Nazad

Budžet Federacije BiH

Zakon o izvršenju budžeta Federacije BiH za 2003. godinu

I - Opce odredbe


Clan 1.

Ovim zakonom se ureduje nacin izvršavanja Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu (u daljem tekstu:Budžet), upravljanje prihodima i izdacima Budžeta te prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.


Clan 2.

Opci dio Budžeta se sastoji od bilanse prihoda i izdataka te racuna financiranja, a posebni dio sadrži detaljan raspored izdataka po budžetskim korisnicima (u daljem tekstu: korisnici) i vrsti izdataka.

U bilansi prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primici te izdaci utvrdeni za finansiranje javnih izdataka na nivou Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu zakonskih i drugih propisa.

U racunu finansiranja iskazuju se zaduživanja i otplate dugova uzetih radi uravnoteženja salda bilanse prihoda i rashoda Budžeta.

II - Transparentnost i javnost budžeta


Clan 3.

U cilju obezbjedenja transparentnosti, Budžet Federacije Bosne i Hercegovine prikazuje ukupno i po budžetskim korisnicima analiticki sve javne prihode i javne izdatke po racunima racunskog plana.

U cilju javnosti upravljanja javnim novcem izvršenje Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine ce se objavljivati ukupno i po budžetskim korisnicima u javnim glasilima.


III - Revizija i kontrola budžeta


Clan 4.

Reviziju Budžeta Federacije za 2003. godinu vrši Ured za reviziju u skladu Zakonu.

Nadzor nad upotrebom budžetskih sredstava od strane korisnika obavlja Federalno Ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija) na nacin propisan od Ministarstva finansija.

Ministarstvo finansija je obavezno podnositi izvješce o izvršavanju Budžeta Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada) i Parlamentu, tromjesecno.


IV - Izvršavanje budžeta


Clan 5.

Sredstva Budžeta osiguravaju se korisnicima koji su u Posebnom dijelu Budžeta odredeni za nosioce sredstava na pojedinim pozicijama.

Korisnici koriste budžetska sredstva samo za namjene koje su odredene Budžetom, i to do visine utvrdene u njegovom Posebnom dijelu.


Clan 6.

Korisnici koriste sredstva Budžeta u skladu sa svojim godišnjim finansijskim planom, a po dinamici utvrdenoj tromjesecnim i mjesecnim planovima.


Clan 7.

Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima za ispunjavanje obaveza koje se podmiruju iz Budžeta uzimati u obzir utvrdenu dinamiku priliva i odliva sredstava


Clan 8.

Postupak nabavke investicijskih dobara i usluga mora se obavljati u skladu sa Uredbom o postupku nabavke robe, uslugama i ustupanju radova (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine ”, broj:31/98).


Clan 9.

Budžet se izvršava na osnovu tromjesecnih i mjesecnih planova za izvršavanje Budžeta, u skladu s raspoloživim sredstvima.


Clan 10.

Korisnici preuzimaju obaveze za koje su sredstva namjenski iskazana u Posebnom dijelu Budžeta ako je njihovo placanje uskladeno s tromjesecnim i mjesecnim planom njegova izvršavanja.

Iznimno, zbog neuskladenog priliva sredstava u Budžet prema tromjesecnim i mjesecnim planovima izdataka, Ministarstvo finansija može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima, uz saglasnost Vlade.


Clan 11.

Ministarstvo finansija izvršava mjesecne i tromjesecne financijske planove po korisnicima i izdacima, u skladu s raspoloživim sredstvima .

Ministarstva koja u svom razdjelu sadrže budžetske potrošacke jedinice-glave, budžetski su nadležna za njih i utvrduju mjesecne i tromjesecne racunske planove izvršavanja izdataka svojih korisnika u okviru odobrenih sredstava iz stava 1. ovog clana.


Clan12.

Korisnici su obavezni Ministarstvu finansija dostavljati tromjesecne finansijske planove za izvršenje Budžeta 15 dana prije pocetka tromjesecja.

Korisnici su obvezni Ministarstvu finansija i to do 25. u tekucem mjesecu, dostavljati prijedlog mjesecnog racunskog plana za sljedeci mjesec po stavkama utvrdenim tromjesecnim finansijskim planom.

Ako korisnik Ministarstvu finansija ne podnese prijedlog mjesecnog finansijskog plana u roku iz stava 2. ovoga clana, mjesecni plan za tog korisnika utvrduje Ministarstvo finansija.


Clan 13.

Ministarstvo finansija prenosi neutrošena sredstva po pojedinim stavkama izdataka iz mjesecnog plana izvršavanja Budžeta na iste stavke u naredni mjesecni plan izvršavanja Budžeta iste budžetske godine.


Clan 14.

Iznimno, izdaci korisnika koji nisu predvideni mjesecnim planom izvršavanja Budžeta ili izdaci koji zahtijevaju prekoracenje pojedinih stavki u mjesecnom planu izvršavanja Budžeta (u daljem tekstu: nepredvideni izdaci), mogu se podmiriti uz saglasnost Ministarstva finansija.

Ministarstvo finansija saglasit ce se s isplatom izdataka iz stava 1. ovoga clana, ako isplate proizilaze iz federalnog duga na osnovu Zakona o vanjskom dugu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BIH”, broj: 41/98).


Clan 15.

Sredstva rasporedena budžetom ne mogu se preraspodjeljivati izmedu ministarstava ili drugih tijela federalne uprave.

Iznimno, Vlada može, na prijedlog Ministarstva finansija odluciti da se nedovoljno predvideni izdaci korisnika podmire iz sopstvenih ušteda ili ušteda drugih korisnika, smanjenjem sredstava na njihovim stavkama.


Clan 16.

Budžet Federacije BIH izvršice se po slijedecim prioritetima:

1. vanjski dug i kamata,
2. transfer za invalidnine,
3. transfer za izbjeglice,
4. transfer za finansiranje države BIH,
5. transfer za finansiranje vojske,
6. place zaposlenih i poslanika,
7. ostalo.


Clan 17.

O korištenju sredstava Tekuce rezerve Budžeta odlucuje Vlada .

Premijer može raspolagati sredstvima Tekuce rezerve Budžeta do iznosa od 100.000 KM, kvartalno.

Federalni ministar finansija (u daljem tekstu: Ministar finansija) može raspolagati sredstvima Tekuce rezerve Budžeta do iznosa od 50.000 KM, kvartalno.

Premijer i Ministar finansija su obavezni kvartalno izvještavati Vladu o raspolaganju sredstvima iz st. 2. i 3. ovog clana, a Vlada Parlament jednom polugodišnje.


Clan 18.

Ako se tokom godine, na osnovu zakona i drugog propisa, poveca djelokrug ili nadležnost korisnika što zahtijeva i povecana sredstva ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njegove troškove osiguravaju se iz Tekuce rezerve Budžeta, a odobrava ih Vlada.

Ako se tokom godine, na osnovu zakona i drugog propisa, umanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjena sredstva, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva za njegove izdatke prenose se u Tekucu rezervu Budžeta ili na korisnika koji preuzme njegove poslove uz odobrenje Vlade.


Clan 19.

Sav prikupljeni i naplaceni javni prihod, koji pripada Budžetu , obavezno se uplacuje na depozitne racune javnih prihoda Federalnog budžeta.


Clan 20.

Pogrešno ili više uplaceni prihodi u Budžet, vracaju se uplatiocima na teret tih prihoda.

Riješenje o tome donosi Ministarstvo finansija.


Clan 21.

Budžetskim korisnicima osiguravaju se sredstva za obavezno osiguranje u skladu sa posebnim propisom.

Sredstva za naknadu štete na imovini koja nije osigurana prema stavu 1. ovog clana osiguravaju se u Budžetu i doznacavat ce se budžetskim korisnicima na njihov zahtjev.


Clan 22.

Visina dnevnica, naknada za putne i druge troškove koji nastanu u vezi službenih putovanja za sve korisnike koji se finansiraju iz sredstava Budžeta odreduje se na osnovu Uredbe o naknadama za putne troškove (“ Službene novine Federacije Bosne i Herccegovine”, broj 18/96 )


Clan 23.

Sredstva utvrdena u razdjelu 10. Budžeta, pozicija “Naknade poslanicima u Parlamentu Federacije(poslanicki paušal)” doznacit ce se Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu Zakona o novcanim primanjima poslanika i delegata u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine ”, broj: 27/98).


Clan 24.

Sredstva utvrdena u razdjelu 12. Budžeta, pozicija “Transfer za parlamentarne politicke partije” rasporedit ce na korisnike Vlada.

Sredstva namjenjena za finansiranje politickih partija Vlada ce rasporediti tako da 40% od predvidenog iznosa rasporedi na politicke partije u jednakim iznosima, a preostalih 60% prema kriteriju ucešca broja poslanika u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Sredstva utvrdena u razdjelu 12. Budžeta , pozicija “ Transferi udruženjima gradana i drugim organizacijama” rasporedit ce na korisnike Vlada.

Sredstva utvrdena u razdjelu 12. Budžeta, Zajednicke službe Vlade, pozicija «Nabavka opreme za budžetske korisnike», služba ce provoditi postupak javnih nabavki u saradnji sa korisnicima.


Clan 25.

Sredstva utvrdena u razdjelu 15. Budžeta, pozicija “Transfer za ekshumacije” i «Transfer za ukop ekshumiranih», koriste se po programima koje donosi Vlada


Clan 26.

“Transfer za finansiranje Bosne i Hercegovine” , utvrden u razdjelu 16. Budžeta , uplacuje se mjesecno u visini jedne dvanaestine od godišnjeg iznosa , odnosno u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Bosne i Hercegovine za 2003.godinu.

Sredstva utvrdena u razdjelu 16. pozicija “Izdaci za inozemne kamate” i “Otplate duga” usmjeravat ce se u skladu sa ostvarenim prilivom sredstava u federalni Budžet po osnovu medunarodnog transfera za finansiranje spoljnog duga i imat ce prioritet.


Clan 27.

Sredstva utvrdena u razdjelu 17. Budžeta, pozicije “Podsticaj industrijskoj proizvodnji”, koriste se po programima koje donosi Vlada.


Clan 28.

Sredstva utvrdena u razdjelu 19. Budžeta, pozicije “Transfer za raseljene i izbjegle osobe”, koriste se po programima koje donosi Vlada.


Clan 29.

Sredstva utvrdena u razdjelu 20. Budžeta, pozicija “Transfer za zdravstvene institucije od znacaja za Federaciju” koriste se po programima koje donosi Vlada.

Clan 30.

Sredstva utvrdena u razdjelu 21.Budžeta, pozicije “Transfer za kulturu od znacaja za Federaciju “, “Transfer za sport od znacaja za Federaciju ”, «Transfer za nauku od znacaja za Federaciju», «Transfer za fond za izdavaštvo», «Transfer za kinematografiju», «Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeda» i «Transfer za institucije kulture od znacaja za BIH», koriste se po programima koje donosi Vlada.


Clan 31.

Sredstva utvrdena u razdjelu 24. Budžeta, pozicija “Transfer za poljoprivredu», koristi se po programima koje donosi Vlada.


Clan 32.

Nadležni korisnici budžetskih sredstava su obavezni predložiti Vladi programe utroška sredstava iz cl. 24.,26., 27., 28., 29. i 30.

Bitni elementi programa su: naziv programa, svrha programa, visina sredstava, izvori sredstava i naziv organizacije koja prima transfer.

Sredstva se ne mogu koristiti prije nego što Vlada utvrdi odlukom.

O utrošenim sredstvima iz stava 1. ovog clana budžetski korisnici izvještavaju Ministarstvo finansija, Ministarstvo finansija Vladu, a Vlada Parlament Federacije, tromjesecno.


Clan 33.

Sredstva, pozicija “Naknade troškova zaposlenih” doznacavat ce se korisnicima Budžeta na osnovu Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima rukovoditelja izvršnih organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i službenika federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine ”, broj: 44/98 i 49/00), Zakona o radnim odnosima i placama službenika organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 13/98) i Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 23/00).


Clan 34.

Prikupljanje javnih prihoda Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine vrši se preko racuna javnih prihoda (depozitni racun ).

Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskog racuna koji je sastavni dio Jedinstvenog racuna trezora kojeg otvara Federalno ministarstvo finansija.

Potpisnici naloga platnih transakcija putem racuna iz st 1.i 2. ovog clana su lica koja odredi Vlada.


Clan 35.

Nadležni korisnici budžetskih sredstava, predvidena sredstva mogu koristiti samo za nabavku domacih roba i usluga i za placanje izvedenih radova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine domacim izvodacima.

Posebnom uredbom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ce preciznije formulirati kategorije «domaca roba», «domaca usluga», kao i postupak ustupanja radova na teritoriji Federacije.


Clan 36.

Prihodi koje budžetski korisnici ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti moraju se uplacivati na depozitne racune javnih prihoda Federalnog budžeta.

Uplate po osnovu ostvarenih vlastitih prihoda korisnika budžeta evidentirat ce se kao vlastiti prihod svakog budžetskog korisnika u Gl. knjizi trezora.

Sredstva uplacena po tom osnovu ostaju na Jedinstvenom racunu i postaju javni prihodi, odnosno nece se vršiti povrat prema korisnicima koji su ih ostvarili.

U skladu s tim korisnici su obavezni da prilikom izrade svog dijela Budžeta planiraju rashode koji ce biti pokriveni iz vlastitih prihoda.


Clan 37.

Kantoni, gradovi i opcine ne mogu se komercijalno zaduživati u zemlji i inostranstvu u svrhu finansiranja tekucih i kapitalnih investicionih izdataka,

V - KAZNENE ODREDBE


Clan 38.

Novcanom kaznom od 500 do 5.000 KM kaznit ce se za prekršaj odgovorna osoba korisnika Budžeta:

1. ako sredstva Budžeta ne upotrebljava za one namjene za koje su sredstva utvrdena i ako preuzme obavezu iznad utvrdene u Budžetu (clan 5.);

2. ako sredstva Budžeta ne upotrebljava u skladu sa svojim planovima(clan 6.);

3. ako Ministarstvu finansija ne dostavi tromjesecni plan u propisanom roku (clan 12.);

4 ako postupi suprotno clanu 32. ovog zakona;

5. ako sredstva isplati suprotno clanu 33.ovog zakona;

6. ako postupe suprotno clanu 36. ovog zakona;

7. ako postupe suprotno clanu 37. ovog zakona.


Clan 39.

Ovaj zakon stupa na snagu 16 Decembra 2002 godine i bice objavljen bez odlaganja u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine ”a primjenjivat ce se na fiskalnu 2003.godinu.


Subota,
29. februar 2020.
ARHIVA