ZAKON
O PROVOĐENJU KONTROLE ZAKONITOSTI KORIŠTENJA PRAVA IZ OBLASTI BRANILAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE


I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.


(Korisnici prava koji podliježu kontroli zakonitosti)


Ovim Zakonom uređuju se uvjeti, način i postupak provođenja kontrole zakonitosti korištenja prava svih korisnika prava ostvarenih prema propisima iz oblasti branilačko-invalidske zaštite i povoljnijeg penzionisanja (u daljnjem tekstu: revizija) i to:
a) Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/04, 56/05 i 70/07);
b) Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/05, i 61/06);
c) Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", br. 61/06, 27/08 i 32/08);
d) Uredbe o povoljnim uslovima za sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 02/00 i 21/01);
e) Uredbe o povoljnim uslovima za sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 18/04, 27/04 i 47/04);
f) Uredbe o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnim uvjetima pripadnika bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/06, 58/07, 89/07 i 31/08).


II. DEFINIRANJE REVIZIJE


Član 2.


(Šta revizija podrazumijeva)


(1) Pod revizijom, u smislu ovog Zakona, podrazumijeva se preispitivanje svih uvjerenja o svojstvu (pripadnosti) i okolnostima pod kojima je lice ranjeno, povrijeđeno, oboljelo ili je došlo do pogoršanja bolesti, poginulo, umrlo ili nestalo, na osnovu kojih su priznata određena prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite i dokumentacije na osnovu koje su izdata ta uvjerenja.
(2) Revizija podrazumijeva provjeru i sravnjavanje podataka iz vojnih evidencija koje su izdavale vojne jedinice, a kojima raspolaže Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) sa podacima koji se nalaze u Arhivu Armije RBiH, Arhivu Hrvatskog vijeća obrane i Arhivu Ministarstva unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: arhiva) i uvjerenjima o neisplaćenim vojničkim plaćama. Ukoliko se utvrdi razlika između podataka kojima raspolaže Federalno ministarstvo sa podacima arhiva, nadležnost podataka utvrdit će revizorski tim u svakoj konkretnoj situaciji.
(3) Kada se prilikom provjere i sravnjivanja podataka iz vojnih evidencija (posebno pri nepostojanju uvjerenja o neisplaćenim vojničkim plaćama) utvrdi nedostatak originalnih uvjerenja u roku od 30 dana provest će se dodatna provjera načina utvrđivanja prava.
(4) Revizija podrazumijeva i preispitivanje validnosti medicinske dokumentacije kao i utvrđenog procenta vojnog invaliditeta u svim predmetima.
(5) Revizija podrazumijeva i reviziju svih rješenja kojima su priznata prava na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć drugog lica, ortopedski dodatak, porodičnu invalidninu, uvećanu porodičnu invalidninu, mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, osnovno osiguranje i penzije ostvarene pod povoljnijim uvjetima, u skladu sa članom 7. stav 1. ovog Zakona.
(6) Revizija podrazumijeva i reviziju korisnika prava ostvarenih do 06.04.1992. godine.


III. REVIZIJA UVJERENJA


Član 3.


(Revizija uvjerenja)


Revizija uvjerenja, u smislu ovog Zakona, obuhvata provjeru izdatih uvjerenja korisnika prava oružanih snaga BiH (Armija RBiH, HVO i MUP).


IV. REVIZIJA MEDICINSKE DOKUMENTACIJE


Član 4.


(Revizija utvrđenog procenta vojnog invaliditeta i medicinske dokumentacije)


(1) Nakon izvršene revizije uvjerenja iz člana 3. ovog Zakona izvršit će se revizija rješenja kojima je priznato pravo na vojnu invalidninu, ortopedski dodatak i dodatak za njegu i pomoć od drugog lica koja obuhvata:
a) provjeru medicinske dokumentacije o liječenju koja je poslužila kao osnov za utvrđivanje procenta vojnog invaliditeta, ortopedskog dodatka i dodatka za njegu i pomoć od drugog lica;
b) provjeru utvrđenog procenta vojnog invaliditeta, stepena ortopedskog dodatka i stepena dodatka za njegu i pomoć od drugog lica, u skladu sa važećim pravilnicima (Pravilnik o radu ljekarskih komisija u postupku za ostvarivanje prava prema Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Pravilnik o utvrđivanju procenta vojnog invaliditeta, Pravilnik o ortopedskom dodatku vojnih invalida, Pravilnik o dodatku za njegu i pomoć od drugog lica vojnih invalida, "Službene novine FBiH", br. 41/04).
(2) Nakon izvršene revizije uvjerenja iz člana 3. ovog Zakona izvršit će se revizija rješenja o priznatom pravu na porodičnu invalidninu.


Član 5.


(Dokazna sredstva)


(1) Izvornom medicinskom dokumentacijom smatra se medicinska dokumentacija o liječenju izdata u skladu sa odredbama čl. 43. i 45. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.
(2) Utvrđivanje da je rana zadobijena pod okolnostima vršenja vojne dužnosti u oružanim snagama vrši se samo pisanim dokaznim sredstvima kao i izvornom medicinskom dokumentacijom o liječenju. Pisanim dokaznim sredstvom, u smislu ovog Zakona, ne smatra se izjava stranke i drugih lica, bez obzira na to u kom obliku je saopštena.
(3) Utvrđivanje psihosomatskih oštećenja ili poremećaja utvrđuje se na način i u rokovima kako je to propisano čl. 9. i 45. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.


V. IMENOVANJE I NADLEŽNOST TIMOVA ZA REVIZIJU I POSTUPAK REVIZIJE UVJERENJA


Član 6.


(Revizorski timovi)


(1) Reviziju uvjerenja prema ovom Zakonu vršit će revizorski timovi za kontrolu i Revizorski tim za koordinaciju.
(2) Revizorske timove za kontrolu imenovat će federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (u daljnjem tekstu: federalni ministar) na zajednički prijedlog kantonalnog ministra, odnosno direktora uprave za pitanja boraca i na prijedlog koordinacije udruženja branilačkih populacija. U revizorske timove bit će uključeni i predstavnici korisnika prava, te na paritetnoj osnovi komponenti Armije RBiH i HVO-a u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
(3) Revizorski timovi će na osnovu originalne službene vojne dokumentacije vojnih jedinica, kojom raspolaže Federalno ministarstvo u Sektoru za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze - grupama za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze i samostalnih izvršilaca za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze u općinama (u daljnjem tekstu: grupe i samostalni izvršioci) i arhivima, neposrednim uvidom izvršiti provjeru svih uvjerenja o statusu, pogibiji, okolnostima i načinu stradavanja pripadnika oružanih snaga.
(4) Ukoliko se utvrdi da uvjerenja o svojstvu (pripadnosti) i okolnostima stradanja nisu izdata u skladu sa službenim evidencijama, revizorski tim će u svom pismenom izvještaju (na propisanom obrascu) dati nalog nadležnim grupama ili samostalnim izvršiocima da najdalje u roku od osam dana od dana izvršene revizije izdaju novo uvjerenje koje će biti u skladu sa evidencijama vojnih jedinica.
(5) Za korisnike prava iz stava 4. ovog člana nadležne grupe ili samostalni izvršioci dužni su na osnovu zapisnika revizorskog tima izdati nova uvjerenja na obrascu FMB-2 najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zapisnika i dostaviti ih Federalnom ministarstvu radi obustavljanja isplate i daljnjeg postupanja.
(6) Federalno ministarstvo će po službenoj dužnosti, na osnovu novog uvjerenja izdatog u skladu sa stavom 5. ovog člana, odmah pokrenuti postupak i prema uvjerenju donijeti rješenje u skladu sa članom 7. stav 2. ovog Zakona.
(7) U slučajevima da revizorski tim utvrdi da je uvjerenje izdato u skladu sa službenim evidencijama grupe i samostalni izvršioci izdat će novo uvjerenje na obrazcu FMB-1 koje će dostaviti za korisnike lične invalidnine Federalnom ministarstvu radi upućivanja Institutu na provjeru procenta vojnog invaliditeta, stepena ortopedskog dodatka i stepena dodatka za njegu i pomoć od drugog lica i validnosti ostale dokumentacije, a za korisnike porodične invalidnine uvjerenja će se dostaviti općinskim službama za boračko-invalidsku zaštitu radi ulaganja u spis predmeta porodične invalidnine, a koje su dužne na zahtjev Federalnog ministarstva spis dostaviti na reviziju. Federalno ministarstvo će predmete lične invalidnine dostaviti u kantonalna odjeljenja Instituta (član 5. Zakon o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja "Službene novine Federacije BiH", broj 70/07) radi davanja nalaza i mišljenja.
(8) Za korisnike prava na penzije ostvarene prema propisima iz člana 1. ovog Zakona izvještaje u kojima se konstatuju povrede propisa Revizorski tim će dostaviti Federalnom ministarstvu koje će izdati nova uvjerenja na obrazcu FMB2 i dostaviti ih Federalnom zavodu penzijsko-invalidskog osiguranja (u daljnjem tekstu: Federalni zavod PIO/MIO) radi obustavljanja isplate i poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti u cilju vršenja revizije prema ovom Zakonu.
(9) Federalni zavod PIO/MIO dužan je o poduzetim mjerama pismeno obavještavati Federalno ministarstvo.
(10) U slučajevima iz stava 8. ovog člana, ako Revizorski tim utvrdi da je uvjerenje izdato u skladu sa službenim evidencijama Federalnog ministarstva, izdat će novo uvjerenje na obrazcu FMB1, koje će dostaviti Federalnom zavodu PIO/MIO radi ulaganja u spis predmeta.


VI. POSTUPAK REVIZIJE RJEŠENJA


Član 7.


(Revizija rješenja kojima su priznata prava)


(1) Sva rješenja kojima su priznata prava na ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, ortopedski dodatak, porodičnu invalidninu, uvećanu porodičnu invalidninu, mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, osnovno osiguranje i penzije pod povoljnijim uvjetima, podliježu reviziji u skladu sa ovim Zakonom.
(2) Na osnovu uvjerenja iz člana 6. stav 5. ovog Zakona u postupku revizije Federalno ministarstvo će sa danom izdavanja novog uvjerenja ukinuti rješenje kojim je bilo priznato neko od prava iz stava 1. ovog člana i samo riješiti upravnu stvar bez pozivanja korisnika prava po bilo kojem osnovu.
(3) U slučajevima iz člana 6. stav 7. ovog Zakona kada nadležna komisija Instituta utvrdi manji ili veći procent vojnog invaliditeta u odnosu na ranije utvrđeni procent vojnog invaliditeta ili utvrdi vojni invaliditet manji od 20%, ili manji ili viši stepen ortopedskog dodatka ili dodatka za tuđu njegu i pomoć od drugog lica, Federalno ministarstvo će u postupku revizije ukinuti rješenje sa danom donošenja novog rješenja i samo riješiti upravnu stvar, bez pozivanja korisnika prava po bilo kojem osnovu.
(4) Institut donosi nalaz, ocjenu i mišljenje isključivo na osnovu postojeće medicinske dokumentacije (na osnovu koje je ranije cijenjen) u spisu predmeta i na osnovu pregleda korisnika prava.
(5) Ukoliko nadležna ljekarska komisija Instituta ocijeni da je potrebno pribaviti nove specijalističke nalaze, uputit će korisnika prava u određenu zdravstvenu ustanovu radi pribavljanja tih nalaza.
(6) Ukoliko se korisnik prava ne odazove na pregled po pozivu Instituta u roku od 30 dana od dana poziva, privremeno će mu se obustaviti isplata invalidnine. Ukoliko se ne odazove na pregled po ponovljenom pozivu u roku od 90 dana od dana prvog poziva, donijet će se rješenje o prestanku prava koje je do tada koristio sa danom isteka ovog roka.
(7) Kod korisnika prava kod kojih je vojni invaliditet cijenjen na osnovu pogoršanja stanja oboljenja u skladu sa članom 11. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, ne može se u postupku revizije utvrditi veći procent vojnog invaliditeta od onog koji je utvrđen rješenjem koje se revidira.
(8) Prilikom imenovanja ljekarskih komisija Instituta postupit će se prema odredbi člana 5. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u pogledu nacionalnog sastava ljekarskih komisija. Prilikom rada ljekarskih komisija mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici udruženja branilačke populacije.
(9) Protiv rješenja Federalnog ministarstva donesenih u postupku revizije ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.


Član 8.


(Spiskovi Federalnog zavoda PIO/MIO)
Na zahtjev Federalnog ministarstva Federalni zavod PIO/MIO dužan je dostaviti spiskove korisnika prava na penziju ostvarenog prema propisima iz člana 1. ovog Zakona u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva.


Član 9.


(Uvjerenja koja se stavljaju van snage)


Ako se u postupku revizije uvjerenja o pripadnosti, okolnostima stradanja, uvjerenja o vršenju komandne dužnosti, kao i ostalih uvjerenja utvrdi da su izdata suprotno Zakonu o upravnom postupku ili su izdata u upravnom postupku samo na osnovu izjava svjedoka, potvrde boračkog udruženja ili na osnovu medicinske dokumentacije, a u suprotnosti su sa evidencijama o neisplaćenim vojničkim plaćama stavit će se van snage sa danom izdavanja novog uvjerenja u skladu sa članom 6. stav 5. ovog Zakona.


VII. KOORDINACIJA I IZVJEŠTAVANJE


Član 10.


(Revizorski tim za koordinaciju)


(1) Revizorski tim za koordinaciju vršit će koordinaciju, nadzor i praćenje revizorskih timova za kontrolu.
(2) Revizorski tim za koordinaciju imenuje predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, uz konsultacije sa potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine na usaglašen prijedlog federalnog ministra, kantonalnih ministara i direktora uprava za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, poštujući nacionalni paritet i potpunu transparentnost u radu timova u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.


Član 11.


(Izvještavanje)


(1) Revizorski timovi za kontrolu dostavljat će izvještaje o radu federalnom ministru, kantonalnim ministrima i direktorima uprava za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata te Revizorskom timu za koordinaciju o svakoj izvršenoj reviziji, a federalni ministar izvještaj o reviziji dostavit će Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izvještaj o reviziji dostavljat će predsjednici Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.
(2) Federalno ministarstvo Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavljat će informaciju o postignutim rezultatima revizije najmanje tromjesečno.


Član 12.


(Sporazum sa ministrom odbrane BiH)


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ovlastit će, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Zakona, federalnog ministra da potpiše sporazum sa Ministarstvom odbrane BiH o saradnji u postupku revizije prema ovom Zakonu o korištenju podataka iz Arhiva HVO i Arhiva Armije RBiH.


VIII. KAZNENE ODREDBE


Član 13.


(Prekršaji)


(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj odgovorno lice iz organa ili institucije, odnosno kaznit će se institucija u iznosu od 15.000,00 KM koja Revizorskom timu ne stavi na raspolaganje potrebnu dokumentaciju, da netačne podatke ili prikrije podatke sa kojima raspolaže.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj član Revizorskog tima koji sačini zapisnik suprotno utvrđenom činjeničnom stanju prilikom vršenja revizije u skladu sa ovim Zakonom.
(3) Za nepoštivanje rokova iz odredaba ovog Zakona kaznit će se za prekršaj fizičko lice u iznosu od 500,00 KM do 1.500,00 KM, a odgovorno lice u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM.
(4) Lica iz stava 2. ovog člana bit će odmah suspendovana i neće moći biti članovi Revizorskog tima. Prekršaji iz stava 2. ovog člana smatrat će se osnovom za pokretanje disciplinskog postupka.
(5) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj lice koje je dalo ili da lažnu izjavu u upravnom postupku priznavanja statusa pripadnosti oružanim snagama, okolnostima stradanja i vršenju zapovjedne dužnosti.
(6) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj član ljekarske komisije Instituta za medicinsko vještačenje koji izda nalaz i mišljenje suprotno Zakonu i pravilnicima, a za ovaj prekršaj kaznit će se Institut novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 KM.
(7) Lica iz stava 6. ovog člana bit će odmah suspendovana i neće moži biti imenovana u bilo koju komisiju ili tijelo koje ima istu ili sličnu nadležnost.
(8) U slučaju da se utvrdi postojanje osnovane sumnje (davanje lažne izjave, falsifikovana dokumentacija i sl.) revizorski timovi u saradnji sa Federalnim ministarstvom dužni su dostaviti prijave nadležnom tužilaštvu, odmah.
(9) Za sve utvrđene nepravilnosti koje se utvrde u postupku revizije, odnosno gdje se utvrdi da su raniji nalaz i mišljenje izdati suprotno Zakonu i pravilnicima Federalno ministarstvo će pokrenuti prekršajni postupak, odnosno krivični postupak, za članove ljekarskih komisija odmah.
(10) Prekršajna odgovornost ne isključuje krivičnu odgovornost.


Član 14.


(Nadležnost za provođenje ovog Zakona)


Za provođenje revizije u skladu sa ovim Zakonom nadležno je Federalno ministarstvo, Federalni zavod PIO/MIO i Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.


IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 15.


(Nadležnost Federalnog ministarstva za postupak redovne revizije prema Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica)


Ovim Zakonom izvršit će se revizija svih rješenja branilaca koji su u skladu sa Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica u propisanom roku podnijeli zahtjev za ostvarivanje prava, a nakon okončanja postupka uvođenja u pravo.


Član 16.


(Sredstva za implementaciju ovog Zakona)


(1) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurat će kadrovske i materijalne pretpostavke za provođenje ovog Zakona.
(2) U budžetu Federacije Bosne i Hercegovine osigurat će se sredstva za troškove koji nastanu u postupku izdavanja novih nalaza i mišljenja specijalističkih zdravstvenih ustanova za one korisnike prava koje nadležni institut uputi na pregled zbog potrebe donošenja konačnog nalaza i mišljenja i ostale postupke revizije prema ovom Zakonu.
(3) Institut za medicinsko vještačenje će u saglasnosti sa federalnim ministrom utvrditi posebnu cijenu za izdavanje nalaza i mišljenja o postupku revizije prema ovom Zakonu.


Član 17.


(Propisi koje donosi federalni ministar)


(1) Uz saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, federalni ministar će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti bliže propise i to:
a) pravilnik o formiranju i radu revizorskih timova i Revizorskog tima za koordinaciju,
b) uputstvo o korištenju dokumentacije iz arhiva i potrebne instrukcije, kao i sadržaj obrazaca,
c) sporazum sa Institutom o provođenju revizije u skladu sa ovim Zakonom,
d) pravilnik o načinu i postupku vršenja revizije prema ovom Zakonu.


Član 18.


(Početak i trajanje isplate)


Sve isplate izvršene do stupanja na snagu ovog Zakona su definitivne i konačne.


Član 19.


(Ravnopravnost spolova)


Sve imenice koje se odnose na nosioce pojedinih prava upotrijebljene u ovom Zakonu samo u muškom ili samo u ženskom rodu odnose se na oba spola.


Član 20.


(Stupanje na snagu Zakona)


Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH


Stjepan Krešić

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH


Safet Softić