Aktuelno

Završena 250. sjednica Vlade Federacije BiH
08 Jan 2021

250. SJEDNICA VLADE FEDRACIJE BiH:
 
O PROVOĐENJU ODLUKE USTAVNOG SUDA BiH
 
Prihvativši informaciju Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH o Odluci Ustavnog suda BiH od 22.12.2020. godine o dopustivosti i meritumu u predmetu E.Š. i drugi, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, jednim od donesenih zaključaka, naložila Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva da, u roku od sedam dana, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju vezanu za korona virus (COVID-19) u Federaciji BiH, sačini procjenu rizika i dostavi joj prijedlog mjera radi potvrde ili izmjene mjera utvrđenih Naredbom Kriznog štaba od 9.11.2020. godine.
 
Federalnoj upravi civilne zaštite naloženo je da, u istom roku od sedam dana, Vladi dostavi prijedlog izmjene Odluke o prestanku proglašenja prestanka stanja nesreće uzrokovane pojavom korona virusa (COVID-19) na području FBiH od 29.5.2020. godine, a koja se odnosi na zaduženje Federalnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva da utvrđuju mjere i aktivnosti na sprečavanju širenja koronavirusa i to tako da ova dva štaba prijedloge mjera dostavljanju na usvajanje Vladi Federacije BiH.
 
Federalna vlada će jednom mjesečno obavještavati Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa, te će poštovati okvir djelovanja izvršne vlasti koji uspostavi Parlament Federacije BiH za vrijeme trajanja pandemije.
 
Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH zadužen je da, u utvrđenom roku, obavijesti ovaj sud o provođenju naloga iz Odluke o dopustivosti i meritumu.
 
Naime, u samoj informaciji je ukazano na činjenicu da Ustavni sud BiH zaključuje da mjere koje su donesene u spornim naredbama kriznih štabova ne odstupaju od onih koje poduzimaju druge države i koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija.
 
Dakle, Ustavni sud BiH ukazuje na povredu prava apelanata utvrđenih Ustavom BiH i Evropskom konvencijom, koju vidi u činjenici da je, u konkretnom slučaju, riječ o miješanju u pravo na privatni život i na slobodu što je izvršeno naredbama uskih segmenata izvršne vlasti, odnosno kriznih štabova ministarstava zdravstva. S tim u vezi, Ustavni sud BiH smatra da je izostalo aktivno učešće u donošenju i preispitivanju naređenih mjera od strane najviših organa zakonodavne i izvršne vlasti, te da ta činjenica predstavlja kršenje prava i sloboda apelanata.
 
USVOJEN OVOGODIŠNJI PLAN RADA FEDERALNOG ZAVODA PIO
 
Vlada Federacije BiH je usvojila Plan rada Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2021. godinu, sačinjen u skladu sa Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija.
 
Aktivnosti planirane za 2021. godinu usmjerene su ka realizaciji zacrtanih strateških ciljeva iz Trogodišnjeg plana rada Federalnog zavoda 2021-2023. godina.
 
Sredstva potrebna za realizaciju godišnjeg plana usaglašena su s Dokumentom okvirnog budžeta Federalnog zavoda 2021-2023. godina, kao i s gornjom granicom rashoda za 2021. godinu Dokumenta okvirnog budžeta Federacije BiH 2021-2023. godina.
 
Realizacija ovogodišnjeg plana će ovisiti o epidemiološkoj situaciji nastaloj zbog pandemije koronavirusa.
 
Strateški ciljevi Federalnog zavoda tokom 2021. godine su osiguranje i unaprjeđenje učinkovitije provedbe prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, te uspostava jedinstvenog informacijskog sistema.
 
Planom je, uz ostalo, predviđeno donošenje 37.400 rješenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja primjenom međunarodnih, te 78.600 na osnovu domaćih propisa. Planirano je i smanjenje za 27.800 broja neriješenih predmeta primjenom svih propisa u prvom i drugom stepenu.
 
DOPUNA ODLUKE O ISPLATAMA PO OSNOVU STARE DEVIZNE ŠTEDNJE
 
Vlada FBiH je dopunila Odluku o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji BiH za 2020. godinu.
 
Naime, sukladno važećoj uredbi iz ove oblasti, u 2020. godini je otvoren novi termin za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne štednje od 1.10.2020. do 30.11.2020. godine, te je i Odlukom kojom se utvrđuju postupci i dinamika gotovinskih isplata u fiskalnoj 2020. godini bilo nužno obuhvatiti i zahtjeve za verifikaciju podnesene u ovom razdoblju.
 
Inače, Zakonom o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje u FBiH je propisano da se, nakon verifikacije, isplaćuje maksimalan gotovinski iznos od 1.000 KM ili ukupan iznos potraživanja do 1.000 KM.
 
IZMJENA I DOPUNE TRI UREDBE
 
Na osnovu zaključaka sa 245. sjednice, Federalni zavod za programiranje razvoja danas je predložio, a Vlada FBiH, usvojila izmjene jedne i dopune dvije uredbe donesene na osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH.
 
Izmjenom Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH izmijenjene su prelazne i završne odredbe i  propisano da se trogodišnji plan rada federalnog organa uprave za period 2020.-2022. i 2021.-2023. godina za nivo FBiH, Godišnji program rada Vlade Federacije i godišnji plan rada federalnog organa uprave za 2020. i 2021. godinu i Izvještaj o radu Vlade FBiH i godišnji izvještaj o radu federalnog organa uprave za 2020. i 2021. godinu izrađuju u skladu sa odredbama Uredbe o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija.
 
Kantonalni, odnosno općinski/gradski organ uprave godišnji plan rada za 2020. i 2021. godinu i godišnji izvještaj o radu i o razvoju za 2020. i 2021. godinu izrađuju u skladu s važećim propisima i postojećim metodologijama.
 
Smjernice za trogodišnje planiranje rada u FBiH za nivo kantona i jedinice lokalne samouprave izrađuju se u 2021. godini za planski ciklus 2022.-2024. godina, a godišnji plan rada za sve nivoe vlasti u FBiH izrađuju se u 2021. godini za planski ciklus 2022. - 2024. Također je kao rok za početak primjene ove uredbe određen 1.1.2022. godine.
 
Isti rok je preciziran i dopunama uredbi o evaluaciji strateških dokumenata i o izradi strateških dokumenata u FBiH.
 
IZJAŠNJENJE O INICIJATIVI
 
Federalna vlada, nakon razmatranja, nije prihvatila inicijativu za donošenje Zakona o dopuni Zakona o proračunima u FBiH koju je podnijela zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Elma Đogić, a kojom je predloženo rješenje po kojem, u slučaju kada je gradskom ili općinskom vijeću istekao mandat u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine ili nije konstituisan novi saziv ovih vijeća, proračun donose gradonačelnik ili načelnik općine.
 
Prema mišljenju Vlade, ovakva inicijativa je nepotrebna jer je člankom 7. stavkom (1) Zakona o proračunima u FBiH propisano da proračune donosi Parlament FBiH, zakonodavno tijelo kantona, odnosno gradska i općinska vijeća za proračunsku godinu koja odgovara kalendarskoj godini, prije početka godine na koju se odnosi. Sukladno rokovima iz proračunskog kalendara i definiranim aktivnostima na pripremi i izradi proračuna, ostavljeno je dovoljno vremena da općinska/gradska vijeća (bez obzira na istek mandata) donesu proračun do kraja tekuće fiskalne godine.
 
USVOJENI PLANOVI ZA 2021. GODINU
 
Vlada FBiH je dala saglasnosti na Program rada i i Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2021. godinu. Strateški ciljevi Fonda su prikupljanje namjenskih naknada - ostvarivanje prihoda, sufinansiranje projekata zaštite okoliša i energijske efikasnosti, te informacioni sistem okoliša i osiguranje sistemskog praćenja parametara za ocjenu stanja okoliša.
 
Kad je riječ o Finansijskom planu za 2021. godinu, s procjenom od 2022. do 2024. godine, utvrđenom u iznosu od 67.000.831 KM, procjena prihoda je otežana zbog pandemije koronavirusa, jer je veliki broj privrednih subjekata - obveznika plaćanja okolišnih naknada imao probleme ili zastoje u radu u toku 2020. godini što će se direktno odraziti na prihode Fonda od naknada u 2021. godini.
 
Federalna vlada danas je usvojila i Plan rada Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2021. godinu.  Također, usvojeni su planovi rada za 2021. godinu Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH, Federalne direkcije robnih rezervi, Federalnog zavoda za geologiju, Odbora državne službe za žalbe, Federalnog zavoda za poljoprivredu, te Federalnog agromediteranskog zavoda. Usvojeni su i planovi rada Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za FBiH, te Plan i program rada i Plan prihoda i rashoda, s Planom javnih nabavki Agencije za nadzor osiguranja FBiH za 2021. godinu.
 
O KORIŠTENJU POSLOVNIH PROSTORA
 
Federalna vlada je dala suglasnost za zaključivanje Aneksa 2 na Sporazum o načinu i uvjetima korištenja nepokretne imovine od 26.3.2012. godine između Vlade FBiH, koju zastupa Federalno ministarstvo financija, i ASA Banke d.d. Sarajevo, te za njegovo potpisivanje ovlastila federalnu ministricu financija.
 
Ujedno, Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH zadužena je da pripremi prijedlog Odluke da prostorije na 16. spratu objekta "B" zgrade Vlade FBiH u Sarajevu, ukupne površine budu dodijeljene na privremeno tromjesečno korištenje bez naknade Izvozno-kreditnoj agenciji BiH.
 
Vlada je Financijsko-informatičkoj agenciji (FIA) saglasnost za izdavanje u zakup dijela poslovnih prostora u Drvaru i    Glamoču.
 
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH danas je zadužena da, u skladu s Računovodstvenim politikama za federalne budžetske korisnike i trezor, preknjiži vrijednost ulaganja u adaptaciju i opremanje objekta bivšeg JP Geodetskog zavoda, Bulevar Meše Selimovića 95 u Sarajevu. Preknjiženje se vrši s pozicije stalnih sredstava na poziciju sumnjivih i spornih potraživanja u iznosu od 3.226.391,91 KM, što odgovara iznosu tužbenog zahtjeva.
 
INFORMACIJE IZ OBLASTI ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
 
Vlada Federacije BiH je danas usvojila dvije informacije Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
 
Riječ je o informacijama o izvršavanju, odnosno neizvršavanju ustavnih nadležnosti Federacije BiH u oblasti šumarstva i potrebi izmjene kantonalnih propisa za ovu oblast, te o realizaciji Odluke o odobravanju sredstava iz Budžeta FBiH za sufinansiranje Projekta "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji BiH" (WATSAN FBiH) u 2017. godini.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je donijela odluke o raspisivanju javnog konkrusa i o utvrđivanju kriterija, te je utvrdila tekst javnog oglasa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora BH-Gasa d.o.o. Sarajevo.
 
Skupštini Feroelektra d.d. Sarajevo date su prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala, a zbog isteka perioda na koji su imenovani, kao i za imenovanje na ove dužnosti, na period od četiri godine, Adisa Džabije i Ismara Beše.
 
Za predstavnice Gender Centra Federacije BiH u Radnoj grupi za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH imenovane su Belma Ramić i Azra Džipa.
 
Vlada je Edinu Sijerčić opunomoćila da je zastupa u radu i odlučivanju na Skupštini Agrokomerca d.d. Velika Kladuša.
 
 
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE