Javne nabavkeObrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2019. godinu zaključno sa 30.06.21. godine

Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2020. godinu zaključno sa 30.06.21. godine

Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2021. godinu zaključno sa 30.06.21. godine

Plan javnih nabavki za potrebe rekonstrukcije/sanacije/adaptacije zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu i objekta poslovne zgrade ,,Staklena banka" u Mostaru za 2021. godinu.

Plan javnih nabavki Vlade Federacije Bosne i Hercegovine – Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH za 2021. godinu sa izmjenama i dopunama

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH - Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH za 2021. godinu.

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Ureda Vlade Federacije BiH za europske integracije

Obrazac za cijenu ponude usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – restoranske usluge ekterne reprezentacije za potrebe Ureda Vlade Federacije BiH za europske integracije

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – hotelskog smještaja za potrebe Ureda Vlade Federacije BiH za europske integracije

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - usluge stručnog usavrÅ¡avanja za potrebe Projekta koji finansira Å vedska „Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine“ (SIDA broj: 11324), broj: 05-02-154-S-3/2020-2 od 06.03.2020. godine

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - usluge eksterne reprezentacije za potrebe Projekta koji finansira Å vedska „Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine“ (SIDA broj: 11324), broj: 05-02-154-S-2/2020-1 od 06.03.2020. godine

Obrazac za cijenu ponude usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila

Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2019. godinu zaključno sa 31.12.20. godine

Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2020. godinu zaključno sa 31.12.20. godine

Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2020. godinu-SIDA broj 11324- zaključno sa 31.12.20. godine

Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2020. godinu, zaključno sa 30.09.2020. godine

Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2019. godinu, zaključno sa 30.09.2020. godine

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH - Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH za 2020. godinu.

Izvje�taj o dodijeljenim sredstvima sa listom korisnika sredstava teku�eg transfera za 2019. godinu

Odluku o izboru kvalifikovanih ponu�a�a za javnu nabavku usluga � pravna odbrana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u slu�aju radnopravnih sporova, broj: 05-02-17-3-1/2020-20 od 10.02.2020. godine

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - tehni�kog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - tehni�kog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije - PRILOG

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - hotelskog smje�taja za potrebe ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije

Obrazac pra�enja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu, zaklju�eno sa 31.12.2019. godine

Obrazac pra�enja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2019. godinu PROJEKAT, zaklju�no sa 31.12.2019. godine

Obrazac pra�enja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2019.godinu, zaklju�no sa 31.12.2019. godine

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge eksterne reprezentacije

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - usluge stru�nog usavr�avanja

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - pravna odbrana Vlade Federacije BiH u slu�aju radnopravnih sporova

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponu�a�a za javnu nabavku usluga - telekomunikacijske usluge � servisni link za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponu�a�a za javnu nabavku usluga - telekomunikacijske usluge � servisni link i dodatni back up link za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH, broj: 06-02-121-30/2019-7 od 22.10.2019. godine

Odluka o dodjeli Ugovora drugorangiranom ponu�a�u za javnu nabavku roba-kompjuterske opreme i kancelarijskih ma�ina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (LOT 2-nabavka roba-laptop ra�unara), broj: 06-02-121-23/2019-23 od 23.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu�a�a za javnu nabavku roba-kompjuterske opreme i kancelarijskih ma�ina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (LOT 3-nabavka roba-kancelarijskih ma�ina), broj: 06-02-121-23/2019-20 od 10.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu�a�a za javnu nabavku roba-kompjuterske opreme i kancelarijskih ma�ina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (LOT 2-nabavka roba-laptop ra�unara), broj: 06-02-121-23/2019-17 od 10.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu�a�a za javnu nabavku roba-kompjuterske opreme i kancelarijskih ma�ina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (LOT 1-nabavka roba-desktop ra�unara), broj: 06-02-121-23/2019-14 od 10.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu�a�a za javnu nabavku usluga-pravne usluge u postupku arbitra�e pred Me�unarodnim arbitra�nim sudom-MOL/INA, broj: 06-02-121-25/2019-6 od 03.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu�a�a za javnu nabavku roba-kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (LOT 1-kancelarijski materijal), broj: 06-02-121-21/2019-12 od 23.08.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu�a�a za javnu nabavku roba-kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (LOT 2-toneri), broj: 06-02-121-21/2019-13 od 23.08.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu�a�a za javnu nabavku roba � nabavka Microsoft softvera putem koli�inskog licenciranja (Volume Licensing) i softverskog osiguranja (Software Assurance) putem Enterprise ugovora za potrebe bud�etskih korisnika Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-121-13/2019-8 od 29.07.2019. godine.

Odluka o poni�tenju postupka javne nabavke roba-nabavka mre�ne opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federcije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-121 -3-1/2019-8 od 18.07.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu�a�a za javnu nabavku roba � nabavka te�nih goriva za slu�bena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-121-15/2019-6 od 11.07.2019. godine

Odluka o izboru kvalifikovanih ponu�a�a za javnu nabavku usluga � pravna odbrana Vlade Federacije BiH u slu�aju radnopravnih sporova

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga-usluge stru�nog usavr�avanja za potrebe Generalnog sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-121-5/2019-1 od 05.04.2019. godine.

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga-restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijat Vlade Federacije BiH,broj: 06-02-121-6/2019-1

Plan javnih nabavki Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenom i dopunom - 06.03.2020. godine

Plan javnih nabavki za potrebe rekonstrukcije-sanacije-adaptacije zgrade_21.02.20.

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH-Generalnog sekretarijata Vlade FBiH-18_02_2020

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH-Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH-Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom-20_11_2019.

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH-Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom-11_11_2019.

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH-Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom-01_11_2019.

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH-Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom-10_09_2019.

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH-Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom-06.08.2019.

Javni poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe Projekta "Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine" (SIDA broj: 11324), broj: 05-14-79-1-3/2019-1 od 17.07.2019. godine

Javni poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga- usluge eksterne reprezentacije za potrebe Projekta "Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine" (SIDA broj: 11324), broj: 05-14-79-1-2/2019-1 od 17.07.2019. godine

Obrazac praćenja provedbe ugovora - okvirnog sporazuma Vlade FBiH i Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu - Zaključno sa 30.09.2019

Obrazac praćenja provedbe ugovora - okvirnog sporazuma Vlade FBiH i Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2019. godinu - Zaključno sa 30.09.2019

Obrazac praćenja provedbe ugovora - okvirnog sporazuma Vlade FBiH i Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2019. godinu - Zaključno sa 30.06.2019.

Obrazac praćenja provedbe ugovora - okvirnog sporazuma Vlade FBiH i Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu - Zaključno sa 30.06.2019.

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - pružanje usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba-nabavka serverske i mrežne opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (LOT 2-nabavka mrežne opreme), broj: 06-02-36-32/2018-17 od 24.1.2019. godine

Obrasci praćenja provedbe ugovora - okvirnog sporazuma

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH – Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH za 2019.godinu

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - pravna odbrana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Anexa II dio B. Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-121-8/2019-1 od 9.4.2019. godine

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - pružanje usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom - 29.05.19

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom - 28.06.19

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom - 23.07.2019

Javni poziv za prijem konsultanata u Jedinici za implementaciju projekta "Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine" (SIDA broj projekta: 11324)

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - nabavka pravnih usluga u postupku arbitraže pred Međunarodnim arbitražnim sudom - MOL/INA, za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-121-25/2019-1 od 09.08.2019. godine

Odluka o dodjeli Ugovora trećerangiranom ponuđaču za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Herceegovine, broj: 06-02-36-29/2018-21 od 19.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-nabavka licenci i produženje važenja postojećih licenci za potrebe Generalnog skeretarijata Vlade Federacije BiH(LOT 2- PRODUžENJE VAžENJA POSTOJEćIH LICENCI), broj: 06-02-36-33/2018-12 od 14.12.2018 godine

Odluka o dodjeli Ugovora drugorangiranom ponuđaču za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-36-29/2018-18 od 12.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-nabavka licenci i produženje važenja postojećih licecnci za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (LOT 1- LICENCE), broj: 06-02-36-33/2018-8 od 11.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-serverske i mrežne opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (LOT 2-mrežna oprema), broj: 06-02-36-32/2018-10 od 10.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-36-29/2018-15 od 03.12.2018. godine

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - hotelskog smještaja za potrebe projekata "Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine" (SIDA broj: 11324)

Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-nadogradnja hardverske opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-36-30/2018-11 od 13.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba - tečnih goriva za službena motorna vozila za potrebe generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještenje o javnoj nabavci usluga Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije od 8.10.2018 godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga-dodatni back up link i servisni link za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-36-25/2018-10 od 09.10.2018

Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (LOT 1 - kancelarijski materijal)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (LOT 2 - toneri)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - pružanje usluga osiguranja motornih vozila, full kasko osiguranja vozila, sa uključenim rizikom krađe za službena vozila za potrebe Generalnog skeretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (LOT 1)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - pružanje usluga kolektivnog osiguranja uposlenih za potrebe Generalnog skeretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (LOT 2)

Poziv za dostavu ponudu za javnu nabavku usluga - restoranke usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-36-4/2018- od 05.02.2018. godine do 31.12.2018. godine

Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-30.06.2018.

Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu - 30.06.2018.

Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga - pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu

Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (09.07.2018.)

Obrazac prađenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017 (31.03.2018.)


Obrazac prađenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018 (31.03.2018.)


Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (22.03.2017.)


Izmjena poziva za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalskog sekreterijata Vlade FBiH


Izmjena poziva za dostavu ponuda za usluge tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH

Poziv za dostavu ponuda za usluge tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuěača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

Odluka o poništenju (27.09.2016.)

Odluka o djelimičnom poništenju postupka nabavke usluga održavanja i servisiranja službenih vozila(02.09.2016.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuěača - održavanje i servisiranje službenih vozila (02.09.2016.)

Odluka o izboru (30.08.2016.)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (29.6.2016)

Odluka o izboru (21.06.2016.)

Odluka o izboru (27.05.2016.)

Odluka o izboru (09.05.2016.)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (24.03.2016.)

Odluka o izboru (08.01.2016.)

ODLUKA o pokretanju postupka javne nabavke

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuěača za nabavku kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponućača za nabavku tečnih goriv

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponućača za nabavku kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponućača za javnu nabavku usluga održavanja i servisiranja službenih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponućača za nabavku kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara

Odluka o poništenju(01.11.2016.)
Četvrtak,
21. oktobar 2021.
;">
VIŠE