ZAKON
O PREDMETIMA OD PLEMENITIH KOVINA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

I - OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim se zakonom propisuju tehnički zahtjevi koje moraju ispunjavati predmeti od plemenitih kovina (u daljnjem tekstu: predmeti), njihovo označavanje, ispitivanje, potvrđivanje sukladnosti s propisima, promet i nadzor nad predmetima na području
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija BiH).

 

Članak 2.

 

Subjekti u sustavu kontrole predmeta su Zavod za mjeriteljstvo u sastavu Federalnoga ministarstva energije, rudarstva i industrije (u daljnjem tekstu: Zavod), proizvođači, uvoznici, izvoznici, obrtnici, laboratoriji, trgovci, mjerodavna tržna inspekcija
i Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institut) u okviru svojih mjerodavnosti iz članka 40. Zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/01).
Neposrednu kontrolu predmeta od plemenitih kovina vrši Zavod i obavlja sljedeće poslove iz ove oblasti:
1. priprema propise iz svoje mjerodavnosti;
2. sudjeluje u ostvarivanju, čuvanju, održavanju i uporabi referentnih materijala i radnih etalona;
3. vrši ispitivanje i žigosanje;
4. vrši nadzor nad primjenom odredbi ovoga zakona;
5. dodjeljuje znak dobavljača i vodi registar znakova za Federaciju BiH;
6. izdaje potvrde za uvoz sirovina, legura i predmeta i vodi registar potvrda za Federaciju BiH;
7. obavlja stručne i organizacijske poslove;
8. prati stanje i poduzima odgovarajuće mjere;
9. pruža informacije;
10. surađuje s Vijećem za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine i Institutom;
11. obavlja izdavačko-publikacijske poslove.

 

Članak 3.

 

Termini i definicije koji se koriste u ovome zakonu imaju sljedeće značenje:
1. plemenite kovinesu platina, zlato, paladij i srebro;
2. legura plemenitih kovinaje čvrsta homogena smjesa plemenite kovine i jedne ili više drugih kovina;
3. predmeti od plemenitih kovinasu nakit, roba zlatara ili kujundžije ili časovničara i bilo koji drugi predmet napravljen cjelovito ili djelomično od istog ili različitih
plemenitih kovina;
4. miješani predmetje predmet koji sadrži dijelove od plemenite kovine i dijelove od temeljnih kovina ili nekovina;
5. mali predmeti od plemenitih kovinasu predmeti izrađeni od zlata ili platine mase manje od 1 grama ili predmeti izrađeni od srebra ili paladija mase manje od 3 grama;
6. prevlaka od plemenite kovineje prevlaka nanesena na cijeli ili dio predmeta kemijskim, elektrokemijskim, mehaničkim ili fizikalnim postupkom;
7. standardni stupanj čistoćeje najniži sadržaj čiste plemenite kovine, izražen u dijelovima na tisuću (X/1000) u odnosu na ukupnu masu legure;
8. oznaka čistoćeje oznaka koja ukazuje na stupanj čistoće predmeta i ima propisan sadržaj, oblik i dimenzije;
9. dobavljači predmeta od plemenitih kovinasu sve pravne ili fizičke osobe registrirane kod mjerodavnoga tijela za obavljanje djelatnosti proizvodnje ili uvoza i zastupanja stranih proizvođača predmeta;
10. znak dobavljača predmetaje znak odobren od Zavoda, propisanog sadržaja, oblika i dimenzija, kojim dobavljač označava predmete;
11. označavanje predmeta od plemenitih kovinaje utiskivanje odobrenog znaka dobavljača i pripadajuće oznake čistoće;
12. žigosanje predmeta od plemenitih kovinaje označavanje federalnim žigom (u daljnjem tekstu: žig) kojim se potvrđuje sukladnost ispitanog predmeta s odredbama
ovoga zakona glede sastava, stupnja čistoće, označavanja i izrade;
13. temeljne kovinesu sve kovine osim platine, zlata, paladija i srebra.

 

Članak 4.

 

Odredbama ovoga zakona ne podliježu:
1. instrumenti, uređaji i njihovi dijelovi od plemenitih kovina, koji se koriste u znanstvene svrhe, u zdravstvu i laboratorijskim ispitivanjima;
2. predmeti koji su potpuno presvučeni emajlom, dragim kamenom, biserom ili drugim nekovinskim presvlakama;
3. predmeti od temeljne kovine presvučeni plemenitom kovinom;
4. poluproizvodi od plemenitih kovina i njihovih legura koje se upotrebljavaju u industriji i za zubno-protetske namjene;
5. predmeti starije proizvodnje koji imaju znanstvenu, povijesnu, kulturnu i umjetničku vrijednost;
6. negve na dragom kamenu, biseru ili drugom predmetu kod kojih je masa plemenite kovine, prema ukupnoj masi predmeta, neznatna;
7. ingoti, granule i ploče od plemenitih kovina koji se upotrebljavaju u bankovnom prometu;
8. legure za lemljenje na bazi srebra, platine ili paladija;
9. predmeti u vlasništvu pojedinca.

 

Članak 5.

 

Odredbe ovoga zakona ne odnose se na:
1. ispitivanje i žigosanje malih predmeta;
2. označavanje znakom dobavljača i žigosanje sirovina i legura plemenitih kovina.

 

II - TEHNIČKI ZAHTJEVI

 

Članak 6.

 

Predmeti moraju imati jedan od sljedećih standardnih stupnjeva čistoće:
1. predmeti od zlata
999 tisućitih (999/1000)
950 tisućitih (950/1000)
916 tisućitih (916/1000)
840 tisućitih (840/1000)
750 tisućitih (750/1000)
585 tisućitih (585/1000)
500 tisućitih (500/1000)
2. predmeti od platine
999 tisućitih (999/1000)
950 tisućitih (950/1000)
3. predmeti od srebra
999 tisućitih (999/1000)
950 tisućitih (950/1000)
925 tisućitih (925/1000)
800 tisućitih (800/1000)
4. predmeti od paladija
999 tisućitih (999/1000)
950 tisućitih (950/1000)
500 tisućitih (500/1000).

 

Članak 7.

 

Predmeti od zlata čiji je stupanj čistoće niži od 500 tisućitih (500/1000), predmeti od platine čiji je stupanj čistoće niži od 950 tisućitih (950/1000), predmeti od srebra čiji je stupanj čistoće niži od 800 tisućitih (800/1000) i predmeti od paladija čiji je stupanj čistoće niži od 500 tisućitih (500/1000) nisu predmeti od plemenitih kovina u smislu ovoga zakona.

 

Članak 8.

 

Predmeti koji imaju čistoću veću od čistoće propisane za određeni stupanj u članku 6. ovoga zakona, a manju od narednog višeg stupnja, smatraju se predmetima koji imaju čistoću tog određenog manjeg stupnja.

 

Članak 9.

 

Predmet s presvlakom od druge plemenite kovine smatra se predmetom od plemenite kovine od koje je izrađen.

 

Članak 10.

 

Sirovine plemenitih kovina stupnja čistoće 999 tisućitih (999/1000) mogu se stavljati u promet samo radi daljnje prerade.

 

Članak 11.

 

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije (u daljnjem tekstu: Ministar) propisuje tehničke zahtjeve koje u pogledu sastava, presvlake i izrade moraju ispunjavati predmeti.

 

III - OZNAČAVANJE, ISPITIVANJE I POTVRĐIVANJE
SUKLADNOSTI PREDMETA

 

Članak 12.

 

Prije stavljanja u promet, predmeti moraju zadovoljiti propisane tehničke zahtjeve, biti označeni znakom dobavljača, oznakom čistoće i ispitani a njihova sukladnost s odredbama ovoga zakona potvrđena žigom.

 

Članak 13.

 

Uvoz sirovina, legura i predmeta od plemenitih kovina vrši se na temelju potvrde koju izdaje Zavod a kojom se definiraju obveze uvoznika.
Potvrda za uvoz sirovina, legura i predmeta od plemenitih kovina (u daljnjem tekstu: Potvrda) koristi se za obavljanje carinskih poslova pri uvozu, s ciljem zaštite zdravlja, sigurnosti i drugih aspekata javnoga interesa od uvoza roba iz stavka 1. ovoga članka koje ne zadovoljavaju propisane tehničke i druge zahtjeve.
Zavod vodi registar izdatih potvrda za uvoz sirovina, legura i predmeta od plemenitih kovina u Federaciju BiH.

 

Članak 14.

 

Dobavljač mora predmet označiti svojim znakom odobrenim rješenjem o dodjeli znaka dobavljača koje donosi ravnatelj Zavoda.
Rješenje iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Članak 15.

 

Obvezi označavanja znakom dobavljača ne podliježu pravne osobe koje se bave uvozom odnosno zastupanjem stranih proizvođača predmeta (u daljnjem tekstu: uvoznici) ukoliko su predmeti označeni znakom stranog proizvođača odobrenim od
ovlaštene institucije države s kojom Bosna i Hercegovina ima zaključen sporazum kojim se priznaju ti znakovi.
Uvoznici iz stavka 1. ovoga članka obvezni su znak stranoga proizvođača evidentirati u Zavodu.

 

Članak 16.

 

Zavod vodi registar znakova dobavljača za Federaciju BiH.
Dobavljač je dužan pisano obavijestiti Zavod o svakoj bitnoj promjeni koja se odnosi na obavljanje ove djelatnosti u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

 

Članak 17.

 

Dobavljač mora predmet označiti i oznakom čistoće prije njegovog dostavljanja na obvezatno ispitivanje i žigosanje.
Na legure i sirovine iz članka 10. ovoga zakona može se utisnuti pripadajuća oznaka čistoće ili priložiti dokument kojim se izjavljuje standardni stupanj čistoće.

 

Članak 18.

 

Predmeti od plemenitih kovina, legure i sirovine mogu se ispitivati i žigosati u laboratorijima Zavoda ili u radnim prostorijama dobavljača koji ispunjava propisane uvjete.
Kad Zavod utvrdi da su ispunjeni propisani uvjeti, ravnatelj Zavoda donosi rješenje o odobrenju ispitivanja i žigosanja predmeta u radnim prostorijama dobavljača.

 

Članak 19.

 

Ako Zavod, pri ispitivanju ili na temelju izvješća o ispitivanju, utvrdi da predmet ima znak dobavljača, standardni stupanj čistoće označen na predmetu i da ispunjava propisane tehničke i druge zahtjeve, označit će ga žigom.
Ako Zavod, pri ispitivanju ili na temelju izvješća o ispitivanju, utvrdi da predmet nema znak dobavljača i standardni stupanj čistoće označen na predmetu ili ne ispunjava propisane tehničke i druge zahtjeve, uskratit će označavanje žigom a ravnatelj će Zavoda donijeti rješenje o odbijanju označavanja žigom.
Zavod vodi statistiku o količinama žigosanih i predmeta koji nisu zadovoljili ocjenjivanje sukladnosti u Federaciji BiH.

 

Članak 20.

 

Ako stranka nije zadovoljna nalazom ispitivanja, može u roku od 15 dana od dana dobijenog rješenja iz članka 19. stavka 2. ovoga zakona podnijeti zahtjev ravnatelju Zavoda da se izvrši ponovno ispitivanje.
Ravnatelj će Zavoda za izvođenje ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka odrediti ovlaštenu instituciju, čiji je nalaz konačan.

 

Članak 21.

 

Nakon što je predmet označen žigom, predmetu se ne smiju dodavati druga strana tijela.
Zabranjeno je prenošenje utisnutog žiga na drugi predmet.
Predmeti koji su prerađeni moraju ponovno biti označeni znakom dobavljača i oznakom čistoće te dostavljeni na ispitivanje i označavanje žigom.

 

Članak 22.

 

Predmeti u vlasništvu pojedinaca ispituju se i žigošu samo ukoliko se stavljaju u promet ili na zahtjev vlasnika tih predmeta.

 

Članak 23.

 

Troškove ispitivanja i naknada za žigosanje predmeta snosi podnositelj zahtjeva izuzev u slučaju kada je rezultat ponovnog ispitivanja, iz članka 20. ovoga zakona, povoljan za stranku.
Sredstva iz stavka 1. ovoga članka, izuzev sredstava za neophodne materijalne troškove, unose se u Proračun Federacije BiH a u visini od 25% koristit će se za financiranje djelatnosti Zavoda u oblasti ispitivanja i žigosanja predmeta.

 

Članak 24.

 

Za sirovine, legure i predmete od plemenitih kovina koji ne podliježu odredbama ovoga zakona glede označavanja i/ili žigosanja izdaje se Certifikat o sukladnosti.
Certifikat o sukladnosti izdaje se za:
1. predmete koji su suviše lomljivi i na koje je teško utisnuti propisane oznake;
2. one dijelove predmeta, koji su sastavljeni od različitih plemenitih kovina ili su miješani predmeti, na koje je iz tehničkih razloga teško utisnuti propisane oznake;
3. poluproizvode od plemenitih kovina.

 

Članak 25.

 

Ministar propisuje sadržaj Potvrde iz članka 13. ovoga zakona i Certifikata o sukladnosti iz članka 24. ovoga zakona, sadržaj, oblik i dimenzije znaka dobavljača, oznake čistoće i žiga, kao i visinu i način plaćanja troškova i naknada glede izdavanja
potvrde za uvoz, ispitivanja i žigosanja predmeta.

 

Članak 26.

 

Ravnatelj Zavoda propisuje upute o postupanju pri izdavanju Potvrde, dodjeljivanju znaka dobavljača, podnošenju zahtjeva za ispitivanje i žigosanje, te odobravanju ispitivanja i žigosanja u radnim prostorijama dobavljača.
Ravnatelj Zavoda propisuje i upute o ispitivanju i žigosanju, određivanju stupnja čistoće i načinu obilježavanja oznakom čistoće, uvjetima koje mora ispuniti dobavljač za dodjelu odnosno evidenciju svoga znaka i uvjetima koje moraju ispuniti
radne prostorije dobavljača za odobrenje ispitivanja i žigosanja u tim prostorijama.

 

IV - STAVLJANJE U PROMET

 

Članak 27.

 

U Federaciji BiH predmete od plemenitih kovina dozvoljeno je stavljati u promet, držati pripremljene radi stavljanja u promet ili držati izložene kao uzorke samo ako su označeni, ispitani i žigosani sukladno zahtjevima propisanim ovim zakonom.

 

Članak 28.

 

Predmeti namijenjeni izvozu iz Federacije BiH moraju biti označeni samo oznakom čistoće, osim ako izvoznik ili strain kupac ne zahtijeva drukčije.
Troškove iz stavka 1. ovoga članka snosi izvoznik ili strain kupac odnosno podnositelj zahtjeva.

 

Članak 29.

 

Predmeti u prodajnim prostorijama moraju biti odvojeni od druge robe.
U prodajnoj prostoriji, na vidljivom mjestu, moraju biti istaknute slike žigova, pregled standardnih stupnjeva čistoće iz članka 6. ovoga zakona, rješenje o dodjeli znaka dobavljača i rješenje o upisu subjekta u sudski registar.
Na prodajnom mjestu trgovac je obvezan držati povećalo na vidljivom mjestu i ponuditi ga kupcu da, ukoliko želi, provjeri propisane oznake na predmetima.

 

V - UPRAVNI NADZOR

 

Članak 30.

 

Nadzor nad provedbom ovoga zakona i propisa donesenih za njegovu provedbu u Federaciji BiH vrši Zavod.
Nadzor nad predmetima koji su stavljeni u promet ili se drže pripremljeni radi stavljanja u promet ili su izloženi kao uzorci i nadzor nad održavanjem propisanih uvjeta u prostorijama dobavljača predmeta kome je izdato rješenje o dodjeli
znaka dobavljača ili dobavljača kojima je izdato rješenje o odobrenju ispitivanja i žigosanja predmeta u njegovim radnim prostorijama obavlja Zavod.

 

Članak 31.

 

Prilikom obavljanja nadzora iz stavka 2. članka 30. ovoga zakona ovlašteni službenik Zavoda ima pravo ulaziti u prostorije u kojima se predmeti proizvode, uvoze, stavljaju u promet ili drže pripremljeni radi stavljanja u promet ili su izloženi kao uzorci.
Subjekt nadzora je dužan ovlaštenom službeniku Zavoda omogućiti nesmetano obavljanje nadzora i pružiti sve podatke koji su za to potrebni a ukoliko se ovlašteni službenik ometa u vršenju nadzora organ unutarnjih poslova dužan je pružiti pomoć.
Ovlašteni službenik Zavoda obvezan je sastaviti zapisnik i u njemu navesti činjenično stanje utvrđeno nadzorom.
Ravnatelj Zavoda propisuje upute o obavljanju nadzora iz stavka 2. članka 30. ovoga zakona.

 

Članak 32.

 

Ako se prilikom obavljanja nadzora nad predmetima utvrdi da predmet nema valjan znak dobavljača, oznaku čistoće i žig odnosno ne ispunjava propisane tehničke zahtjeve, ravnatelj Zavoda donijet će rješenje o privremenoj zabrani prometa do
uklanjanja nedostataka.
Predmet za koji je doneseno rješenje iz stavka 1. ovoga članka mora se odmah staviti izvan prometa a Zavod će osigurati njegovo povlačenje sukladno posebnom propisu.
Ako se prilikom obavljanja nadzora nad održavanjem propisanih uvjeta u prostorijama dobavljača predmeta utvrdi da dobavljač predmeta ne ispunjava uvjete propisane ovim zakonom i propisima donesenim za njegovu provedbu, ravnatelj
Zavoda donijet će rješenje kojim se stavlja izvan snage rješenje o znaku dobavljača odnosno rješenje o odobrenju ispitivanja i žigosanja predmeta u radnim prostorijama dobavljača.
Protiv rješenja iz st. 1. i 3. ovoga članka dobavljač ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. O žalbi rješava Ministar, a žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

 

Članak 33.

 

Ovlaštenom službeniku Zavoda koji radi na poslovima nadzora iz stavka 2. članka 30. ovoga zakona izdaje se službena iskaznica.
Ministar, na prijedlog ravnatelja Zavoda, propisuje sadržaj i oblik iskaznice iz stavka 1. ovoga članka, postupak izdavanja iskaznice i način vođenja evidencije o izdatim službenim iskaznicama.

 

Članak 34.

 

U vršenju inspekcijskog nadzora tijela mjerodavne tržne inspekcije, prilikom obavljanja inspekcijskih poslova određenih posebnim propisima, kontroliraju broj propisanih oznaka na predmetu i provedbu odredbi članka 29. ovoga zakona.
Za obavljanje nadzora iz stavka 1. ovoga članka kod proizvođača i uvoznika mjerodavno je federalno tijelo tržne inspekcije a kod obrtnika i trgovaca kantonalna odnosno općinska tijela tržne inspekcije.
Ako tržni inspektor utvrdi da predmet nema propisani broj oznaka: znak dobavljača, oznaku čistoće i žig ili ne posjeduje Certifikat o sukladnosti, obvezan je donijeti rješenje o privremenoj zabrani prometa do uklanjanja nedostataka a predmet
zapečatiti sukladno posebnom propisu.
Ako tržni inspektor utvrdi da je subjekt nadzora prekršio odredbe članka 29. ovoga zakona, obvezan je donijeti rješenje kojim se nalaže otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku.
Jedan primjerak rješenja iz st. 3. i 4. ovoga članka tržni će inspektor dostaviti Zavodu. Protiv rješenja inspektora može se izjaviti žalba Ministru, u roku od osam dana po prijemu prvostupanjskog rješenja, a žalba protiv rješenja ne odgađa njegovo
izvršenje.
Ako tržni inspektor posumnja u valjanost oznaka na predmetu, može privremeno uzeti uzorak predmeta radi provjere od strane Zavoda. O svakom uzetom uzorku sačinjava se zapisnik.

 

VI - KAZNENE ODREDBE

 

Članak 35.

 

Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. prenese utisnuti žig na drugi predmet (članak 21. stavak 2.),
2. stavi u promet predmete koji nisu na propisan način označeni, ispitani i žigosani (članak 12.),
3. stavi u promet predmete za koje je doneseno rješenje o privremenoj zabrani prometa (članak 32. stavak 1. i članak 34. stavak 3.)
4. ne postupi po drugim mjerama naloženim od osoba koje obavljaju nadzor (članak 32. stavak 3. i članak 34. stavak 4.).
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 3.000,00 KM.

 

Članak 36.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1. ne donese na ispitivanje i žigosanje predmete koji su dorađeni ili prerađeni (članak 21. st. 1. i 3.),
2. u prodajnim prostorijama ne drži predmete odvojeno od ostalih predmeta (članak 29. stavak 1.),
3. ne stavi na vidno mjesto slike žigova i/ili standardnih stupnjeva čistoće predmeta i/ili rješenje o znaku dobavljača i/ili rješenje o upisu subjekta u sudski registar
(članak 29. stavak 2.),
4. kupcu ne osigura i/ili ne ponudi povećalo (članak 29. stavak 3.),
5. ne dozvoli ili ometa vršenje nadzora (članak 31. st. 1. i 2.).
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM.

 

Članak 37.

 

Novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako učini koju od radnji iz članka 35. ovoga zakona.
Novčanom kaznom od 300,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako učini koju od radnji iz članka 36. ovoga zakona.

 

Članak 38.

 

Ako subjekt nadzora u povratu učini povrede iz čl. 35., 36. i 37. ovoga zakona, izreći će mu se zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci za prvi povrat, a u slučaju višestrukog povrata zaštitna mjera trajne zabrane obavljanja
djelatnosti.

 

VII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 39.

 

Provedbeni propisi iz čl. 11., 25., 26., članka 31. stavak 4. i članka 33. stavak 2. ovoga zakona donijet će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.
Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se važeći propisi koji reguliraju predmetnu oblast.

 

Članak 40.

 

Predmet označen i žigosan prije stupanja na snagu ovoga zakona ne podliježe ponovnom ispitivanju i žigosanju.
Neriješeni zahtjevi za dodjelu znaka dobavljača i neriješeni zahtjevi za odobrenje ispitivanja i žigosanja predmeta u radnim prostorijama dobavljača a podneseni prije stupanja na snagu ovoga zakona rješavat će se po odredbama ovoga zakona.
Rješenje o dodjeli znaka dobavljača i rješenje o odobrenju ispitivanja i žigosanja predmeta u radnim prostorijama dobavljača doneseno prije stupanja na snagu ovoga zakona podliježe usklađivanju s odredbama ovoga zakona.
Dobavljač kojem je izdato rješenje iz stavka 3. ovoga članka dužan je u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona podnijeti Zavodu zahtjev za sukladnost.

 

Članak 41.

 

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje primjena Zakona o kontroli predmeta od plemenitih kovina ("Službene novine Federacije BiH", broj 76/04).

 

Članak 42.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Karolina Pavlović

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Dr. Denis Zvizdić