Aktuelno

Završena 231. sjednica Vlade Federacije BiH
23 Jul 2020

231. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
PREGLED NAPLATE POREZNIH PRIHODA I DOPRINOSA
 
Vlada Federacije BiH je, na danas održanoj sjednici u Sarajevu, kojom je, po pismenom ovlaštenju premijera, predsjedavao zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, prihvatila mjesečni  pregled naplate poreznih  prihoda i doprinosa na teritoriji FBiH za juni i prvih šest mjeseci 2020. godine.
 
Prihodi od indirektnih poreza
 
U junu 2020. godine raspoloživi dio prihoda od indirektnih poreza s Jedinstvenog računa za budžete svih nivoa vlasti i upravitelje cestama u Federaciji BiH ostvaren je u iznosu od 189 miliona KM, te je u poređenju s naplatom u istom mjesecu 2019. godine bio manji za 1,2 posto ili za 2,3 miliona KM. U odnosu na ostvarenje iz maja ove godine, kada je zabilježen izuzetno negativan trend, ova kategorija je u junu zabilježila rast od 35,83 posto ili za 49,9 miliona KM.
 
U junu ove godine Federaciji BiH je po osnovu namjenske cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta raspoređeno 16,8 miliona KM, što je za 7,6 posto ili za približno 1,4 miliona KM manje u odnosu na isti mjesec 2019. godine. U poređenju sa iznosom iz maja tekuće godine, prihod u junu veći je za više od 41,5 posto ili za 4,9 miliona KM.
 
Prihodi od direktnih poreza
 
Ukupno naplaćeni prihodi od poreza na dobit na teritoriji FBiH u junu 2020. godine  iznosili su 26,6 miliona KM i veći su za 9,5 posto ili za 2,3 miliona KM u odnosu na isti mjesec 2019. godine. Na nivou kumulativa, ukupni prihodi od poreza na dobit u Federaciji BiH iznose 185 miliona KM sa iskazanim padom od 12,1 posto ili za 25,5 miliona KM u odnosu na isti period 2019. godine. Porez na dobit uplaćen u Budžet Federacije BiH iznosi 47,8 miliona KM i manji je za 3,5 posto ili za 1,7 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine. Prihodi od poreza na dobit uplaćeni u kantonalne budžete u kumulativu iznose 137,3 miliona KM i manji su za 14,8 posto.
 
Ukupno uplaćeni prihodi od poreza na dohodak u FBiH u junu 2020. godine iznosili su 32,9 miliona KM i manji su za 1,7 posto ili za nešto više od pola miliona KM u odnosu na juni prethodne godine. U poređenju sa uplatama u maju tekuće godine, prihodi u junu bili su veći za 3,4 posto ili za nešto više od milion KM.
 
Uplata prihoda od poreza na imovinu u korist računa javnih prihoda kantonalnih budžeta u junu 2020. godine je izvršena u iznosu od 2,4 miliona KM i veća je za 22,6 posto u odnosu na juni 2019. godine. U odnosu na prethodni mjesec 2020. godine, naplata ovih prihoda  u junu je bila veća za 18 posto. Na nivou kumulativa ovi prihodi iznose 21,9 miliona KM, te su manji za devet posto u odnosu na isti period 2019. godine.
 
Uplata prihoda od poreza na naslijeđe i darove u korist računa javnih prihoda kantonalnih budžeta u junu 2020. godine iznosila je 269.698 KM i veća je za 7,2 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok je u poređenju na mjesec maj tekuće godine ova kategorija prihoda u junu više nego udvostručila nivo ostvarenja.
 
Prihodi od poreza na promet nepokretnosti u junu 2020. godine iznosili su 4,6 miliona KM i na približno su na istom nivou u odnosu na juni prethodne godine. Mjesečni nivo naplate ovih prihoda u junu u odnosu na izvršenje iz maja tekuće godine veći je za 38 posto.
 
Doprinosi
 
Trend smanjenja naplate doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje, za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti u poređenju sa ostvarenjima iz 2019. godine, započet pod negativnim utjecajem pandemije na ekonomiju u aprilu 2020. godine, nastavljen je i u junu, ali u nešto manjim omjerima. Naplaćeni doprinosi za penziono i invalidsko osiguranje u Budžet Federacije BiH u junu 2020. godine iznosili su 150,6 miliona KM, i manji su za 7,6 posto u odnosu na juni 2019. godine. U poređenju unutar 2020. godine, mjesečna naplata ovih prihoda u junu u odnosu na mjesec maj bilježi rast od 0,6 posto.
 
Nivo kumulativa ovih prihoda za period 1.1.-30.6.2020. godine iznosi 952,1 milion KM i u poređenju sa istim periodom 2019. godine manji je za 4,3 posto.
 
Prihodi od doprinosa za zdravstveno osiguranje u junu 2020. godine naplaćeni su u iznosu od 109,5 miliona KM i bilježe pad za 6,6 posto ili za 7,7 miliona KM u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Od ukupno naplaćenog iznosa, dio od 1,3 miliona KM se odnosi na uplate u korist Federalnog zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje, dok ostatak od 98,2 miliona KM čine uplate u korist kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja. Na nivou kumulativa, ovi prihodi iznose ukupno 679,3 miliona KM i manji su za 4,1 posto, odnosno za približno 29 miliona KM u odnosu na uporedni period prethodne godine.
 
Naplata doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti u junu 2020. godine je iznosila 12,5 miliona KM, te je u poređenju sa uplatama u istom mjesecu 2019. godine manja za 8,5 posto ili za 1,1 milion KM. Posmatrajući kumulativ naplate, prihodi od doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti iznose nešto više od 79 miliona KM sa iskazanim smanjenjem od 4,4 posto u odnosu na isti period 2019. godine.
 
PRODUŽEN ROK O PROVOĐENJU MJERA
ZA SMANJENJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE 
 
Federalna vlada izmijenila je Odluku o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti, kojom je rok njene primjene produžen do 31.12.2020. godine.
 
Subvencije će biti iskazivane na računima za utrošenu električnu energiju do roka primjene koji odredi Vlada FBiH.
 
Mogućnost za subvencioniranje cijene utrošene električne energije koristilo je 70 hiljada korisnika, od čega kod JP Elektroprivrede BiH 55.000 i kod Elektroprivrede HZHB 15.000 korisnika.
 
Do sada je za ove namjene izdvojeno 24 miliona konvertibilnih maraka.
 
INFORMACIJE PARLAMENTU FBiH O POSLJEDICAMA
EPIDEMIJE KORONAVIRUSA U PONEDJELJAK
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine upoznala se sa informacijom u vezi sa zahtjevom Predstavničkog Doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine vezano za posljedice djelovanja epidemije koronavirusa (COVID-19) na privredu, sa aspekta primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, pojedinih grana privrede, stanja zaposlenih, te stanja u zdravstvu Federacije BiH.
 
Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da do ponedjeljka 27.7.2020. godine sačini informaciju o finansijskim efektima primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica koju će premijer Federacije BiH dostaviti Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.
 
Federalno ministarstvo zdravstva je obavezano da do 27.7.2020.  dostavi informaciju o COVID-19 epidemiološkoj situaciji u FBiH, kao i poduzetim aktivnostima Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo FBiH, kao i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva.
 
Zamjenica premijera i federalna ministrica finansija Jelka Milićević je ovlaštena da informaciju o finansijskim efektima primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić informaciju o COVID-19 epidemiološkoj situaciji u FBiH, prezentiraju na narednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.
 
Vlada Federacije BiH je, zbog nemogućnosti prikupljanja potpunih i tačnih podataka iz nadležnosti resornih ministarstava u zadanom roku, obavezana da, u što kraćem roku, a najduže do kraja augusta 2020. godine, pripremi potpunu informaciju o posljedicama djelovanja epidemije koronavirusa (COVID-19) na privredu sa aspekta primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, pojedinih grana privrede, stanja zaposlenosti, te stanja u zdravstvu Federacije BiH. Ova informacija će nakon razmatranja na sjednici Vlade FBiH biti dostavljena Predstavničkom domu Parlamenta FBiH na razmatranje.
 
POMOĆ U LIJEČENJU BORACA POVEĆANA NA 2.700.000 KM
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utrošku sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata kojom je ukupan iznos od 1.500.000 KM, odobren po ovom transferu, povećan i iznosi ukupno 2.700.000 KM.
 
Zbog drastično povećanog broja pristiglih zahtjeva za pomoć u liječenju pripadnika branilačkih populacija i članova njihovih porodica u 2020. godini, po osnovu Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, bila su potrebna dodatna finansijska sredstva, a iznos za ove namjene od 1.050.000 KM, uvećan je i sada iznosi 2.250.000 KM.
 
Za pomoć u liječenju po javnom pozivu, na koje pravo imaju fizičke osobe koje pripadaju kategoriji branilačkih populacija (porodice poginulih branilaca, porodice umrlih ratnih vojnih invalida, porodice umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja i porodice umrlih demobilisanih boraca), odobreni iznos od 450.000 KM ostao je nepromijenjen.
 
UREDBA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA
ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FBiH
 
Federalna vlada je donijela Uredbu o sadržaju i načinu vođenja registra zaposlenih u organima državne službe u FBiH koja uređuje sadržaj i način vođenja podataka, kao i zaštitu i dostupnost podataka koji se vode u Registru zaposlenih u organima državne službe FBiH, kantona, gradova i općina, te u drugim organima i službama, osim ako posebnim kantonalnim propisima nije uređeno drugačije. Registar sadrži osnovne podatke o organu državne službe i njegovoj unutrašnjoj organizaciji, o radno-pravnim odnosima i drugim statusnim pitanjima, radnom vremenu zaposlenika, ocjeni rada zaposlenih, disciplinskoj odgovornosti, stručnom usavršavanju, te e-karton zaposlenika.
 
Uredbom je previđeno i uvođenje imovinskog kartona za sve zaposlenike u organima državne službe u FBiH.
 
U obrazloženju za donošenje ove uredbe je navedeno da je, vodeći se preporukama Evropske komisije o harmonizaciji službeničkog sistema u FBiH i preporukama Podgrupe za reformu javne uprave u BiH o kreiranju jedinstvene informacione platforme za upravljanje ljudskim resursima, Agencija za državnu službu FBiH, u okviru Ureda koordinatora za reformu javne uprave Fonda za reformu javne uprave, pokrenula postupak izrade tehničke specifikacije i inicirala projektni zadatak za unapređenje informacionog sistema koji bi olakšao cjelokupne procese upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi.
 
To uključuje proces zapošljavanja, vođenja evidencije o broju zaposlenih u državnoj upravi, kadrovsko planiranje, sistematizaciju radnih mjesta, upravljanje radnim učinkom, administraciju radnog vremena, vođenje disciplinskog postupka, stručno usavršavanje, izvještavanje i administraciju dokumenata.
 
Prioritetni ciljevi bili su realizacija mjera iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije 2019.-2020. i dokumenta „Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH" kojeg je Vlada Federacije BiH usvojila 15.11.2017. godine.
 
PRIJEDLOG ZAKONA O ADVOKATURI
POVUČEN IZ PARLAMENTARNE PROCEDURE
 
Vlada Federacije BiH je donijela Zaključak o povlačenju iz parlamentarne procedure Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o advokaturi Federacije BiH utvrđenog na 206. sjednici Vlade FBiH održanoj 16.1.2020. godine.
 
Na dnevni red 13. redovne sjednice Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, zakazane za utorak 28.7.2020, uvršten je Prijedlog zakona o izmjenama ovog zakona koji je u parlamentarnu proceduru upućen po skraćenom postupku.
 
Uzimajući u obzir činjenicu da je Radna grupa Federalnog ministarstva pravde pripremila tekst Prednacrta zakona o advokaturi Federacije BiH, koji će po pribavljanju potrebnih mišljenja biti upućen Vladi FBiH radi utvrđivanja njegovog nacrta, Federalno ministarstvo pravde predložilo je Vladi FBiH da iz parlamentarne procedure povuče Prijedlog ovog zakona.
 
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU
NA SLJEDEĆOJ SJEDNICI VLADE FBiH
 
Federalna vlada razmatrala je informaciju o realizaciji Zaključka od 21.5.2020. godine kojim je Federalno ministarstvo pravde zaduženo da dostavi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku kojim bi bila utvrđena nadležnost sudova da u vanparničnom postupku utvrđuju mjesto i vrijeme rođenja osoba koje vrijeme i mjesto svog rođenja ne mogu dokazati na način predviđen propisima kojima se uređuje vođenje matičnih knjiga.
 
Riječ je, prije svega, o djeci bh. državljana koja su rođena u Siriji i vraćena u BiH i svim drugim za koje ne postoje izvodi iz matične knjige rođenih inozemnog organa, te ne mogu ostvariti pravo na državljanstvo BiH i Federacije BiH.
 
Federalno ministarstvo pravde će za sljedeću sjednicu Vlade FBiH pripremiti Prijedlog izmjena ovog zakona.
 
SAGLASNOST ZA PRIHVATANJE GRANTA
ZA PROJEKTE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 
Vlada Federacije BiH dala je saglasnost za prihvatanje granta namijenjenog za finansiranje Projekta „Energetska efikasnost u javnim zgradama Sarajevo", po Ugovoru o grantu zaključenom između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koji se odnosi na investicijski grant iz Regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan (REEP), u iznosu do 2.000.000 eura.
 
Osnovni cilj i svrha projekta su uvođenje mjera energetske efikasnosti u približno 40 javnih zgrada u Kantonu Sarajevo i to škola, bolnica, vrtića i javnih zgrada od općeg interesa.
 
Data je i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije i Podugovora o grantu između Federacije i Kantona Sarajevo za ova sredstva, za šta je ovlaštena federalna ministrica finansija.
 
IZMIJENJENA ODLUKA O OSNIVANJU I STATUTU
JP FILMSKI CENTAR SARAJEVO
 
Federalna vlada izmijenila je odluke o osnivanju i o Statutu Javnog preduzeća Filmski centar Sarajevo d.o.o.
 
Kako je navedeno u razlozima za donošenje ovih odluka, temeljem odredaba Zakona o klasifikaciji djelatnosti BiH i Odluke o klasifikaciji djelatnosti BiH, svim društvima sa ograničenom odgovornošću je naloženo usklađivanje šifri i opisa klasifikacije djelatnosti.    
 
Shodno tome Filmski centar Sarajevo d.o.o. je izmijenio opis, te je petocifrene šifre djelatnosti zamijenilo važećim četverocifrenim.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o realizaciji svojih zaključaka za period januar-juni 2020. godine.
 
Usvojen je Izvještaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o utrošku i efektima dodijeljenih poticajnih finansijskih sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2018. godinu.
 
Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH dat je na privremeno korištenje bez naknade, na period od pet godina, poslovni prostor u ulici Nedima Filipovića broj 21 u Sarajevu, površine 114,19 m2.
 
Prihvaćen je 27. tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH za period 1.4.2020.-30.06.2020. godine.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Federalna vlada je na današnjoj sjednici dala dva ovlaštenja punomoćnicima da je zastupaju na skupštinama privrednih društava. Za JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo opunomoćen je Goran Buhač, a za Privredno društvo Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići Zlatan Bilanović.
 
U Upravni odbor Finansijsko-informatičke agencije, na period od četiri godine, imenovani su Dragan Prusina (predsjednik), te Mirza Kršo, Adisa Omerbegović Arapović, Denis Mušić i Goran Milić (članovi).
 
U Nadzorni odbor Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo na period od četiri godine imenovani su Muamer Terzić (predsjednik), Branimir Stipić i Azra Rizvanović (članovi).
 
Na lični zahtjev razriješen je vršilac dužnosti člana Odbora za reviziju JP Filmski centar Sarajevo d.o.o., a za vršioca ove dužnosti privremeno je imenovan Suad Džafić, do okončanja konkursne procedure, a najduže 90 dana. Zbog isteka perioda na koji je imenovan, razriješen je i vršilac dužnosti člana Nadzornog odbora ovog javnog poduzeća, a Adnan Džindo imenovan na period do isteka mandata ostalih članova ovog nadzornog odbora.
 
 
Četvrtak,
21. oktobar 2021.
;">
VIŠE