ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10 i 13/10), u članu 55. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„Izuzetno od stava 1. tačke 3) ovog člana, ukoliko je u izvodu iz zemljišne knjige upisano državno vlasništvo na nekretnini koja je proglašena nacionalnim spomenikom, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje investitor prilaže izvod iz zemljišne knjige, bez obzira na eventualno utvrđeno pravo korištenja nekretnine u korist trećih lica.“
Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

 

Član 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

 

PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Safet Softić

 

PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Stjepan Krešić