ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOJ
UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09 i 40/10) u članu 1. u stavu 1. iza riječi "doprinosa" piše se zarez i dodaju riječi: "Zakona o fiskalnim sistemima".

 

Član 2.

 

U članu 2. u stavu 1. u desetom redu iza riječi "akti" piše se zarez i dodaju riječi: "uručenje dokumenata,".
U stavu 2. na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaje tekst: "Zakonom o visini stope zatezne kamate na javne prihode ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/01, 52/01 i 42/06) i Odlukom o uslovima raspolaganja obveznicama Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu ratnih potraživanja pravnih lica ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/09)."

 

Član 3.

 

U članu 3. u stavu 1. u tački (4), iza alineje 3. dodaje se nova alineja 4. koja glasi:
"- Podataka o dospjelom a neplaćenom dugu poreznih obveznika ako se daju sredstvima javnog informiranja (naziv/ime poreznog obveznika, ID broj i ukupan iznos duga)."
U istoj tački na kraju teksta dodaje se nova alineja koja glasi:
"- Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, Vladi kantona, Skupštini kantona, gradonačelniku, Gradskoj skupštini, općinskom
načelniku, općinskom vijeću i svim federalnim organima uprave i upravnim organizacijama."
U tački 8. u alineji 1. iza riječi: "pravno lice" dodaju se riječi: "odgovorno lice u pravnom licu,".

 

Član 4.

 

U članu 4. u stavu 2. iza riječi "imenuje" dodaju se riječi: "i razrješava".
U članu 4. u stavu 5. u šestom redu iza riječi "ureda" piše se tačka a preostali dio teksta se briše.

 

Član 5.

 

U članu 22. u stavu 5. druga rečenica mijenja se i glasi:

 

"Izmjenu porezne prijave Porezna uprava može izvršiti u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje porezne prijave propisanog poreznim zakonom."

 

Član 6.

 

U članu 29. u stavu 1. u alineji 1. riječi: "ili osnivač" se brišu.

 

Član 7.

 

U članu 43. u stavu 2. druga rečenica koja glasi: 

 

"Ovo pravilo se ne primjenjuje za postupak prinudne naplate koji je opisan u članu 50. ovog zakona" se briše.

 

Član 8.

 

Član 50. mijenja se i glasi:

 

"Član 50.

 

Ako porezni obveznik ne plati poreznu obavezu koju je razrezala Porezna uprava i roku određenom u nalogu za plaćanje, iznos porezne obaveze postaje predmet zakonskog založnog prava u korist Porezne uprave na imovinu i imovinska
prava poreznog obveznika osim imovine izuzete u članu 43. stav 5. ovog zakona.
Porezna uprava po službenoj dužnosti pribavit će podatke o imovini dužnika na koju se može uspostaviti založno pravo, odnosno hipoteka dostavljanjem zahtjeva za dostavu podataka nadležnom općinskom sudu i drugim organima i institucijama
koje vode registre o imovini dužnika.
Porezna uprava obvezniku iz stava 1. ovog člana dostaviti će pisanu obavijest o visini i osnovu njegovog dugovanja zbog kojeg se pokreće postupak upisa zakonskog založnog prava u kojoj će se naznačiti imovina na kojoj se zasniva hipoteka.
Istovremeno sa obavještenjem dužnika Porezna uprava pokrenut će postupak upisa zakonske hipoteke kod nadležnog zemljišno-knjižnog ureda, odnosno postupak registracije zakonskog založnog prava na pokretnim stvarima i imovinskim
pravima u odgovarajućim javnim registrima.
Zakonska hipoteka nastaje upisom u zemljišnu knjigu, a prestaje njenim brisanjem. Zakonsko založno pravo na pokretnim stvarima i imovinskim pravima nastaju i prestaju u skladu sa posebnim propisima koji uređuju pojedina prava.
Poreznom obvezniku čija je sva imovina i imovinska prava ili njihov dio postao predmet zakonske hipoteke zbog poreznog duga koji radi izmirenja tog duga hoće da proda svoju cjelokupnu imovinu i imovinska prava ili njihov dio, Porezna uprava će dozvoliti njihovu prodaju ukoliko kupac te imovine i imovinskih prava izvrši uplatu cijene te imovine i imovinskih prava dogovorene između poreznog obveznika - dužnika i kupca na odgovarajuće račune javnih prihoda. Cijena koju dogovore prodavac - dužnik i kupac treba biti zasnovana na procjeni vrijednosti predmetne imovine i imovinskih prava koju sačini sudski vještak odgovarajuće struke.
Nadležni porezni ured dužan je u roku od dva radna dana nakon izmirenja odgovarajuće porezne obaveze, odnosno nakon uplate sredstava ostvarenih prodajom dužnikove imovine i imovinskih prava na račune javnih prihoda, bilo da je tu uplatu
izvršio samo porezni obveznik - dužnik ili kupac cijele ili dijela imovine i imovinskih prava dužnika, te u skladu sa utvrđenim procedurama - izvršiti brisanje hipoteke u istom uredu (uredima) u kojem je bila i evidentirana.".

 

Član 9.

 

U članu 54. iza stava 14. dodaje se novi stav 15. koji glasi:
"U slučaju kada se po provedenom postupku prinudne naplate zaplijenjena imovina ne može vratiti poreznom obvezniku jer ga nema na prijavljenoj adresi a nova adresa obveznika je nepoznata, nadležni kantonalni ured Porezne uprave donijet će rješenje ustupanju imovine socijalnim ustanovama po prethodno pribavljenom mišljenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, uz saglasnost Federalnog ministarstva finansija."

 

Član 10.

 

U članu 81. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

 

"Za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM."
Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

 

Član 11.

 

U članu 84. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

 

"Za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM."
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

 

Član 12.

 

U članu 88. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

 

"Za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM."
Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

 

Član 13.

 

U članu 94a. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

 

"Za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM."
Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

 

Član 14.

 

U članu 94b. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

 

"Za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice u pravnom licu bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM."
Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

 

Član 15.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Karolina Pavlović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Dr. Denis Zvizdić