HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2009. GODINI

"Službene novine Federacije BiH", broj 4/09 /26.1.2009./

 1. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji poduzeća (hrvatski jezik)
 2. ZAKON o finansijskoj konsolidaciji Javnog preduzeća "Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine", d.o.o. Sarajevo za period od 01.01.2008. do 31.12.2012. godine (bosanski jezik)
  ZAKON o financijskoj konsolidaciji Javnog poduzeća "Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine", d.o.o. Sarajevo za razdoblje 1.1.2008. do 31.12.2012. godine (hrvatski jezik)
 3. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (hrvatski jezik)

  "Službene novine Federacije BiH", broj 5/09
  /28.1.2009./
 4. ZAKON o izmjeni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

  "Službene novine Federacije BiH", broj 9/09
  /11.2.2009./
 5. ZAKON o izmjeni Zakona o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ZAKON o izmjenama i dopuna Zakona o krivičnom postupku (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopuna Zakona o kaznenom postupku (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 12/09 /25.2.2009./
 7. ZAKON o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih poduzeća u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 14/09 /11.3.2009./
 8. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 22/09 /6.4.2009./
 9. ZAKON o plaćama i drugim naknadama sudija i tužioca u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužioca u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. ZAKON o izmjeni Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ZAKON o pomilovanju (bosanski jezik)
  ZAKON o pomilovanju (hrvatski jezik)
 13. ZAKON o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 24/09 /9.4.2009./
 14. IZMJENA i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (bosanski jezik)
  IZMJENA i dopuna Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (hrvatski jezik)
 15. ZAKON o izmjeni Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (hrvatski jezik)
 16. ZAKON o izmjeni Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH", broj 25/09 /13.4.2009./
 17. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o poticaju razvoja male privrede (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH", broj 32/09 /11.5.2009./
 18. ZAKON o turističkoj djelatnosti (bosanski jezik)
  ZAKON o turističkoj djelatnosti (hrvatski jezik)
 19. ZAKON o ugostiteljskoj djelatnosti (bosanski jezik)
  ZAKON o ugostiteljskoj djelatnosti (hrvatski jezik)
 20. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Fedracije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza Fedracije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 21. ZAKON o izmjeni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH", broj 35/09 /25.5.2009./
 22. ZAKON o obrtu i srodnim djelatnostima (bosanski jezik)
  ZAKON o obrtu i srodnim djelatnostima (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH", broj 37/09 /3.6.2009./
 23. BUDŽET FERK-a za 2009. godinu (bosanski jezik)
  PRORAČUN FERK-a za 2009. godinu (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH", broj 38/09 /10.6.2009./
 24. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona za zaštitu okoliša (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona za zaštitu okoliša (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH", broj 39/09 /16.6.2009./
 25. ZAKON o dopunama Zakona o izvršnom postupku (bosanski jezik)
  ZAKON o dopunama Zakona o ovršnom postupku (hrvatski jezik)
 26. ZAKON o dopunama Zakona o porezu na dobit (bosanski jezik)
  ZAKON o dopunama Zakona o porezu na dobit (hrvatski jezik)
 27. ZAKON o izmjeni Zakona o leasingu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o leasingu (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 42/09 /6.7.2009./
 28. ZAKON o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (bosanski jezik)
  ZAKON o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 43/09 /8.7.2009./
 29. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 50/09 /31.7.2009./
 30. Izmjene i dopune Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (bosanski jezik)
  Izmjene i dopune Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (hrvatski jezik)
 31. ZAKON o načinu ostvarivanja ušteda u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o načinu ostvarivanja ušteda u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 52/09 /10.8.2009./
 32. ZAKON o poljoprivrednom zemljištu (bosanski jezik)
  ZAKON o poljoprivrednom zemljištu (hrvatski jezik)
 33. ZAKON o izmjenama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave
  "Službene novine Federacije BiH", broj 57/09 /2.9.2009./
 34. ZAKON o osiguranju sredstava za redovno i bezbjedno snabdijevanje prirodnim gasom potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o osiguranju sredstava za redovito i sigurno snabdijevanje prirodnim plinom potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 35. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dospjelih, a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dospjelih, a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje (hrvatski jezik)
 36. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata (hrvatski jezik)
 37. ZAKON o dopuni Zakona o Poreznoj upravi Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o dopuni Zakona o Poreznoj upravi Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 62/09 /30.9.2009./
 38. ZAKON o izmirenju obaveza na osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmirenju obveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 64/09 /12.10.2009./
 39. ZAKON o zaštiti od požara i vatrogastvu (bosanski jezik)
  ZAKON o zaštiti od požara i vatrogastvu (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 65/09 /14.10.2009./
 40. ZAKON o dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ZAKON o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije (bosanski jezik)
 42. ZAKON o izmjeni Zakona o početnom bilansu stanja preduzeća i banaka (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o početnoj bilanci stanja poduzeća i banaka (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 72/09 /18.11.2009./
 43. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 75/09 /2.12.2009./
 44. ZAKON o transplantaciji organa i tkiva u cilju liječenja (bosanski jezik)
  ZAKON o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 78/09 /16.12.2009./
 45. ZAKON o građevinskim proizvodima (bosanski jezik)
  ZAKON o građevnim proizvodima (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 81/09 /28.12.2009./
 46. IZMJENE i dopune Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (bosanski jezik)
  IZMJENE i dopune Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu (hrvatski jezik)
 47. BUDŽET Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (bosanski jezik)
  PRORAČUN Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 48. BUDŽET FERKA-a za 2010. godinu (bosanski jezik)
  PRORAČUN FERKA-a za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 49. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (bosanski jezik)
  ZAKON o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (hrvatski jezik)
 50. ZAKON o fiskalnim sistemima (bosanski jezik)
  ZAKON o fiskalnim sustavima (hrvatski jezik)
 51. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 82/09 /29.12.2009./
 52. ZAKON o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite (bosanski jezik)
  ZAKON o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 83/09 /30.12.2009./
 53. ZAKON o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)