zakonu do osnivanja odgovarajucih organa u kantonu, a najkasnije do 31.12.1996. godine."

Clanak 15.

Clanak 26. brise se.

Clanak 16.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
Predsjedavajuci
Ustavotvornom skupstinom
Mariofil Ljubic, v. r.

Na temelju clanka IV.7. (VI) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE

Clanak 1.

U Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/95, 3/96 i 9/96), u clanku 3. iza tocke 11). dodaje se nova tocka 12). koja glasi: "12) Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilackog rata", Dosadasnja tocka 12). postaje tocka 13).

Clanak 2.

U clanku 4., stavak 2., brise se.

Clanak 3.

U clanku 8. stavak 2., na kraju recenice brise se"tocka" i dodaju rijeci:"i Zavod za geologiju." Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4., koji glasi: "Zavod za geologiju vrsi istrazivacke, strucno-analiticke i druge poslove iz oblasti osnovnih i regionalnih geoloskih istrazivanja od interesa za Federaciju, koji se odnose na naucno utvrdjivanje zakonomjernosti koncetracije i razmjestaja prirodnih mineralnih resursa u Zemljinoj kamenoj kori, priprema geoloske podloge za prostorno planiranje, podloge za izvodjenjem gradjevinskih, rudarskih i drugih aktivnosti, zatim podloge za razvoj sumarstva, poljoprivrede, vodoopskrbe, te razvoja urbanizacije i infrastrukturnih objekata. Prikuplja, obradjuje, sredjuje i evidentira sve podatke o mineralnim resursima na podrucju Federacije i pruza informacije o njima zainteresiranim organima i organizacijama. Vrsi izradu metodskih uputstava, standarda i normativa u oblasti geoloskih istrazivanja, kreira i razvija geoloski informacioni sistem."

Clanak 4.

U clanku 9. dodaju se novi st. 2., 3. i 4., koji glase: "U sastavu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija je Federalna direkcija cesta i Federalna direkcija za civilnu avijaciju-Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo. Federalna direkcija cesta obavlja strucne i druge poslove iz nadleznosti Federacije koji se odnose na: pripremu dugorocnih i srednjorocnih planova razvoja javnih cesta, srednjorocnih i godisnjih planova i programa odrzavanja, zastite, rekonstrukcije i izgradnje javnih cesta, planove obnove javnih cesta u Federaciji, vrsi investicijske poslove za obnovu, rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta, vrsi investicijske poslove za osiguranje potrebne studijske i projektne dokumentacije iz oblasti javnih cesta, skrb o realizaciji mjera i aktivnosti na unaprijedjenju sigurnosti prometa na javnim cestama, poduzimanje mjera radi zastite javnih cesta i osiguranje prometa na njima, predlaganje financijskih planova, unaprijedjenje fondiranja sredstava za potrebe cesta i placanja, osiguranje tehnicko-tehnoloskog jedinstva sustava javnih cesta kroz provedbu strategije i poslove zastite okolisa od utjecaja prometa na javnim cestama. Federalna direkcija za civilnu avijaciju-Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo obavlja strucne i druge poslove iz nadleznosti Federacije koji se odnose na: planiranje, koordinaciju i razvoj, standardizaciju i odrzavanje kapaciteta aerodromskih objekata i opreme, opreme kontrole leta i zrakoplovnih sredstava, obavljanje koordinacije avio-prevoznika, strategiju civilnog zrakoplovstva, aeronauticnu inspekciju, dozvole za letenje, aerodromsko rukovodjenje i statistiku, sigurnost letenja, aero-navigaciju, spasilacku sluzbu, prijem i predaju poruka, te obuku i razvoj kadrova kroz odgovarajuce institucije i poduzeca iz oblasti zracnog prometa."

Clanak 5.

U clanku 11. dodaju se novi st. 2. i 3., koji glase: "U sastavu Federalnog ministarstva zdravstva je Federalna uprava za zastitu od zracenja i radijacionu sigurnost. Federalna uprava za zastitu od zracenja i radijacionu sigurnost obavlja operativne, strucne i upravne poslove iz oblasti zastite od zracenja i radijacione sigurnosti utvrdjene odgovara-jucim federalnim zakonom."

Clanak 6.

Iza clanka 14. dodaje se novi clanak 14a, koji glasi: "

Clanak 14a.

Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilackog rata vrsi upravne, strucne i druge poslove utvrdjene zakonom koji se odnosi na: utvrdjivanje jedinstvene politike i pripremanje sistemskih propisa kojim se reguliraju osnovna socijalno-statusna pitanja vojnih invalida, obitelji poginulih branitelja i nezaposlenih branitelja i branitelja drugih oslobodilackih ratova i sudionika oslobodilackih pokreta i zastitu ratnih i mirnodopskih vojnih invalida; zastitu clanova obitelji poginulih, nestalih i umrlih branitelja, kao i umrlih ratnih i umrlih vojnih invalida; upravni i financijski nadzor izvrsavanja zakona i drugih propisa iz oblasti braniteljsko-invalidske zastite sukladno sa Ustavom i zakonom; rukovodjenje organizacionim jedinicama Ministarstva u kantonima i opcinama; daje misljenja na propise koje pripremaju drugi organi, a odnose se na socijalna-statusna prava ovih kategorija; osiguravanje sredstava za financiranje prava propisanih federalnim zakonima i drugim federalnim propisima; utvrdjuje nacine isplate i uskladjivanje mjesecnih novcanih primanja; izgradnju, uredjenje i odrzavanje spomen obiljezja, grobalja branitelja i stratista nevinih zrtava; kontrolu namjenskog trosenja sredstava i vodjenje propisanih evidencija iz nadleznosti ovog ministarstva. Braniteljima, ratnim invalidima i mirnodopskim vojnim invalidima iz stavka 1. ovog clanka podrazumijevaju se dosadasnji pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, pripadnici HVO i policije na teritoriji Federacije, kao i borci NOR-a od 1941. do 1945. godine."

Clanak 7.

U clanku 15a. tocka 1), mijenja se i glasi: "1) Federalna uprava civilne zastite,".

Clanak 8.

Clanak 15b, mijenja se i glasi: "Federalna uprava civilne zastite vrsi upravne, strucne i druge poslove utvrdjene zakonom, a koji se odnose na: organiziranje, pripremanje i funkcioniranje civilne zastite, razradu plana uporabe i djelovanja civilne zastite, pracenje stanja priprema civilne zastite uz predlaganje i poduzimanje mjera na unaprijedjenju organiziranja i osposobljavanja civilne zastite; izdavanje naredbi za uporabu postrojbi, sluzbi, stozera i povjerenika civilne zastite na provodjenju mjera zastite i spasavanja; organiziranje i pracenje realizacije obuke gradjana na provodjenju samozastite; organiziranje i koordinaciju provodjenja mjera zastite i spasavanja; donosenje plana okvirnih, osobnih i materijalnih formacija stozera, postrojbi i sluzbi zastite i spasavanja uz predlaganje i poduzimanje mjera na njihovoj popuni ljudstvom i materijalnim sredstvima, donosenje nastavnih planova i programa obuke, struktura civilne zastite; predlaganje programa zajednickih samostalnih vjezbi i izradu elaborata za izvodjenje vjezbi civilne zastite; izradu i donosenje svog plana obrane; sve poslove prikupljanja podataka o minama i drugim neeksplodiranim ubojnim sredstvima (NUS-a) na teritoriju Federacije sa odrzavanjem baze podataka o tome, izvodjenje strucne obuke osoba za rad na NUS-a, ugovaranje radova, nadzor nad izvodjenjem i provjerom kvaliteta i prijem radova uklanjanja i unistavanje NUS-a, te neposredno uklanjanje i unistavanje pronadjenog NUS-a (realizacija na poziv preko timova na zurne intervencije); pripremu propisa u oblasti civilne zastite, medjunarodnu suradnju po pitanjima iz oblasti civilne zastite; predlaganje planova naucno-istrazivackih projekata iz oblasti civilne zastite i pracenje njihove realizacije; inspekcijski nadzor iz oblasti civilne zastite; vodjenje propisanih evidencija i vrsenje drugih poslova iz ove oblasti, utvrdjene odgovarajucim federalnim zakonom."

Clanak 9.

Poslove, sredstva opreme, sredstva za rad, arhivu, akte, predmete i drugu dokumentaciju kao i druga prava i obveze ukinute Federalne uprave za pitanja boraca i invalida domovinskog rata-Federalne uprave za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilackog rata preuzima Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata-Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilackog rata.

Clanak 10.

Federalni ministar za pitanje branitelja i invalida domovinskog rata donijet ce pravilnik o unutarnjem ustrojstvu ministarstva u roku od 30 dana od dana pocetka rada Federalnog ministarstva za pitanje branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilackog rata.

Clanak 11.

Federalna uprava civilne zastite preuzima poslove, sredstva opreme, sredstva za rad, arhivu, predmete i drugu dokumentaciju kao i prava i obveze ukinutog Federalnog stozera civilne zastite u sastavu Ministarstva obrane-Ministarstva odbrane.

Clanak 12.

Ravnatelj Federalne uprave civilne zastite donijet ce pravilnik o unutarnjem ustrojstvu uprave u roku od 30 dana od dana pocetka rada Federalne uprave civilne zastite.

Clanak 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Pero Madzar, v. r.

Predsjedatelj
Zastupnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, v. r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Na osnovu clana IV 7. (VI) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE

Clan 1.

U Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 8/95, 3/96 i 9/96), u clanu 3. iza tacke 11). dodaje se nova tacka 12). koja glasi: "12) Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilackog rata", Dosadasnja tacka 12). postaje tacka 13).

Clan 2.

U clanu 4., stav 2., brise se.

Clan 3.

U clanu 8. stav 2., na kraju recenice brise se"tacka" i dodaju rijeci:"i Zavod za geologiju." Iza stava 3. dodaje se novi stav 4., koji glasi: "Zavod za geologiju vrsi istrazivacke, strucno-analiticke i druge poslove iz oblasti osnovnih i regionalnih geoloskih istrazivanja od interesa za Federaciju, koji se odnose na naucno utvrdjivanje zakonomjernosti koncetracije i razmjestaja prirodnih mineralnih resursa u Zemljinoj kamenoj kori, priprema geoloske podloge za prostorno planiranje, podloge za izvodjenjem gradjevinskih, rudarskih i drugih aktivnosti, zatim podloge za razvoj sumarstva, poljoprivrede, vodoopskrbe, te razvoja urbanizacije i infrastrukturnih objekata. Prikuplja, obradjuje, sredjuje i evidentira sve podatke o mineralnim resursima na podrucju Federacije i pruza informacije o njima zainteresovanim organima i organizacijama. Vrsi izradu metodskih uputstava, standarda i normativa u oblasti geoloskih istrazivanja, kreira i razvija geoloski informacioni sistem."

Clan 4.

U clanu 9. dodaju se novi st. 2., 3. i 4., koji glase: "U sastavu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija je Federalna direkcija cesta i Federalna direkcija za civilnu avijaciju-Federalna direkcija za civilno vazduhoplovstvo. Federalna direkcija cesta obavlja strucne i druge poslove iz nadleznosti Federacije koji se odnose na: pripremu dugorocnih i srednjorocnih planova razvoja javnih cesta, srednjorocnih i godisnjih planova i programa odrzavanja, zastite, rekonstrukcije i izgradnje javnih cesta, planove obnove javnih cesta u Federaciji, vrsi investicijske poslove za obnovu, rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta, vrsi investicijske poslove za osiguranje potrebne studijske i projektne dokumentacije iz oblasti javnih cesta, staranje o realizaciji mjera i aktivnosti na unapredjenju sigurnosti prometa na javnim cestama, poduzimanje mjera radi zastite javnih cesta i osiguranje prometa na njima, predlaganje finansijskih planova, unaprijedjenje fondiranja sredstava za potrebe cesta i placanja, osiguranje tehnicko-tehnoloskog jedinstva sastava javnih cesta kroz provedbu strategije i poslove zastite okoline od uticaja prometa na javnim cestama. Federalna direkcija za civilnu avijaciju-Federalna direkcija za civilno vazduhoplovstvo obavlja strucne i druge poslove iz nadleznosti Federacije koji se odnose na: planiranje, koordinaciju i razvoj, standardizaciju i odrzavanje kapaciteta aerodromskih objekata i opreme, opreme kontrole leta i vazduhoplovnih sredstava, obavljanje koordinacije avio-prevoznika, strategiju civilnog vazduhoplovstva, aeronauticnu inspekciju, dovole za letenje, aerodromsko rukovodjenje i statistiku, sigurnost letenja, aero-navigaciju, spasilacku sluzbu, prijem i predaju poruka, te obuku i razvoj kadrova kroz odgovarajuce institucije i preduzeca iz oblasti vazdusnog prometa."

Clan 5.

U clanu 11. dodaju se novi st. 2. i 3., koji glase: "U sastavu Federalnog ministarstva zdravstva je Federalna uprava za zastitu od zracenja i radijacionu sigurnost. Federalna uprava za zastitu od zracenja i radijacionu sigurnost obavlja operativne, strucne i upravne poslove iz oblasti zastite od zracenja i radijacione sigurnosti utvrdjene odgovara-jucim federalnim zakonom."

Clan 6.

Iza clana 14. dodaje se novi clan 14a. koji glasi: "

Clan 14a.

Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilackog rata vrsi upravne, strucne i druge poslove utvrdjene zakonom koji se odnose na: utvrdjivanje jedinstvene politike i pripremanje sistemskih propisa kojim se regulisu osnovna socijalno-statusna pitanja vojnih invalida, porodica poginulih boraca i nezaposlenih boraca i boraca drugih oslobodilackih ratova i sudionika oslobodilackih pokreta i zastitu ratnih i mirnodopskih vojnih invalida; zastitu clanova porodice poginulih, nestalih i umrlih boraca, kao i umrlih ratnih i umrlih vojnih invalida; upravni i finansijski nadzor izvrsavanja zakona i drugih propisa iz oblasti boracko-invalidske zastite u skladu sa Ustavom i zakonom; rukovodjenje organizacijskim jedinicama Ministarstva u kantonima i opcinama; daje misljenja na propise koje pripremaju drugi organi, a odnose se na socijalna-statusna prava ovih kategorija; osiguravanje sredstava za finansiranje prava propisanih federalnim zakonima i drugim federalnim propisima; utvrdjuje nacine isplate i uskladjivanje mjesecnih novcanih primanja; izgradnju, uredjenje i odrzavanje spomen obiljezja, grobalja boraca i stratista nevinih zrtava; kontrolu namjenskog trosenja sredstva i vodjenje propisanih evidencija iz nadleznosti ovog ministarstva. Borcima, ratnim invalidima i mirnodopskim vojnim invalidima iz stava 1. ovog clana podrazumijevaju se dosadasnji pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, pripadnici HVO i policije na teritoriji Federacije, kao i borci NOR-a od 1941. do 1945. godine."

Clan 7.

U clanu 15a. tacka 1), mijenja se i glasi: "1) Federalna uprava civilne zastite."

Clan 8.

Clan 15b. mijenja se i glasi: "Federalna uprava civilne zastite vrsi upravne, strucne i druge poslove utvrdjene zakonom, a koji se odnose na: organiziranje, pripremanje i funkcionisanje civilne zastite, razradu plana upotrebe i djelovanja civilne zastite, pracenje stanja priprema civilne zastite uz predlaganje i preduzimanje mjera na unaprijedjenju organizovanja i osposobljavanja civilne zastite; izdavanje naredbi za upotrebu postrojbi, sluzbi, stozera i povjerenika civilne zastite na provodjenju mjera zastite i spasavanja; organizovanje i pracenje realizacije obuke gradjana na provodjenju samozastite; organizovanje i koordinaciju provodje-nja mjera zastite i spasavanja; donosenje plana okvirnih, licnih i materijalnih formacija stozera, postrojbi i sluzbi zastite i spasavanja uz predlaganje i preduzimanje mjera na njihovoj popuni ljudstvom i materijalnim sredstvima, donosenje nastavnih planova i programa obuke, struktura civilne zastite; predlaganje programa zajednickih samostalnih vjezbi i izradu elaborata za izvodjenje vjezbi civilne zastite; izradu i donosenje svog plana odbrane; sve poslove prikupljanja podataka o minama i drugim neeksplodiranim ubojnim sredstvima (NUS-a) na teritoriju Federacije sa odrzavanjem baze podataka o tome, izvodjenje strucne obuke osoba za rad na NUS-a, ugovoranje radova, nadzor nad izvodjenjem i provjerom kvaliteta i prijem radova uklanjanja i unistavanje NUS-a, te neposredno uklanjanje i unistavanje pronadjenog NUS-a (realizacija na poziv preko timova za brze intervencije); pripremu propisa u oblasti civilne zastite, medjunarodnu saradnju po pitanjima iz oblasti civilne zastite; predlaganje planova naucno-istrazivackih projekata iz oblasti civilne zastite i pracenje njihove realizacije; inspekcijski nadzor iz oblasti civilne zastite; vodjenje propisanih evidencija i vrsenje drugih poslova iz ove oblasti, utvrdjene odgovarajucim federalnim zakonom."

Clan 9.

Poslove, sredstva opreme, sredstva za rad, arhivu, akte, predmete i drugu dokumentaciju kao i druga prava i obaveze ukinute Federalne uprave za pitanja boraca i invalida domovinskog rata-Federalne uprave za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilackog rata preuzima Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata-Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilackog rata.

Clan 10.

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilackog rata donijet ce pravilnik o unutrasnjoj organizaciji ministarstva u roku od 30 dana od dana pocetka rada Federalnog ministarstva za pitanje branitelja i invalida domovinskog rata - Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilackog rata.

Clan 11.

Federalna uprava civilne zastite preuzima poslove, sredstva opreme, sredstva za rad, arhivu, predmete i drugu dokumentaciju kao i prava i obaveze ukinutog Federalnog stozera civilne zastite u sastavu Ministarstva odbrane - Ministarstva obrane.

Clan 12.

Direktor Federalne uprave civilne zastite donijet ce pravilnik o unutrasnjoj organizaciji uprave u roku od 30 dana od dana pocetka rada Federalne uprave civilne zastite.

Clan 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajuci
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Pero Madzar, s. r.

Predsjedavajuci
Predstavnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, s. r.