ZAKON
O SUZBIJANJU KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG
KRIMINALA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

I - Uvodne odredbe

 

Član 1.

 

Ovim se zakonom uređuju:
a) osnivanje, organizacija, nadležnost, ovlaštenja i način rada Posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije BiH za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala (u daljnjem tekstu: Posebni odjel tužilaštva),
b) osnivanje, organizacija, nadležnost i postupanje Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal (u daljnjem tekstu: Posebni odjel suda),
c) način izbora posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala (u daljnjem tekstu: posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca) i federalnih tužilaca koji su raspoređeni u Poseban odjel tužilaštva (u daljnjem tekstu: federalni tužioci), način rukovođenja Posebnim odjelom tužilaštva i rad
posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca i federalnih tužilaca u Posebnom odjelu tužilaštva,
d) način izbora sudija Posebnog odjela suda,
e) saradnja organa uprave, upravnih organizacija i drugih tijela, pravnih osoba i osoba s Posebnim odjelom tužilaštva,
f) uvjeti i postupak dodjeljivanja i ukidanja statusa saradnika pravosuđa,
g) nadležnosti i zadaci sudske policije u pružanju pomoći u radu Posebnom odjelu tužilaštva i Posebnom odjelu suda,
h) finansiranje rada Posebnog odjela tužilaštva i Posebnog odjela suda.

 

Član 2.

 

(1) Pojedini izrazi u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:
a) organizirani kriminal se odnosi na sve radnje organiziranog učinjenja krivičnih djela kako je to određeno Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Krivični zakon Federacije BiH);
b) korupcija se odnosi na krivična djela iz glave XXII, XXIII i glave XXXI Krivičnog zakona Federacije BiH, koja su u nadležnosti Posebnog odjela suda u smislu člana 25. stav 1. tač. d) ovog zakona;
c) međukantonalni kriminal se odnosi na krivična djela iz člana 25. stav 1. tač. od a) do e) ovog zakona izvršena ili pokušana na područjima ili na granici dvaju ili više kantona;
d) posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca je rukovodilac Posebnog odjela tužilaštva;
e) istražilac tužilaštva je ovlaštena službena osoba zaposlena u Federalnom tužilaštvu, koja svojim stručnim i specijalističkim znanjima pomaže posebnom zamjeniku glavnog federalnog tužioca u otkrivanju i dokazivanju krivičnih djela iz nadležnosti Posebnog odjela suda;
f) saradnik pravosuđa je osoba kojoj je u skladu sa ovim zakonom glavni federalni tužilac dao imunitet od krivičnog progona, a koja svojim svjedočenjem u krivičnom postupku može znatno doprinijeti razjašnjavanju krivičnih djela iz člana 25. stav 1. ovog zakona, pod uvjetima propisanim ovim zakonom, kao i osoba koja je pravosnažno osuđena, a koja, pod
uvjetima propisanim ovim zakonom, svojim svjedočenjem u krivičnom postupku može znatno
doprinijeti razjašnjavanju krivičnih djela iz člana 25. stav 1. ovog zakona;
g) policija u smislu ovog zakona znači Federalna uprava policije, uprave policije kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i druga tijela čiji radnici imaju policijska ovlaštenja u skladu sa zakonima o policijskim službenicima;
h) sudska policija u smislu ovog zakona znači Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine.
(2) Izrazi koji se koriste u ovom zakonu za osobe u muškom ili ženskom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe (tužilac/tužiteljica; savjetnik/savjetnica,
sudija/sudinica i dr.).

 

II - Osnivanje, organizacija i nadležnosti Posebnog odjela tužilaštva

 

A. Osnivanje i organizacija Posebnog odjela tužilaštva

 

Član 3.

(1) Ovim zakonom osniva se Posebni odjel Federalnog tužilaštva Federacije BiH za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala.
(2) Posebni odjel tužilaštva je unutrašnja organizaciona jedinica Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine.
(3) Sredstva za finansiranje Posebnog odjela tužilaštva planiraju se unutar budžeta Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine.
(4) Posebni odjel tužilaštva se ukida zakonom.

 

Član 4.

 

Ako u ovom zakonu nije što drukčije propisano, na organizaciju, nadležnost i djelatnost Posebnog odjela tužilaštva primjenjuju se odredbe Zakona o Federalnom tužilaštvu
Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 5.

 

(1) Posebni odjel tužilaštva čine: posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca i federalni tužioci raspoređeni u Poseban odjel tužilaštva.
(2) Posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca rukovodi Posebnim odjelom tužilaštva i odgovoran je za njegov rad.
(3) Posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca i federalni tužioci koji su raspoređeni u Posebni odjel tužilaštva su samostalni i nezavisni u svom radu i za svoj rad odgovorni
su glavnom federalnom tužiocu.
(4) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca, u radu ga zamjenjuje federalni tužilac kojeg odredi glavni federalni tužilac.
(5) Svi radnici Posebnog odjela tužilaštva dužni su u svom radu štititi ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda zaštićenih Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 6.

 

Posebni odjel tužilaštva u postupku saradnje sa nadležnim organima stranih država može u službenoj komunikaciji koristiti strane jezike.

 

B. Nadležnost Posebnog odjela tužilaštva

 

Član 7.

Posebni odjel tužilaštva je nadležan da provodi istražne radnje i vrši funkciju otkrivanja i krivičnog gonjenja učinitelja krivičnih djela korupcije, organiziranog i međukantonalnog
kriminala koja su u nadležnosti Posebnog odjela suda u smislu člana 25. stav 1. ovog zakona.

 

C. Način rada Posebnog odjela tužilaštva

 

Član 8.

 

(1) Službene i odgovorne osobe u organima uprave, upravnim organizacijama i svim pravnim osobama, koje u svojem djelokrugu ili u obavljanju svoje djelatnosti saznaju za okolnosti i podatke koji upućuju na neko krivično djelo iz člana 25. stav 1. ovog zakona, posebno za one koje kroz način planiranja i pripremanja krivičnog djela, način učinjenja, postupanje s ostvarenim finansijskim sredstvima, sudjelovanje u poslovnom prometu, konspirativno
ponašanje učinilaca, povezanost s inozemstvom, korupciju ili pokušaje korupcije i druga slična ponašanja (naznake organiziranog kriminaliteta) ukazuju na djelovanje grupe za
organizirani kriminal, dužne su o tim okolnostima odmah obavijestiti Posebni odjel tužilaštva.
(2) Tijela koja sudjeluju u postupku za djela iz člana 25. stav 1. ovog zakona dužna su postupati hitno, ali na način koji ne umanjuje njihovu sposobnost da s jednakom pažnjom
istražuju činjenice koje idu u korist ili na štetu osumnjičenog, odnosno optuženog.
(3) Rukovodioci kazneno-popravnih zavoda obavještavaju bez odgode Posebni odjel tužilaštva o svim važnim podacima o osuđeniku za krivično djelo iz člana 25. stav 1. ovog zakona za koje je saznao tokom izdržavanja kazne zatvora tog osuđenika.

 

Član 9.

 

(1) Ako postoje osnove sumnje da je učinjeno krivično djelo iz člana 25. stav 1. ovog zakona, Posebni odjel tužilaštva i policija poduzet će sve što je potrebno da bi se prodrlo u središte grupe za organizirani kriminal, razotkrili njezini članovi i organizatori te prikupili svi podaci i dokazi potrebni za krivični postupak.
(2) Posebni odjel tužilaštva posebno vodi računa o hitnim istragama i dokaznim radnjama te mjerama osiguranja oduzimanja imovinske koristi. O poduzimanju tih mjera savjetuje se s policijom, Finansijskom policijom Federacije BiH, Poreznom upravom Federacije BiH i drugim nadležnim organima i institucijama.

 

Član 10.

 

(1) Ako je to potrebno radi vođenja krivičnog postupka za krivična djela iz člana 25. stav 1. ovog zakona, posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca može od policijskog organa, Porezne uprave Federacije BiH, Finansijske policije Federacije BiH, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH ili drugog organa uprave i upravnih organizacija u Federaciji BiH zatražiti upućivanje zaposlenog na rad u Posebni odjel tužilaštva.
(2) Rukovodilac organa iz stava 1. ovog člana dužan je bez odgađanja odlučiti o zahtjevu posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca.
(3) Upućivanje na rad iz stava 1. ovog člana vrši se uz saglasnost zaposlenog i traje najduže godinu dana.
(4) Direktor Federalne uprave policije na zahtjev posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca raspoređuje na rad u Posebni odjel tužilaštva policijske službenike koji imaju
zadatak da koordiniraju aktivnosti policije u postupanju na konkretnim predmetima koji se vode u Posebnom odjelu tužilaštva. Pojedinosti saradnje između Posebnog odjela tužilaštva i Federalne uprave policije uredit će se posebnim Protokolom o uzajamnoj saradnji.

 

Član 11.

 

Svi policijski organi, organi uprave i upravne organizacije dužni su da na zahtjev Posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca:
a) pruže svu neophodnu pomoć i podršku;
b) bez odgađanja omoguće upotrebu službenih prostorija, opreme i svakog tehničkog sredstva kojim raspolažu;
c) osiguraju pravovremeno odazivanje svakog svog pripadnika, odnosno zaposlenog, uključujući i rukovodioce organa, radi davanja obavještenja, ispitivanja i saslušanja u svojstvu osumnjičenog ili svjedoka;
d) bez odgađanja predaju Posebnom odjelu tužilaštva svako pismeno ili drugi dokaz koji posjeduju, ili na drugi način saopće informacije koje mogu da pomognu u razjašnjavanju krivičnih djela iz člana 25. stav 1. ovog zakona.

 

D. Saradnik pravosuđa

 

Član 12.

 

(1) U cilju efikasnijeg procesuiranja krivičnih djela iz člana 25. stav 1. ovog zakona posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca može od glavnog federalnog tužioca zahtijevati da
se određenoj osobi dodijeli status saradnika pravosuđa.
(2) U svojstvu saradnika pravosuđa se može saslušati kao svjedok osoba koja je postala pripadnik grupe za organizirani kriminal:
a) protiv koje je podnesen službeni izvještaj, donesena naredba o provođenju istrage ili se vodi krivični postupak za krivična djela iz člana 25. stav 1. Ovog zakona učinjena u okvirima grupe za organizirani kriminal i
b) ako je iskaz te osobe važan za otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela učinjenih u okvirima
grupe za organizirani kriminal ili njihovih učinilaca, odnosno za sprečavanje krivičnih djela grupe za organizirani kriminal.
(3) Ukoliko se radi o osumnjičenoj ili optuženoj osobi, zahtjev iz stava 1. ovog člana posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca može podnijeti najkasnije do početka glavnog pretresa protiv osobe kojoj se daje status saradnika pravosuđa.
(4) Glavni federalni tužilac odlučuje o zahtjevu iz stava 1. Ovog člana na osnovu isprava i drugih dokaza. Glavni federalni tužilac će pozvati posebnog zamjenika glavnog federalnog
tužioca te osobu za koju je podnesen zahtjev i njezinog branioca.
(5) O zahtjevu posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca iz stava 1. ovog zakona glavni federalni tužilac odlučuje u roku osam dana.
(6) Glavni federalni tužilac će u svojoj odluci kojom dodjeljuje status saradnika pravosuđa navesti da protiv saradnika pravosuđa neće biti poduzeto krivično gonjenje najkasnije
do pravosnažnog okončanja krivičnog postupka protiv pripadnika grupe za organizirani kriminal.
(7) Glavni federalni tužilac može u odluci o davanju statusa saradnika pravosuđa navesti da će eventualna šteta osobama koju je saradnik pravosuđa prouzrokovao svojim krivičnim
djelima biti nadoknađena iz sredstava prikupljenih primjenom posebnog propisa koji uređuje oduzimanje nezakonito stečene imovine u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Član 13.

 

(1) Ukoliko je osoba za koju posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca traži status saradnika pravosuđa već pravosnažno osuđena u drugom krivičnom postupku i nalazi se na izdržavanju kazne, glavni federalni tužilac može toj osobi dodijeliti status saradnika pravosuđa radi otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja krivičnih djela iz člana 25. stav 1. ovog zakona, uz traženje prethodnog mišljenja suda koji je izrekao pravosnažnu presudu.
(2) Za osobu kojoj je dodijeljen status saradnika pravosuđa iz stava 1. ovog člana, posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca može Komisiji za uvjetni otpust osuđenih osoba
predložiti donošenje odluke o uvjetnom otpustu i prije isteka roka iz člana 45. Krivičnog zakona Federacije BiH, ali taj rok ne može biti manji od jedne petine izrečene kazne.
(3) Posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca može Federalnom ministarstvu pravde podnijeti inicijativu za prijedlog za pomilovanje osobe kojoj je dodijeljen status
saradnika pravosuđa.
(4) Za osobu kojoj je dodijeljen status saradnika pravosuđa iz stava 1. ovog člana, posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca može Federalnom ministarstvu pravde podnijeti
zahtjev za premještaj osuđene osobe u drugi kaznenopopravno zavod.
(5) Osoba iz stava 1. ovog člana kojoj je dodijeljen status saradnika pravosuđa može biti uvjetno otpuštena, pomilovana ili premještena u drugu kazneno-popravnu ustanovu po odredbama ovog zakona tek nakon što na glavnom pretresu da iskaz u svojstvu svjedoka saradnika pravosuđa u skladu sa članom 14. stav 1. ovog zakona.

 

Član 14.

 

(1) Nakon što se saradnik pravosuđa iz člana 12. stav 2. Ovoga zakona izjasni da će u odnosu na krivična djela iz člana 25. stav 1. ovoga zakona odgovarati kao svjedok i na pitanja
iako je vjerovatno da time izlaže sebe ili blisku osobu krivičnom gonjenju, posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca će pribaviti pisanu izjavu kojom se ta osoba obavezuje:
a) da će kao svjedok u krivičnom postupku govoriti istinu i da neće ništa što mu je poznato o krivičnom djelu iz člana 25. stav 1. ovoga zakona i njegovu učiniocu prešutjeti,
b) da će kao svjedok u krivičnom postupku iskazivati istinu i da neće ništa što mu je poznato o drugom krivičnom djelu i njegovu učiniocu prešutjeti,
c) da će kao svjedok u krivičnom postupku iskazivati istinu i da ništa što mu je poznato o pribavljenoj imovinskoj ili drugoj koristi ili prihodu, predmetima, pribavljenoj imovini ili drugoj okolnosti u vezi s krivičnim djelima iz člana 25. stav 1. ovoga zakona neće prešutjeti i
d) da joj ništa drugo osim onoga što će iskazati kao svjedok nije poznato u vezi s bilo kojim drugim okolnostima tač. a. do c. ovoga člana.
(2) Odlukom glavnog federalnog tužioca kojom je određenoj osobi dodijeljen status saradnika pravosuđa odredit će se da se iz spisa izdvoje zapisnici o njezinim ranijim iskazima koje je dala u svojstvu osumnjičenog, odnosno optuženog, i te izjave se ne mogu koristiti kao dokaz u krivičnom postupku, izuzev u slučajevima predviđenim u članu 18. ovog zakona.
(3) Nakon što glavni federalni tužilac osobi iz stava 2. Ovog člana dodijeli status saradnika pravosuđa, tužilac Posebnog odjela tužilaštva će saslušati tu osobu u svojstvu svjedoka i
o tome sačiniti zapisnik koji se može koristiti kao dokaz na glavnoj raspravi.

 

Član 15.

 

Ne može imati status saradnika pravosuđa osoba koja je:
a) osumnjičena ili optužena da je učinila jedno ili više krivičnih djela ubistva iz člana 166. Krivičnog zakona Federacije BiH, terorizma iz člana 201. Krivičnog zakona Federacije BiH, uzimanja talaca iz člana 200. stav 2. Krivičnog zakona Federacije BiH, silovanja iz člana 203. Krivičnog zakona Federacije BiH, spolnog odnošaja s nemoćnom osobom iz člana 204.
Krivičnog zakona Federacije BiH i spolnog odnošaja s djetetom iz člana 207. Krivičnog zakona Federacije BiH,
b) organizator grupe za organizirani kriminal,
c) podstrekač na učinjenje krivičnog djela iz člana 25. stav 1. ovoga zakona u cilju da protiv potaknute osobe bude pokrenut postupak za to djelo.

 

Član 16.
(1) Glavni federalni tužilac će odbiti zahtjev za davanje statusa saradnika pravosuđa ako iskaz osobe iz člana 12. stav 2. I člana 13. stav 1. ovoga zakona nije u interesu otkrivanja i krivičnog progona drugih pripadnika grupe za organizirani kriminal.
(2) Glavi federalni tužilac može odbiti zahtjev posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca ako nije vjerovatno da će osoba iz člana 12. stav 2. i člana 13. stav 1. ovoga
zakona dati svoj potpuni i relevantan iskaz u krivičnom postupku ili je vjerovatno da će uskratiti obavijesti važne za otkrivanje ili sprečavanje drugih krivičnih djela i članova
grupe za organizirani kriminal, odnosno razjašnjenje okolnosti pod kojima su ona učinjena.

 

Član 17.

 

U dijelu glavnog pretresa pred Posebnim odjelom suda kada se kao svjedok ispituje saradnik pravosuđa može se isključiti javnost pod uvjetima propisanim Zakonom o krivičnom postupku FBiH ili se mogu primijeniti mjere audio-vizuelne zaštite identiteta saradnika pravosuđa ili druge mjere zaštite prema Zakonu o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka.

 

Član 18.

 

(1) Saradnik pravosuđa odgovara za davanje lažnog iskaza.
(2) Posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca će zatražiti od glavnog federalnog tužioca da ukine status saradniku pravosuđa, radi nastavka ili pokretanja krivičnog postupka:
a) ako saradnik pravosuđa nije iznio sve činjenice i okolnosti iz člana 14. ovoga zakona ili je dao lažni iskaz,
b) ako saradnik pravosuđa prije pravosnažnog okončanja krivičnog postupka učini novo krivično djelo iz člana 25. stav 1. ovoga zakona,
c) ako je saradnik pravosuđa u roku dvije godine nakon dobijanja tog statusa postao pripadnik grupe za organizirani kriminal i u njenim okvirima učinio krivično djelo iz člana 25. stav 1. ovoga zakona.
(3) Saradnik pravosuđa koji je dao iskaz u skladu sa obavezama iz člana 14. ovog zakona ne može se krivično goniti za krivično djelo iz člana 25. stav 1. tačka a) ovog zakona, a glavni federalni tužilac će odustati od krivičnog gonjenja.

 

Član 19.

 

(1) Na saslušavanje saradnika pravosuđa primjenjuju se odredbe Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH.
(2) Mjere zaštite saradnika pravosuđa i njemu bliskih osoba van krivičnog postupka provode se prema posebnim propisima.

 

E. Imenovanje posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca i federalnih tužilaca u Posebnom odjelu tužilaštva

 

Član 20.

 

(1) Posebni zamjenik glavnog federalnog tužioca imenuje se i razrješava u skladu sa Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.
(2) Glavni federalni tužilac inicira postupak imenovanja posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca najkasnije tri mjeseca prije isteka perioda na koji je imenovan posebni
zamjenik glavnog federalnog tužioca.
(3) Glavni federalni tužilac, na prijedlog posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca i u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Federalnog tužilaštva, raspoređuje određeni broj federalnih tužilaca u Posebni odjel tužilaštva.
(4) Glavni federalni tužilac, u skladu sa potrebama rada Federalnog tužilaštva, može rasporediti federalne tužioce u Posebni odjel tužilaštva i iz Posebnog odjela tužilaštva.

 

Član 21.

 

(1) Zamjenik glavnog kantonalnog tužioca ili kantonalni tužilac mogu i bez svog pristanka biti privremeno upućeni na rad u određenom predmetu u Posebni odjel tužilaštva, na period od najviše godinu dana.
(2) Odluku o privremenom upućivanju u Posebni odjel tužilaštva donosi glavni federalni tužilac, na zahtjev posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca, i o tome shodno obavještava Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine.

 

Član 22.

(1) U postupku prijema u radni odnos u Posebni odjel tužilaštva, stručni saradnici, istražioci tužilaštva, državni službenici i namještenici daju izjavu o imovini koju posjeduju ili kojom raspolažu putem imovinskog kartona, kao i izjavu kojom pristaju na sigurnosne provjere.
(2) Stručni saradnici i istražioci tužilaštva u Posebnom odjelu tužilaštva pomažu tužiocima u radu na predmetima u kojima su potrebna posebna znanja, a mogu i samostalno obavljati poslove kad je to određeno zakonom ili drugim propisom.
(3) Istražioci tužilaštva kao stručne osobe kriminalističke, pravne, ekonomske, informatičke i druge struke postupaju na osnovu naloga posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca ili posebnog federalnog tužioca u Posebnom odjelu tužilaštva u radu na pojedinim predmetima.
(4) Broj istražilaca tužilaštva, uvjeti za njihov prijem u rad i razrješenje dužnosti u Posebnom odjelu tužilaštva uredit će se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Posebnog odjela
tužilaštva.

 

III. Posebni odjel suda

 

A. Osnivanje i organizacija Posebnog odjela suda

 

Član 23.

 

(1) Ovim zakonom osniva se Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije BiH.
(2) Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije BiH je unutrašnja organizaciona jedinica Vrhovnog suda Federacije BiH.
(3) Sjedište Posebnog odjela suda je u Sarajevu.
(4) Sredstva za finansiranje Posebnog odjela suda planiraju se unutar budžeta Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
(5) Posebni odjel suda se ukida zakonom.

 

Član 24.

 

(1) Posebni odjel suda čini određeni broj sudija koje u Posebni odjel suda imenuje Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine.
(2) Predsjednika Posebnog odjela suda postavlja/imenuje predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine iz reda sudija Posebnog odjela suda u skladu sa pravilima o unutrašnjem poslovanju.
(3) Predsjednik Posebnog odjela suda rukovodi Posebnim odjelom suda.
(4) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Posebnog odjela suda, u radu ga zamjenjuje sudija Posebnog odjela suda kojeg odredi predsjednik Vrhovnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine.
(5) Sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine koji odlukom o imenovanju nije raspoređen u Posebni odjel suda ne može učestvovati u radu Posebnog odjela suda.
Sudija Posebnog odjela suda ne može učestvovati u radu ostalih odjeljenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

 

B. Nadležnosti Posebnog odjela Suda

 

Član 25.

 

(1) Posebni odjel suda je stvarno i mjesno nadležan za krivična djela:
a) udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 340. Krivičnog zakona Federacije BiH, organizirani kriminal iz člana 342. Krivičnog zakona Federacije BiH, uključujući time sva krivična djela koja je učinila grupa za organizirani kriminal,
b) krivična djela terorizma iz glave XVIII Krivičnog zakona Federacije BiH,
c) krivična djela protiv ustavnog poretka Federacije BiH iz glave XV Krivičnog zakona Federacije BiH,
d) krivična djela podmićivanja i krivična djela protiv službene i druge odgovorne dužnosti iz glave XXXI Krivičnog zakona Federacije BiH, krivična djela protiv privrede, poslovanja i sigurnosti platnog prometa iz glave XXII Krivičnog zakona Federacije BiH i krivična djela iz oblasti poreza iz glave XXIII Krivičnog zakona Federacije BiH, ukoliko je učinilac
ovih krivičnih djela službena ili odgovorna osoba izabrana ili imenovana od Parlamenta Federacije BiH, Vlade Federacije BiH ili Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, ili je Vlada Federacije BiH u postupku njihovog imenovanja dala svoju prethodnu
saglasnost, kao i u svim drugim slučajevima kada vrijednost zahtijevane, obećane ili pribavljene imovinske koristi ili štete pričinjene učinjenjem ovih krivičnih djela prelazi iznos 100.000,00 KM,
e) krivična djela protiv pravosuđa iz glave XXIX Krivičnog zakona Federacije BiH, i to: davanje lažnog iskaza iz člana 348. Krivičnog zakona Federacije BiH, sprečavanje dokazivanja iz člana 349. Krivičnog zakona Federacije BiH, povreda tajnosti postupka iz
člana 350. Krivičnog zakona Federacije BiH, odavanje istovjetnosti zaštićenog svjedoka iz člana 352. Krivičnog zakona Federacije BiH i povreda zakona od sudije iz člana 357. Krivičnog zakona Federacije BiH, ako su učinjena u vezi sa krivičnim djelima iz tačke a) do d) ovog člana.
(2) Ovaj zakon će se primjenjivati i u odnosu na druga krivična djela koja su učinjena u sticaju sa krivičnim djelima iz stava 1. ovog člana u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom
postupku Federacije Bosne i Hercegovine o spajanju postupka i vođenju jedinstvenog postupka.

 

C. Način rada Posebnog odjela suda

 

Član 26.

 

(1) Na odlučivanja o žalbama izjavljenim protiv rješenja Posebnog odjela suda shodno će se primjenjivati odredbe Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine o žalbi na rješenje. O žalbama izjavljenim protiv presude Posebnog odjela suda odlučuje vijeće
Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.
(2) Mjera pritvora koju je odredio Posebni odjel suda izvršit će se u pritvorskim jednicama kazneno-popravnih zavoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje odredi Posebni odjel
suda.
(3) Troškovi provođenja mjere pritvora po odluci Posebnog odjela suda padaju na teret Federacije Bosne i Hercegovine.

 

IV - Nadležnosti i zadaci Sudske policije Federacije BiH

 

Član 27.

 

(1) Neposrednu pomoć u radu Posebnog odjela suda i Posebnog odjela tužilaštva pruža Sudska policija, osiguranjem informacija, osiguranjem prisustva svjedoka, privođenjem optuženih osoba, održavanjem reda u sudnici i sigurnosti suda, te izvršavanjem sudskih naloga.
(2) Pomoć iz stava 1. ovog člana se odnosi na sljedeće poslove:
a) osiguranje informacija;
b) prinudno dovođenje osumnjičenih, optuženih osoba, svjedoka i vještaka;
c) lišenje slobode osuđenih osoba i osoba kojima je određena mjera pritvora;
d) sprovođenje osoba lišenih slobode;
e) zadržavanje osoba lišenih slobode;
f) provođenje izvršenja sudskih odluka;
g) fizička i tehnička zaštita objekata i imovine;
h) održavanje reda u sudnicama i drugim prostorijama ili prostorima kojim se osigurava uspješnost vođenja odgovarajućeg postupka;
i) fizička i tehnička zaštita sudija i tužilaca, drugih zaposlenika, njihove imovine i članova uže porodice, ukoliko je njihova sigurnost ugrožena i u skladu sa stručnom procjenom Sudske policije;
j) zaštita svjedoka kojim je određen status u skladu sa odredbama važećeg zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka i odredbama ovog zakona;
k) izvršavanje drugih naloga Posebnog odjela suda i Posebnog odjela tužilaštva kojim se osigurava uspješno vođenje odgovarajućeg postupka.
(3) Policijski organi, organi uprave, upravne organizacije i druga tijela su dužni pružiti eventualno pomoć ili postupiti po zahtjevima Sudske policije, odnosno, službenika Sudske
policije kojim se osigurava izvršenje naredbi Posebnog odjela suda i Posebnog odjela tužilaštva.

 

Član 28.

 

(1) Poslove i ovlaštenja iz člana 26. ovog zakona provodit će organizaciona jedinica Sudske policije organizirana na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, koja za slučaj potrebe može zahtijevati pomoć organizacionih jedinica Sudske policije u kantonima.
(2) Službenici Sudske policije raspoređeni u organizacionoj jedinici iz stava 1. ovog člana i drugi službenici Sudske policije koji se angažuju na neposrednim izvršenjima poslova za Posebni odjel suda i Posebni odjel tužilaštva dužni su dati izjavu o imovini koju posjeduju ili njome raspolažu i izjavu kojom pristaju na sigurnosne provjere.

 

V - Sredstva za rad

 

Član 29.

 

(1) Sredstva za rad Posebnog odjela tužilaštva i Posebnog odjela suda i sredstva za posebne namjene osiguravaju se Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine.
(2) Sredstva za posebne namjene su:
a) sredstva za naknade stručnim osobama,
b) sredstva za posebne potrebe u krivičnom progonu i postupku,
c) sredstva za troškove postupka.
(3) Sredstva za posebne potrebe u krivičnom progonu i postupku se mogu koristiti i za funkcioniranje blagajne za posebne operativne poslove i posebne istražne radnje u Posebnom odjelu tužilaštva, čije korištenje će se urediti posebnim Pravilnikom koji donosi glavni federalni tužilac.

 

Član 30.

 

(1) Federalni tužioci Posebnog odjela tužilaštva i sudije Posebnog odjela suda imaju pravo na plaću i naknade u skladu sa odredbama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, te pravo na posebni dodatak na osnovu složenosti i rizika poslova u iznosu 10%.
(2) Sudije Vrhovnog suda koje odlučuju o žalbama na odluke Posebnog odjela suda imaju pravo na posebni dodatak na osnovu složenosti i rizika poslova u iznosu 15%.
(3) Za vrijeme rada u Posebnom odjelu tužilaštva upućena osoba ima pravo na zaradu u visini koju ima zaposleni u Posebnom odjelu tužilaštva ili u visini njene zarade koju je
imala na radnom mjestu sa kojeg je upućena ukoliko je to za nju povoljnije.

 

VI - Prijelazne i završne odredbe

 

Član 31.

 

(1) Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine će u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona utvrditi broj sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i broj tužilaca Federalnog tužilaštva u skladu sa potrebama osnivanja Posebnog odjela suda i Posebnog odjela tužilaštva.
(2) Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH i glavni federalni tužilac će u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti, odnosno uskladiti pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i druge pravilnike potrebne za početak rada i funkcioniranje Posebnog odjela suda i Posebnog odjela tužilaštva.
(3) Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine će provesti proceduru izbora i imenovanja posebnog zamjenika glavnog federalnog tužioca, određenog broja federalnih tužilaca i sudija Posebnog odjela suda, nakon stupanja na snagu ovog zakona, a prije početka njegove primjene.
(4) Glavni federalni tužilac će izvršiti raspoređivanje tužilaca u Posebni odjel tužilaštva sa danom početka primjene ovog zakona.
(5) Glavni federalni tužilac će u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik iz člana 29. stav 3. ovog zakona.

 

Član 32.

 

(1) Federalno ministarstvo pravde uskladit će svoje podzakonske akte o davanju prijedloga za pomilovanja u skladu sa članom 13. stav 2. ovog zakona u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Komisija za pomilovanje osuđenih osoba pri Federalnom ministarstvu pravde uskladit će poslovnik o svom radu u skladu sa članom 13. stav 3. ovog zakona u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 33.

 

(1) Na prijem, uvjete i prava namještenika, službenika, istražilaca tužilaštva i stručnih savjetnika u Posebnom odjelu tužilaštva i Posebnom odjelu suda primjenjivat će se
odredbe Zakona o Federalnom tužilaštvu Federacije BiH, Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, Zakona o državnoj službi Federacije BiH i Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH koje uređuju ova pitanja.
(2) Do popunjavanja potrebnih radnih mjesta državnih službenika i namještenika u Posebnom odjelu tužilaštva i Posebnom odjelu suda te poslove će obavljati državni službenici i namještenici iz Federalnog tužilaštva i Vrhovnog suda Federacije BiH.

 

Član 34.

 

Krivični postupci u kojima su do dana početka primjene ovog zakona potvrđene optužnice za krivična djela iz nadležnosti Posebnog odjela suda, okončat će se pred sudovima koji su bili
stvarno i mjesno nadležni za ta krivična djela prije početka primjene ovog zakona.

 

Član 35.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a počet će se primjenjivati nakon šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Tomislav Martinović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Safet Softić