Nazad

Програми рада Владе ФБиХ

Увод

Програм рада Владе Федерације БиХ за 2016. годину рађен је на основу Програма рада Владе ФБиХ за мандатни период 2015 - 2018 године, Реформске агенде за БиХ за период 2015 - 2018, коју су усвојиле све Владе у БиХ и годишњих планова рада федералних министарстава који су достављени на обраду Федералном заводу за програмирање развоја.

Програм рада Владе Федерације БиХ за 2016. годину доноси се у складу са
Пословником о раду Владе ФБиХ и Уредбом о планирању рада и извјештавању о
раду Владе ФБиХ, федералних министарстава и институција, којом је прописан
поступак планирања, те обрасци и временски оквир спровођења процеса израде
планова и извјештаја, коју је Влада ФБиХ донијела 23.10.2014. године.

Овом Уредбом дефинише се обавеза свих федералних министарстава да доносе
трогодишње стратешке планове, годишње планове рада и годишње извјештаје о
раду. Уредбом се уређује поступак израде и усвајања планова и извјештаја о
раду, укључујући основне кораке и методологију, којих ће се придржавати службеници федералних министарстава, у складу са својим правима и дужностима утврђеним Уставом, законима и другим прописима Федерације Босне и Херцеговине.

Планом рада Владе ФБиХ за 2016. годину дефинисани су стратешки циљеви,
програми и активности које ће у овој години радити федерална министарства како би доприњела имплементацији зацртаних стратешких циљева. Прецизно су
наведени носиоци активности, рокови извршења, мјере учинка за излазне
(директне) резултате, очекивани годишњи резултати, те извори и износи
средстава.

Стратешки циљеви и програми које ће Влада имплементирати у 2016. години,
везани су за даље усклађивање домаћег законодавства са законодавством ЕУ,
очување макроекономске стабилности и јачање буџетске одговорности, економске реформе, изградњу и реконструкцију транспортне, енергетске и околишне инфраструктуре, наставак реформи правосуђа и јавне управе, здравства и социјалног сектора, борбу против корупције и организованог криминала, јачање сарадње с организацијама цивилног друштва, заштиту од дискриминације, те јачање регионалне сарадње и координације између кантона.

Приоритети Владе ФБиХ у 2016. години ће бити усмјерени на пројекте интензивирања привредног развоја, јачања унутрашње друштвене стабилности
Федерације БиХ и јачања владавине права, као и иницирање и спровођење реформи усклађених са потребама Босне и Херцеговине, те у сарадњи са другим
нивоима власти у БиХ, радити на евроатланским интеграцијама у циљу обезбјеђења дугорочно одрживог и стабилног система који ће ФБиХ учинити конкурентнијом.

 

Цјелокупан Програм рада Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2016.годину
можете преузети ОВДЈЕ

Subota,
04. decembar 2021.
;">
ARHIVA