ZAKON O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKAČlanak 1.


U Zakonu o zaštiti zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj: 33/03), u članku 1. stavak 2. alineja 1. riječi: "najboljih raspoloživih tehnologija" zamjenjuju se riječima: "najboljih raspoloživih tehnika".
U članku 1. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"Zaštitu i poboljšanje kvalitete zraka osiguravaju, u okviru svojih ovlasti, Federacija, kantoni, jedinice lokalne samouprave, gospodarski subjekti i druge pravne i fizičke osobe".
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.


Članak 2.


U članku 2. iza definicije "emisija" dodaje se nova definicija koja glasi:
""emisiona kvota zagađujuće tvari"- znači ukupna dozvoljena godišnja količina emisije (izražava se u jedinicama mase u određenom vremenu) iz jednog ili više izvora zajedno, odnosno s određenog područja i/ili na teritoriju Federacije BiH;".
Dosadašnja definicija "kvaliteta zraka", mijenja se i glasi:
""kvaliteta zraka" - znači koncentraciju zagađujuće supstance u zraku ili njezino taloženje na površinu tijekom određenog razdoblja;".
Iza definicije "kvaliteta zraka" dodaju se sljedeće definicije:
""monitoring kvalitete zraka" - znači sustavno mjerenje ili procjenjivanje kvalitete zraka prema prostornom i vremenskom rasporedu;
"ocjenjivanje" - mjerodavna metoda što se koristi za mjerenje, izračunavanje, predviđanje ili procjenu kvalitete zraka (razine zagađujuće supstance u zraku);
"gornja granica ocjenjivanja"- znači propisanu razinu kvalitete zraka (zagađenosti) ispod koje se ocjenjivanje može vršiti kombinacijom mjerenja i metoda procjene na temelju standardiziranih metematičkih modela i/ili drugih mjerodavnih metoda procjene;
"donja granica ocjenjivanja" - znači propisanu razinu kvalitete zraka (zagađenosti) ispod koje se ocjenjivanje može vršiti samo pomoću metoda procjene na temelju standardiziranih matematičkih modela i/ili drugih metoda procjene;".
Izraz "postrojenje sa sagorijevanjem" mijenja se u "postrojenje za sagorijevanje".
Iza definicije "velika nesreća/udes" dodaje se sljedeća definicija:
"manja promjena" - znači promjenu u radu postrojenja koja ne bi prouzrokovala porast emisija zagađujućih materija;".
Izraz "ciljana vrijednost" mijenja se u "ciljna vrijednost".
Iza definicije "prag upozorenja" dodaju se sljedeće definicije:
""granica tolerancije" - znači postotak dozvoljenog prekoračenja granične vrijednosti pod propisanim uvjetima;
"tolerantna vrijednost" - znači graničnu vrijednost uvećanu za granicu tolerancije;
"područje" - znači jedan od razgraničenih dijelova teritorija Federacije BiH, od ostalih takvih dijelova, koji predstavljaju funkcionalnu cjelinu glede praćenja, zaštite i poboljšanja kvalitete zraka, te upravljanja kvalitetom zraka;
"naseljeno područje" - znači područje s više od 250.000 stanovnika ili područje s manje od 250.000 stanovnika, ali je zbog gustine naseljenosti po kvadratnom kilometru opravdana potreba za ocjenjivanjem i upravljanjem kvalitetom zraka;
"registar emisija" - znači skup podataka o vrsti, količini, načinu, prostornom razmještaju, mjestu ispuštanja i unošenja zagađujućih materija u zrak.".

Članak 3.


U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Tijela Federacije, kantona i općine, operatori emisije, gospodarski subjekti i druge pravne i fizičke osobe dužne su međusobno surađivati radi zaštite i poboljšanja kvalitete zraka." .
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi :
"Operatori izvora emisije obvezni su provoditi obveze utvrđene zakonom i podzakonskim aktima donesenim temeljem ovoga zakona".
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.


Članak 4.


U članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"U svrhu provedbe ispunjenja ugovornih obveza preuzetih međunarodnim ugovorima i sporazumima iz područja zaštite zraka, klime i ozonskog omotača, Federalno ministarstvo okoliša i turizma ( u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) sudjeluje u donošenju nacionalnih akcijskih planova, nacionalnih programa i nacionalnih izvješća".
U dosadašnjem stavku 2. iza riječi: "kvalitete zraka" dodaju se riječi: "Pored mjera za očuvanje kvalitete zraka, ova strategija obuhvata i problematiku klimatskih promjena".
U dosadašnjem stavku 4. alineja b) riječi: "u katastru" zamjenjuju se riječima:
"u registru".
U dosadašnjem stavku 4 . iza alineje c) dodaje se nova alineja koja glasi:
"d) mjere za ublažavanje klimatskih promjena i adaptacije klimatskim promjenama."
Dosadašnji st.2., 3., 4., 5. i 6. postaju st. 3., 4., 5., 7. i 8.
Iza dosadašnjeg stavka 4., koji je postao stavak 5, dodaje se novi stavak 6. koji glasi:
"Federalno ministarstvo u suradnji s mjerodavnim ministarstvom iz Republike Srpske utvrđuje emisone kvote za 2010. i 2020. godinu za plinove čija je emisija regulirana međunarodnim sporazumima, konvencijama ili protokolima koji se odnose na prekogranično zagađivanje zraka."

Članak 5.


U članku 5. u st. 4. i 5. riječ "hodnika" zamjenjuje se riječju "koridora".


Članak 6.


U članku 6. stavak 1. alineja 1. riječi: "najboljih raspoloživih tehnologija " zamjenjuju se riječima: "najboljih raspoloživih tehnika".
U stavku 1. alineja 1. riječi: "otvaranja postrojenja i njegovog rada" zamjenjuju se riječima: "puštanja u rad i rada".
U stavku 1. alineja 2. mijenja se i glasi:
"da emisione kvote i granične vrijednosti emisija ne budu prekoračene"
U stavku 2. riječi: "Federalni ministar prostornog uređenja i okoliša" zamjenjuju se riječima :" Federalni ministar okoliša i turizma".


Članak 7.


U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Za nove izvore emisija za koje je potrebna okolinska dozvola, kao i u slučajevima kada se procijeni da mogu štetno utjecati na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini, na zahtjev mjerodavnog federalnog ili kantonalnog ministarstva, podnositelj zahtjeva izrađuje Studiju o zraku u kojoj detaljno opisuje očekivane emisije u zrak i njihov utjecaj na okoliš ".
U stavku 6. riječi:"od dana traženja" zamjenjuju se riječima:"na zahtjev mjerodavnog ministarstva".


Članak 8.


U članku 10 . stavak 3. se briše.
Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 3. i 4.
U stavku 3., u alinejama 6.,8.,9., 10. i 11. riječ "opis" zamjenjuje se riječju "ocjena".
U stavku 3., u alineji 9. riječi: "dodatnog zagađenja uzročenog projektom" zamjenjuju se riječima: "dodatne zagađenosti uzročene projektom".

Članak 9.


Iza članka 13. dodaje se novi članak 13a. koji glasi.


"Članak 13a.


Operator stacionarnog izvora zagađivanja zraka dužan je:
podatke o stacionarnom izvoru, operatoru i svakoj njegovoj promjeni dostaviti mjerodavnom tijelu za zaštitu okoliša i mjerodavnom inspektoru zaštite okoliša;
osigurati redovito praćenje emisije i o tome voditi evidenciju;
osigurati obavljanje mjerenja emisije zagađujućih materija iz stacionarnog izvora;
voditi evidenciju o obavljenim mjerenjima s podacima o mjernim mjestima i rezultatima mjerenja, te učestalost mjerenja emisija;
voditi evidenciju o upotrijebljenom gorivu i otpadu kod procesa suspaljivanja;
voditi evidenciju o radu uređaja za smanjivanje emisija.".


Članak 10.


U članku 15. st. 1., 2. i 3. iza riječi: "mjerodavno ministarstvo" dodati riječi: "i mjerodavni inspektor zaštite okoliša".


Članak 11.


U čl. 17. i 22. riječi: "Institut za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: "Institut za standarde Bosne i Hercegovine" u odgovarajućem padežu.


Članak 12.


U članku 18. u podnaslovu riječi: "Postrojenja sa sagorijavanjem" mijenja se u: "Postrojenja za sagorijevanje".
Stavak 1. mijenja se i glasi:
"Pitanja koja se odnose na emisiju iz postrojenja za sagorijevanje s nominalnom termalnom snagom jednakom ili većom od 10 MW, kao i nominalnom termalnom snagom manjom od 10MW uređuju se provedbenim propisom koji proizilazi iz ovoga zakona.".
Stavak 3. se briše.
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.


Članak 13.


U članku 23. u podnaslovu riječi: " fosilnih goriva i benzina" zamjenjuju se riječima: "tečnih goriva".
U stavku 1. iza riječi "vozila " stavlja se zarez i dodaje riječ "željeznicu".


Članak 14.


U glavi V. naslov "Katastar emisija" mijenja se i glasi: "Registar emisija"
Članak 26. mijenja se i glasi:
"U registru postrojenja i zagađivanja okoliša koji se uspostavlja po osnovi Zakona o zaštiti okoliša vodi se i registar emisija u zrak u koji se upisuju podaci o izvorima emisija u zrak, njihovim pravnim osobama i zagađujućim materijama koje izvori ispuštaju u zrak.
Sadržaj podataka što se vode u registru iz stavka 1. ovoga članka, način i rokove njihova prikupljanja, dostavljanja i upisivanja u registar, metodologiju i način vođenja podataka u registru, kao i način upravljanja podacima upisanim u registar (davanje informacija, podnošenje izvješća i drugo) propisuje ministar.
U registar emisija u zrak obvezatno se unose sljedeće zagađujuće materije: sumpordioksid, nitrooksidi, ugljendioksid, ugljenmonoksid, amonijak, nitrozooksidi, metan, nemetanski ugljenovodici, benzen i PM10.
Operatori, stručne institucije i mjerodavna kantonalna tijela dužna su Federalnom ministarstvu dostaviti sve podatke prijeko potrebne za procjenu emisija ili za njihovu kontrolu.
Federalno ministarstvo priprema i redovito ažurira registar emisija koji obuhvaća sve podatke o emisijama ključnih izvora.
Federalno ministarstvo objavljuje, u siječnju svake godine, Izvješće o emisijama zagađujućih materija u zrak za pretprošlu godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine.
Federalno ministarstvo osigurava pristup svim informacijama o emisijama putem javnog objavljivanja.
Kantoni objavljuju, u travnju svake godine, izvješća o emisijama zagađujućih materija u zrak (uključujući emisije iz prirodnih izvora) za pretprošlu godinu za teritorij svoga kantona.
Međuentitetsko tijelo za okoliš objedinjuje u travnju svake godine Izvješće o emisijama u zrak za pretprošlu godinu, na temelju informacija dostavljenih od entitetskih ministarstava. Objedinjeno se izvješće dostavlja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine radi slanja mjerodavnim tijelima međunarodnih sporazuma čija je Bosna i Hercegovina potpisnica.
Izvješća moraju biti pripremljena sukladno zahtjevima za davanje izvješća određenih u međunarodnim sporazumima čija je Bosna i Hercegovina potpisnica.".


Članak 15.


U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Radi praćenja kvalitete zraka (utvrđivanja razine zagađenosti) i poduzimanja mjera u cilju sprječavanja i smanjenja zagađenosti propisuju se granične vrijednosti kvalitete zraka za pojedine zagađujuće materije u zraku i dugoročni ciljevi za ozon."
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Gornja i donja granica ocjenjivanja kvalitete zraka, privremene granice tolerancije, odnosno tolerantne vrijednosti, pragovi upozorenja i ciljne vrijednosti za određene zagađujuće materije, kriteriji za uspostavljanje mjernih mjesta, metodologija mjerenja, mjerni postupci, način provjere kvalitete mjerenja i točnosti podataka, način obrade i prikaza rezultata mjerenja i njihove usklađenosti s propisanim normativima, sadržaj izvješća o izvršenim mjerenjima i rokovi dostavljanja podataka, način ocjenjivanja razine zagađenosti, kao i rokovi za postupno smanjivanje granica tolerancija, odnosno tolerantne vrijednosti utvrdit će se provedbenim propisom federalnoga ministra sukladno ovomu zakonu."
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.


Članak 16.


Članak 28. mijenja se i glasi:


"Monitoring kvalitete zraka


Radi učinkovitog upravljanja kvalitetom zraka uspostavlja se jedinstveni funkcionalni sustav monitoringa kvalitete zraka.
Federalno ministarstvo osigurava redovit monitoring kvalitete zraka.
Monitoring kvalitete zraka obavlja se:
mjerenjem i/ili ocjenjivanjem razine zagađenosti zraka u nenaseljenim područjima;
mjerenjem i/ili ocjenjivanjem razine zagađenosti zraka što je posljedica padavina i regionalnog ili prekograničnog prijenosa zagađujućih materija u zrak;
mjerenjem razine kvalitete (zagađenosti) zraka i padavina u naseljima i industrijskim područjima;
mjerenjem razine kvalitete (zagađenosti) u okolini određenih stacionarnih izvora;
mjerenjem meteoroloških parametara na lokacijama na kojima se mjeri kvaliteta zraka;
mjerenjem i opažanjem promjena koje ukazuju na postojanje zagađenog zraka, a manifestira se na zemljištu, biljkama i uzrocima biološkog podrijetla, građevinama i sl. (posredni pokazatelji kvalitete zraka).
U okviru monitoringa kvalitete zraka uspostavlja se mreža mjernih stanica za sustavno mjerenje kvalitete zraka, i to: federalna, kantonalna, općinska, izvora zagađivanja i posebnih područja.
Lokacije stanica u federalnoj mreži, na prijedlog Federalnoga ministarstva, utvrđuje Vlada Federacije BiH.
Stručna institucija ovlašćena od Federalnoga ministarstva i Federalnoga ministarstva zdravstva uspostavlja i vrši monitoring kvalitete zraka sukladno provedbenom propisu.
Bazu podataka o mjerenju kvalitete zraka vodi stručna institucija iz stavka 6. ovoga članka.
Stručna institucija iz stavka 6. ovoga članka priprema godišnje izvješće o stanju kvalitete zraka i dostavlja ga Federalnom ministarstvu i Federalnom ministarstvu zdravstva radi objavljivanja. Prekoračenje graničnih vrijednosti kvalitete zraka, pragova upozorenja, ciljnih vrijednosti i dugoročni ciljevi za zaštitu zraka moraju biti dokumentirani u izvješću.
Ministarstvo je dužno obavijestiti Vladu Federacije BiH o područjima na kojima se pojavljuju razine zagađenosti veće od tolerantne vrijednosti, o rezultatima mjerenja na tim područjima, te mjerama i rokovima za postizanje razina zagađenosti manjih od tolerantnih vrijednosti."


Članak 17.


Iza članka 28. dodaju se novi čl. 28a. i 28b. koji glase:

" Članak 28a.


U slučajevima kada postoji utemeljena sumnja da je došlo do zagađenosti zraka čija je kvaliteta takva da može narušiti zdravlje ljudi, kvalitetu života i/ili štetno utjecati na bilo koji dio okoliša, moraju se obaviti mjerenja posebne namjene ili obaviti ocjena razine zagađenosti.
Mjerodavno ministarstvo, odnosno mjerodavno tijelo lokalne samouprave utvrđuje opravdanost utemeljene sumnje iz stavka 1. i donosi odluku o mjerenjima posebne namjene koja sadrži način i rokove mjerenja.


Članak 28b.


Ocjenjivanje i razvrstavanje područja prema razinama zagađenosti


Kvaliteta zraka (razina zagađenosti) ocjenjuje se analizom postojećeg stanja na temelju:
rezultata redovitih mjerenja u federalnoj i kantonalnoj mreži tijekom najmanje jedne godine;
rezultata redovitih mjerenja u lokalnoj mreži tijekom najmanje jedne godine;
rezultata mjerenja posebne namjene;
primjenom standardiziranih matematičkih modela;
drugih metoda procjene sukladno općeprihvaćenoj praksi u svijetu.
Prema razini zagađenosti, s obzirom na propisane granične vrijednosti i tolerantne vrijednosti, utvrđuju se sljedeće kategorije kvalitete zraka:
prva kategorija kvalitete zraka - čist ili neznatno zagađen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV) niti za jednu zagađujuću supstancu;
druga kategorija kvalitete zraka - umjereno zagađen zrak: prekoračene su granične vrijednosti (GV) za jednu ili više zagađujućih supstanci, a nisu prekoračene tolerantne vrijednosti (TV) niti za jednu zagađujuću supstancu;
treća kategorija kvalitete zraka - prekomjerno zagađen zrak: prekoračene su tolerantne vrijednosti (TV) za jednu ili više zagađujućih supstanci."


Članak 18.


U članku 30. podnaslov "Situacije iznimnog zagađivanja (SMOG)" zamjenjuje se podnaslovom "Situacije iznimne zagađenosti (SMOG)".
U stavku 3. iza riječi "vozila" dodaju se riječi: "i u određenim vremenskim terminima".


Članak 19.


U članku 33. stavak 2. mijenja se i glasi: "Poslove inspekcijskog nadzora vrše federalni i kantonalni inspektori u okviru svoje mjerodavnosti"."

Članak 20.

U stavku 1. članak 35. iza alineje 1. dodaje se nova alineja 2. koja glasi:
"ne poštiva odredbe članka 6. stavak 1. ovoga zakona".
Dosadašnje alineje 2., 3. i 4. postaju alineje 3.,4. i 5.
U članku 35. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu do 1.500,00 KM bit će kažnjena fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka."


Članak 21.


Članak 36. mijenja se i glasi:


"Članak 36.


Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 10.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj svaka pravna osoba koja:
ne podnese godišnje izvješće sukladno članku 13. ovoga zakona i
ne obavijesti mjerodavno tijelo o prekoračenju graničnih vrijednosti emisija (članak 15. ovoga zakona).
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000, 00 KM bit će kažnjena
za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Novčanom kaznom u iznosu do 1.500, 00 KM bit će kažnjena fizička osoba za
prekršaje iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 22.


U članku 37. u stavku 1. riječi: "do 2008" zamjenjuju se riječima: "do 01.01.2010".
Iza stavka 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

"Iznimno od odredbe stavka 1. svi postojeći objekti za koje se pokaže da ne postoje tehno-ekonomski uvjeti dužni su uskladiti svoje aktivnosti s odredbama ovoga zakona i ograničenjima datim provedbenim propisima do 2012. godine.
Odredbe stavka 2. ovoga članka ne primjenjuju se na postrojenja za koja postoje utemeljene pritužbe da njihova emisija utječe na zdravlje ljudi na datom području ili mišljenje da značajno utječe na ekosustave ili kulturno-povijesne spomenike".
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 4. i 5.
Dodaje se novi stavak 6. koji glasi:
"Sredstva za financiranje zaštite i poboljšanja kvalitete zraka osiguravaju se u proračunu Federacije BiH, proračunu kantona, odnosne jedinice lokalne samouprave, kao i iz prihoda Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i fondova za zaštitu okoliša kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave sukladno Zakonu o fondu za zaštitu okoliša u Federaciji BiH, te iz drugih izvora prema odredbama ovoga zakona (sredstva zagađivača, donacije, sredstva međunarodne pomoći itd)."

Članak 23.


Provedbeni propis iz čl. 14. i 27. stavak 2. ovoga zakona donijet će federalni ministar u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga zakona.
Postojeći provedbeni propis i opći akti bit će usklađeni s odredbama članka 15. ovoga zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.


Članak 24.


Ovlašćuje se Zakonodavno-pravno povjerenstvo Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH i Zakonodavno-pravno povjerenstvo Doma naroda Parlamenta Federacije BiH da utvrde pročišćeni tekst Zakona o zaštiti zraka.


Članak 25.


Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOGA DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH


Safet Softić

PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH


Stjepan Krešić