Организациона структура

Министрица
Телефон: +387 36 355-700
Фаx: +387 36 355-742

Секретар Министарства
Аднан Зековић
Телефон: +387 36 355-703

Шеф Кабинета

Самира Демировић
Телефон: +387 36 355-711

Помоћник министрa за предшколско, основно и средње образовање

Исмет Струјо
Телефон: +387 36 355-705

Помоћник министрa за високо образовање
 
Ангела Петровић 
Телефон: +387 36 355-739

Помоћник министрa за науку и технологије
 
Јасмин Бранковић
Телефон: +387 36 355-721


Помоћница министрa за уџбеничку политику, аналитику и извјештавање у образовању и науци
Надија Бандић 
Телефон: +387 36 355-712


Главни федерални инспектор
Алдин Међедовић
Телефон: +387 36 355-714

Начелник Службе за финансијске послове

Рамиз Лето
Телефон: +387 36 355-713


Начелница Службе за правне и опште послове
Даворка Јукић
Телефон: +387 36 355-733

Дјелокруг

Федерално министарство образовања и науке врши управне, стручне и друге послове утврђене законом, а који се односе на координирање планирања и активности у области: предшколског, основног, средњег и високог образовања, педагошких стандарда и норматива просторних, опреме и наставних средстава предшколског, основног, средњег и високог образовања и васпитања; нострификације и еквиваленције иностраних школских свједочанстава и диплома; стручног образовања и усавршавања наставног особља; уџбеника за основно и средње образовање; имплементације Болоњског процеса; научноистраживачког рада на унапређењу васпитно-образовног рада; ђачког и студенског стандарда; развоја научно -истраживачке делатности; кординирање научноистраживачких и истраживачкоразвојних активности; развоја научноистраживачких организација; подстицања фундаменталних примењених истраживања; развоја инвестиционих технологија и кадрова у научноистраживачкој делатности; праћења иновација, развоја и унапређења технологија; координисања у остваривању права младих у области образовања и науке и друге послове утврђене законом.

 

Унутрашња организација Министарства:

 • Кабинет министра
 • Сектор за предшколско, основно и средње образовање
 • Сектор за високо образовање
 • Сектор за науку и технологије
 • Сектор за уџбеничку политику, аналитику и извјештавање у образовању и науци
 • Инспекторат
 • Служба за финансијске послове
 • Служба за правне и опће послове

Закони и подзаконски акти који се примјењују у области одгоја, образовања и науке:  
Закони:

 1. Оквирни закон о предшколском одгоју и образовању у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 88/07)
 2. Закон о Агенцији за предшколско основно и средње образовање („Службени гласник БиХ“, број 88/07)
 3. Оквирни закон о основном и средњем образовању у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ”, број 18/03) 
 4. Закон о основној школи („Службени лист СР БиХ“, број 39/90 и „Службени лист Р БиХ“, бр. 3/93, 24/93 и 13/94) 
 5. Закон о средњој школи („Службени лист СР БиХ”, број 39/90 и „Службени лист Р БиХ“, бр. 3/93, 24/93, 13/94 и 33/94)
 6. Закон о установама („Службени лист Р БиХ”, бр. 6/92, 8/93 и 13/94) 
 7. Закон о признавању стеченог образовања у иностранству држављанима Р БиХ који су избјегли за вријеме ратног стања («Службени лист Р БиХ», број 22/93) 
 8. Закон о доказивању стечене школске односно стручне спреме («Службени лист СР БиХ», број 1/83 и „Службени лист Р БиХ“, број 2/96) 
 9. Закон о нострификацији и еквиваленцији иностраних школских свједочанстава („Службени лист СР БиХ”, број 7/88) 
 10. Закон о издавачкој дјелатности („Службени лист СР БиХ”, број 35/90 и „Службени лист Р БиХ“, бр. 3/93 и 23/93)
 11. Закон о стручним називима који се стичу у високошколским установама („Службени лист СР БиХ“, број 14/67) 
 12. Закон о просвјетној инспекцији („Службени лист СР БиХ”, број 28/77 и 16/82)
 13. Оквирни закон о средњем стручном образовању („Службени гласник БиХ“, број 63/08 )
 14. Оквирни закон о високом образовању у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 59/07)
 15. Оквирни закон о основама научноистраживачке дјелатности и координацији унутрашње и међународне научноистраживачке сарадње Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 43/09)

Правилници: 

 1. Одлука о стандардима и нормативима за област високог образовања у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 40/08)
 2. Правилник о полагању стручног испита и о стручном усавршавању наставника, стручних сарадника и сарадника основних и средњих школа («Службени лист Р БиХ», бр. 4/94 и 17/95 и «Службене новине Федерације БиХ», број 23/96) 
 3. Правилник о поступку припремања и издавања уџбеника и других наставних средстава за основне и средње школе («Службени лист СР БиХ», број 4/91)
 4. Правилник о начину вођења матичних књига и евиденција о издатим дипломама у високошколским установама и универзитетима («Службени лист СР БиХ» број 26/91 и «Службени лист Р БиХ», број 17/93).