Javne nabavkeJavni poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe Projekta "Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine" (SIDA broj: 11324), broj: 05-14-79-1-3/2019-1 od 17.07.2019. godine

Javni poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga- usluge eksterne reprezentacije za potrebe Projekta "Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine" (SIDA broj: 11324), broj: 05-14-79-1-2/2019-1 od 17.07.2019. godine

Obrazac praćenja provedbe ugovora - okvirnog sporazuma Vlade FBiH i Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu - Zaključno sa 30.09.2019

Obrazac praćenja provedbe ugovora - okvirnog sporazuma Vlade FBiH i Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2019. godinu - Zaključno sa 30.09.2019

Obrazac praćenja provedbe ugovora - okvirnog sporazuma Vlade FBiH i Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2019. godinu - Zaključno sa 30.06.2019.

Obrazac praćenja provedbe ugovora - okvirnog sporazuma Vlade FBiH i Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu - Zaključno sa 30.06.2019.

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - pružanje usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba-nabavka serverske i mrežne opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (LOT 2-nabavka mrežne opreme), broj: 06-02-36-32/2018-17 od 24.1.2019. godine

Obrasci praćenja provedbe ugovora - okvirnog sporazuma

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH – Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH za 2019.godinu

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - pravna odbrana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Anexa II dio B. Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-121-8/2019-1 od 9.4.2019. godine

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - pružanje usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom - 29.05.19

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom - 28.06.19

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom - 23.07.2019

Javni poziv za prijem konsultanata u Jedinici za implementaciju projekta "Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine" (SIDA broj projekta: 11324)

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - nabavka pravnih usluga u postupku arbitraže pred Međunarodnim arbitražnim sudom - MOL/INA, za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-121-25/2019-1 od 09.08.2019. godine

Odluka o dodjeli Ugovora trećerangiranom ponuđaču za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Herceegovine, broj: 06-02-36-29/2018-21 od 19.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-nabavka licenci i produženje važenja postojećih licenci za potrebe Generalnog skeretarijata Vlade Federacije BiH(LOT 2- PRODUžENJE VAžENJA POSTOJEćIH LICENCI), broj: 06-02-36-33/2018-12 od 14.12.2018 godine

Odluka o dodjeli Ugovora drugorangiranom ponuđaču za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-36-29/2018-18 od 12.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-nabavka licenci i produženje važenja postojećih licecnci za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (LOT 1- LICENCE), broj: 06-02-36-33/2018-8 od 11.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-serverske i mrežne opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (LOT 2-mrežna oprema), broj: 06-02-36-32/2018-10 od 10.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-36-29/2018-15 od 03.12.2018. godine

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - hotelskog smještaja za potrebe projekata "Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine" (SIDA broj: 11324)

Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-nadogradnja hardverske opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-36-30/2018-11 od 13.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba - tečnih goriva za službena motorna vozila za potrebe generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještenje o javnoj nabavci usluga Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije od 8.10.2018 godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga-dodatni back up link i servisni link za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-36-25/2018-10 od 09.10.2018

Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (LOT 1 - kancelarijski materijal)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (LOT 2 - toneri)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - pružanje usluga osiguranja motornih vozila, full kasko osiguranja vozila, sa uključenim rizikom krađe za službena vozila za potrebe Generalnog skeretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (LOT 1)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - pružanje usluga kolektivnog osiguranja uposlenih za potrebe Generalnog skeretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (LOT 2)

Poziv za dostavu ponudu za javnu nabavku usluga - restoranke usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-36-4/2018- od 05.02.2018. godine do 31.12.2018. godine

Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-30.06.2018.

Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu - 30.06.2018.

Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga - pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu

Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (09.07.2018.)

Obrazac prađenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017 (31.03.2018.)


Obrazac prađenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018 (31.03.2018.)


Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (22.03.2017.)


Izmjena poziva za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalskog sekreterijata Vlade FBiH


Izmjena poziva za dostavu ponuda za usluge tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH

Poziv za dostavu ponuda za usluge tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuěača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

Odluka o poništenju (27.09.2016.)

Odluka o djelimičnom poništenju postupka nabavke usluga održavanja i servisiranja službenih vozila(02.09.2016.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuěača - održavanje i servisiranje službenih vozila (02.09.2016.)

Odluka o izboru (30.08.2016.)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (29.6.2016)

Odluka o izboru (21.06.2016.)

Odluka o izboru (27.05.2016.)

Odluka o izboru (09.05.2016.)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (24.03.2016.)

Odluka o izboru (08.01.2016.)

ODLUKA o pokretanju postupka javne nabavke

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuěača za nabavku kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponućača za nabavku tečnih goriv

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponućača za nabavku kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponućača za javnu nabavku usluga održavanja i servisiranja službenih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponućača za nabavku kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara

Odluka o poništenju(01.11.2016.)
Ponedjeljak,
06. april 2020.
VIŠE