HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2010. GODINI

 

"Službene novine Federacije BiH", broj 2/10 /18.1.2010./

 1. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 4/10 /27.1.2010./
 2. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka (hrvatski jezik)
 3. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 4. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 8/10 /24.2.2010./
 5. ZAKON o dopuni Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (bosanski jezik)
  ZAKON o dopuni Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (hrvatski jezik)
 6. ZAKON o izmjenama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveće i grmlja (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveće i grmlja (hrvatski jezik)
 7. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 9/10 /26.2.2010./
 8. ZAKON o krvi i krvnim sastojcima (bosanski jezik)
  ZAKON o krvi i krvnim sastojcima (hrvatski jezik)
 9. ZAKON o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. ZAKON o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom (bosanski jezik)
  ZAKON o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i upošljavanju osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
 11. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (hrvatski jezik)
 12. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji (hrvatski jezik)
 13. ZAKON o dopunama Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o dopunama Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. ZAKON o dopunama Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o dopunama Zakona o proračunima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ZAKON o jedinstvenom uređivanju prava na gotovinsku naknadu pojedincima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o jedinstvenom uređivanju prava na gotovinsku naknadu pojedincima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. ZAKON o prestanku važenja Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica (bosanski jezik)
  ZAKON o prestanku važenja Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (hrvatski jezik)
 17. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 12/10 /15.3.2010./
 18. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ZAKON o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ISPRAVKA zakona 19 (bosanski jezik)
  ZAKON o cestama Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ISPRAVKA zakona 19 (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 13/10 /17.3.2010./
 20. ZAKON o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 26/10 /5.5.2010./
 21. ZAKON o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 36/10 /16.6.2010./
 22. ZAKON o mladima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o mladima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 23. ZAKON o izmjenama Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju (hrvatski jezik)
 24. ZAKON o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o dopuni Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju (hrvatski jezik) 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 40/10 /14.7.2010./
 26. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 27. ZAKON o unutrašnjoj trgovini (bosanski jezik)
  ZAKON o unutarnjoj trgovini (hrvatski jezik)
 28. ZAKON o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata (bosanski jezik)
  ZAKON o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata (hrvatski jezik)
 29. ZAKON o apotekarskoj djelatnosti (bosanski jezik)
  ZAKON o ljekarničkoj djelatnosti (hrvatski jezik)
 30. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 42/10 /21.7.2010./

 31. ZAKON o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju (bosanski jezik)
  ZAKON o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvitku (hrvatski jezik)
 32. ZAKON o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 43/10 /26.7.2010./

 33. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 44/10 /28.7.2010./

 34. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 45/10/29.7.2010./
 35. ZAKON o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. ZAKON o dopuni Zakona o federalnim administrativnim taksama i tarifi federalnih administrativnih taksi (bosanski jezik)
  ZAKON o dopuni Zakona o federalnim administrativnim pristojbama i tarifi federalnih administrativnih pristojbi (bosanski jezik)
 37. ZAKON o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o dopuni Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 38. ZAKON o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zamljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o dopuni Zakona o prostornom planiranju i korištenju zamljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 39. ZAKON o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 46/10 /2.8.2010./
 40. ZAKON o zdravstvenoj zaštiti (bosanski jezik)
  ZAKON o zdravstvenoj zaštiti (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 41/10 /4.8.2010./
 41. ZAKON o deviznom poslovanju (bosanski jezik)
  ZAKON o deviznom poslovanju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 58/10 /15.9.2010./
 42. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 43. Izmjene i dopune Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (bosanski jezik)
  Izmjene i dopune Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 63/10 /29.9.2010./
 44. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  ISPRAVKA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (bosanski jezik)
  ISPRAVKA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (hrvatski jezik)
 45. ZAKON o dopuni Zakona o privrednim društvima (bosanski jezik)  
  ZAKON o dopuni Zakona o gospodarskim društvima (hrvatski jezik)