Z A K O N
O DOPUNI ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

   
Član 1.

 

            U Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/06, 72/07, 32/08 i 4/10) u članu 40. iza stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:
„Do donošenja Prostornog plana područja posebnog obilježja od značaja za Federaciju „Autocesta na Koridoru Vc“, izuzetno od odredbi st. 3. i 4. ovog člana, urbanistička saglasnost za dionice Svilaj-Odžak, Drivuša-Donja Gračanica, Vlakovo-Tarčin i Zvirovići-Bijača, izdaje se na osnovu stručne ocjene Komisije koju imenuje Parlament Federacije Bosne i Hercegovine od predstavnika Ministarstva i po jednog predstavnika kantonalnih ministarstava prostornog uređenja odnosnih područja.
Komisija stručnu ocjenu daje u skladu sa usvojenom Prostornom osnovom Prostornog plana područja posebnog obilježja od značaja za Federaciju „Autocesta na Koridoru Vc.“
Dosadašnji stav 5. postaje stav 7.

 

Član 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Safet Softić

 

PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Stjepan Krešić