Nazad

Federalna uprava za geodetske i imovinsko - pravne poslove

Reisa Džemaludina Čauševlća br.6 Sarajevo
Telefon: ++387 33 201 784
Fax: ++ 387 33 201 784
E-mail: fgu@bih.net.ba

Ravnatelj

Željko Obradović dipl.ing.geod.
Telefon: ++ 387 33 215 304
Fax:     ++ 387 33 215 304
E-mail: zeljko.obradovic@fgu.com.ba

Organizaciona struktura

  • Kabinet Ravnatelja

  • Sektor za premjer,kartografiju i komasaciju zemljišta

  • Sektor za katastar

  • Sektor za imovinsko-pravne i opće poslove

  • Sektor za geoinformatiku

Djelokrug rada

Vršenje upravnih, inspekcijskih,informatičkih i stručnih poslova iz geodetske i imovinsko-pravne oblasti na teritoriju Federacije BIH


Srijeda,
01. travanj 2015.
RSS aktualnosti
U raspravi

Ured Vlade Federacije
za odnose s javnošću

Alipašina 41
Sarajevo
Tel: +387 33 21 29 86
Fax: +387 33 22 04 37
info@fbihvlada.gov.ba