Назад

Генерални секретаријат Владе Федерације БиХ

Алипашина 41,
Сарајево
Телефон: + 387 33 556 615; 556 616; 556 617
Фаkc: + 387 33 667 269
E-mail: sekretar@fbihvlada.gov.ba

Секретар Владе ФБиХ: мр. сци. Едита Калајџић

Рођена 1.10.1974.године у Вишеграду.


Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Сарајеву 2003. године, 2004. положила стручни управни испит, а правосудни испит 2006. године.


У јануару 2015. магистрирала на Грађанској катедри Правног факултета Универзитета у Сарајеву.

Од 1993. до 2003.године запослена у органима државне службе на пословима намјештеника, и то у Окружном секретаријату за привреду Сарајево, Кабинету гувернера Кантона Сарајево, те Кабинету Премијера Федерације БиХ.

Од 2003.-2008. године обављала послове стручног сарадника, вишег стручног сарадника за правна питања и стручног савјетника за координацију политика у Сектору за координацију политика и институционалну сарадњу у Уреду премијера Федерације БиХ.

Од маја до септембра 2008. године обављала послове шефа Одсјека за координацију политика у Сектору за координацију политика и институционалну сарадњу Главног уреда Владе ФБиХ, а од септембра 2008. до априла 2009. године обављала послове шефа Одсјека за координацију политика и институционалну сарадњу – Сектор за координацију политика, институционалну сарадњу и опће послове у Уреду премијера ФБиХ у Генералном секретаријату Владе ФБиХ.

Од априла 2009. до јануара 2012. године обављала послове помоћника директора Уреда премијера ФБиХ, а у периоду од априла 2009. до марта 2011.године, истовремено обављала и послове в.д. директора Уреда премијера ФБиХ.

<p> У октобру 2011.године именована за в.д. секретара, а у јануару 2012.године за секретара Владе ФБиХ.</p>

У јануару 2012. године именована за секретара Владе ФБиХ.
Као помоћник секретара Секретаријата Фискалног вијећа БиХ ангажирана од 2008. до 2011. године, у 2010. била привремени члан Савјетодавног одбора Фискалног вијећа БиХ, од 2007. до 2011. предсједник НО ЈУ “Дисциплински центар за малољетнике” Кантона Сарајево, а од октобра 2011. предсједник УО ЈУ “Ђеца Сарајева”. Члан је Тима Владе ФБиХ за утврђивање модела за увезивање пензијског стажа.
Тренутно је предсједавајућа Тима за мониторинг и координацију провођења Опћег плана Владе Федерације Босне и Херцеговине у борби против корупције. Удата, мајка једног ђетета.

 

Секретаријат Владе Федерације БиХ

Дјелокруг:

Генерални секретаријат врши стручне послове за потребе Владе Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада), радних тијела Владе, Премијера / Предсједника Владе Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Премијер), Замјеника премијера Федерације Босне и Херцеговине и федералног министра просторног уређења (у даљем тексту: Замјеник премијера), Замјеника премијера Федерације Босне и Херцеговине и федералног министра пољопривреде, водопривреде и шумарства (у даљем тексту: Замјеник премијера) и чланове Владе, који се односе на:

 • организацију сједница Владе и радних тијела Владе;
 • припремање материјала на захтјев Владе, Премијера и замјенике Премијера;
 • координацију припреме приједлога, усвајање и надзор над имплементацијом програма рада Владе за мандатни период и годишњих оперативних планова радаВладе;
 • праћење извршавања програма рада Владе и обавеза Владе по закључцима Парламента Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Парламент Федерације);
 • координацију израде извјештаја и анализа које се односе на имплементацију активности у вези са извршавањерн програма рада Владе;
 • израду и праћење извршавања закључака Владе;
 • израду и праћење извршавања рјешења и других аката у вези са радом радних тијела Владе, као и кадровским пословирна из надлежности Владе (именовања, постављења, разрјешења и други послови из надлежности Владе);
 • координацију послова који се односе на реформу јавне управе и припрему одговарајућих извјештаја за Владу;
 • осигуравање стручних и организацијских основа за увођење методологије анализе утицаја прописа;
 • координацију сарадње федералних министарстава и других федералних органа управе и федералних
 • управних организација, као и организација које врше јавна овлаштења са пословном заједницом и цивилним друштворн, ради спровођења процедура анализе утицаја прописа;
 • успоставу и вођење електронског регистра административних поступака у Федерацији Босне и
 • Херцеговине (у даљерн тексту: Електронски регистар):
 • координацију сарадње Владе са организацијама цивилног друштва;
 • осигуравање документационих материјала и података од значаја за рад Владе, Премијера, зарњеника Премијера и чланова Владе;
 • успостављање сарадње и координације рада између институција Федерације Босне и Херцеговине (у даљерн тексту: Федерација) и надлежних одјела Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине и других институција Брчко Дистрикта;
 • праћење реализације пројеката који се односе на Информациони систем Владе;
 • израду и надзор над прирњеном плана мјера безбједности и интероперабилности информационог система Владе;
 • давање препорука, у сарадњи са надлежним органима, о мјерама информационе безбједности и интероперабилности у комуникацији органа државне управе са Владорн, као и узајамном усклађивању мјера информационе безбједности и интероперабилности у међусобној комуникацији органа;
 • предлагање и координацију израде и увођења информатичких пројеката који укључују више органа:
 • информатичку подршку у кориштењу заједничких информатичких пројеката;
 • анализу, стандардизацију и унапређење информација и услуга које пружају федерални органи путем wеб-а;
 • припрема и провођење уговора из области информатике;
 • заступање федералних органа у информатичкој области на државнорн нивоу;
 • израду стандарда и препорука у области информатике;
 • промовирање и увођење софтwера заснованог на отворенорн коду;
 • информатичку подршку корисницима информационог система Владе;
 • израда видео презентација и техничка подршка презентацијарна;
 • непосредно превођење и обезбјеђење превођења писаних текстова на стране и са страних језика;
 • стручне послове у вези са објављивањем прописа и других аката у "Службеним новинама Федерације БиХ";
 • лекторисање закона, других прописа и опћих аката,анализа, извјештаја и других материјала које Влада доноси, односно разматра или које доставља Парламенту Федерације, односно Предсједнику и потпредсједницима Федерације Босне и Херцеговине, ради разматрања или усвајања;
 • административно-техничке и оперативно-техничке послове, уколико вршење тих послова није организирано на други начин;
 • и друге послове које утврди Влада.

 

Послови и задаци из надлежности Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине врше се у оквиру основних и унутрашњих организационих јединица и самосталних извршиоца.

У саставу Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине су:

Уред премијера Федерације Босне и Херцеговине је посебна организациона јединица Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине која врши стручне и друге послове у вези са остваривањем функције премијера Федерације Босне и Херцеговине.

Директор Уреда премијера Федерације Босне и Херцеговине руководи радом Уреда премијера Федерације Босне и Херцеговине.

Уред Координатора Владе Федерације Босне и Херцеговине за Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине врши стручне и друге послове којима се осигурава да се активностима Владе Федерације Босне и Херцеговине у потпуности поштују Коначна одлука Арбитражног трибунала за спор у вези са међуентитетском линијом разграничења у области Брчког и Амандман И на Устав Босне и Херцеговине.

 • Координатор Уреда Владе Федерације Босне и Херцеговине за Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине

Генералним секретаријатом Владе Федерације Босне и Херцеговине руководи секретар Владе Федерације Босне и Херцеговине који има више помоћника основних организационих јединица:

 • Помоћник секретара Владе Федерације Босне и Херцеговине у Сектору за припрему сједница Владе и радних тијела Владе, закључака Владе и институционалну сарадњу

  Помоћник секретара Владе Федерације Босне и Херцеговине у Сектору за координацију политика


  Мирсада Јахић
  Телефон: 033/ 656-679
  мирсада.јахиц@фбихвлада.гов.ба
 • Помоћник секретара Владе Федерације Босне и Херцеговине у Сектору за координацију послова деташираних уреда Генералног секретаријата

  Дијана Смаилагић
  Телефон: 033/ 556-726
  дијана.смаилагиц@фбихвлада.гов.ба
 • Помоћник секретара Владе Федерације Босне и Херцеговине у Сектору за правне и опће послове:

  Азра Алкалај
  Телефон: 033/ 212–405
  азра.алкалај@фбихвлада.гов.ба
 • Помоћник секретара Владе Федерације Босне и Херцеговине у Сектору за материјално-финансијско пословање:

  Даница Гогалић
  Телефон: 033/ 204-006
  даница.гогалиц@фбихвлада.гов.ба


Srijeda,
27. januar 2021.
ARHIVA