Nazad

110. žurna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 05.04.2018.
Saopćenje o radu

 
110. HITNA SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ZASTUPANJU
I POSREDOVANJU U OSIGURANJU I REOSIGURANJU
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj 110. hitnoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju. Ovaj federalni propis uređuje poslove i djelatnost zastupanja i posredovanja u osiguranju i reosiguranju, uvjete za izdavanje i prestanak važenja ovlaštenja, odnosno dozvole, poslovanje i pravila poslovanja, kao i nadzor nad ovom djelatnošću.
 
Aktuelni Zakon o posredovanju u privatnom osiguranju kojim se uređuju poslovi i djelatnost zastupnika i posrednika (brokera) u osiguranju je, zajedno s ostalim zakonima iz oblasti osiguranja, usvojen 2005. godine, čime je pokrenuta sistemska reforma i uređenje ove oblasti.
 
Na tržištu osiguranja u 2017. godini poslovalo je 45 društava za zastupanje u osiguranju (uključujući i šest banaka i dva poštanska operatera) i pet brokerskih društava za osiguranje, te po dvije podružnice društava za zastupanje i podružnice brokerskih društava iz Republike Srpske.
 
U registrima zastupnika u osiguranju kod Agencije bio je upisan 441 zastupnik - fizičke osobe, devet brokera u osiguranju - fizičke osobe, kao i po dva zastupnika i brokera iz Republike Srpske.
 
Zbog potrebe preciznijeg definiranja i otklanjanja nejasnoća u pojedinim odredbama Zakona, kao i propisivanja prekršajnih sankcija, 2016. godine je Zakon izmijenjen i dopunjen. Također je djelomično usklađen s Direktivom 2002/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća Evrope od 9.12.2002. o posredovanju u osiguranju, zbog nižeg stupnja razvijenosti tržišta osiguranja Federacije BiH u odnosu na tržište Evropske unije, te činjenice da Direktiva u najvećem dijelu daje okvir za uređivanje poslovanja posrednika u osiguranju i reosiguranju.
 
Pojam posredovanja, kojim su u važećem Zakonu objedinjeni brokerski i poslovi zastupanja u osiguranju, nije odgovarajući, pa je u pravnom prometu unosio dileme. Imajući u vidu da su pojmovi posrednik i broker sinonimi, a da se trenutno koristi pojam posrednik u osiguranju i za zastupnika u osiguranju i za posrednika u osiguranju i reosiguranju, bilo je potrebno razgraničiti poslove zastupanja od poslova posredovanja, tj. brokerskih poslova u osiguranju.
 
Suštinska razlika novog zakona u odnosu na sadašnji je u tome što su sada razgraničeni poslovi zastupanja od posredovanja u osiguranju.
 
Kao novina uređeno je i da zastupnici u osiguranju mogu, u skladu s propisima koji uređuju osnivanje, djelatnost i poslovanje društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, obavljati i poslove zastupanja u ime i za račun društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, kao i da zastupaju više društava za osiguranje istodobno u istim vrstama osiguranja, na temelju pisane suglasnosti zastupanih društava za osiguranje.
 
Prošireni su kriteriji za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju, da bi osobe koja obavljaju posredovanje, na stručniji i kvalitetniji način, mogle odgovoriti zahtjevima klijenata. Preciznije je definirana i provizija društava za posredovanje, a period na koji se registrira zastupnik i posrednik produžen je s dvije na četiri godine.
 
Smanjen je iznos osnivačkog kapitala za društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju sa 200.000 na 50.000 KM, a povećana je osigurana svota za osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti posredovanja u osiguranju sa 400.000 na 600.000 KM po svakom odštetnom zahtjevu, te 960.000 KM za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini.
 
ZAKLJUČCI VLADE FEDERACIJE BiH NAKON RAZMATRANJA
PREDNACRTA ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANILACA
 
Vlada Federacije BiH danas je razmatrala Prednacrt zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i dala punu podršku što hitnijem sistemskom rješavanju ovog važnog društvenog problema.
 
 
Kako je riječ o pitanju u čijem rješavanju svoje obaveze imaju i drugi nivoi vlasti u Federaciji BiH, u što kraćem roku će biti zatraženo mišljenje svih kantona, Saveza gradova i općina i MMF-a.
 
Sagledavši stanje i potrebe demobilisanih branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, a imajući prije svega u vidu zahtjeve demobilisanih branilaca i drugih boračkih kategorija, iskazane na sastancima u svim kantonima, danas je ocjenjeno da je nužno donošenje Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica.
 
No, do tada, kako je danas zaključeno, Federalna vlada će odmah početi da radi na rješavanju pitanja koja su, prema razmatranom tekstu Prednacrta zakona, nesporno u nadležnosti Vade Federacije BiH.
 
Tako je danas Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata zaduženo da, za narednu sjednicu, pripremi prijedlog Uredbe o pravu na osnovno osiguranje demobilisanih branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.  Prema ovoj Uredbi pravo na osnovno osiguranje će moći ostvariti demobilisani branilac muškarac stariji od 60 godina i žena demobilisani branilac starija od 50 godina.
 
Uz ovo, Ministarstvo je zajedno s Federalnim zavodom za zapošljavanje, zaduženo da odmah aktivira i stavi u proceduru projekte i programe zapošljavanja i samozapošljavanja boračkih kategorija.
 
Hitna obaveza, po današnjem zaključku, je da resorno federalno ministarstvo pripremi prijedloge odluka o utvrđivanju osnovice o obračunu mjesečnih naknada za invalidnine u 2018. godini i usklađivanje isplatnog koeficijenta s troškovima života, što bi trebalo dovesti do prvog povećanja invalidnina u posljednjih pet godina.
 
Vlada Federacije BiH je još jednom podržala, kao potpuno opravdan, zahtjev demobilisanih branilaca za uspostavu i objavu Jedinstvenog registra branilaca i korisnika boračko invalidske zašitite i naložila Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, da do slijedeće sjednice, predloži modele objave ovog dokumenta.
 
Istovremeno, još jednom je  Federalna vlada pozvala kantone, koji to nisu uradili, da u što kraćem roku završe unošenje podataka u Jedinstveni registar.
 
UREDBA O ZAŠTITNOM ZNAKU ARHIVA FEDERACIJE BiH
 
Federalna vlada donijela je Uredbu o zaštitnom znaku Arhiva Federacije, vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja u oblasti arhivske djelatnosti na području Federacije BiH.
 
Zaštitni znak se koristi na memorandumu Arhiva Federacije i u drugim slučajevima kada je riječ o predstavljanju aktivnost ili djelatnosti Arhiva Federacije.
 
Priznanja predviđena ovom uredbom dodjeljuju se domaćim ili inozemnim ličnostima, državnim organima, pravnim osobama i institucijama za njihov doprinos u afirmaciji arhivističke djelatnosti, na Međunarodni dan arhiva 9. juna na svečanoj sjednici Arhiva Federacije, ili na prigodnoj javnoj manifestaciji koja će biti održana tim povodom.
 
Mogu biti dodijeljena priznanja Plaketa Kralj Tvrtko Prvi Kotromanić, Plaketa Povelja Kulina bana, Plaketa Bosanski stećak i Pismena pohvala Arhiva Federacije.
 
ODLUKE O ISPLATAMA VERIFICIRANIH TRAŽBINA
PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE
 
Vlada Federacije BiH donijela je danas tri odluke koje se odnose na isplatu verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje za 2018. godinu.
 
Prvom odlukom je propisano da će, radi izmirenja obaveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje, Federacija BiH emitirati obveznice stare devizne štednje u iznosu od 16.987.561 KM.
 
Donesena je i Odluka kojom su utvrđeni postupci i dinamika ovih gotovinskih isplata, te propisano da će svakom pojedinom potražiocu, kojem je izdata potvrda o verifikaciji računa stare devizne štednje, s Jedinstvenog računa trezora FBiH biti isplaćen maksimalni iznos od 1.000 KM ili ukupan iznos do 1.000 KM. Redoslijed isplata utvrđuje Federalno ministarstvo financija prema hronološkom redu pojedinačno izdatih potvrda o verificiranim tražbinama.
 
Trećom današnjom odlukom je ovo ministarstvo zaduženo da realizira obveze koje, nakon gotovinske isplate od 1.000 KM, ne prelaze 100 KM. Za ove namjene nije potrebno emitirati obveznice.
 
USPOSTAVA WEB PORTALA E-UPRAVA FBiH
 
Federalna vlada donijela je Odluku o uspostavi web portala E-uprava Federacije BiH na internet adresi www.eupravafbih.gov.ba. Cilj je da javno i transparentno, na jednom mjestu, tj. na zasebnoj internet stranici Vlade Federacije BiH, bude osigurana komunikacija zainteresirane javnosti sa organima federalne uprave i time povećan stepen transparentnosti rada organa uprave u pružanju javnih usluga.
 
Portal E-uprava FBiH sadrži četiri modula: početna stranica, e-servisi za građane, registar administrativnih postupaka i e-konsultacije.
 
Na početnoj stranici se nalaze najnovije vijesti koje je moguće kreirati i ažurirati kroz administracijski dio aplikacije, s tim da je ove informacije moguće objavljivati odmah prilikom kreiranja ili naknadno.
 
Kroz e-servis građani mogu pristupiti uslugama elektronske uprave i dobiti sve potrebne informacije o njima, kao što je korištenje elektronskih usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina (izdavanje kopije plana, prepis posjedovnog lista i zahtjev za cijepanje parcela) Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
 
Registar administrativnih postupaka pruža informacije o nazivu i svrsi upravnog postupka, naziv organa uprave koji provodi postupak i donosi odluku o upravnom postupku, adresu, broj telefona, faksimil i elektronsku adresu, vrstu djelatnosti za koje se primjenjuje, pravni osnov za pokretanje upravnog postupka - zakon ili podzakonski akt, iznos takse i naknade za vođenje upravnog postupka, podatke i dokumentaciju koje je neophodno dostaviti prilikom podnošenja, propisani rok za donošenje odluke po podnesenom zahtjevu za upravni postupak, vrijeme važenja izdatog akta i obrazac zahtjeva za pokretanje upravnog postupka (ukoliko je propisan ili pripremljen).
 
Kroz ovaj modul osigurana je tehnička mogućnost da građani i privredni subjekti postavljaju pitanja koja se odnose na pokretanje poslovanja, obavljanje privrednih djelatnosti, traženje mišljenja nadležnih organa o provođenju propisa, iznošenje problema s kojim se poslovna zajednica susreće u svom radu, te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje, iznošenje uzroka nastalog problema i odgovornosti nadležnih organa, davanje inicijativa za promjenu propisa za koje smatraju da nepotrebno opterećuju i usporavaju poslovanje u FBiH i davanje sugestija i prijedloga koji se tiču unapređivanja cijelog portala.
 
Modul E-konsultacije pruža mogućnost da na jednom mjestu budu osigurane konsultacije zainteresirane javnosti s federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama i institucijama u FBiH u postupku kreiranja javnih politika ili donošenja zakona i drugih propisa.
 
Generalni sekretarijat Vlade FBiH omogućava poštivanje svih pravila i procedura rada Portala E-uprava FBiH u koordinaciji s federalnim organima i zadužen je da provodi aktivnosti koje će obezbijediti raspoloživost i pouzdanost servisnog web portala i modernizaciju sistema.
 
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uspostavi elektronskog registra upravnih postupaka na nivou Federacije BiH.
 
IZVJEŠTAJ O PROŠLOGODIŠNJEM RADU FEDERALNE VLADE
 
Na današnjoj sjednici je usvojen i Parlamentu FBiH na razmatranje upućen izvještaj o radu Vlade Federacije BiH za 2017. godinu, rađen na osnovu priloga koje su federalna ministarstva dostavila na obradu Federalnom zavodu za programiranje razvoja.
 
U izvještajnoj godini su federalna ministarstva uradila 66 zakona (48 utvrđeno na Vladi), dvije uredbe (jedna usvojena na Vladi), osam odluka, 32 pravilnika (24 usvojena na Vladi), šest strategija (četiri usvojene na Vladi) i 14 ostalih dokumenata.
 
Ukupan postotak izvršenja planiranih aktivnosti na nivou Vlade FBiH u 2017. godini iznosi 88 posto.
 
Iznad ovog prosjeka su federalna ministarstva obrazovanja i nauke (100 posto), prometa i komunikacija i izbjeglica i raseljenih osoba (po 98 posto), kulture i sporta (97 posto), trgovine (96 posto), za pitanja boraca i invalida odbrambena-oslobodilačkog rata (94 posto), rada i socijalne politike (93 posto) i razvoja, poduzetništva i obrta (90 posto).
 
FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE:
U 2017. GODINI POSAO ZA 98.877 OSOBA
 
Federalna vlada prihvatila je izvještaj o radu Federanog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu, koji će biti upućen Parlamentu Federacije BiH radi razmatranja.
 
U skladu sa zakonskim prioritetima u 2017.godini, navedeno je u ovom izvještaju, Federalni zavod za zapošljavanje je značajna finansijska sredstva usmjerio kantonalnim službama za zapošljavanje za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba (novčana naknada, zdravstveno osiguranje i penzijsko-invalidsko osiguranje nezaposlenih osoba).
 
Ovo je učinjeno jer sredstva ostvarena uplatom doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti, koja su na raspolaganju kantonalnim službama za zapošljavanje, nisu bila dovoljna za ostvarivanje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba i pokrivanje administrativnih troškova.
 
Federalni zavod je, u skladu s raspoloživim planiranim finansijskim sredstvima, nakon odobrenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, uplatio nedostajuća sredstva kantonalnim službama za zapošljavanje u iznosu od 10.701.380 KM.
 
Također, osigurana su sredstva za realizaciju mjera i programa aktivne politike zapošljavanja započetih u prethodnom periodu, kojima je obuhvaćeno oko 15.000 osoba, i to Program sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva 2015 (Prvo radno iskustvo 2015., Prilika za sve 2015., Sezonsko zapošljavanje 2015., Vaučer za posao 2015., Program Start up 2015., Program zapošljavanja Roma u 2015., Program sufinansiranja zapošljavanja 2016. (Prilika za sve 2016, Periodično zapošljavanje 2016. i Vaučer za posao 2016.), Program pripreme za rad kroz obuku, stručno osposobljavanje i usavršavanje 2016. - Obukom do zaposlenja, Program sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede i Program zapošljavanja Roma u 2016. godini.
 
Srazmjerno raspoloživim finansijskim sredstvima Federalnog zavoda, u 2017. godini stvorene su pretpostavke za provođenje novih mjera.
 
Između ostalih, lani su realizirani Program sufinansiranja zapošljavanja - Prvo radno iskustvo 2017 (1.010 osoba), Periodično zapošljavanje (2.707 osoba), Vaučer za posao (1.999 osoba), Javni radovi (108 osoba), Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up (580 osoba), Program sufinansiranja zapošljavanja PLUS, Prvo radno iskustvo PLUS (301 osoba), Periodično zapošljavanje PLUS (353 osobe), Vaučer za posao PLUS (407 osoba).
 
Također, realizirani su programi Javni radovi PLUS (49 osoba), sufinansiranje samozapošljavanja Start up PLUS (95 osoba), Program pripreme za rad - Obukom do zaposlenja (336 osoba), zapošljavanje i samozapošljavanje Roma za 2016. (95 osoba) i 2017. godin u (55 osoba).
 
Potpisani su ugovori o sufinanisranju zajedničkih projekata s drugim organizacijama i institucijama, te omogućeno zapošljavanje i obuka 1.019 osoba.
 
Prema statističkim pokazateljima, u 2017. godini je sa evidencija službi za zapošljavanje u Federaciji BiH zaposleno 98.877 osoba, a na evidenciju nezaposlenih po prestanku radnog odnosa prijavilo se 75.911 osoba.
 
PRIHVAĆEN IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
 
Vlada FBiH je prihvatila analitički izvještaj o poslovanju Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2017. godinu, koji će biti upućen Federalnom parlamentu na razmatranja i usvajanje.
 
Ukupni naplaćeni prihodi i primici Fonda u 2017. godini iznose 32.370.060 KM i u odnosu na planirane ostvareni su 84,07 posto. Ukupno planirani prihodi iznosili su 30.505.550 KM, a ostvareni sa 32.359.406 KM ili 106 posto.
 
U strukturi ukupnih prihoda od naknada 2017. godine iznos prihoda po Zakonu o vodama učestvuje sa 6.949.845 KM ili 21 posto, prihod od naknada po Zakonu o Fondu 24.673.690 KM ili 77 posto i po osnovu Zakona o upravljanju otpadom 574.300 KM ili dva posto.
 
Najznačajniji prihodi ostvareni su od naknada po osnovu Zakona o Fondu, tj. od naknada za okoliš koju plaćaju pravne i fizičke osobe pri registraciji motornih vozila od 15.881.863 KM ili 49 posto.
 
O PROVEDBI STRATEGIJE UPRAVLJANJA DUGOM
 
Nakon što je danas usvojila izvješće o provedbi Strategije upravljanja dugom u 2017. godini, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo financija da ovaj dokument objavi na svojoj internet stranici.
 
Financiranje nedostajućih sredstava za potrebe proračuna Federacije BiH i za realizaciju Programa javnih investicija (PJI) Federacije BiH 2017.-2019. godina je planirano vanjskim i unutarnjim zaduživanjem. Prema prošlogodišnjem Proračunu i usvojenom PJI, utvrđene potrebe za financiranjem u 2017. godini iznosile su 1.585,9 milijuna KM. Od toga se na vanjsko financiranje odnosilo 1.105,9 milijuna KM ili 69,73 posto, a na unutarnje 480 milijuna KM ili 31,27 posto.
 
Za realizaciju projekata uključenih u Program javnih investicija (PJI) Federacije BiH 2017.-2019. godine, prema pokazateljima jedinica za provedbu projekata, predviđeno je povlačenje kreditnih sredstava u iznosu od 823,3 milijuna KM iz više identificiranih izvora.
 
Tijekom 2017. godine Federacije BiH se na vanjskom tržištu zadužila u više valuta u iznosu od 277,95 milijuna KM, što je 25,13 posto u odnosu na planirano zaduženje.
 
Planirana sredstva Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) nisu angažirana u 2017. godini, obzirom da uvjeti, prethodno definirani Pismom namjere u sklopu proširenog aranžmana, nisu ispunjeni.
 
Neusvajanje trošarina na gorivo je prouzročilo smanjenu realizaciju PJI, osobito na projektima na Koridoru Vc, koji u planiranim sredstvima sudjeluju sa oko 30 posto.
 
Od sredstava angažiranih tijekom 2017. godine, 181,06 milijuna KM (65,14 posto) ugovoreno je s varijabilnom, a 96,89 milijuna KM (34,86 posto) s fiksnom kamatnom stopom.
 
Iako je veći dio angažiranih sredstava ugovoren s varijabilnom kamatnom stopom, udio novog zaduženja u ukupnom dugu na kraju 2017. godine je iznosio 3,2 posto.
 
IZVJEŠTAJ O SREDSTVIMA POSEBNE NAKNADE
 
Federalna vlada je usvojila izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou Federacije BiH za 2017. godinu.
 
Posebnu naknadu za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (0,5 posto) plaćaju sve fizičke i pravne osobe i državni organi svih nivoa vlasti u Federaciji BiH od osnovice za uplatu ove naknade, a koju čini neto plaća “isplata na ruke” tj. neto plaća umanjena za porez na dohodak, kao i dohodak od drugih samostalnih djelatnosti.
 
Ukupno prikupljena sredstva na ovom podračunu u 2017. godine iznose 3.663.565 KM i veća su za 250.032 KM ili za 7,32 posto u odnosu na 2016. godinu.
 
Istovremeno, Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu je Federalnoj upravi civilne zaštite za ovaj podračun odobren iznos od 11.618.312 KM.
 
Lani je utrošeno 1.842.399 KM, što je 15,86 od odobrenog budžeta. Ovako mali procenat realizacije je posljedica činjenice da su to namjenska sredstva za čije trošenje je potrebno ispuniti propisane preduslove. Značajan dio sredstava je planiran za djelovanje u slučaju da bude proglašeno stanje prirodne ili druge nesreće. Kako nije bilo proglašenja stanja prirodne nesreće na nivou Federacije BiH, nego samo u pojedinim općinama, nije bilo ni potrebe da planirana sredstva budu trošena u većem obimu. Takođe, nije bilo značajnog utroška sredstava planiranih za kapitalne izdatke jer je i utrošak ovih sredstava uslovljen ispunjavanjem određenih preduslova, koji nisu bili ispunjeni u 2017. godini.
 
USVOJENI IZVJEŠTAJI APF-a
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o realizaciji Programa rada i Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) za 2017. godinu.
 
APF je lani realizovala pet prodaja predmeta u maloj privatizaciji (prihod pripada preduzeću), dok je Agencija za privatizaciju Hercegovačko-neretvanskog kantona prodala nekretninu - devastirani Samački hotel, vlasništvo preduzeća "Aluminij" d.o.o. Mostar. Početna cijena iznosila je 356.200 KM, a kupoprodajna 600.000 KM.
 
Ukupno ostvarena gotovina u 2017. godini iz procesa privatizacije u jedanaest agencija u Federaciji BiH iznosila je 4.137.700 KM.
 
Vlada je usvojila i izvještaj APF-a o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem na dan 31.12.2017. godine.
 
U postupku privatizacije državnog kapitala preduzeća u Federaciji BiH zaključena su 622 kupoprodajna ugovora, a u postupku kupoprodaje imovine, dijelova ili udjela preduzeća i općinskih poslovnih prostora u Federaciji BiH zaključeno je 649 kupoprodajnih ugovora.
 
U kupoprodaji državnog kapitala 622 preduzeća obaveze kupaca bile su kupoprodajna cijena u iznosu od 816.390.030 KM, investicije od 1.449.894.781 KM, prijem 43.066 zatečenih i zapošljavanje 14.262 novih radnika. Obaveze kupaca iz 649 kupoprodajnih ugovora za imovinu, dijelove ili udjele preduzeća i općinskih poslovnih prostora bile su kupoprodajna cijena od 144.044.554 KM, investicije od 169.418.393 KM, prijem 3.287 zatečenih i zapošljavanje još 3.425 radnika.
 
Od ukupno 1.271 kupoprodajnog ugovora, 1.079 ili 84,89 posto je izvršeno, a 72 ili 5,66 posto je aktivno i još su predmet kontrole.
 
Zbog neizvršenja ugovorenih obaveza raskinuta su 93 ili 7,32 posto kupoprodajnih ugovora, a za 27 ili 2,12 posto kupoprodajnih ugovora u toku su sudski postupci za raskid.
 
USPJEŠNO REALIZIRANA AKCIJA POMOĆI REPUBLICI ALBANIJI
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o realizaciji transporta humanitarne pomoći Republici Albaniji nakon katastrofalnih poplava koje su ovu zemlju pogodile početkom decembra 2017. godine.
 
Tim povodom, Federalna vlada je na 96. hitnoj sjednici 7.12.2017. godine dala saglasnost da, za pokriće transportnih troškova dopremanja pomoći, iz tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2017. godinu bude izdvojeno 20.000 KM.
 
Na toj sjednici je donesena i Odluka o dodjeli prehrambenih namirnica kao humanitarne pomoći Republici Albaniji. Tada je odlučeno i da iz federalnih robnih rezervi bude dodijeljeno 25 tona merkantilnog kukuruza u zrnu i 25 tona pšenice u zrnu.
 
Oba ova zaključka Vlade FBiH su uspješno realizirana.
 
UTROŠAK SREDSTAVA ZA PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA
 
FBiH se upoznala sa informacijom o utrošku sredstava u 2017. godini kojima su finansirani projekati uključeni u Program javnih investicija (PJI) FBiH 2017.-2019. godina.
 
U PJI FBiH je za ovaj period uključeno 80 projekta ukupne vrijednosti 12.909,25 miliona KM, od čega 40 kandidovanih (9.135,19 miliona KM) i 40 čija je provedba u toku (3.774,06 miliona KM).
 
Planirano ulaganje u 2017. godini u iznosu od 1.078,11 miliona KM realizovano je sa 32,03 posto. Lani je, utroškom 280,52 miliona KM, plan finansiranja projekata iz ino kredita realizovan sa 31,12 posto, a utroškom 18,79 miliona KM plan finansiranja projekata iz ino grantova sa 75,33 posto.
 
Plan ulaganja u 2017. godini najrealnije je postavljen za projekte iz sektora “Vladin sektor i civilno društvo”. Utroškom 7,93 miliona KM plan je ostavaren sa 91,30 posto, dok je plan realizacije projekata iz sektora “Željeznički transport”, utroškom 16,13 miliona KM, ispunjen sa 80,25 posto.
 
U 2017. godini na projekte implementirane u Zeničko-dobojskom kantonu je utrošeno 103,12 miliona KM (30,10 posto), u Kantonu 10 iznos od 99,17 miliona KM (28,95 posto), dok je na implementaciju federalnih projekata utrošeno 79,17 miliona KM ili 23,11 posto ukupno utrošenih sredstava u toj godini.
 
Od 40 projekata koji su u PJI Federacije 2017.-2019. godina imali status “u implementaciji”, u 2017. godini je završeno pet ukupne vrijednosti 148,45 miliona KM.
 
Federalno ministarstvo finansija će danas razmatranu informaciju objaviti na svojoj web-stranici.
 
PROVESTI INSPEKCIJSKI NADZOR U ZAŠTITNOM FONDU FBiH
 
Nakon što je danas razmotrila i prihvatila informaciju Agencije za nadzor osiguranja FBiH o Zaštitnom fondu FBiH, Vlada Federacije BiH je zadužila Finansijsku policiju FBiH i Federalnu uprava za inspekcijske poslove da hitno i u skladu s nadležnostima, izvrše inspekcijski nadzor u ovom fondu. O nalazu nakon izvršenog nadzora dužni su informirati Vladu BiH. Kako je obrazloženo, direktor Zaštitnog fonda FBiH je u nekoliko navrata odbio zahtjev Agencije za nadzor osiguranja FBiH i Upravnog odbora samog Fonda za provođenje nadzora u ovoj instituciji.
 
Inače, nadležnost Zaštitnog fonda je pokrivanje šteta koje pretrpe žrtve saobraćajnih nezgoda, koje ne mogu biti nadoknađene sistemom obaveznog osiguranja od odgovornosti ako je osoba koja je odgovorna za nezgodu nepoznata ili je nezgodu prouzročilo neosigurano vozilo, kao i štete kada je društvu oduzeto odobrenje za rad i pokrenut postupak posebne likvidacije.
 
SAGLASNOST ZA UČEŠĆE U PROJEKTU PODRŠKE VLADAMA U BiH
 
Na današnjoj sjednici data je saglasnost Uredu Vlade FBiH za odnose s javnošću da učestvuje u projektu koji finansira Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske pod nazivom “Podrška vladama u BiH u strateškoj komunikaciji u pogledu ključnih reformskih mjera u sklopu Reformske agende”.
 
Vlada Ujedinjenog Kraljevstva kroz Fond za dobro upravljanje pomaže reforme u Bosni i Hercegovini, te je na osnovu interesa sva tri nivoa vlasti zaključila da je oblast strateške komunikacije ključna u Reformskoj agendi. Projekt bi uključivao saradnju sa službenicima za komunikacije (službenici i savjetnici za odnose s javnošću i službenici za javno informiranje) u ministarstvima i institucijama koje su uključene u borbu protiv korupcije. Ova tema obuhvaćena je Akcijskim planom komunikacija Vlade Federacije BiH za 2018. godinu.
 
Glavni korisnici projekta u ovoj pilot fazi su Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću, Biro za odnose sa javnošću Republike Srpske i Služba za informiranje Vijeća ministara BiH. Drugi korisnici pilot faze bit će odabrani u skladu s temama iz Reformske agende koje budu predložene za razvoj strateških komunikacija.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o izvršenju Plana statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2017. godinu, te donijela Odluku o utvrđivanju Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za FBiH za 2018. godinu.
 
Federalna vlada usvojila je izvještaje o implementaciji Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) i provedbi Akcionog plana za realizaciju Projekta „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji BiH 2016-2019.” za period 1.1.2016.-31.12.2017. godina.
 
Na današnjoj sjednici je usvojen i izvještaj Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata za 2017. godinu.
 
Vlada FBiH je prihvatila izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za četvrti kvartal 2017. godine.
 
Danas je prihvaćen i izvještaj JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o utrošku sredstava za poslove Službe Pomoć-informacije na javnim cestama u FBiH za 2017. godinu.
 
Usvojeni su i izvještaji o provedbi Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije” utvrđeni Budžetom FBiH za 2007. godinu (sa stanjem na dan 31.12.2017. godine), kao i Programa utroška sredstava Projekta „Sarajevska obilaznica” obuhvaćenog investicijskim sredstvima razvoja utvrđenih budžetima FBiH za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu (sa stanjem na dan 31.12.2017. godine).
 
Usvojeni su i izvještaji o prošlogodišnjem radu upravnih odobora agencija za vodna područja rijeke Save i Jadranskog mora, te o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice Projekta “Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” za FBiH za period od 1. oktobra do 31. desembra 2017. godine i radu Upravnog odbora ovog projekta.
 
Također su usvojeni izvještaji o radu u 2017. godini Federalnog štaba civilne zaštite, Federalne komisije za procjenu šteta i Federalne uprave civilne zaštite.
 
Federalna vlada je usvojila izvještaje o prošlogodišnjim aktivnostima Savjeta za strane investitore FBiH i o radu Gender Centra FBiH.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava danas opunomoćila Kenana Osmanagića (JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar) i Darka Pranjića (BH-Gas d.o.o. Sarajevo).
 
Danas je formirana Interresorna radna grupa za izradu Strategije saradnje sa iseljeništvom Federacije BiH, koju čine predstavnici više federalnih ministarstava i Ureda premijera FBiH, čiji je zadatak da, na osnovu saglasnosti Vlade FBiH, uz takozvani modularni pristup izradi Nacrt strategije saradnje sa iseljeništvom u odnosu na strateške ciljeve utvrđene dokumentom Vijeća ministara BiH “Politika o saradnji sa iseljeništvom”.
 
Federalna vlada je Ivana Cikojevića, na lični zahtjev, razriješila dužnosti člana privremenog Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, i na ovu poziciju privremeno, uime Kantona 10, imenovala Darka Čondrića.
 
Danas je doneseno Rješenje o prestanku važenja Rješenja o formiranju Koordinacionog tima Vlade FBiH za pitanja evropskih integracija.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.20 sati.
Subota,
18. rujan 2021.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE