Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću

Hamdije Čemerlića 2 
Sarajevo 
Telefon: ++ 387 33 21 29 86 
Fax: ++ 387 33 22 04 37


Direktorica


V.d. direktorice: dr.sci. Samira Demirović
Hamdije Čemerlića 2 
Sarajevo
Telefon: ++ 387 33 21 13 52 
Fax: ++ 387 33 22 04 37

 • izrada strategije odnosa sa javnošću Vlade Federacije sa pravcima, namjerama, ciljevima i načinom upravljanja vladinim komunikacijama;
 • kontinuirano i dugoročno oblikovanje javnog mnjenja u svrhu ostvarivanja javnog i društveno korisnog interesa davanjem tačnih činjenica i komunikativnim sporazumijevanjem;
 • plansko i efikasno upravljanje informacijama u smislu proaktivnog djelovanja;
 • obavještavanje domaće i inostrane javnosti o radu Vlade Federacije, Premijera, zamjenika Premijera, ministara, odnosno ministarstava na čijem se čelu nalaze, putem pripremanja saopćenja za javnost i drugih informativnih materijala, organiziranja press konferencija i po potrebi akreditiranje novinara za praćenje rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i za praćenje određenih manifestacija na teritoriji Federacije BiH;
 • pripremanje i davanje odgovora i informacija na pitanja novinara;
 • organiziranje medijskog praćenja rada Vlade Federacije;
 • organiziranje medijskih i javnih nastupa Premijera i zamjenika Premijera;
 • organiziranje medijskih kampanja u cilju promoviranja razvojnih i drugih projekata Vlade Federacije;
 • kompjuterska obrada i pohranjivanje napisa iz štampe indikativnih za rad Vlade Federacije i podataka neophodnih za izradu informativnih materijala za potrebe domaćih i inostranih novinara, kabineta Premijera, zamjenika Premijera i federalnih ministarstava;
 • prikupljanje, kompjuterska obrada i plasiranje podataka na WEB-siteu Vlade Federacije i svakodnevno ažuriranje ovog sitea;
 • obezbjeđivanje stalnog administriranja WEB-sitea Vlade Federacije, u skladu sa Odlukom o WEB-siteu Vlade Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 38/00);
 • ostvarivanje dvosmjerne komunikacije i većeg stepena saradnje sa zainteresovanim javnostima(nevladin sektor, stručna javnost);
 • ostvarivanje većeg stepena saradnje sa svim nivoima vlasti;
 • jačanje interne komunikacije u Vladi i sa vladinim tijelima i njihovim službenicima za odnose s javnošću uz potpunu primjenu usvojenih standarda (Zakon o slobodi pristupa informacijama), u cilju obezbjeđenja dostupnosti i upravljanja informacijama, kao i događajima koji su vezani za poslove komuniciranja;
 • pripremanje i davanje odgovora i informacija na pitanja građana, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 32/01);
 • praćenje provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti informiranja;
 • administrativno-tehnički i stručno-operativni poslovi, ukoliko njihovo vršenje nije organizirano na drugi način i drugi poslovi koje mu, u vezi njegovog djelokruga, povjeri Vlada Federacije.

 

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad


 • Uredba o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću ("Službene novine Federacije BiH"- Prečišćeni tekst, broj 50/07)
 • Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću
 • Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika 
 • Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika

 


Srijeda,
27. januar 2021.
VIŠE