Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. stav 1. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10 i 66/13) i Uredbe o mjerilima i kriterijima za kategorizaciju javnih cesta ("Službene novine Federacije BiH", broj 62/11), uz saglasnost vlada i ministarstava nadležnih za ceste svih kantona, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 104. sjednici, održanoj 20.03.2014. godine, donosi

 

O D L U K U

O KATEGORIZACIJI CESTA U AUTOCESTE I BRZE CESTE, MAGISTRALNE CESTE I REGIONALNE CESTE

 

I

 

Ovom odlukom se u javne ceste kategoriziraju ceste koje zadovoljavaju jedan ili vise uslova iz čl. 4. - 9., Uredbe o mjerilima i kriterijima za kategoriziranje javnih cesta.

 

II

 

Primjenom ove odluke kompletan popis kategoriziranih javnih cesta glasi:

 

AUTOCESTE (AC) i BRZE CESTE (BC)

Kompletan popis razvrstanih autocesta i brzih cesta glasi:

Oznaka autoceste ceste i brze ceste

OPIS CESTE

DUŽINA
(km)

 

 

 

A 1

Lučani-Kakanj-Visoko-Podlugovi-jošanica

47

 

Zvirići-Bijača

5

Ukupno AC

 

52

 

 

 

B 10

 

0

Ukupno BC

 

0

MAGISTRALNE CESTE (MC)
Kompletan popis razvrstanih magistralnih cesta glasi:

Oznaka magistralne  ceste

Stara oznaka ceste

OPIS CESTE

DUŽINA
(km)

 

 

 

 

M 100 (MC I
reda)

 

 

 

 

 

 

 

M 101

M4.2 i M14

Državna granica-Velika Kladuša-Grahovo-Skokovi-Cazin-Srbljani-Bihać

59

M 102

M14

Srbljani-Bosanska Krupa-Ljusina-Otoka-granica entiteta

38

M 103

M5

Državna granica-lzačić-Bihać-Ripač-Vrtoče-Bosanski Petrovac- Ključ- granicča entiteta i granica entiteta - Jajce

124

M 104

M 14.2, M 16.1 i M15

Bosanski Petrovac- Drvar- Bosansko Grahovo-D.Kazani-Priluka-Livno-Šuica

154

M 104a

M14,2

Bosansko Grahovo- Strmica

18

M 105

M15

Granica entiteta-Glavica-Glamoč-Priluka

54

M 106

M16, M5, M15 i M6.1

Granica entiteta-Jajce- Donji Vakuf-Bugojno-Kupres-Šuica-Tomislavgrad-Kolo-Posušje-Kutleše- Državna granica

161

M 107

M16

Livno-Guber-Kamensko-Državna granica

33

M 108

M6.1 i R417

Kolo-Karlov Han-Kazaginac

28

M 109

M5

Donji Vakuf-Turbe-Travnik-Nević Polje-Vitez-Kaonik-Lašvanska petlja

62

M 110

M17

Državna granica (Samac) -granica entiteta i granica entiteta-Karuše-Maglaj-Žepče-Nemilaa -Zenica-Bilješevo

91

M 111

M4

Granica entiteta-Jelah-Karuše

16

M 112

M14

Granica entiteta-Gračanica-Lukavac-Šićki Brod-Tuzla (Siporex, južna magistrala-Brčanska Malta-Simin Han-Međa-Kalesija-granica entiteta

85

M 112a

M18

Siporex-Tuzla sjeverna magistrala-Brčanska Malta

7

M 113

M1.8, M18 i
M5

Državna granica-Orašje-granica entiteta i granica entiteta-granica Brčko Distrikt i granica Brčko Distrikt -Hrgovi Donji-Ormanica-Srebrenik-Šićki Brod-Živinice-Kladanj-0lovo-Semizovac-Jošanica-Stup-granica entiteta i granica entiteta-Trnovo-granica entiteta

175

M 114

M5

Kaonik-Busovača-Gromiljak-Kiseljak-Han Ploča-Blažuj

49

M 115

M17

Stup-Blažuj-Hadžići -Tarčin- Konjic-Ostrožac-Jablanica-Potoci-Mostar-Gnojnice-Buna-Žitomis1ići-Počitelj-Tasovičići-Dračevo-Državna granica

162

M 116

M5

Stup-Nedžarići-ulica Ante Babica-ulica Safeta Hadžića-Put mladih muslimana (Tranzit)-Korija-granica entiteta

13

M117

M 18.1

Trnovo-Zagor-Grebak-Ustikolina

47

M 118

M20

Granica entiteta-Ustikolina-Goražde-granica entiteta

27

M 119

M6.1 i R420

Mostar-Široki Brijeg-Privalj-Grude-Posušje

60

M 120

R423 i R424

Mostar-Čitluk-Tromeđa-Ljubuški-Teskera-Bijača

46

M 121

M2

Državna granica-Neum-Državna granica

9

Ukupno MC
I reda

 

 

1518

 

 

 

 

M 200
(II reda)

 

 

 

 

 

 

 

M 201

R401

Velika Kladuša-Vrnograč-Radića M.-Bužim-Otoka

54

M 202

M 14, M14.2 i R408b

Bosanska Krupa-Gudavac-Krnjeuša-Vrtoče

38

M 203

M11

Ripač-Užljebić-Državna granica

8

M 204

R405

Gudavac-Lušci Palanka-Sanski Most-granica entiteta

63

M 205

M15i

Granica entiteta-Milin Birt-Sanski Most

37

 

R410a

Vrhpolje-Krasulje-Pudin Han

 

 

M 205a

M15

Vrhpolje-Kamičak-D. Sokolovo-Ključ

26

 

M 206

M14.1

Granica entiteta-Svilaj-Odžak-granica etiteta

25

 

M 207

R464

Granica entiteta-Domaljevac-Orašje

17

 

M 208

M14.1

Granica entiteta-Gradačac-Mionica- granica entiteta

13

 

M 209

3.462

Gradačac-Ormanica

14

 

M 210

R460 i R461

Gračanica-Bukva-S1adna-Srebrenik

23

 

M 211

M18

Birnin Han-Požarnica-granica entiteta

16

 

M 212

R469

Živinice-Dubrave-Međaš

15

 

M 212a

Lokalna cesta

Dubrave-Međunarodni aerodrom Tuzla

1

 

M 213

R465, R467 i R469

Žepče-Zavidovići-Ribnica -Banovići-Živinice

71

 

M 214

R444 i R467

Ribnicča-Podkamensko-Vareš-Breza-Podlugovi

68

 

M 215

M19,2

Vitalj-granica entiteta

12

 

M 216

R441

Zenica-Vjetrenica-Vitez

15

 

M 217

R413

Granica entiteta-Vitovlje-Gostilj-Turbe

22

 

M 218

M16.4

Nević Polje-Novi Travnik-Bugojno

38

 

M 219

M16.2

Bugojno-Gornji Vakuf-Prozor-Jablanica

71

 

M 220

R438 i R437

Gromi1jak-Fojnica-Dusina-Buturović Polje-Ostrožac

60

 

M 221

R443

Visoko-Kiseljak-Kreševo-Tarčin

40

 

M 222

R443a

Lepenica-Han Ploča

3

 

M 223

M18

Semizovac-Vogošća-Alipašina ulica-ulica Hamze Hume-Obala Kulina Bana-Telali-Mula Mustafe Bašeskije-Maršala Tita (do raskršća sa Alipašinom ulicom)-Bentbaša-Korija-granica entiteta

16

 

M 224

M5

Granica entiteta- Prača-Renovica-granica entiteta

11

 

M 225

R418

Mokronoge-Ravno-Prozor/Rama

40

 

M 226

M6.1

Livno-Karlov Han

21

 

M 226a

M16.3

Kazaginac-Aržano-Državna granica

3

 

M 227

R419

Jablanica-Blidinje-Posušje

65

 

M 228

M6.1

Posušje-Kočerin-Privali

25

 

M 229

R435, R436 i R435a

Konjic-Borci-Glavatičevo-Rujište-Potoci

62

 

M 230

M6

Državna granica-Gorica -Grude-Klobuk-Vitina-Ljubu ški-Trebižat-Čapljina-Tasovčići -masline-Stolac-granica entiteta

83

 

M 230-a

R420

Grude-spoj sa M119

1

 

M231

M6.1

Gnojnice-granica entiteta

22

 

M 232

M17.3

Buna-Masline i Stolac-Cerovica-Hutovo-Neum

72

 

M 233

R426

Dračevo-Cerovica

16

 

M 234

M20

Granica entiteta-Ivanica-Državna granica

7

 

Ukupno MC
II reda

 

 

1198

 

 

 

 

 

 

Ukupno MC

 

 

2716

 

 REGIONALNE CESTE (RC)
Kompletan popis razvrstanih regionalnih cesta glasi:

 

Oznaka regionalne ceste

Stara

oznaka ceste

OPIS CESTE

DUŽINA

(km)

 

 

 

 

 

 

RC I reda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 101

R403

GP Tržačka Raštela-Tržac-Ćoralići

11

 

R 102

R401b

Bužim-Konjodor-Cazin

17

 

R 103

R402

Cazin-Stijena-Ljusina

20

 

R 104

R404a i R404

Bosanska Krupa-Arapuša-granica entiteta i Granica entiteta-Podvidača-G.Kamengrad

25

 

 

R 105

M5

Spoj sa M 103-Bihaćkih branilaca-Trg Slobode-Bedem-spoj sa M 103

3

 

 

R 106

R408i R408a

Dubovsko-Kulen Vakuf-Martin Brod-Državna granica

33

 

 

R 107

R408b

Vrtoče-Kulen Vakuf- Državna granica

15

 

R 108

R 408

Martin Brod-Guvno

28

R 109

R410

Vrhpolje-Sanica-Velagići

23

R 201

R464a

Svilaj-Odžak

14

R 202

R464

Granica entiteta (Šamac)-Odžak

15

R 301

R462

Granica entiteta (Crkvina)-Gradaćac

5

R 302

R460

Hrgovi Donji-Srnice-Bukva

19

R 303

 

1458

 

Granica entiteta (Brčko)-Čelić- granica entiteta (Lopare)

5

 

R 304

R459

Čelić-Šibošnica-Dokanj-Brčanska Malta

35

R 305

R470

Tuzla-Dubrave

7

R 306

R456

Granica entiteta (Priboj)-Sapna-granica entiteta (Karakaj)

20

 

R 307

Lokalna cesta

Sapna-Kalesija

 

14

 

R 401

R474

Granica entiteta-Jelah-Tešanj-Novi Šeher-Ozimica

34

R 402

1473

Giranica entiteta-Bistričak-Nemila

18

R 403

R456

Nemila-Zenica-Lašvanska petlja-Bilješevo-Kakanj-Catići-Podlugovi-Ilijaš-Semizovac

90

 

R 404

R467

Podkamensko-0lovo

23

R 405

R444ai 1446

Vareš-Bobovac- KraIjeva Sutjeska-Ćatići

31

R 501

R448

Hrenovica-Hranjen-Jabuka-Goražde-granica entiteta

35

R 601

R413b

Jajce-Dobretići-Gostilj

31

R 602

R440

Granica entiteta-Prilivode-Mehurići-Dolac-Bila

27

R 603

R413a

Dolac na Lašvi-Guča Gora-Stranjani-Donji Čajdraš

26

R 604

R439

"Novi Travnik-Pavlovica-G. Vakuf/Uskoplje

36

R 605

1443a

Creševo-Lepenica

7

R 701

R418b

rozor.Tlama-Mejnik-Solakova Kula-Bilići

36

R 702

R418b

Butrović Polje-Konjic

21

R 703

R436

Glavatičevo-Odžaci-granica entiteta

33

R 704

1425

Čitluk-Žitomislići

12

R 705

R425a

ČapIjina-Gabela-Državna granica

9

R 706

R427

Stolac-granica entiteta

7

R 707

R426

Hutovo-Ravno

22

R 708

Lokalna cesta

Državna granica-Trebimlja-Ravno

12

R 801

R425i R425a

Široki Brijeg-Tromeđa-Trebižat

 

37

 

R 802

R424

državna granica-Crveni 0m-Teskera

6

R 901

Lokalna cesta

Ulice: Safeta Zajke- Drinska- Hamdije Čemerlića do raskršća sa ulicom Zagrebačka

7

 

R 902

M 5

Nedžarići-ulica Bulevar Meše Selimovica-Zmaja od Bosne-Hiseta-Maršala Tita od raskršća sa Alipašinorn do Zmaja od Bosne

6

 

R 903

Lokalna cesta

Ulica Ante Babica (od raskršća sa Safeta Hadžića-Lukavička cesta-granica entiteta

3

 

R 904

Lokalna cesta

Ulica Azize Šaćirbegović-Zvornička-Zagrebačka-Terezija-Skenderija-Hamdije Kreševljakovića-Bistrik-spoj sa Obala Kulina Bana

6

R 905

Lokalna cesta

Ulica Derviša Numića-granica entiteta

1

R 906

R1442a

Hladžići-G.Grkarica-granica entiteta (Krupac)

28

R 907

R1442b

G.Grkarica-Trnovo

26

R 1001

R408

Drvar-Rore-Glavica

51

R 1002

R415

Granica entiteta-Blagaj-Kupres

15

R 1003

R4I6

D. Kazanci-Prolog-Guber

38

R 1004

R416a

Prolog-Državna granica (Sinj)

15

R 1005

R419a

Tomislavgrad-Blidinje

26

R 1006

R420

Državna granica-Zavelim-Vir-Posušje

26

Ukupno RC

I reda

 

 

 

 

1114

 

 

 

 

 

RC II reda

 

 

 

 

 

 

 

R 151

R400a

Državna granica (Topusko)-Velika Kladuša

3

R 152

R401

Državna granica (Slun)- Velika Kladuša

4

R 153

R401a

Državna granica (Glina)-Radića M.

6

R 154

R403b

Grahovo-Sturlić-Crnaja-Tržac

23

R 155

Lokalna

cesta

G.P. Hadžin Potok-Šturlić

4

R 156

R400

Vrnogač-Todorovo-Skokovi

17

 

R 157

Lokalna cesta

D.Koprivna-G.Koprivna-Velići-Ljubijankića Most-Pašin Brod-Lubarda-spoj sa M201

20

 

 

R 158

Lokalna cesta

G Purići-Todorovo i Todorovo-Pašin Brod

 

8

 

 

R 159

Lokalna cesta

Kupusnica-Ljubijankići

6

 

R 160

Lokalna cesta

Mahmića Most-Jezerski-spoj sa R 103

14

 

R 161

R403a

Tržac-Gata-Kamenica

19

 

R 162

Lokalna cesta

Gata - Vikići-lzačić

7

 

R 163

Lokalna cesta

Ostrožac-Prošići-Kostela

8

 

R 164

Lokalna cesta

Bihać- Veliki Skočaj-Državna granica

16

 

R 165

R407a

Lučci Palanka- Jelašinovci-Sanica

27

 

R 166

R410

Sanica-Lanište

12

 

R 167

R 406

Granica entiteta-Stari Majdan-Milin Birt

8

 

R 168

R 407

Lušci Palanka-Krnja Jela-B. Petrovac

30

 

R 169

R14.2

B. Petrovac-Krnjeuša

21

 

R 170

R16.1

Državna granica (Srb)-Resanovci

13

 

R 25I

R463

Donja Mahala-granica entiteta

7

 

R 351

R463

Granica entiteta (Obudovac)-Gradačac

4

 

R 352

R465a

Granica entiteta-Kerep-spoj sa M 209

12

 

R 353

lokalna cesta

Granica entiteta {Sjemna Rijeka)-Lukavica-Malešići -Gračanica

22

 

 

R 354

lokalna cesta

Lukavica-Klokotnica-spoj sa M 112

5

 

R 355

R461a

Srebrenik-Donja Orahovica

15

 

R 356

R456

Previle-Podorašje-Sibošnica-granica entiteta (Lopare)

22

 

R 357

lokalna cesta

Previle-Avdibašići-Obodnica-Breške-Dokanj

10

 

R 358

R458

Granica entiteta- Simin Han

9

 

R 359

lokalna cesta

Tojšići-Kikači-Požarnica

7

 

 

R 360

lokalna cesta

Granica entiteta-Teočak-Bilaiići-granica entiteta

9

 

R 361

R47I

Lukavac-Poljice-Banovići

31

 

R 362

R455a

Poljice- Živinice

17

 

R 362-a

lokalna cesta

Ljubače-Suha (spoj sa R362)

3

 

R 363

R455a

Živinice-Cilljuge-Zelenika-granica entiteta

21

 

R 363-a

lokalna cesta

Dubrave-Ciljuge

 

4

 

 

R 364

lokalna cesta

Zelenika-Gojčin-Jelovo Brdo-Kalesija

15

 

R 365

 

jDkalna :esta

 

Stupari-Majdan-Šekovići (granica entiteta)

 

7

 

 

R 366

lokalna cesta

Kladanj -Braleljevići-Milankovići -spoj R404

21

 

R 451

lokalna cesta

Jaružići -Mravići-Drum-spoj sa R452

6

 

 

R 452

lokalna cesta

Tešanj-Medakovo-Šije

9

 

 

R 453

 

lokalna cesta

Granica entiteta-Dubrave-Novi Šeher

12

 

 

R 454

R465

Granica entiteta-Maglaj-Bočinja-Zavidovići

26

 

R 455

lokalna cesta

Spoj sa M 110-Maglaj-spoj sa R454

2

 

R 456

R466

Zavidovići-Ponijeri-Tršće-Kakanj

51

 

R 457

lakalna

cesta

Zenica-kantonal nabolnica-Kasapovići-Kovačići-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj

26

 

 

R 458

 

lokalna cesta

Spoj sa M110- DolaČa- Mošćanica (regionalna deponija)

8

 

 

R 459

 

lokalna cesta

Brezovik-Bilalovac

 

4

 

 

R 460

 

lokalna cesta

Simin Potok-Zvijezda-Ravne- Kamenica-Nišići

19

 

 

R 461

R467

Bjeliš-granica entiteta (Han Pijesak)

16

 

R 462

R468

Olovske Luke-granica entiteta (Sokolac)

9

 

R 551

Lokalna

cesta

Prača-Osanica

30

 

R 651

R413a

Vitov1je-Vlašić-Travnik

28

R 652

R481

Donji Vakuf- Prusac-Bugojno

10

R 653

lokalna cesta

Kaćuni -Lugovi-Brezovik-Koridžilo-Radovlje-Moštre

25

 

R 654

lokalna cesta

Kaćuni-Fojnica-spoj sa R 655

19

 

R 655

R438

Pavlovica-Sebešić-Fojnica-spoj sa M 220

29

R 656

lokalna cesta

Karamustafići-Voljevac-Pridvorci-Mejnik

13

 

R 657

lokalna

cesta

Lepenica-Zabrđe-Toplica-Sastavci

8

R 751

lokalna cesta

Varvara-0rašac-Blidinje

32

R 752

lokalna cesta

Gračac- Doljani

11

 

R 753

lokalna cesta

Živašnica-Lukomir-spoj sa R 960

 

33

 

R 754

R435

Borci-Česim-granica entiteta (Nevesinje)

17

R 755

lokalna

cesta

Rujište-Podveležje-Busak

26

R 756

lokalna cesta

Rodoč- Varda-Miljkovići

7

R 757

lokalna cesta

Buna-Gubavica-Pijesci-Domanovići

14

R 758

R428

Trnovica-Ravno-Zavala-Državna granica

19

R 759

R426

Zavala-granica entiteta

2

R 851

lokalna cesta

Konjsko-Klanci-Drežnica

25

R 852

lokalna cesta

Široki Brijeg-Rakitno

22

R 853

lokalna cesta

Klanci-Goranci-Mostar-Vojno

51

R 854

R421

Sovići-Drinovci-Tihaljina-Klobuk

21

R 855

lokalna cesta

Ledinac-Dužice

5

R 856

lokalna cesta

Knešpolje-Ljuti Dolac-Podgorje

16

R 857

R422

Vitina-Orahovlje-Državna granica

5

R 858

lokalna cesta

Orahovlje-Teskera

9

R 951

lokalna cesta

Stari Ilijaš-Luka-Bioča-Doljanska ulica-Ahatovićka-Dobroševička-Reljevska-spoj sa M113

13

R 952

lokalna cesta

Butila-Osik-Plandište

 

7

 

R 953

MI7 i lokalna cesta

Blažuj-Plandište-Ilidža-Hrasnička cesta-Put Famosa-granica entiteta

11

 

R 954

lokalna cesta

Ulica Bojnička-Nikole Šopa-Hadži Bjelevca

5

R 955

 

lokalna cesta

Ulica Ive Andriča (od raskršća sa Bulevar Meše Selimovića)-0limpijska ulica

2

 

R 956

lokalna cesta

VI Transferzala (Ulica Alije Kućukalića-Prijedorska-Kraljice Jelene)

3

R 957

lokalna cesta

Ulica Halida Kajtaza-tunel-Patriotske Lige-Raskršće sa Alipašinom

3

 

R 958

R447

Sarajevo (Korija)-granica entiteta (Hreša)

6

R 959

lokalna cesta

Ulica Bistrik

 

2

 

R 960

lokalna cesta

Gornja Grkarica-Babin do-Šabići-Sinanovići-Argud (spoj sa R 703)

44

 

R 1051

R410

Pasjak-Potoci-granica entiteta i Granica entiteta-G. Dravsko

24

 

R 1052

R409

Bosansko Grahovo- Preodac-Rore

38

R 1053

R415b

Glamoč-granica entiteta i Granica entitea-Blagaj

25

R 1054

R418a

Kupres-Ri1ić-Ravno

21

R 1055

lokalna cesta

Zidine-Mala Vinica (Državna granica)

 

13

 

Ukupno RC II reda

 

 

 

1388

 

 

 

 

Ukupno RC

 

 

2502

III

 

Cestovni pravci koji su kategorizirani ovom odlukom u jednu od kategorija cesta, a nisu izgrađeni u ukupnoj dužini po tehničkim karakteristikama za taj rang ceste, na tim dionicama se definiraju kao ceste u izgradnji u smislu eksploatacije i održavanja prohodnosti.

 

IV

 

Početkom primjene ove odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju magistralnih puteva ("Službeni list SFRJ", br. 39/94 i 4/87), Odluka o utvrđivanju regionalnih puteva ("Službeni list SR BiH", br. 8/91 i 29/91) i Odluka o kriterijumima zautvrđivanje regionalnih puteva ("Službeni list SR BiH", broj 23/90), Odluka o razvrstavanju javne ceste Ustikolina - Trnovo ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/07), Odluka o razvrstavanju regionalne ceste R 442 Kaonik - Busovača - Kiseljak - Blažuj u magistralnu cestu M 5 ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/07), Odluka o razvrstavanju javne ceste M 5 na dionici Sarajevo (Jošanica) - Podlugovi - Visoko ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/07) i Odluka o razvrstavanju javne ceste Drežnik (bolnica Kreka) - raskrsnica Siporeks u javnu magistralnu cestu M-4 Tuzla - Lukavac ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/12).

 

V

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u  "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 15.11.2014. godine.

 

V broj 464/2014
20. marta 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.