HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2012. GODINI


«Službene novine Federacije BiH», broj 3/12 /12.1.2012.

 1. BUDŽET Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (bosanski jezik)
  PRORAČUN Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 2. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ZAKON o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 4/12 /13.1.2012./
 3. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 7/12 /25.1.2012./
 4. ZAKON o predmetima od plemenitih metala u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o predmetima od plemenitih kovina u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ZAKON o ličnom imenu (bosanski jezik)
  ZAKON o osobnom imenu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 8/12 /27.1.2012./
 6. BUDŽET FERK-a za 2011. godinu (bosanski jezik)
  PRORAČUN FERK-a za 2011. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 25/12 /21.3.2012./
 7. ZAKON o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama (bosanski jezik)
  ZAKON o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama (hrvatski jezik)
 8. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. ZAKON o izmjenama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. ZAKON o dopuni Zakona o eksproprijaciji (bosanski jezik)
  ZAKON o dopuni Zakona o izvlaštenju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 27/12 /28.3.2012./
 11. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ZAKON o dopuni Zakona o poljoprivredi (bosanski jezik) 
  ZAKON o dopuni Zakona o poljoprivredi (hrvatski jezik) 
 13. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obveza osnivača nad ustanovama socijalne skrbi u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. ZAKON o utvrđivanju i načinu izmirenja neizmirenih obaveza nastalih po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom (bosanski jezik)
  ZAKON o utvrđivanju i načinu izmirenja neizmirenih obveza nastalih po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 34/12 /20.4.2012./
 15. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 35/12 /25.4.2012./
 16. ZAKON o izmjeni Zakona o izvršnom postupku (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o ovršnom postupku (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 37/12 /3.5.2012./
 17. ZAKON o evidencijama u oblasti zdravstva (bosanski jezik)
  ZAKON o evidencijama u oblasti zdravstva (hrvatski jezik)
 18. ZAKON o matičnim knjigama (bosanski jezik)
  ZAKON o matičnim knjigama (hrvatski jezik)
 19. ZAKON o stomatološkoj djelatnosti (bosanski jezik)
  ZAKON o stomatološkoj djelatnosti (hrvatski jezik)
 20. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu penziju ostvarenu pod povoljnijim uvjetima (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o potvrđivanju prava na prijevremenu starosnu mirovinu ostvarenu pod povoljnijim uvjetima (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH», broj 55/12 /27.6.2012./
 21. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (hrvatski jezik)
 22. ZAKON o vinu (bosanski jezik)
  ZAKON o vinu (hrvatski jezik)
 23. ZAKON o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama (bosanski jezik)
  ZAKON o reviziji privatizacije državnog kapitala u gospodarskim društvima i bankama (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 77/12 /10.9.2012./
 24. IZMJENE i dopune Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (bosanski jezik)
  IZMJENE i dopune Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 25. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (hrvatski jezik)
 26. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
  «Službene novine Federacije BiH», broj 106/12 /10.12.2012./
 27. ZAKON o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (bosanski jezik)
  ZAKON o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (hrvatski jezik)
 28. BUDŽET Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (bosanski jezik)

 29. PRORAČUN Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 109/12 /19.12.2012./
 30. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju, proizvodnji i prometu sekundarnih sirovina i otpadnih materijala (hrvatski jezik)
 31. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o financijskoj konsolidaciji rudnika ugljena u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju od 2009. do 2015. godine (hrvatski jezik)
 32. ZAKON o dopunama Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o dopunama Zakona o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 33. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa (hrvatski jezik)
 34. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira (bosanski jezik)  
  ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira (hrvatski jezik)
 35. ZAKON o lijekovima (bosanski jezik)   
  ZAKON o lijekovima (hrvatski jezik)  
  «Službene novine Federacije BiH», broj 110/12 /21.12.2012./
 36. ZAKON o zaštiti od buke (bosanski jezik)
  ZAKON o zaštiti od buke (hrvatski jezik)
 37. ZAKON o izmjenama Zakona o Agenciji za privatizaciju (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjenama Zakona o Agenciji za privatizaciju (hrvatski jezik)
 38. ZAKON o volontiranju (bosanski jezik)
  ZAKON o volontiranju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 111/12 /26.12.2012./
 39. ZAKON o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju tražbina građana u postupku privatizacije (hrvatski jezik)
 40. ZAKON o klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ZAKON o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ZAKON o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 42. ZAKON o zapošljavanju stranaca (bosanski jezik)
  ZAKON o upošljavanju stranaca (hrvatski jezik)