Nazad

Ministarstvo prometa i komunikacija

Braće Fejića bb,
Mostar
Telefon: +387 36 550-025
Fax: +387 36 550-024
www.fmpik.gov.ba

Ured u Sarajevu:
Alipašina 41
Sarajevo
Telefon: +387 33 668 907
Fax: +387 33 667 866
E – mail: info@fmpik.gov.ba kabinet@fmpik.gov.ba

Ministar: mr. sci. Enver Bijedić

Biografija

Rođen 2.11.1961. godine u Tuzli.
Osnovnu školu, matematičku gimnaziju i Rudarsko-mašinski fakultet završio u Tuzli. Postdiplomski studij završio 2010. godine i stekao naziv magistra ekonomskih nauka, smjer Opšti menadžment.

Prije rata u BiH radio u privatnom preduzeću. Od 15.5.1992. godine, kao dobrovoljac, uključuje se u Armiju RBiH, tako da je kraj rata dočekao kao oficir Armije BiH.
Po završetku rata radio u Tvornici poliuretanske hemije „Polihem“, a od decembra 1996. godine u Carinskoj upravi FBiH gdje je obavljao sljedeće funkcije: stručni saradnik za pregled robe, te carinski inspektor za prijem dokumenata. Od 1998. godine u Carinskoj Upravi Federacije BiH, stručni saradnik za obavještajne poslove u sektoru za sprečavanje krijumčarenja, šef Carinske ispostave u Tuzli i upravnik Carinarnice Tuzla.

Od aprila 2005. godine do sada direktor JP „Direkcija za izgradnju“.
Član Presjedništva Opštinskog i Kantonalnog odbora SDP-a Tuzla i predsjednik Teniskog kluba „Sloboda“ Tuzla.

Oženjen, otac jednog djeteta.


Organizacijska struktura

Sekretar
Esad Osmanbegović
Telefon: +387 36 550-025
Fax: + 387 36 550-024 

Sektor pravnih i općih poslova
Irma Memić
Telefon: +387 36 550-025
Fax: + 387 36 550-024

Pomoćnik ministra ekonomsko finansijskih poslova
Adnan Aganagić
Telefon: +387 36 550 025
Fax: +387 36 550 024

Pomoćnik ministra željezničkog, vodnog i kombinovanog prometa
Ismet Demirović
Telefon: +387 36 550 025
Fax: +387 36 550 024

Pomoćnik ministra cestovnog prometa, stanica tehničkog pregleda i cjevovoda
Željko Matoc
Telefon: +387 36 550-025
Fax: + 387 36 550-024

Pomoćnik ministra za telekomunikacije, pošte, informacione i komunikacione tehnologije
Ernest Đonko
Telefon: +387 36 550 025
Fax: +387 36 550 024

Pomoćnik ministra za transportne infrastrukture prometnog sistema
Pavo Boban
Telefon: +387 36 550-025
Fax: + 387 36 550-024

Pomoćnik ministra za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj

Telefon: +387 36 550-025
Fax: +387 36 550-024

Pomoćnik ministra za izgradnju, upravljanje i razvoj aerodroma, zrakoplovne infrastrukture i avioprijevoznike
Amadeo Mandić
Telefon: +387 36 449-230
Fax: +387 36 550 024


Organi u sastavu Ministarstva


Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta
Direktor
Ensad Karić
Telefon: +387 36 512 300
Fax: +387 36 512 301

 

Djelokrug

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnost Federacije u oblasti prometa i komunikacija, i to: cestovni promet i javne ceste, željeznički, vazdušni, pomorski, riječni i jezerski promet; cjevovodni promet; sigurnost cestovnog, željezničkog, vazdušnog, pomorskog, riječnog i jezerskog prometa; kontrolu letenja; telekomunikacije i poštu osim uspostavljanja i funkcionisanja zajedničkih i međunarodnih komunikacijskih uređaja; inspektorski nadzor u oblasti javnih cesta cestovnog, željezničkog, vazdušnog, pomorskog, riječnog i jezerskog prometa i vrši druge poslove utvrđene zakonom.

U sastavu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija je Federalna direkcija za civilnu avijaciju i Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.

Federalna direkcija za civilnu avijaciju obavlja stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: planiranje, koordinaciju i razvoj, standardizaciju i održavanje kapaciteta aerodromskih objekata i opreme, opreme kontrole leta i vazduhoplovnih sredstava, obavljanje koordinacije avioprevoznika, strategiju civilnog zrakoplovstva, aeronautičku inspekciju, dozvole za letenje, aerodromsko rukovođenje i statistiku, sigurnost letenja, aeronavigaciju, spasilačku službu, prijem i predaju poruka, te obuku i razvoj kadrova kroz odgovarajuće institucije i preduzeća iz oblasti prometa.

Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: finansijski inžinjering, pripremu, organizaciju i vođenje izgradnje cesta visokog nivoa služnosti (autocesta, poluautocesta i brzih cesta); koordinaciju i sprovođenje preuzetih obaveza u definiranju i izgradnji cestovnog koridora (Vc i drugih koridora); pripremu dugoročnog i srednjoročnog plana razvoja autocesta u Federaciji; izradu projektnih zadataka za izgradnju autocesta u Federaciji; pripremu investiciono-tehničke dokumentacije; pripremu, definiranje i izradu tenderske dokumentacije; pripremu uvjeta za izgradnju autocesta; izradu planova i mjera za saobraćajnu sigurnost izgradnje autocesta; praćenje izvršenja građevinskih poslova u skladu sa dinamičkim planovima i vrši i druge poslove u vezi sa izgradnjom autocesta, a koji se naročito odnose na: pripremu projektne dokumentacije (tehničke provjere različitih varijanti prostiranja trase u prostoru i usklađivanje među ministarstvima, općinama i vlasnicima objekata i zemljišta, izrada studija i idejnih projekata, priprema lokacijskih crteža i sl.); pribavljanje lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola i upotrebnih dozvola za ceste visokog nivoa služnosti i cestovne objekte; otkup zemljišta i objekata; plaćanje odšteta i drugih troškova u vezi pripreme gradnje; organiziranje finansiranja izgradnje cesta visokog nivoa služnosti (kontakti sa međunarodnim finansijskim institucijama, priprema podloge za pripremu i dodjelu koncesije i dr.); pripremu dokumenata ponude i ustupanje radova izgradnje cesta visokog nivoa služnosti i cestovnih objekata; organizaciju stručnog nadzora i kontrolu izgradnje; organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje cesta visokog nivoa služnosti te dijelova ovih cesta na korištenje i održavanje.

 

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

  • Zakon o federalnom ministarstvu i drugim tijelima federalne uprave (“Službene novine Federacije BiH” broj 58/02, 38/05, 2/06 i 8/06)
  • Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 35/05)
Nedjelja,
29. mart 2015.
RSS aktuelnosti
U raspravi

Ured Vlade Federacije
Za odnose s javnošću

Alipašina 41
Sarajevo
Tel: +387 33 21 29 86
Fax: +387 33 22 04 37
info@fbihvlada.gov.ba