HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2014. GODINI

 

  «Službene novine Federacije BiH», broj 5/14 /22.1.2014./
  1. ZAKON o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama Zakona o financijskoj konsolidaciji rudnika ugljena u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju od 2009. do 2015. godine (hrvatski jezik)
  2. ZAKON o dopuni Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije (bosanski jezik)
   ZAKON o dopuni Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije (hrvatski jezik)
  3. ZAKON o amnestiji za nedopušteno držanje minskoeksplozivnih sredstava i oružja u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o amnestiji za nedopušteno držanje minskoeksplozivnih sredstava i oružja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 7/14 /29.1.2014./
  4. ZAKON o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku (bosanski jezik)
   ZAKON o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 13/14 /19.2.2014./
  5. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 26/14 /4.4.2014./
  6. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenoga stanja (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 31/14 /23.4.2014./
  7. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja (hrvatski jezik)
  8. ZAKON o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
   ZAKON o dopuni Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
  9. ZAKON o zaštiti korisnika finansijskih usluga (bosanski jezik)
   ZAKON o zaštiti korisnika financijskih usluga (hrvatski jezik)
  10. ZAKON o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 35/14 /9.5.2014./
  11. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  12. ZAKON o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obveza Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  13. ZAKON o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o pravima povratnika u prijeratno mjesto prebivališta u entitetu Republika Srpska i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 37/14
   /16.5.2014./
  14. ZAKON o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima (bosanski jezik)
   ZAKON o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 45/14 /6.6.2014./
  15. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
  16. IZMJENA i dopuna Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu

   «Službene novine Federacije BiH», broj 52/14 /2.7.2014./
  17. ZAKON o dopuni Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o dopuni Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  18. ZAKON o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  19. ZAKON o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 59/14 /23.7.2014./
  20. ZAKON o izmjenama Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  21. ZAKON o izmjeni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjeni Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  22. ZAKON o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima (bosanski jezik)
   ZAKON o postupku prijenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima (hrvatski jezik)
  23. ZAKON o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom (bosanski jezik)
   ZAKON o financiranju potpore za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom (hrvatski jezik)
  24. ZAKON o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o osnivanju Federalnoga fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  25. ZAKON o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 63/14 /6.8.2014./
  26. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  27. ZAKON o prekršajima (bosanski jezik)
   ZAKON o prekršajima (hrvatski jezik)
  28. BUDŽET FERK-a za 2014. godinu (bosanski jezik)
   PRORAČUN FERK-a za 2014. godinu (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 66/14 /15.8.2014./
  29. ZAKON o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu (hrvatski jezik)
  30. IZMJENE i dopune Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
  31. ZAKON o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj  71/14 /3.9.2014./
  32. ZAKON o izmjeni Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   ZAKON o izmjeni Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  33. ZAKON o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom (hrvatski jezik)
   ZAKON o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom (bosanski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 73/14 /10.9.2014./
  34. ZAKON o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 76/14 /19.9.2014./
  35. ZAKON o dopuni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o dopuni Kaznenoga zakona Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 80/14 /1.10.2014./
  36. ZAKON o Gradu Široki Brijeg (bosanski jezik)
   ZAKON o Gradu Široki Brijeg (hrvatski jezik)
  37. ZAKON o Gradu Bihać (bosanski jezik)
   ZAKON o Gradu Bihać (hrvatski jezik)
  38. ZAKON o Gradu Tuzla (bosanski jezik)
   ZAKON o Gradu Tuzla (hrvatski jezik)
  39. ZAKON o Gradu Zenica (bosanski jezik)
   ZAKON o Gradu Zenica (hrvatski jezik)
  40. ZAKON o dopuni Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom (bosanski jezik)
   ZAKON o dopuni Zakona o financiranju potpore za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom (hrvatski jezik)
  41. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopuna Zakona o matičnim knjigama (hrvatski jezik)
  42. ZAKON o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana (bosanski jezik)
   ZAKON o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana (hrvatski jezik)
  43. ZAKON o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 81/14 /3.10.2014./
  44. ZAKON o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 
  45. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu (hrvatski jezik)