ZAKON
O GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA


I. OPĆE ODREDBE


Član 1.


Predmet Zakona


Ovim Zakonom uređuju se tehnička svojstva, ocjenjivanje usklađenosti i dokazivanje upotrebljivosti građevinskih proizvoda kao uvjeta za njihovo stavljanje na tržište, u distribuciju i upotrebu u mjeri potrebnoj za ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu određenih posebnim propisima, provedba upravnih i drugih postupaka te s tim u vezi prava i obaveze organa državne uprave, pravnih i fizičkih lica.


Član 2.


Posebni propisi


Na pitanja vezana uz postupke prema ovom Zakonu koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99).
Na pitanja u vezi sa stavljanjem na tržište i distribuciju građevinskih proizvoda koja nisu uređena ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe posebnog zakona kojim se uređuje opća sigurnost proizvoda i opći tehnički zahtjevi za proizvode.


Član 3.


Posebnim propisima ne smije se ograničavati stavljanje na tržište, distribucija i upotreba građevinskih proizvoda koji ispunjavaju zahtjeve uređene ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona.
Podzakonski propisi čije je donošenje propisano posebnim zakonima, a koji mogu uticati na tehnička i druga svojstva građevinskih proizvoda i drugo što je uređeno ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona, donose se uz saglasnost Federalnog ministarstva prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).


Član 4.


Pojmovi


Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju sljedeća značenja:
- građevinski proizvod je bilo koji proizvod proizveden za trajnu ugradnju u građevine što uključuje visokogradnju i niskogradnju;
- tehnička specifikacija je norma na koju upućuje tehnički propis, tehnički propis ili tehničko odobrenje;
- tehničko odobrenje je povoljna tehnička ocjena upotrebljivosti građevinskog proizvoda za određenu namjenu koja se zasniva na ispunjavanju bitnih zahtjeva za građevinu za koju se proizvod koristi;
- usklađena evropska specifikacija je usklađena evropska norma, priznata nacionalna norma ili evropsko tehničko odobrenje;
- usklađena evropska norma je evropska norma pripremljena na osnovu mandata Evropske komisije čiji je naslov, referencijska oznaka, datum početka primjene, te datum završetka istovremene primjene oprečne nacionalne tehničke specifikacije, objavljen u službenom glasniku Evropske unije;
- priznata nacionalna norma je norma države članice Evropske unije za koju je, u skladu sa pravilima Direktive 89/106/EEZ, odobrena primjena kao usklađene evropske norme;
- evropsko tehničko odobrenje je tehničko odobrenje koje je donijelo ovlašteno pravno lice ili drugo ovlašteno lice kao članica Evropske organizacije tijela za tehnička odobrenja (EOTA);
- stavljanje na tržište građevinskog proizvoda je trenutak kada proizvod prvi put iz proizvodnje ili uvoza prelazi u distribuciju uz naplatu ili besplatno;
- distribucija građevinskog proizvoda je radnja u snabdijavanju građevinskim proizvodima radi njihovog stavljanja na tržište;
- upotreba građevinskog proizvoda je njegovo držanje na gradilištu, njegova ugradnja i upotreba nakon što je ugrađen u građevinu;
- fabrika je bilo koji proizvodni pogon u kojem se proizvodi, prerađuje i obrađuje građevinski proizvod;
- proizvođač je svako pravno ili fizičko lice koje izrađuje, prerađuje i obrađuje proizvod kao i svako lice koje se predstavlja kao proizvođač stavljanjem svog imena zaštitnog znaka ili drugog znaka razlikovanja ako ima sjedište,odnosno prebivalište u Bosni i Hercegovini;
- distributer je pravno lice ili obrtnik u lancu snabdijevanja građevinskim proizvodima s ciljem njihovog stavljanja na tržište;
- uvoznik je svako pravno lice ili obrtnik koji građevinski proizvod iz drugih država stavlja na tržište;
- ovlašteni zastupnik je svako pravno lice registrirano u Federaciji Bosne i Hercegovine koje je proizvođač pismeno ovlastio da djeluje umjesto njega za posebne zadatke u smislu ovog Zakona;
- ovlašteno pravno lice je lice ovlašteno za donošenje tehničkog odobrenja, provođenja radnji, ocjenjivanja usklađenosti, izdavanje certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje i/ili certifikata o usklađenosti.
Pojmovi: bitni zahtjevi za građevinu, tehnički propis, građevina, gradilište, građenje, ugradnja, izvođač, glavni projekt i izvedbeni projekt imaju značenja određena Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07 i 32/08).


Član 5.


Tehnička svojstva građevinskog proizvoda


Tehnička svojstva građevinskog proizvoda moraju biti takva da uz propisanu ugradnju u skladu sa namjenom građevine uz propisano, odnosno projektom određeno održavanje podnose sve uticaje uobičajene upotrebe i uticaje okoline, tako da građevina u koju je ugrađen tokom projektnog roka upotrebe ispunjava bitne zahtjeve za građevinu.


Član 6.


Tehnička svojstva koja mora imati građevinski proizvod određuju se tehničkim propisom koji se donosi na osnovu Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.


Član 7.


Naslov i referencijska oznaka bosanskohercegovačke BAS norme, kojom je prihvaćena usklađena evropska norma, navodi se u odgovarajućem tehničkom propisu.
Smatra se da građevinski proizvod za koji je potvrđena usklađenost sa odgovarajućom tehničkom specifikacijom ima tehnička svojstva propisana članom 6. ovog Zakona.


Član 8.


Propisima kojima se uređuju pitanja zaštite na radu ne mogu se odrediti mjere vezane uz zaštitu radnika prilikom rukovanja ili upotrebe građevinskih proizvoda kojima bi se uticalo na tehnička svojstva koja mora imati građevinski proizvod.


Član 9.


Stavljanje na tržište, distribucija i upotreba građevinskog proizvoda


Građevinski proizvod može se staviti na tržište, distribuirati i upotrijebiti samo ako je dokazana njegova upotrebljivost, te ako je označen i popraćen tehničkim uputstvima u skladu sa ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona.
Zabranjeno je izdavanje dokumenata vezanih uz stavljanje na tržište, u distribuciju i upotrebu građevinskih proizvoda koji nazivom, izgledom, sadržajem ili na drugi način mogu dovesti u zabludu u pogledu dokumenata kojima se utvrđuju tehnička svojstva građevinskog proizvoda, potvrđuje njihova usklađenost ili dokazuje njihova upotrebljivost.


Član 10.


Proizvođač, uvoznik, ovlašteni zastupnik i distributer dužni su poduzimanjem odgovarajućih mjera osigurati da tehnička svojstva građevinskog proizvoda tokom njegove distribucije ostanu nepromijenjena.
Izvođač i drugo lice koje je preuzelo građevinski proizvod radi građenja dužni su poduzimanjem odgovarajućih mjera osigurati da tehnička svojstva građevinskog proizvoda od njegova preuzimanja do ugradnje ostanu nepromijenjena.


Član 11.


Upotrebljivost građevinskog proizvoda


Građevinski proizvod je upotrebljiv ako su njegova tehnička svojstva u skladu sa tehničkom specifikacijom.
Upotrebljivost građevinskog proizvoda dokazuje se, zavisno od njegove vrste i tehničke specifikacije, dokumentom o usklađenosti koji se izdaje nakon provođenja, odnosno osiguranja provođenja postupka ocjenjivanja usklađenosti tehničkih svojstava građevinskog proizvoda sa tehničkom specifikacijom te oznakom usklađenosti propisanih ovim Zakonom.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, upotrebljivost građevinskog proizvoda proizvedenog ili izrađenog na gradilištu za potrebe tog gradilišta dokazuje se u skladu sa glavnim projektom ili izvedbenim projektom građevine, ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona ili tehničkim propisom.


II. TEHNIČKO ODOBRENJE


Član 12.


Tehničko odobrenje može se donijeti za građevinski proizvod za koji ne postoji tehnički propis, odnosno norma na koju upućuje tehnički propis ili usklađena evropska norma, odnosno specifikacija još nije preuzeta kao bosanskohercegovačka BAS norma, odnosno tehnička specifikacija, odnosno za građevinski proizvod čija tehnička svojstva znatno odstupaju od svojstava određenih tehničkim propisom ili normom na koju upućuje taj propis.


Član 13.


Tehničkim odobrenjem utvrđuju se tehnička svojstva građevinskog proizvoda te određuje način dokazivanja njegove upotrebljivosti, radnje koje se provode u postupku ocjenjivanja usklađenosti njegovih tehničkih svojstava i dokument o usklađenosti građevinskog proizvoda kojim se dokazuje njegova upotrebljivost.
Tehničko odobrenje na zahtjev proizvođača, ovlaštenog zastupnika odnosno uvoznika građevinskog proizvoda donosi ovlašteno pravno lice nakon ispitivanja i ocjenjivanja tehničkih svojstava građevinskog proizvoda koje se provodi ispitivanjem tehničkih svojstava proizvoda i utvrđivanjem upotrebljivosti tog proizvoda.
Ministarstvo vodi evidenciju donesenih tehničkih odobrenja.


Član 14.


Troškove donošenja tehničkog odobrenja snosi lice koje je predložilo njegovo donošenje.


Član 15.


Tehničko odobrenje važi do donošenja odgovarajućeg tehničkog propisa, norme na koju upućuje tehnički propis, odnosno do roka na koji je donesen a najduže pet godina od dana izdavanja.
Na zahtjev proizvođača, ovlaštenog zastupnika odnosno uvoznika građevinskog proizvoda važenje tehničkog odobrenja može se jednom produžiti za najduže pet godina.


Član 16.

Tehničko odobrenje može se staviti van snage, ako se utvrdi da građevinski proizvod za koji je doneseno nema tehnička svojstva koja pod uvjetima iz člana 5. ovog Zakona osiguravaju da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve za građevinu.
Rješenje o stavljanju van snage tehničkog odobrenja donosi Ministarstvo.


Član 17.


Odgovornost ovlaštenog pravnog lica


Pravno lice ovlašteno za donošenje tehničkog odobrenja odgovorno je za provođenje radnji koje prethode donošenju odobrenja, odnosno za donošenje odobrenja u skladu sa važećim propisima i pravilima struke te za trajno ispunjavanje uvjeta propisanih za davanje tog ovlaštenja.
Lice ovlašteno za donošenje tehničkog odobrenja dužno je obavijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni u vezi sa uvjetima za davanje i oduzimanje tog ovlaštenja najkasnije u roku od 14 dana od dana nastanka te promjene.


Član 18.


Ovlaštenje za donošenje tehničkih odobrenja


Ovlaštenje za donošenje tehničkog odobrenja daje i oduzima Ministarstvo u skladu sa ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog Zakona.


Član 19.


Pravilnik


Ministar pravilnikom propisuje:
- uvjete za davanje, produženje i oduzimanje ovlaštenja za donošenje tehničkog odobrenja u pogledu lica, tehničke opremljenosti, načina i složenosti obavljanja tih poslova, odgovornosti za rezultate postupka i poslova u vezi sa donošenjem tehničkih odobrenja, nezavisnost naročito u odnosu na proizvođača, ovlaštenog zastupnika odnosno uvoznika građevinskog proizvoda, te sredstva kojima pravno lice dokazuje ispunjavanje tih uvjeta,
- metode vrednovanja rezultata i druge zahtjeve vezane uz ispitivanje tehničkih svojstava građevinskog proizvoda u postupku donošenja tehničkih odobrenja,
- oblik i sadržaj tehničkog odobrenja,
- način evidentiranja donesenih tehničkih odobrenja te sadržaj i način vođenja evidencije tehničkih odobrenja.


III. OCJENJIVANJE USKLAĐENOSTI


Član 20.


Radnje ocjenjivanja usklađenosti


Usklađenost građevinskog proizvoda sa tehničkom specifikacijom u postupku ocjenjivanja usklađnosti utvrđuje se provedbom jedne ili više sljedećih radnji:
- početno ispitivanje tipa građevinskog proizvoda koje provodi proizvođač, odnosno početnog ispitivanja tipa građevinskog proizvoda koje provodi pravno lice ovlašteno za ocjenjivanje usklađenosti,
- ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu ispitivanja od proizvođača ili pravnog lica ovlaštenog za ocjenjivanje usklađenosti,
- ispitivanje slučajnih uzoraka uzetih iz proizvodnje iz skupine pripremljene za isporuku, odnosno na tržištu ili na gradilištu iz isporučene skupine od pravnog lica ovlaštenog za ocjenjivanje usklađenosti,
- stalna fabrička kontrola proizvodnje koju provodi proizvođač,
- početni nadzor fabrike i početni nadzor fabričke kontrole proizvodnje koje provodi pravno lice ovlašteno za ocjenjivanje usklađenosti i
- stalni nadzor, procjene i ocjenjivanja fabričke kontrole proizvodnje koju provodi pravno lice ovlašteno za ocjenjivanje usklađenosti.


Član 21.


Potvrđivanje usklađenosti


Pravno lice ovlašteno za provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti i proizvođač o svakoj radnji iz člana 20. ovog Zakona koja je provedena ili se provodi izdaje dokument i dostavlja ga pravnom licu ovlaštenom za izdavanje certifikata o usklađenosti građevinskog proizvoda, proizvođaču, ovlaštenom zastupniku odnosno uvozniku koji su ga dužni trajno čuvati.
Pozitivnim dokumentima iz stava 1. ovog člana te, prema potrebi, vrednovanjem i/ili završnim ocjenjivanjem rezultata radnji ocjenjivanja usklađenosti potvrđuje se usklađenost građevinskog proizvoda sa tehničkom specifikacijom.

Član 22.


Certifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje


Na osnovu pozitivnih dokumenata iz člana 21. ovog Zakona o provođenju radnji iz člana 20. alineja 5. i/ili 6. ovog Zakona ovlašteno lice izdaje certifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje.


Član 23.


Odgovornost ovlaštenog pravnog lica


Pravno lice ovlašteno za provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti, odnosno za izdavanje certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje odgovorno je za provođenje tih radnji, odnosno izdavanje certifikata u skladu sa važećim propisima i pravilima struke te za trajno ispunjavanje uvjeta propisanih za davanje tog ovlaštenja.
Pravno lice ovlašteno za provođenje postupka ocjenjivanja usklađenosti, odnosno za izdavanje certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje dužno je obavijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni u vezi sa uvjetima za davanje i oduzimanje tog ovlaštenja najkasnije u roku od 14 dana od dana nastanka te promjene.


Član 24.


Ovlaštenje za provođenje postupka ocjenjivanja usklađenosti i izdavanje certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje


Ovlaštenje za provođenje postupka ocjenjivanja usklađenosti, odnosno za provođenje pojedinih radnji koje se provode u tom postupku za pojedine vrste građevinskih proizvoda te za izdavanje certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje daje, produžava i oduzima Ministarstvo.


Član 25.


Pravilnik


Ministar pravilnikom propisuje:
- uvjete za davanje, produženje i oduzimanje ovlaštenja za provođenje postupka ocjenjivanja usklađenosti, odnosno provođenje pojedinih radnji u tom postupku te za izdavanje certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje u pogledu lica, tehničke opremljenosti, načina i složenosti obavljanja tih poslova, odgovornost za rezultate provođenja tih postupaka, nezavisnost naročito u odnosu na proizvođača, ovlaštenog zastupnika odnosno uvoznika građevinskog proizvoda i na lice koje izdaje dokument o usklađenosti te sredstva kojima pravno lice dokazuje ispunjavanje tih uvjeta i
- metode vrednovanja rezultata i druge zahtjeve vezane uz postupke, dokumente i radnje ocjenjivanja usklađenosti.


IV. DOKUMENTI O USKLAĐENOSTI


Član 26.


Dokumenti o usklađenosti građevinskog proizvoda su:
- certifikat o usklađenosti,
- izjava o usklađenosti.


Član 27.


Lica koja izdaju dokumente o usklađenosti


Certifikat o usklađenosti izdaje ovlašteno pravno lice na zahtjev proizvođača, ovlaštenog zastupnika odnosno uvoznika građevinskog proizvoda koje snosi troškove njegovog izdavanja.
Izjavu o usklađenosti izdaje proizvođač, ovlašteni zastupnik odnosno uvoznik građevinskog proizvoda.
Lice koje je izdalo certifikat o usklađenosti, odnosno izjavu o usklađenosti za građevinski proizvod koji se stavlja na tržište na području Federacije Bosne i Hercegovine dužno je taj certifikat, odnosno izjavu dostaviti Ministarstvu u roku od 10 dana od dana njenog izdavanja. Ministarstvo vodi evidenciju izdatih dokumenata o usklađenosti.


Član 28.


Predmet potvrđivanja

Certifikatom o usklađenosti i/ili izjavom o usklađenosti potvrđuje se da su provedene, odnosno da se provode propisane radnje u postupku ocjenjivanja usklađenosti, da je u tom postupku potvrđena usklađenost građevinskog proizvoda sa odgovarajućom tehničkom specifikacijom te da se proizvod može staviti na tržište i koristiti za građenje.


Član 29.


Radnje koje prethode izdavanju dokumenata o usklađenosti


Certifikat o usklađenosti i izjava o usklađenosti mogu se izdati samo ako su proizvođač i pravno lice ovlašteno za ocjenjivanje usklađenosti proveli i/ili provode radnje iz člana 20. ovog Zakona prema sistemu ocjenjivanja usklađenosti pojedinog građevinskog proizvoda propisanog pravilnikom iz člana 32. ovog Zakona.
U slučajevima određenim pravilnikom iz člana 32. ovog Zakona izjava o usklađenosti može se izdati nakon provođenja propisanih radnji i ako je prethodno izdat certifikat o usklađenosti.


Član 30.


Odgovornost ovlaštenog pravnog lica


Pravno lice ovlašteno za izdavanje certifikata o usklađenosti odgovorno je za izdavanje certifikata u skladu sa važećim propisima i pravilima struke te za trajno ispunjavanje uvjeta propisanih za davanje tog ovlaštenja.
Lice ovlašteno za izdavanje certifikata o usklađenosti dužno je obavijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni u vezi sa uvjetima za davanje i oduzimanje tog ovlaštenja najkasnije u roku od 14 dana od dana nastanka te promjene.


Član 31.


Ovlaštenje za izdavanje certifikata o usklađenosti


Ovlaštenje za izdavanje certifikata o usklađenosti daje, produžava i oduzimaMinistarstvo.


Član 32.


Pravilnik


Ministar pravilnikom propisuje:
- uvjete za izdavanje, produženje i oduzimanje ovlaštenja za davanje certifikata o usklađenosti u pogledu lica, tehničke opremljenosti, načina i složenosti obavljanja tih poslova, odgovornost za davanje certifikata o usklađenosti, nezavisnost naročito u odnosu na proizvođača, ovlaštenog zastupnika odnosno uvoznika građevinskog proizvoda, te za lice koje provodi postupke i radnje ocjenjivanja usklađenosti, te sredstva kojima pravno lice dokazuje ispunjavanje tih uvjeta,
- sisteme ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda,
- pobliže uvjete za izdavanje dokumenata o usklađenosti,
- sadržaj dokumenata o usklađenosti i
- način vođenja i sadržaj evidencije izdatih dokumenata o usklađenosti.


V. TEHNIČKA UPUTSTVA I OZNAKA USKLAĐENOSTI


Član 33.


Obaveza izrade tehničkih uputstava i označavanje proizvoda


Proizvođač, ovlašteni zastupnik odnosno uvoznik građevinskog proizvoda mora prije stavljanja na tržište, odnosno upotrebe građevinskog proizvoda izraditi tehnička uputstva i proizvod označiti oznakom usklađenosti.
Građevinski proizvod ne smije se stavljati na tržište niti distribuirati bez tehničkog uputstva i oznake usklađenosti.
Tehnička uputstva moraju slijediti svaki građevinski proizvod koji se isporučuje. Kada se dva ili više istih građevinskih proizvoda isporučuje odjednom tehnička uputstva moraju slijediti svako pojedinačno pakiranje. Kod isporuke građevinskog proizvoda u rasutom stanju tehnička uputstva moraju slijediti svaku pojedinačnu isporuku.
Za provođenje odredbe iz stava 3. ovog člana odgovoran je distributer.


Član 34.


Označavanjem građevinskog proizvoda oznakom usklađenosti proizvođač, ovlašteni zastupnik odnosno uvoznik građevinskog proizvoda preuzima odgovornost da označeni proizvod ima tehnička svojstva određena odgovarajućom tehničkom specifikacijom, da ispunjava sve druge propisane uvjete te da je to utvrđeno na način propisan ovim Zakonom.


Član 35.


Tehnička uputstva


Tehnička uputstva moraju sadržavati prijepis izjave o usklađenosti, podatke značajne za čuvanje, transport i upotrebu građevinskog proizvoda te moraju biti pisana jednim od službenih pisama na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine tako da su distributeru i izvođaču razumljiva.
U tehničkim uputstvima mora biti naveden rok do kada se građevinski proizvod smije ugraditi, odnosno da taj rok nije ograničen.
Uz pisani tekst tehnička uputstva radi lakšeg razumijevanja mogu sadržavati nacrte i ilustracije.


Član 36.


Oznaka usklađenosti


Oznakom usklađenosti smije se označiti samo građevinski proizvod za koji su izdati certifikat o usklađenosti i izjava o usklađenosti.
Građevinski proizvod za koji se izjavom o usklađenosti potvrđuje usklađenost sa odgovarajućom tehničkom specifikacijom, kojom je prihvaćena usklađena evropska specifikacija, označava se oznakom usklađenosti "E".


Član 37.


Građevinski proizvod ne smije se označavati na način koji bi mogao dovesti u zabludu u pogledu svojstava proizvoda vezanih uz oblik i značenje oznake usklađenosti "CE" odnosno "E".
Ostale oznake koje se stavljaju na građevinski proizvod ne smiju narušavati vidljivost i čitljivost oznake usklađenosti "E".


Član 38.


Način označavanja građevinskih proizvoda te oblik i sadržaj oznaka usklađenosti propisuje ministar pravilnikom.


VI. VAŽENJE DOKUMENATA I ZNAKOVA IZDATIH PREMA STRANIM PROPISIMA


Član 39.


Dokument o radnji ocjenjivanja usklađenosti i dokument o usklađenosti


Dokument o radnji ocjenjivanja usklađenosti koji izda proizvođač prema propisima druge države priznaje se ako pravno lice ovlašteno za provođenje odgovarajuće radnje ocjenjivanja usklađenosti, odnosno izdavanje certifikata o usklađenosti građevinskog proizvoda, prema ovom Zakonu, potvrdi da je izdat u skladu sa odgovarajućom tehničkom specifikacijom.
Sastavni dio certifikata iz stava 1. ovog člana je prijevod dokumenata koji se potvrđuju na jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine.


Član 40.


Dokument o radnji ocjenjivanja usklađenosti, odnosno dokument o usklađenosti izdat u skladu sa propisima druge države važi ako je to određeno međunarodnim ugovorom koji obavezuje Bosnu i Hercegovinu.
Dokument iz stava 1. ovog člana mora biti preveden na jedan od službenih jezika Bosne i Hercegovine.


VII. NADZOR


Član 41.


Nadzor nad provedbom ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona te zakonitost rada i postupanja lica sa javnim ovlastima dobivenim na osnovu ovog Zakona provodi urbanističko-ekološki inspektor Federalne uprave za inspekcijske poslove, kantonalni građevinski inspektori te federalni tržišni inspektori svako u okviru svoje nadležnosti.


Član 42.


Nadležnost za provođenje inspekcijskog nadzora


Inspekcijski nadzor koji se odnosi na primjenu ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona u vezi sa proizvodnjom i upotrebom građevinskih proizvoda provode inspektori urbanističko-ekološke inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove za objekte i postrojenja za koje je Ministarstvo izdalo odobrenje za građenje.
Za objekte i postrojenja za koje su kanton ili općina izdali odobrenje za građenje, inspekcijski nadzor vrši kantonalni inspektor.
Federalni tržišni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove vrše inspekcijski nadzor koji se odnosi na primjenu ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu ovog Zakona, a u vezi sa proizvodnjom, stavljanjem na tržište i distribucijom građevinskih proizvoda.

Član 43.


Dužnosti ovlaštenih pravnih lica, proizvođača, ovlaštenog zastupnika, uvoznika i distributera


Ovlašteno pravno lice, proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik, distributer i drugo lice dužni su Ministarstvu i inspektoru nadležnom za vršenje nadzora nad provođenjem ovog Zakona omogućiti pregled svih prostora i uvid u sve radnje i/ili dokumente vezane uz ocjenjivanje usklađenosti, dokazivanje upotrebljivosti, stavljanje na tržište i distribuciju građevinskog proizvoda.


Član 44.


Otklanjanje nepravilnosti proizvodnje, stavljanje na tržište i distribucija


U vršenju inspekcijskog nadzora nadležni inspektor ima pravo i obavezu proizvođaču, ovlaštenom zastupniku, uvozniku, distributeru građevinskog proizvoda i drugom licu rješenjem narediti otklanjanje nepravilnosti u pogledu proizvodnje, stavljanja na tržište i distribucije građevinskog proizvoda.
Otklanjanje nepravilnosti u pogledu proizvodnje građevinskog proizvoda nadležni inspektor naređuje proizvođaču građevinskog proizvoda, ako utvrdi da proizvođač:
ne provodi na propisan način radnje ocjenjivanja usklađenosti koje je obavezan provoditi, ili
ne ispunjava propisane uvjete u pogledu provođenja radnji ocjenjivanja usklađenosti.
Otklanjanje nepravilnosti u pogledu stavljanja na tržište, odnosno distribucije građevinskog proizvoda nadležni inspektor naređuje proizvođaču, ovlaštenom zastupniku, uvozniku, odnosno distributeru građevinskog proizvoda, ako utvrdi da:
za građevinski proizvod nisu provedene ili se ne provode propisane radnje ocjenjivanja usklađenosti ili
građevinski proizvod stavljen je na tržište, odnosno distribuira protivno propisima, a ne radi se o razlozima određenim članom 46. ovog Zakona.
Donošenje rješenja iz stava 1. ovog člana o otklanjanju nepravilnosti u proizvodnji ne isključuje obavezu donošenja rješenja o otklanjanju nepravilnosti stavljanja na tržište, odnosno distribuciji građevinskog proizvoda.


Član 45.


Otklanjanje nepravilnosti ugradnje


Nadležni inspektor ima pravo i obavezu rješenjem narediti izvođaču i/ili nadzornom inžinjeru otklanjanje nepravilnosti, ako utvrdi da se građevinski proizvod ugrađuje, a odgovorno lice na gradilištu nije na propisan način utvrdilo da:
- građevinski proizvod isporučen je sa tehničkim uputstvima,
- podaci iz tehničkih uputstava podudaraju se sa podacima u oznaci usklađenosti ili
- tehnička svojstva građevinskog proizvoda i podaci značajni su za njegovu ugradnju, upotrebu i uticaj na svojstva i trajnost građevine, posebno rok upotrebe, u skladu sa svojstvima i podacima određenim glavnim projektom.
Nadležni inspektor ima pravo i obavezu rješenjem narediti izvođaču otklanjanje nepravilnosti, ako utvrdi da se građevinski proizvod ugrađuje, a:
- isporučen je bez tehničkih uputstava,
- podaci iz tehničkih uputstava ne podudaraju se sa podacima u oznaci usklađenosti,
- tehnička svojstva građevinskog proizvoda ili podaci značajni za njegovu ugradnju, upotrebu i uticaj na svojstva i trajnost građevine, posebno rok upotrebe nisu u skladu sa svojstvima i podacima određenim glavnim projektom,
- ne ugrađuje se u skladu sa tehničkim uputstvima ili
- prevozi se, skladišti, ugrađuje ili se njime rukuje na način koji ne osigurava očuvanje njegovih tehničkih svojstava.


Član 46.


Zabrana stavljanja na tržište i distribucija građevinskog proizvoda


Nadležni inspektor ima pravo i obavezu rješenjem zabraniti stavljanje na tržište i u distribuciju građevinski proizvod, ako utvrdi da je proizvod:
- bez dokumenata o usklađenosti,
- bez tehničkog uputstva ili sa neispravnim tehničkim uputstvom,
- bez oznake usklađenosti,
- nepropisno označen ili
- nije osigurano da tehnička svojstva, odnosno upotrebljivost građevinskog proizvoda tokom njegove distribucije ostane nepromijenjena.
Zabrana iz stava 1. ovog člana odnosi se na svaki primjerak i svu količinu građevinskog proizvoda na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine.
Izuzetno od stava 2. ovog člana, zabrana za građevinske proizvode za koje nije osigurano da tehnička svojstva, odnosno njihova upotrebljivost tokom njihove distribucije ostane nepromijenjena odnosi se samo na primjerke, odnosno količine građevinskog proizvoda koje su obuhvaćene konkretnim inspekcijskim nadzorom u kojem je utvrđena promjena svojstava građevinskog proizvoda.


Član 47.


Žalba izjavljena protiv rješenja nadležnog inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove ne odgađa izvršenje rješenja.


Član 48.


Zabrana stavljanja na tržište, distribucija i/ili ugradnja građevinskog proizvoda


Ako se u postupku nadzora nadležnog inspektora utvrdi da građevinski proizvod ne ispunjava zahtjeve propisane ovim Zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog Zakona ili posebnim propisom, lice ovlašteno za provođenje tog postupka ima pravo i obavezu rješenjem zabraniti njegovo stavljanje na tržište, distribuciju i/ili ugradnju, bez obzira na to što su za taj proizvod provedeni ili se provode propisane radnje ocjenjivanja usklađenosti, odnosno što je za njega izdat dokument o usklađenosti.
Rješenjem iz stava 1. ovog člana naređuje se i povrat neugrađenog građevinskog proizvoda, ako je utvrđena neusklađenost proizvoda takva da ugrožava ili može ugroziti život ljudi i/ili okoliš.
Žalba na rješenje iz stava 2. ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.
Ako se u nadzoru iz stava 1. ovog člana utvrdi da građevinski proizvod ne ispunjava propisane zahtjeve, troškove tog utvrđivanja snosi proizvođač, ovlašteni zastupnik, uvoznik odnosno distributer građevinskog proizvoda, odnosno drugo lice. Ako se utvrdi da građevinski proizvod ispunjava propisane zahtjeve, troškove tog utvrđivanja snosi lice u vezi sa čijom je prijavom provedeno utvrđivanje.
Rješenje iz stava 1. ovog člana objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Član 49.


Sumnja u građevinski proizvod


Ako se u nadzoru nad građevinskim proizvodom osnovano posumnja da građevinski proizvod ne ispunjava propisane zahtjeve, iako su za taj proizvod provedene ili se provode propisane radnje ocjenjivanja usklađenosti, lice koje vrši upravni nadzor ili nadležni inspektor zatražit će od stručnog lica provedbu kontrolnog postupka.
Ako se u kontrolnom postupku utvrdi da građevinski proizvod ne ispunjava propisane zahtjeve, lice koje vrši upravni nadzor, odnosno nadležni inspektor proizvođaču, ovlaštenom zastupniku, uvozniku odnosno distributeru građevinskog proizvoda rješenjem naređuje zabranu stavljanja na tržište i distribuciju građevinskog proizvoda te se istim rješenjem zabranjuje ugradnja tog građevinskog proizvoda svim potencijalnim izvođačima.
Rješenjem iz stava 2. ovog člana određuju se troškovi provedbe kontrolnog postupka te obveznik plaćanja tih troškova.


Član 50.


Kontrolni postupak je postupak utvrđivanja ima li građevinski proizvod propisana tehnička svojstva te ispunjava li i druge propisane zahtjeve.
Kontrolni postupak provodi se ispitivanjem uzoraka građevinskog proizvoda ili provedbom drugih potrebnih radnji prema programu koji utvrđuje lice koje provodi taj postupak.
Ministar pravilnikom pobliže propisuje kontrolni postupak i način provođenja kontrolnog postupka.


Član 51.


Građevinski proizvod za koji je doneseno rješenje o zabrani stavljanja na tržište, distribuciji i ugradnji smatra se građevinskim proizvodom čija upotrebljivost nije dokazana te se u svakom konkretnom slučaju njegove ugradnje poduzimaju mjere propisane posebnim zakonom.


Član 52.


Povrat neugrađenog građevinskog proizvoda

Rješenjem iz člana 48. stav 2. naređuje se ovlaštenom zastupniku, uvozniku odnosno distributeru građevinskog proizvoda te svim potencijalnim izvođačima i investitorima povrat neugrađenog građevinskog proizvoda licu koje je izdalo izjavu o usklađenosti tog proizvoda.
Lice iz stava 1. ovog člana koje je izdalo izjavu o usklađenosti građevinskog proizvoda za koji je naređen povrat mora bez odgode taj proizvod preuzeti.
Građevinski proizvod za koji je naređen povrat može se kao građevinski proizvod ponovno staviti na tržište, distribuirati, ugrađivati te vratiti izvođačima i investitorima nakon što se otklone nedostaci i nakon što se to dokaže na odgovarajući način ili se mora osigurati da se sa njim postupa kao sa otpadom u skladu sa propisima o upravljanju otpadom.


VIII. KAZNENE ODREDBE


Član 53.


Prekršaji ovlaštenih pravnih i drugih lica


Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj ovlašteno pravno lice, ako u propisanom roku ne obavijesti Ministarstvo o promjeni u vezi sa uvjetima za davanje ili oduzimanje ovlaštenja za:
- donošenje tehničkog odobrenja (član 17. stav 2.),
- provođenje postupka ocjenjivanja usklađenosti (član 23. stav 2.),
- izdavanje certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje (član 23. stav 2.) ili
- izdavanje certifikata o usklađenosti (član 30. stav 2.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.


Član 54.


Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj ovlašteno pravno lice, ako ne ispunjava neki od uvjeta za davanje ovlaštenja a:
- donese tehničko odobrenje (član 17. stav 1.),
- izda dokument o obavljenoj radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskog proizvoda (član 23. stav 1.),
- izda certifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje (član 23. stav 1.) ili
- izda certifikat o usklađenosti (član 30. stav 1.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 55.


Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice, ako bez ovlaštenja izda dokument pod nazivom:
- tehničko odobrenje (član 13. stav 2.),
- dokument o obavljenoj radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskog proizvoda (član 21. stav 1.),
- certifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje (član 22.) ili
- certifikat o usklađenosti (član 26.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice odnosno fizičko lice obrtnik kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.


Član 56.


Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj ovlašteno pravno lice, ako protivno važećim propisima ili pravilima struke:
- donese tehničko odobrenje (član 17. stav 1.),
- izda dokument o obavljenoj radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskog proizvoda (član 23. stav 1.),
- izda certifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje (član 23. stav 1.) ili
- izda certifikat o usklađenosti (član 30. stav 1.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.


Član 57.


Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj ovlašteno pravno lice, ako tokom građenja nastane šteta zbog njegovog propusta upostupku:
- donošenja tehničkog odobrenja (član 17. stav 1.),
- ocjenjivanja usklađenosti građevinskog proizvoda (član 23. stav 1.),
- izdavanja certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje (član 23. stav 1.) ili
- izdavanja certifikata o usklađenosti (član 30. stav 1.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.


Član 58.

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice, ako izda dokument vezan uz stavljanje na tržište, distribuciju ili upotrebu građevinskog proizvoda koji nazivom, izgledom, sadržajem ili na drugi način može dovesti u zabludu u pogledu dokumenta kojim se utvrđuju tehnička svojstva građevinskog proizvoda, potvrđuje njegova usklađenost ili dokazuje njegova upotrebljivost (član 9. stav 2.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice odnosno fizičko lice obrtnik kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.


Član 59.


Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice, ako u određenom roku licima ovlaštenim za provođenje nadzora nad primjenom ovog Zakona ne omogući pregled prostora, odnosno uvid u radnju i/ili dokument vezan uz ocjenjivanje usklađenosti, odnosno dokazivanje usklađenosti građevinskog proizvoda (član 43.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.


Član 60.


Prekršaji proizvođača, ovlaštenog zastupnika, uvoznika i distributera građevinskog proizvoda


Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u svojstvu proizvođača, ovlaštenog zastupnika, uvoznika odnosno distributera, ako tokom građenja nastane šteta zbog promjene tehničkih svojstava građevinskog proizvoda, nastalih tokom njegove distribucije zbog nepoduzimanja odgovarajućih mjera od ovog lica (član 10. stav 1.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice odnosno fizičko lice obrtnik kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.


Član 61.


Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u svojstvu proizvođača, ovlaštenog zastupnika odnosno uvoznika, ako izda izjavu o usklađenosti za građevinski proizvod za koji nisu provedene ili se ne provode propisane radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskog proizvoda (član 29. stav 2.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice odnosno fizičko lice obrtnik kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.


Član 62.


Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u svojstvu proizvođača, ovlaštenog zastupnika odnosno uvoznika ili drugo pravno lice, ako:
- stavi na tržište građevinski proizvod za koji nije dokazana upotrebljivost (član 9.),
- stavi na tržište građevinski proizvod koji nije označen oznakom usklađenosti ili koji nema tehničko uputstvo (član 33.),
- izradi tehnička uputstva protivno ovom Zakonu ili propisu donesenom na osnovu ovog Zakona (član 35.),
- označi oznakom usklađenosti građevinski proizvod za koji nije izdat dokument o usklađenosti (član 36. stav 1.) ili
- označi oznakom usklađenosti građevinski proizvod na način koji je protivan ovom Zakonu ili propisu donesenom na osnovu ovog Zakona (čl. 37. i 38.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice odnosno fizičko lice obrtnik kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.


Član 63.


Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u svojstvu distributera, ako distribuira građevinski proizvod za koji nije izdat dokument o usklađenosti, koji nije označen oznakom usklađenosti ili koji nema tehničko uputstvo (član 9.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice odnosno fizičko lice obrtnik kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.


Član 64.


Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u svojstvu distributera, ako ne osigura da u distribuciji građevinski proizvod slijede tehnička uputstva (član 33. stav 4.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice odnosno fizičko lice obrtnik kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.


Član 65.


Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u svojstvu proizvođača, ovlaštenog zastupnika, uvoznika odnosno distributera, ako u određenom roku licima ovlaštenim za provođenje nadzora nad primjenom ovog Zakona ne omogući pregled prostora, odnosno uvid u radnju i/ili dokument vezan uz ocjenjivanje usklađenosti, dokazivanje upotrebljivosti, stavljanje na tržište ili distribuciju građevinskog proizvoda (član 43.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice odnosno fizičko lice obrtnik kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.


Član 66.


Prekršaj izvođača i drugog lica


Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u svojstvu izvođača koje je preuzelo građevinski proizvod radi građenja, odnosno drugo pravno lice koje je to učinilo, ako tokom građenja nastane šteta zbog promjene tehničkih svojstava građevinskog proizvoda nastalih od njegovog preuzimanja do ugradnje, odnosno predaje izvođaču ili vlasniku građevinskog proizvoda zbog nepoduzimanja odgovarajućih mjera od ovog lica (član 10. stav 2.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana fizičko lice odnosno fizičko lice obrtnik kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.


IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 67.


Započeti postupci

Postupci započeti na osnovu drugih važećih propisa do stupanja na snagu ovog Zakona dovršit će se prema odredbama tih zakona i propisa donesenih na osnovu tih zakona.


Član 68.


Akti


Tehnička odobrenja, dokumenti o provedenim radnjama u postupku ocjenjivanja usklađenosti i dokumenti o usklađenosti doneseni, odnosno izdati na osnovu drugih važećih propisa u potpunosti su izjednačeni sa odgovarajućim aktima donesenim na osnovu ovog Zakona i važe, odnosno ostaju na snazi do dana do kada su doneseni, odnosno izdati.
Tehnička uputstva i znakovi usklađenosti izdati, odnosno stavljeni na građevinske proizvode u skladu sa drugim važećim propisima smatraju se tehničkim uputstvima i oznakama u smislu ovog Zakona.


Član 69.

Član 39. ovog Zakona primjenjuje se i na dokument o radnjama ocjenjivanja usklađenosti izdat od lica koje je ovlašteno za provođenje tog ocjenjivanja prema propisima države članice Evropske unije.
Član 40. ovog Zakona primjenjuje se i na dokument o radnji ocjenjivana usklađenosti i dokument o usklađenosti izdati u skladu sa propisima države članice Evropske unije.


Član 70.


Obavljanje poslova


Lica ovlaštena za donošenje tehničkog odobrenja, provođenje postupka ocjenjivanja usklađenosti i izdavanje certifikata o usklađenosti na osnovu propisa koji su važili do stupanja na snagu ovog Zakona, nastavljaju sa obavljanjem poslova za koje su ovlašteni do isteka roka važenja ovlaštenja.


Član 71.


Oznaka usklađenosti


Građevinski proizvod čija su svojstva usklađena sa normom kojom je prihvaćena usklađena evropska norma i na koju upućuje tehnički propis, označava se oznakom iz člana 36. ovog Zakona propisanom pravilnikom iz člana 38. ovog Zakona.


Član 72.


Priznata tehnička pravila


Za građevinski proizvod za koji nije donesen tehnički propis upotrebljivost se dokazuje prema priznatim tehničkim pravilima.


Član 73.


Federalni ministar donijet će propise iz čl. 19., 25., 32., 38. i člana 50. stav 3. ovog Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.


Član 74.


Izrazi koji se u ovom Zakonu koriste za lica u muškom rodu su neutralni i odnose se na muška i ženska lica.


Član 75.


Stupanje na snagu Zakona

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH


Safet Softić


PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BIH


Stjepan Krešić