ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA


Član 1.


U Zakonu o zaštiti zraka ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03) u članu 1. stav 2. alineja 1. riječi: "najboljih raspoloživih tehnologija" zamjenjuju se riječima: "najboljih raspoloživih tehnika".
U članu 1. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Zaštitu i poboljšanje kvaliteta zraka osiguravaju, u okviru svojih ovlaštenja, federacija, kantoni, jedinice lokalne samouprave, privredni subjekti i druga pravna i fizička lica".
Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.


Član 2.


U članu 2. iza definicije "emisija" dodaje se nova definicija koja glasi:
""emisiona kvota zagađujuće materije"- znači ukupna dozvoljena godišnja količina emisije (izražava se u jedinicama mase u određenom vremenu) iz jednog ili više izvora zajedno, odnosno sa određenog područja i/ili na teritoriji Federacije BiH."
Dosadašnja definicija "kvalitet zraka" mijenja se i glasi:
""kvalitet zraka" - znači koncentraciju zagađujuće supstance u zraku ili njeno taloženje na površinu u toku određenog perioda."
Iza definicije "kvalitet zraka" dodaju se sljedeće definicije:
""monitoring kvaliteta zraka" - znači sistemsko mjerenje ili procjenjivanje kvaliteta zraka prema prostornom i vremenskom rasporedu;"
"ocjenjivanje" - nadležna metoda koja se koristi za mjerenje, izračunavanje, predviđanje, ili procjenu kvaliteta zraka (nivo zagađujuće supstance u zraku);
"gornja granica ocjenjivanja"- znači propisani nivo kvaliteta zraka (zagađenost) ispod kojeg se ocjenjivanje može vršiti kombinacijom mjerenja i metoda procjene na osnovu standardizovanih metematičkih modela i/ili drugih nadležnih metoda procjene;
"donja granica ocjenjivanja"- znači propisani nivo kvaliteta zraka (zagađenost) ispod kojeg se ocjenjivanje može vršiti samo pomoću metoda procjene na osnovu standardizovanih matematičkih modela i/ili drugih metoda procjene."
Izraz "postrojenje sa sagorijevanjem" mijenja se u "postrojenje za sagorijevanje".
Iza definicije "velika nesreća/udes" dodaje se sljedeća definicija:
""manja promjena" - znači promjenu u radu postrojenja koja ne bi prouzrokovala porast emisija zagađujućih materija;".
Izraz "ciljana vrijednost" mijenja se u "ciljna vrijednost".
Iza definicije "prag upozorenja" dodaju se sljedeće definicije:
""granica tolerancije" - znači procent dozvoljenog prekoračenja granične vrijednosti pod propisanim uvjetima;
"tolerantna vrijednost" - znači graničnu vrijednost uvećanu za granicu tolerancije;
"područje"-znači jedan od razgraničenih dijelova teritorije Federacije BiH od ostalih takvih dijelova koji predstavlja funkcionalnu cjelinu, s obzirom na praćenje, zaštitu i poboljšanje kvaliteta zraka, te upravljanje kvalitetom zraka;
"naseljeno područje" - znači područje sa više od 250.000 stanovnika ili područje sa manje od 250.000 stanovnika, ali je zbog gustine naseljenosti po kvadratnom kilometru opravdana potreba za ocjenjivanjem i upravljanjem kvalitetom zraka;
"registar emisija" - znači skup podataka o vrsti, količini, načinu, prostornom razmještaju, mjestu ispuštanja i unošenja zagađujućih materija u zrak."


Član 3.


U članu 3. stav 1. mijenja se i glasi:
"Organi Federacije, kantona i općine, operatori emisije, privredni subjekti i druga pravna i fizička lica dužni su međusobno sarađivati u cilju zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka."
Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"Operatori izvora emisije obavezni su provoditi obaveze utvrđene zakonom i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog Zakona."
Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.


Član 4.


U članu 4. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"U cilju provedbe ispunjenja ugovornih obaveza preuzetih međunarodnim ugovorima i sporazumima iz područja zaštite zraka, klime i ozonskog omotača, Federalno ministarstvo okoliša i turizma (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) učestvuje u donošenju nacionalnih akcionih planova, nacionalnih programa i nacionalnih izvještaja."
U dosadašnjem stavu 2. iza riječi: "kvaliteta zraka" dodaju se riječi: "Pored mjera za očuvanje kvaliteta zraka ova strategija obuhvata i problematiku klimatskih promjena".
U dosadašnjem stavu 4. u alineji b) riječi: "u katastru" zamjenjuju se riječima: "u registru".
U dosadašnjem stavu 4 . iza alineje c) dodaje se nova alineja koja glasi:
"d) mjere za ublažavanje klimatskih promjena i adaptacije klimatskim promjenama".
Dosadašnji st.2.,3.,4.,5. i 6. postaju st.3.,4.,5.,7. i 8.
Iza dosadašnjeg stava 4., koji je postao stav 5., dodaje se novi stav 6. koji glasi:
"Federalno ministarstvo u saradnji sa nadležnim ministarstvom iz Republike Srpske utvrđuje emisone kvote za 2010. i 2020. godinu za gasove čija je emisija regulirana međunarodnim sporazumima, konvencijama ili protokolima koji se odnose na prekogranično zagađivanja zraka."

Član 5.


U članu 5. u st. 4. i 5. riječ "hodnika" zamjenjuje se riječju "koridora".


Član 6.


U članu 6. u stavu 1. u alineji 1. riječi: "najboljih raspoloživih tehnologija" zamjenjuju se riječima: "najboljih raspoloživih tehnika".
U stavu 1. u alineji 1. riječi: "otvaranja postrojenja i njegovog rada" zamjenjuju se riječima: "puštanja u rad i rada".
U stavu 1. alineja 2. mijenja se i glasi:
"da emisione kvote i granične vrijednosti emisija ne budu prekoračene".
U stavu 2. riječi: "Federalni ministar prostornog uređenja i okoliša" zamjenjuju se riječima: "Federalni ministar okoliša i turizma".


Član 7.


U članu 7. stav 2. mijenja se i glasi:
"Za nove izvore emisija za koje je potrebna okolinska dozvola, kao i u slučajevima kada se procijeni da mogu štetno uticati na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini, na zahtjev nadležnog federalnog ili kantonalnog ministarstva, podnosilac zahtjeva izrađuje studiju o zraku u kojoj detaljno opisuje očekivane emisije u zrak i njihov uticaj na okoliš."
U stavu 6. riječi: "od dana traženja" zamjenjuju se riječima: "na zahtjev nadležnog ministarstva".


Član 8.


U članu 10 . stav 3. se briše.
Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 3. i 4.
U stavu 3. u alinejama 6., 8., 9., 10. i 11. riječ "opis" zamjenjuje se riječju "ocjena".
U stavu 3. u alineji 9. riječi: "dodatnog zagađenja prouzrokovan projektom" zamjenjuju se riječima: "dodatne zagađenosti prouzrokovane projektom".

Član 9.


Iza člana 13. dodaje se novi član 13a. koji glasi:


"Član 13a.


Operator stacionarnog izvora zagađivanja zraka dužan je:
podatke o stacionarnom izvoru, operatoru i svakoj njegovoj promjeni dostaviti nadležnom organu za zaštitu okoliša i nadležnom inspektoru zaštite okoliša;
osigurati redovno praćenje emisje i o tome voditi evidenciju;
osigurati vršenje mjerenja emisije zagađujućih materija iz stacionarnog izvora;
voditi evidenciju o izvršenim mjerenjima sa podacima o mjernim mjestima i rezultatima mjerenja, te učestalosti mjerenja emisija;
voditi evidenciju o upotrijebljenom gorivu i otpadu kod procesa suspaljivanja;
voditi evidenciju o radu uređaja za smanjivanje emisija.".


Član 10.


U članu 15. u st. 1., 2. i 3. iza riječi: "nadležno ministarstvo" dodati riječi: "i nadležni inspektor zaštite okoliša".

Član 11.


U čl. 17. i 22. riječi: "Institut za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine" u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: "Institut za standarde Bosne i Hercegovine" u odgovarajućem padežu.


Član 12.


U članu 18. u podnaslovu riječi: "Postrojenja sa sagorijevanjem" mijenjaju se u: "Postrojenja za sagorijevanje".
Stav 1. mijenja se i glasi:
"Pitanja koja se odnose na emisiju iz postrojenja za sagorijevanje sa nominalnom termalnom snagom jednakom ili većom od 10 MW, kao i nominalnom termalnom snagom manjom od 10MW uređuju se provedbenim propisom koji proizilazi iz ovog Zakona."
Stav 3. se briše.
Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.


Član 13.


U članu 23. u podnaslovu riječi: " fosilnih goriva i benzina" zamjenjuju se riječima: "tečnih goriva".
U stavu 1. iza riječi "vozila" stavlja se zarez i dodaje riječ "željeznicu".


Član 14.


U glavi V. naslov : "Katastar emisija" mijenja se i glasi: "Registar emisija".
Član 26. mijenja se i glasi:
"U registru postrojenja i zagađivanja okoliša koji se uspostavlja na osnovu Zakona o zaštiti okoliša, vodi se i registar emisija u zrak u koji se upisuju podaci o izvorima emisija u zrak, njihovim pravnim licima i zagađujućim materijama koje izvori ispuštaju u zrak.
Sadržaj podataka koji se vode u registru iz stava 1. ovog člana, način i rokove njihovog prikupljanja, dostavljanja i upisivanja u registar, metodologiju i način vođenja podataka u registru, kao i način upravljanja podacima upisanim u registar (davanje informacija, podnošenje izvještaja i drugo) propisuje ministar.
U registar emisija u zrak obavezno se unose sljedeće zagađujuće materije: sumpordioksid, nitrooksid, ugljendioksid, ugljenmonoksid, amonijak, nitrozooksid, metan, nemetanski ugljenvodonik, benzen i PM10.
Operatori, stručne institucije i nadležni kantonalni organi dužni su Federalnom ministarstvu dostaviti sve podatke neophodne za procjenu emisija ili za njihovu kontrolu.
Federalno ministarstvo priprema i redovno ažurira registar emisija koji obuhvata sve podatke o emisijama ključnih izvora.
Federalno ministarstvo u januaru svake godine objavljuje izvještaj o emisijama zagađujućih materija u zrak za pretprošlu godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine.
Federalno ministarstvo osigurava pristup svim informacijama o emisijama putem javnog objavljivanja.
Kantoni u aprilu svake godine objavljuju izvještaje o emisijama zagađujućih materija u zrak (uključujući emisije iz prirodnih izvora) za pretprošlu godinu za teritorij svog kantona.
Međuentitetsko tijelo za okoliš u aprilu svake godine objedinjuje izvještaj o emisijama u zrak za pretprošlu godinu, na osnovu informacija dostavljenih od entitetskih ministarstava. Objedinjeni izvještaj dostavlja se Vijeću ministara Bosne i Hercegovine radi slanja nadležnim tijelima međunarodnih sporazuma čija je Bosna i Hercegovina potpisnica.
Izvještaji moraju biti pripremljeni u skladu sa zahtjevima za davanje izvještaja određenih u međunarodnim sporazumima čija je Bosna i Hercegovina potpisnica."


Član 15.


U članu 27. stav 1. mijenja se i glasi:
"Zbog praćenja kvaliteta zraka (utvrđivanje nivoa zagađenosti) i poduzimanja mjera u cilju sprečavanja i smanjenja zagađenosti, propisuju se granične vrijednosti kvaliteta zraka za pojedine zagađujuće materije u zraku i dugoročni ciljevi za ozon."
Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"Gornja i donja granica ocjenjivanja kvaliteta zraka, privremene granice tolerancije, odnosno tolerantne vrijednosti, pragovi upozorenja i ciljne vrijednosti za određene zagađujuće materije, kriteriji za uspostavljanje mjernih mjesta, metodologija mjerenja, mjerni postupci, način provjere kvaliteta mjerenja i tačnosti podataka, način obrade i prikaz rezultata mjerenja i njihove usklađenosti sa propisanim normativima, sadržaj izvještaja o izvršenim mjerenjima i rokovi dostavljanja podataka, način ocjenjivanja nivoa zagađenosti, kao i rokovi za postepeno smanjivanje granica tolerancije, odnosno tolerantne vrijednosti utvrdit će se provedbenim propisom federalnog ministra u skladu sa ovim Zakonom."
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.


Član 16.


Član 28. mijenja se i glasi:


"Monitoring kvaliteta zraka


U cilju efikasnog upravljanja kvalitetom zraka uspostavlja se jedinstveni funkcionalni sistem monitoringa kvaliteta zraka.
Federalno ministarstvo osigurava redovan monitoring kvaliteta zraka.
Monitoring kvaliteta zraka vrši se:
mjerenjem i/ili ocjenjivanjem nivoa zagađenosti zraka u nenaseljenim područjima;
mjerenjem i/ili ocjenjivanjem nivoa zagađenosti zraka koje je posljedica padavina i regionalnog ili prekograničnog prijenosa zagađujućih materija u zrak;
mjerenjem nivoa kvaliteta (zagađenosti) zraka i padavina u naseljima i industrijskim područjima;
mjerenjem nivoa kvaliteta (zagađenosti) u okolini određenih stacionarnih izvora;
mjerenjem meteoroloških parametara na lokacijama na kojima se mjeri kvalitet zraka;
mjerenjem i opažanjem promjena koje ukazuju na prisustvo zagađenog zraka, a manifestuje se na zemljištu, biljakama i uzrocima biološkog porijekla, građevinama i sl. (posredni pokazatelji kvaliteta zraka).

U okviru monitoringa kvaliteta zraka uspostavlja se mreža mjernih stanica za sistematsko mjerenje kvaliteta zraka i to: federalna, kantonalna, općinska, izvor zagađivanja i posebna područja.
Lokacije stanica u federalnoj mreži, na prijedlog Federalnog ministarstva, utvrđuje Vlada Federacije BiH.
Stručna institucija ovlaštena od Federalnog ministarstva i Federalnog ministarstva zdravstva uspostavlja i vrši monitoring kvaliteta zraka u skladu sa provedbenim propisom.
Bazu podataka o mjerenju kvaliteta zraka vodi stručna institucija iz stava 6. ovog člana.
Stručna institucija iz stava 6. ovog člana priprema godišnji izvještaj o stanju kvaliteta zraka i dostavlja ga Federalnom ministarstvu i Federalnom ministarstvu zdravstva radi objavljivanja. Prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka, pragova upozorenja, ciljnih vrijednosti i dugoročnih ciljeva za zaštitu zraka moraju biti dokumentovani u izvještaju.
Ministarstvo je dužno obavijestiti Vladu Federacije BiH o područjima na kojima se pojavljuju nivoi zagađenosti veći od tolerantne vrijednosti, o rezultatima mjerenja na tim područjima, te mjerama i rokovima za postizanje nivoa zagađenosti manjeg od tolerantnih vrijednosti."

Član 17.


Iza člana 28. dodaju se novi čl. 28a. i 28b. koji glase:


" Član 28a.


U slučajevima kada postoji osnovana sumnja da je došlo do zagađenosti zraka čiji je kvalitet takav da može narušiti zdravlje ljudi, kvalitet života i/ili štetno uticati na bilo koji dio okoliša, moraju se obaviti mjerenja posebne namjene ili obaviti ocjena nivoa zagađenosti.
Nadležno ministarstvo, odnosno nadležni organ lokalne samouprave utvrđuje opravdanost osnovane sumnje iz stava 1. i donosi odluku o mjerenjima posebne namjene koja sadrži način i rokove mjerenja.


Član 28b.


Ocjenjivanje i razvrstavanje područja prema nivoima zagađenosti


Kvalitet zraka (nivo zagađenosti) ocjenjuje se analizom postojećeg stanja na osnovu:
rezultata redovnih mjerenja u federalnoj i kantonalnoj mreži tokom najmanje jedne godine;
rezultata redovnih mjerenja u lokalnoj mreži tokom najmanje jedne godine;
rezultata mjerenja posebne namjene;
primjenom standardizovanih matematičkih modela;
drugih metoda procjene u skladu sa općeprihvaćenom praksom u svijetu. Prema nivou zagađenosti, s obzirom na propisane granične vrijednosti i tolerantne vrijednosti, utvrđuju se sljedeće kategorije kvaliteta zraka:
prva kategorija kvaliteta zraka - čist ili neznatno zagađen zrak: nisu prekoračene granične vrijednosti (GV) niti za jednu zagađujuću materiju;
druga kategorija kvaliteta zraka - umjereno zagađen zrak: prekoračene su granične vrijednosti (GV) za jednu ili više zagađujućih materija, a nisu prekoračene tolerantne vrijednosti (TV) niti za jednu zagađujuću supstancu;
treća kategorija kvaliteta zraka - prekomjerno zagađen zrak: prekoračene su tolerantne vrijednosti (TV) za jednu ili više zagađujućih materija."


Član 18.


U članu 30. podnaslov "Situacije izuzetnog zagađivanja (SMOG)" zamjenjuje se podnaslovom "Situacije izuzetne zagađenosti (SMOG)".
U stavu 3. iza riječi "vozila" dodaju se riječi: "i u određenim vremenskim terminima".


Član 19.


U članu 33. stav 2. mijenja se i glasi: " Poslove inspekcijskog nadzora vrše federalni i kantonalni inspektori u okviru svoje nadležnosti."


Član 20.


U stavu 1. člana 35. iza alineje 1. dodaje se nova alineja 2. koja glasi:
"ne poštuje odredbe člana 6. stav 1. ovog zakona".
Dosadašnje alineje 2., 3. i 4. postaju alineje 3., 4. i 5.
U članu 35.dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu do 1.500,00 KM bit će kažnjeno fizičko lice za prekršaj iz stava 1. ovog člana."


Član 21.


Član 36. mijenja se i glasi:


"Član 36.


Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 10.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj svako pravno lice koje:
ne podnese godišnji izvještaj u skladu sa članom 13. ovog Zakona i
ne obavijesti nadležni organ o prekoračenju graničnih vrijednosti emisija (član 15. ovog Zakona).
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000, 00 KM bit će kažnjeno
za prekršaje iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu.
Novčanom kaznom u iznosu do 1.500, 00 KM bit će kažnjeno fizičko lice
za prekršaje iz stava 1. ovog člana."


Član 22.


U članu 37. u stavu 1. riječi: "do 2008." zamjenjuju se riječima: "do 01.01.2010."
Iza stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:
"Izuzetno od odredbe stava 1., svi postojeći objekti za koje se pokaže da ne postoje tehno-ekonomski uslovi dužni su uskladiti svoje aktivnosti sa odredbama ovog zakona i ograničenjima datim provedbenim propisima do 2012. godine.
Odredbe stava 2. ovog člana ne primjenjuju se na postrojenja za koje postoje osnovane pritužbe da njihova emisija utiče na zdravlje ljudi na datom području ili mišljenje da značajno utiče na ekosisteme ili kulturno-historijske spomenike."
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 4. i 5.
Dodaje se novi stav 6. koji glasi:
"Sredstva za finansiranje zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka osiguravaju se u budžetu Federacije BiH, budžetu kantona, odnosno jedinice lokalne samouprave, kao i iz prihoda Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i fondova za zaštitu okoliša kantona, odnosno jedinica lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o fondu za zaštitu okoliša u Federaciji BiH, te iz drugih izvora prema odredbama ovog Zakona (sredstva zagađivača, donacije, sredstva međunarodne pomoći itd.)."

Član 23.


Provedbeni propis iz čl. 14. i 27. stav 2. ovog Zakona donijet će federalni ministar u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
Postojeći provedbeni propis i opći akti uskladit će se sa odredbama člana 15. ovog Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.


Član 24.


Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i Zakonodavno-pravna komisija Doma naroda Parlamenta Federacije BiH da utvrde prečišćeni tekst Zakona o zaštiti zraka.


Član 25.


Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH


Safet Softić

PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH


Stjepan Krešić