Nazad

13. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 12.07.2011.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT  ZAKONA O INSPEKCIJAMA U FBiH

 Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru Nacrt zakona o inspekcijama u FBiH. Razlozi su u potrebi usklađivanja Zakona sa Presudom Ustavnog suda FBiH prema kojoj se njime ne može regulisati organizacija, djelokrug, prava, dužnosti i odgovornosti kantonalnih inspekcija, kao i neophodnost osiguranja efikasnijeg i transparentnijeg rada inspekcija u sastavu Federalne uprave za inspekcijske poslove.

U odnosu na dosadašnja zakonska rješenja, sada su uređena pitanja koja se odnose na zvanja glavnih i federalnih inspektora, uvjeti za obavljanje inspekcijskih poslova u pogledu stepena i vrste školske spreme, te radnog iskustva, certifikat (potvrda o uspješnosti u radu ) glavnih federalnih i federalnih inspektora koji se odnosi na kvalitet rada inspektora, a njegovo dobivanje uvjetovano je vremenskim rokom u trajanju od najmanje dvije godine provedene na poslovima inspektora.Ujedno je propisano da će  propis o uvjetima i načinu dobivanja, kao i sadržaju certifikata donijeti Vlada FBiH na prijedlog direktora Federalne uprave. U  poglavlju koje se odnosi na inspekcijski nadzor novo zakonsko rješenje su liste provjera na temelju kojih će se utvrditi obim i složenost inspekcijskog pregleda, kao i odredbe izravno  preuzete iz Konvencije o inspekciji rada u industriji i trgovini, a koje se odnose na obavezu subjekta nadzora da izvješćuje federalnog inspektora rada o nesrećama na radu i o slučajevima profesionalne bolesti na način kako je to propisano federalnim zakonom ili drugim propisom, te na pravo federalnog inspektora da dolazi slobodno i bez prethodne najave u bilo koje doba na radna mjesta koja su podložna inspekcijskom nadzoru.

Kao nove uvedene su mjere privremene zabrane rada i oduzimanje robe osobi koja stavlja robu u promet bez odobrenja nadležnog organa, odnosno koja nije u okviru njegove registrirane djelatnosti, privremeno oduzimanje imovine i novca odnosno, oduzimanje i stavljanje van upotrebe sredstava rada zatečenih u postupku protupravnog vršenja poslovne djelatnosti. Ukoliko federalni inspektor u vršenju redovitog inspekcijskog nadzora utvrdi da subjekt nadzora ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti, naredit će privremenu zabranu obavljanja djelatnosti do ispunjavanja propisanih uvjeta. Svrha ovih upravnih mjera, prvenstveno je da se smanji, „rad na crno". Novina je i u  tome da se zaplijenjena roba predaje na čuvanje Federalnoj direkciji za robne rezerve.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O UTVRĐIVANJU NASELJENIH MJESTA I  O IZMJENAMA U NAZIVIMA NASELJENIH MJESTA U ODREĐENIM OPĆINAMA

Dopunom Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta, koju je Vlada FBiH utvrdila u Nacrtu, u Općini Gornji Vakuf - Uskoplje utvrđuje se novo naseljeno mjesto Trnovača, nastalo izdvajanjem dijela naseljenog mjesta Podgrađe.

Naselje Trnovača postoji već godinama, a regulisanje njegovog konstituisanja kao novog naseljenog mjesta je postalo neizbježno uvođenjem CIPS-a, jer su mnogi stanovnici dijela naseljenog mjesta Podgrađe navodili da su rođeni u naseljenom mjestu Trnovača. Također je i na magistralnom putu M 16.2. istaknuta tabla sa nazivom naseljenog mjesta Trnovača, a takav naziv korišten je i u ranijim topografskim kartama.

Propisano je da će pitanje granica novog naseljenog mjesta regulisati Općinsko vijeće svojim aktima.
Postupku utvrđivanja dopune Zakona prethodile su odgovarajuće odluke Općinskog vijeća Gornji Vakuf - Uskoplje zasnovane na rezultatima referenduma o potrebi utvrđivanja naseljenog mjesta Trnovača.

RASPRAVA O PREDNACRTIMA  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA: ZAKONA O ORGANIZACIJI ORGANA UPRAVE  I O DRŽAVNOJ SLUŽBI U FBiH

Izmjene i dopune Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH o kojima je, na današnjoj sjednici  Vlade FBiH  obavljena rasprava, pripremljene su s ciljem usklađivanja sa Zakonom o državnoj službi u FBiH kojim su izmijenjena ranija rješenja u pogledu radnih mjesta rukovodećih državnih službenika. Namjera je, prije svega, da se preciziraju status, poslovi, odgovornosti, imenovanja i prestanak radnog odnosa za pomoćnike ministara i za rukovodeće državne službenike koji se imenuju na mandat,
odnosno za direktore samostalne uprave i uprave u sastavu ministarstva, direktore upravne organizacije, sekretare sa posebnim zadatkom i sekretare ministarstava.

Jedan od glavnih razloga za izmjene i dopubne Zakona o državnoj službi u FBiH, o kojima je također danas obavljena prva rasprava, jeste potreba usklađivanja sa Presudom Ustavnog suda od 20.4.2010. godine, tj. da se odredbe ovog zakona ne odnose na kantone, gradove i općine. Pored toga, praksa dosadašnje primjene Zakona ukazala je na potrebu preciznijeg i potpunijeg usklađivanja statusa rukovodioca i rukovodećih službenika, priznavanja diploma stečenih po bolonjskom sistemu školovanja, rješavanje statusa namještenika koji su obrazovanjem uz rad stekli VSS, pitanje stručnog upravnog ispita, ocjenjivanja državnih službenika isl.

Nakon rasprave, Vlada FBiH je zaključila da se u daljem radu na pripremi ovih zakonskih akata uzmu u obzir prijedlozi i sugestije iz današnje rasprave, kao i stavovi zainteresiranih organa i organizacija s kojima će, prema zaključku Vlade FBiH, Federalno ministarstvo pravde obaviti konsultacije.

UTVRĐEN AMANDMAN NA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, utvrdila amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.  Amandman je predložen s ciljem usaglašavanja zakonskih odredbi koje se odnose na prekršajne kazne.  Riječ je o usaglašavanju visine propisanih kazni s visinom prekršajne kazne iz Zakona o prekršajima u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

PODRŠKA PRIJEDLOGU ZAKONA

Federalna vlada je razmotrila i podržala Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije koje je predložio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Irfan Ajanović.

Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva finansija, data je podrška ovom zakonskom projektu čiji je cilj produženje roka za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo putem certifikata do 30. juna 2012. godine.

IZMJENA UREDBE O SREDSTVIMA ZA AUTOMOBILE ZA RVI

Vlada FBiH je danas donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100 postotne prve grupe. Izmjena se odnosi na povećanje sredstava neophodnih za nabavku automobila prilagođenog potrebama invalida sa 20.000 na 25.000 KM.

O POSLOVANJU LUTRIJE BiH

Nakon što je razmatrala i usvojila Izvještaj i Plan poslovanja Lutrije BiH, Vlada FBiH  je donijela Odluku o raspodjeli sredstava ostvarenog prometa ove ustanove za 2011 . godinu, prema kojoj će u Budžet FBiH biti uplaćeno 5.166 .570 KM, a po odbitku fonda dobitaka i obaveza po osnovu poreza.

Ova sredstva biće uplaćivana sedmično akontativno na depozitni račun Budžeta FBiH u iznosu od 99.357, 11 KM, a konačni obračun će se izvršiti po usvajanju godišnjeg obračuna za 2011 . godinu, kao i uplata eventualne razlike između akontativno uplaćenog iznosa u 2011 . godini i iznosa koji predstavlja 15 posto od ostvarenog prometa u 2011 . godini, a po odbitku fonda dobitaka i obaveza po osnovu poreza.

 

SAGLASNOST NA OSNIVANJE PREDSTAVNIŠTVA AMERIČKE NEVLADINE ORGANIZACIJE U FBiH

Vlada FBiH je dala saglasnost Međunarodnoj organizaciji SPIRIT OF GOD COMMUNITY INC.-PILGRIMS PEALE CENTER, SAD za osnivanje predstavništva u Federaciji BiH sa sjedišstem u Čitluku.  Radi o međunarodnoj organizaciji koja je osnovana u cilju osiguravanja i upravljanja sredstvima od pravnih i fizičkih osoba koja se usmjeravaju u obrazovne svrhe.

PRETHODNA SAGLASNOST NA SPORAZUM

Vlada FBiH je razmatrala i dala prethodnu saglasnost na potpisivanje Sporazuma o povećanju učešća državnog kapitala po osnovu sredstava koja Federacija BiH ulaže u finansijsku konsolidaciju privrednog društva RMU „Banovići" d.d. Banovići, koji se zaključuje radi izvršavanja Zakona.
U praktičnoj realizaciji člana 6. Zakona, RMU „Banovići"d.d. Banovići je naišao na probleme, jer kod dioničkih društava povećanje osnovnog kapitala podrazumijeva novu emisiju dionica, odnosno zatvorenu emisiju dionica ukoliko je sticalac dionica unaprijed poznat što predstavlja dugotrajan i komplikovan postupak.

Kako Zakon eksplicite ne predviđa da se knjiženje vrši svake godine, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je sačinilo prijedlog Sporazuma o povećanju učešća državnog kapitala po osnovu sredstava koja Federacija BiH ulaže u finansijsku konsolidaciju privrednog društva RMU „Banovići"d.d. Banovići, između  Vlade FBiH i ovog privrednog društva, na osnovu koga će se izvršiti povećanje učešća državnog kapitala u rudniku, nakon 2015. godine, odnosno uplate cjelokupnog iznosa sredstava predviđenih Zakonom. Sporazum će u ime Vlade FBiH potpisati federalni ministar energije, rudarstva i industrije.

 

TRANSFER  ZA BORAČKE POPULACIJE

Vlada FBiH je usvojila dva programa utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, utvrđenih Budžetom FBiH za 2011. godinu sa kriterijima raspodjele.

Prvi program odnosi se na sredstva „Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama –temeljna udruženja/udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata" u iznosu od 450.000 KM za sufinansiranje programa rada temeljnih saveza, organizacija i udruženja/udruga. CiIjevi programa su potpora u realizaciji projekata od značaja za njihov rad, poboljšanje položaja članova udruženja, ambijenta za život i rad boračkih populacija, kao i uslova oko efikasnijeg i uspješnijeg doškolovavanja , edukacije, liječenja i rješavanja stambenih pitanja.

Drugim danas usvojenim programom utroška istog ministarstva sa kriterijima raspodjele obuhvaćena su sredstva „Transfera za obilježavanje značajnih datuma " utvrđenih u Budžetu FBiH za 2011. godinu u iznosu od 300.000 KM. Ova sredstva odobravaće se samo za sufinansiranje manifestacija povodom obilježavanja značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata i to u visini od 250.000 KM, dok 50.000 KM predstavlja interventna sredstva koja će se koristiti za potporu programima i projektima za hitne i nepredvidene slučajeve koji nisu obuhvaćeni u javnom pozivu.

TRANSFER ZA POTICAJ OBRTA

Danas su usvojena i dva programa utroška budžetskih sredstava Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta sa kriterijima njihove raspodjele.U prvom programu riječ je o grant sredstvima u iznosu od 3.490.000 KM, od čega su dva miliona KM namijenjena izgradnji poduzetničkih zona, 200.000 KM za izgradnju inovativnog gospodarstva, 100.000 KM poticaju udruženjima poduzetnika i obrtnika, 230.000 KM poticaju tradicionalnim i starim zanatima, 250.000 KM novoosnovanim subjektima malog gospodarstva,100.000 razvoju obrtničkih komora, 27.000 KM poticaju inovatorima- pojedincima, 63.000 KM stipendiranju učenika za obrtnička zanimanja, 270.000 KM subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite i 50.000 KM podršci organiziranju sajmova.

Drugim danas usvojenim programom utroška istog ministarstva obuhvaćena su grant sredstva u iznosu od tri miliona konvertibilnih maraka radi realizacije Programa „Podrška u sufinansiranju investicionih projekata koje pravni subjekti finansiraju iz vlastitih i kreditnih sredstava Razvojne banke FBiH “. Maksimalni iznosi kredita po korisniku mogu biti 50.000 KM za obrtnike, 200.000 KM za mikro i mala preduzeća koja imaju do 49 uposlenih i 300.000 KM za srednja preduzeća sa od 50 do 250 uposlenih. Sredstva ovog transfera biće uložena u zajednički fond kod Razvojne banke FBiH u omjeru 1:2 (tri miliona KM Ministarstvo i šest miliona KM Razvojna banka) koji će predstavljati kreditnu liniju za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta sa rokom povrata od sedam godina.

Iz sredstava budžetskog transfera će se, na osnovu odluke Banke o dodjeli kredita pojedinačnom korisniku, dodijeliti grant sredstva u iznosu od 50 posto od iznosa odobrenih sredstava, s tim da je korisnik kredita dužan obezbijediti lično učešće u iznosu od 25 posto ukupne vrijednosti investicije.

ODLUKA O PRIHVATANJU KREDITA

Vlada FBiH je donijela Odluku o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Sporazumu o zajmu, finansiranju i projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau, Frankfurt na Majni i Bosne i Hercegovine, za realizaciju Projekta SCADA/DMS/OMS - na razini distribucije u iznosu zajma od 11.000.000 eura i finansijskog doprinosa u iznosu od 6.000.000 eura, od čega se na Federaciju odnosi 73,11 posto, odnosno (4.730.000 eura zajma i 2.590.000 eura finansijskog doprinosa za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ili 43 posto i 3.310.000 eura zajma i 1.800.000 eura finansijskog doprinosa za JP Elektroprivreda HZ HB ili 30,11 posto).

Sredstva zajma koristiće se za finansiranje „ Projekta SCADA/DMS/OMS sistema - na razini distribucije", odnosno sistema daljinskog upravljanja koji se zasniva na ugradnji i povezivanju navedenog sistema na postojeću telekomunikacijsku-optičku i radio komunikacijsku mrežu preduzeća, te na postojeću SDH optičku OPGW mrežu operatora prijenosnog sistema -,,Elektroprijenos BiH" izgrađenu u okviru projekta „Power 3". Sredstva se Federaciji BiH odobravaju s rokom otplate od devet godina i polugodišnjim grace periodom. Projekat će implementirati jedinice za implementaciju projekata, formirane pri JP EP BiH i JP EP HZHB koje su krajnji dužnici i korisnici zajma.

Vlada FBiH je danas dala saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH o sredstvima ovog zajma i za njegovo potpisivanje ovlastila federalnog ministra finansija.

PODRŠKA KREDITU KOD EIB-e

Federalna Vlada danas je podržala inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Evropske investicijske banke ( EIB) u iznosu od 166 miliona eura osiguraju sredstva za realizaciju projekta Koridor Vc- druga faza Sjever ( Svilaj-Odžak), jug Sarajeva( Vlakovo-Tarčin).

Inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke za ovaj projekat prihvatilo je 9.2.2011. godine Vijeće ministara BiH, na osnovu čega je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija kod Federalnog ministarstva finansija pokrenulo inicijativu za pregovore za novo zaduženje kod ove evropske banke. Nakon završenih pregovora Ministarstvo finansija i trezora će, Vijeću ministara BiH, dostavit nacrt ugovora s prijedlogom osnova za njegovo zaključenje.

Danas je formiran i tim koji će u ime Vlade FBiH voditi pregovore ( Ante Krajina, Enver Bijedić i Ensad Karić) koji će Vladi podnijeti izvještaj o njihovim rezultatima, kao i tekst usaglašenih ugovora sa EIB-om.

Svrha projekta je podrška razvoju mreže autocesta u BiH, a ova kreditna sredstva namijenjena su za nastavak izgradnje prioritetnih dionica na Koridoru Vc ukupne dužine 31 kilometar, odnosno dvije dionice i to: dionica Svilaj -Odžak koji se u cijelosti nalazi u Posavskom kantonu (dužine 20,35 km ) i dionica Tarčin-Vlakovo koja se nalazi dijelom u Kantonu Sarajevo, a dijelom u Srednjobosanskom kantonu (dužine 10,76 km).

O GOSPODARENJU ŠUMAMA U FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o gospodarenju šumama u FBiH u 2010. godini i planovima za 2011. godinu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Informacija je sačinjena na temelju podataka dobivenih od kantonalnih uprava za šumarstvo, preduzeća koja gospodare šumama i iz drugih relevantnih izvora, a pokazuje da se šume i šumska zemljišta u Federaciji BiH prostiru na površini od oko 1.518.600 ha ili 48 posto površine. U državnom vlasništvu je oko 1.241.600 ha ili 81,8 posto, a u privatnom oko 277.000 ha ili 18,2 posto.Minirane površine u svim kategorijama državnih šuma iznose 129.774,6 ha ili 10,5 posto. Njihova struktura je veoma nepovoljna i iziskuje velika ulaganja i dug vremenski period za stabilizaciju.

Vlada FBiH je danas obavezala kantonalna ministarstva da preduzmu sve neophodne aktivnosti u cilju potpunog ostvarivanja  planova po šumskoprivrednim osnovama s posebnim akcentom na ravnomjernu realizaciju plana sječa, biološke obnove šuma, izgradnje šumske infrastrukture i provođenja integralne zaštite šuma, te da putem kantonalnih uprava za šumarstvo prate dinamiku realizacije osnova i o tome izvještavaju Federalnu upravu za šumarstvo.

Također je obavezala federalna ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i finansija da sredstva prikupljena u Budžetu FBiH za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 2011. godinu planiraju u podsticaje za šumarstvo, te da se ista namjenski troše.

O SITUACIJI U  FABRICI DUHANA MOSTAR

U danas razmatranoj Informaciji o situaciji u Privrednom društvu „Fabrika duhana Mostar" d.d. Mostar, konastatuje se da je ovo društvo bilo proizvodno neaktivno u 2009. i 2010. godini, da je račun društva blokiran već više godina, te da je Agencija za privatizaciju u FBiH pet puta neuspješno provodila aktivnosti na prodaji 67 posto državnog kapitala u ovom privrednom društvu. Stoga je Vlada FBiH zadužila Poresku upravu Federacije BiH, da kao jedan od povjerioca podnese zahtjev za pokretanje stečajnog postupka u privrednom društvu.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je zaduženo da s rukovodstvom ovog privrednog društva organizuje razgovore, u kojima bi učestvovali premijer FBiH i federalni ministar finansija.

STANJE PREHRAMBENE INDUSTRIJE U FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o stanju prehrambene industrije u FBiH u 2010.godini koju je pripremilo resorno federalno ministarstvo. U Federaciji BiH, kako se navodi, postoji veliki broj kapaciteta za proizvodnju hrane i zastupljene su gotovo sve grane prehrambene industrije, osim šećera, biljnog jestivog ulja, etil alkohola, kvasca, slada, hrane za djecu i dijetetskih proizvoda. Od ukupno 23 registrirane proizvodnje, 12 ih je iskazalo smanjenje, dok je ostatak pokazao manje ili više značajne rastuće obime.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u ovoj godini cijene prehrambenih proizvoda su u prosjeku porasle za 4,5 posto, dok pojedinačno gledano, najveći je rast cijena zabilježen kod najvažnijih životnih namirnica kao što su brašno, ulje, šećer, maslac, voće i povrće. Pored niskog iskorištenja domaćih kapaciteta, ukazuje se i na godinama prisutan veoma veliki uvoz svih vrsta prehrambenih proizvoda, što ima negativan učinak na domaću proizvodnju. U 2010. godini nije bilo privatizacijskih aktivnosti u oblasti prehrambene industrije.

Vlada FBiH usvojila je zaključke kojima se ukazuje, prije svega, na potrebu obezbjeđenja neophodnih sredstava Razvojne banke FBiH, sredstava Svjetske Banke, usmjerenih preko Fondacije za održivi razvoj i budžetskih sredstava koja bi se usmjerila u poljoprivrednu proizvodnju i prehrambenu industriju.

IZ RADA  FMUP-a I FUP-a

Danas su razmatrane dvije informacije iz okvira nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Prva se odnosi na popunjenost ovog ministarstva, odnosno Federalne uprave policije policijskim službenicima, nakon čijeg je razmatranja Vlada FBiH dala saglasnost za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Specijalnoj policijskoj jedinici Federalne uprave policije.

Kako policijski poslovi u Specijalnoj policijskoj jedinici zahtijevaju visok stepen stručnosti, profesionalizma, te posebno obučene i kvalifikovane policijske službenike popuna upražnjenih radnih mjesta bi se izvršila putem javnog oglašavanja, s tim da se zaposle policijski službenici trenutno zaposleni u nekom policijskom organu u Bosni i Hercegovini, s traženim sposobnostima i drugim psiho-fizičkim odlikama.

Razmatrajući Informaciju o trenutnoj situaciji u pogledu stanja i opremljenosti FMUP-a, Vlada FBiH je prihvatila inicijativu o pokretanju postupka nabavke jednog srednjeg transportnog helikoptera, te zadužila resorno ministarstvo da pripremi prijedlog odgovarajuće odluke.

REALIZACIJA AKCIONOG PLANA PRESTRUKTUIRANJA I MODERNIZACIJE RUDNIKA UGLJA U FBiH

U Informaciji koju je danas razmatrala Vlada FBiH navodi se da se proces prestrukturiranja rudnika uglja u Federaciji BiH, zbog nemogućnosti pronalaska adekvatnog modela finansiranja, nije odvijao planiranom dinamikom. Šest godina od usvajanja Akcionog plana stanje u rudnicima uglja i dalje je veoma kompleksno, a višegodisnji kumulirani problemi u funkcionisanju rudarskog sektora nisu riješeni. Ulaganja su vršena uglavnom u tekuće održavanje kapaciteta i konsolidaciju proizvodnje s aspekta zadovoljenja potreba elektroenergetskog bilansa.

Stoga je Vlada Federacije BiH zadužila JP Elektroprivredu BiH d.d. Sarajevo da, kao nosilac aktivnosti, za rudnike uglja koji su u sastavu Koncerna EP BiH, nastavi započeti proces prestrukturiranja rudnika i da, na osnovu usvojenih planskih dokumenata, ažurira i harmonizira akcione planove rudnika u smislu definiranja daljih aktivnosti i rokova za  realizaciju prestruktuiranja.

O tome je dužna da, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, najmanje jednom godišnje informiše Vladu FBiH. Rudnik mrkog uglja „Banovići" d.d. Banovići će, također, u skladu sa finansijskim mogućnostima, nastaviti proces prestrukturiranja i modernizacije.

 

POSLOVANJE SLOBODNIH ZONA U FBiH U 2010.GODINI

Slobodna zona, kao dio carinske teritorije BiH  posebno ograđen i označen, posluje u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama i Zakonom o carinskoj politici BiH. U Federaciji BiH, osim navedenih, primjenjuje se i Zakon o slobodnim zonama donesen u FBiH.

Na području Federacije BiH aktivne su četiri poslovne zone,a njihov cilj je da potiču vlastiti ekonomski razvoj, trasferiraju tehnologiju, povećavaju zaposlenost i izvoz na svjetsko tržište, obučavaju zaposlene radnike i rade na povećanju izvoza proizvoda. U danas razmatranom Izvještaju

Federalnog ministarstva trgovine o njihovom prošlogodišnjem poslovanju, navodi se da su opravdale svoje postojanje, te da vrijednost izvezenih roba u inozemstvo kod sve četiri slobodne zone prelazi 50 posto ukupne vrijednosti proizvedene robe u zoni u periodu od 12 mjeseci 2010.godine

INFORMACIJE FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRAZOVANJA I NAUKE

Vlada FBiH je danas razmatrala više informacija Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i usvojila predložene preporuke za svaku od njih.U Informaciji „Obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje u FBiH u kontekstu reforme srednjeg obrazovanja i obuke“, između ostalog, predviđa se donošenje Okvirnog zakona o obrazovanju odraslih na državnom nivou kojim se podrazumijeva osnivanje i registracija institucija koje izvode obuku, vrsta obrazovanja i obuke koji se nude, procjenu i sisteme za osiguranje kvalitete, razvoj, implementaciju, nadzor i unaprjeđenje obrazovnih programa, te definiranje saradnje medu ključnim akterima u ovoj oblasti i finansiranje.  Također, preporučeno je da se kod nadležnih federalnih i kantonalnih vlasti inicira donošenje strateških dokumenata koji se odnose na obrazovanje odraslih, učenje o malom i srednjem poduzetništvu, kao i donošenje normativnih akata koji reguliraju ovu oblast.

U Informaciji o upisnoj politici na visokoškolskim ustanovama u FBiH Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ukazuje na činjenicu da je Bosna i Hercegovina u pogledu procenta stanovnika s visokom školskom spremom izrazito loše pozicionirana u odnosu na zemlje Evropske unije koje se spremaju do 2020. godine uvesti standard od minimalno 40 posto. Stoga se preporučuje restriktivna politika upisa kako ne bi umanjili i ovako mali broj visokoobrazovanih kadrova koji sve više postaju neophodan kapacitet u uvjetima suvremene privrede. Restriktivnu politiku treba dopuniti kvalitetnim informiranjem i profesionalnim usmjerenjem u pripremnim nivoima obrazovanja, te poticajima u onim oblastima u kojima je izglednost zapošljavanja ili povećanja potrebe za kadrovima velika.
Sve ove radnje i jedan broj dodatnih bi se trebale objediniti u vid strateških smjernica za reformu i razvoj visokog obrazovanja koju bi trebalo da koncipiraju međuresorna stručna tijela. Strateškim pravcima bi se odredili prioriteti i koncentrirala sredstva potrebna za reformu, čime bi se usaglašenim aktivnostima na rješavanju sistema obuhvatila i upisna politika.

Preporuke koje je predložilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke usvojene su i povodom razmatranja Informacije o primjeni standarda i normativa u predškolskom odgoju i obrazovanju u FBiH. One se ogledaju u osiguranju adekvatnih financijskih sredstava za implementaciju Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju BiH, kao i uspješnu provedbu inkluzije u ovoj oblasti. Nadalje, potrebno je insistirati na uspostavi i realizaciji zajedničkog programa predškolskog odgoja i obrazovanja koji je upotpunosti implementiran  jedino u Kantonu Sarajevo, te pratiti njegovu realizaciju i ocjenjivati način uspostave koeficijenta izvodljivosti standarda i normativa. Preporuke predviđaju i stručni i upravni nadzor rada predškolskih javnih i privatnih institucija obrazovanja kako bi se ovaj nivo približio standardu država u okruženju, kao i evropskom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja.

SPORAZUM U OBLASTI OBRAZOVANJA IZMEĐU BiH I REPUBLIKE TURSKE

Vlada FBiH podržala je danas inicijativu za potpisivanje bilateralnog sporazuma između BiH i Republike Turske u oblasti obrazovanja. Cilj ovog sporazuma je osiguranje  bolje mobilnosti mladih kadrova, kao i priznavanje diploma iz oblasti visokog obrazovanja dvije države.
Ocijenjeno je da je predloženi tekst sporazuma, za koji je nadležno Ministarstvo civilnih poslova BiH, u skladu sa Bolonjskim procesom koji promovira mobilnost studenata i radne snage, kao i nastojanjima Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke da se ovom procesu u Bosni i Hercegovini pruži maksimalna moguća podrška.

STRATEŠKI PLAN ZA PREVENCIJU NASILJA

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila objedinjeni Izvještaj o implementaciji Strateškog plana za prevenciju nasilja u porodici za FBiH 2009.-2010. godine. U skladu sa Strateškim planom Gender Centar FBiH je redovno (šestomjesečno) podnosio izvještaj Vladi Federacije BiH o realizaciji planiranih aktivnosti, pružao stručnu pomoć svim institucijama koje su tu pomoć zatražile, aktivno učestvovao u izradi jedinstvenih programa obuka profesionalaca, te u implementaciji projekata koje finansiraju međunarodni donatori, a odnose se na problematiku nasilja nad ženama, uključujući i nasilje u porodici.

Također su provedene brojne aktivnosti na senzibiliziranju javnosti o problemu nasilja u porodici, kroz učešće u radio i TV emisijama, izradu promotivnih materijala, učesšće u radu okruglih stolova i dr.
Vlada FBiH je usvojila zaključak da Gender Centar Federacije BiH pokrene inicijativu za izradu petogodišnje Strategije za prevenciju nasilja u porodici.

ODLUKE O SAGLASNOSTI NA OROČAVANJE SREDSTAVA

Vlada Federacije BiH stavila je danas van snage Odluku o davanju sglasnosti JP Direkcije cesta FBiH d.o.o. za oročavanje dijela sredstava od GSM licence koja je donesena 2.12.2010.godine. Istovremeno, Vlada je donijela novu Odluku kojom se ovom preduzeću daje saglasnost za oročavanje pomenutih sredstava.

Prema ovoj odluci trenutno neagnažovana sredstva u iznosu od 40.000.000 KM oročit će se do momenta angažovanja prema Programu utroška koji će Vlada FBiH donijeti u narednom periodu. Sredstva će se oročiti kod banaka uključujući i banke sa većinskim kapitalom institucija Federacije Bosne i Hercegovine ili državljana Bosne i Hercegovine.

FINANSIJSKE ODLUKE

Danas je usvojen Program utroška Kapitalnog transfera javnim preduzećima-JP„ Aerodrom Mostar,,  utvrđenog u Budžetu FBiH za 2011. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u iznosu od 430.000 KM. Ova sredstva biće upotrijebljena prema utvrđenim prioritetima i to za nabavku programske aplikacije za planiranje, upravljanje i vođenje osnovne djelatnosti, te nabavku rabljenog uređaja za utovar i istovar prtljage sa nastavcima(elevator), lifta za invalide i vozila za održavanje osvjetljenja na pisti i uzletno-sletnoj stazi. Sa JP "Međunarodna zračna luka-aerodrom Mostar „ d.o.o. potpisaće se ugovor kojim će se urediti prijenos sredstava i izvještavanje o njihovom utrošku.
Za iznos prebačenih sredstava JP "Međunarodna zračna luka-aerodrom Mostar,, d.o.o. povećava se udjel Grada Mostara u kapitalu društva.

Posebnom odlukom je Vlada FBiH usvojila  Program utroška sa kriterijima raspodjele sredstava «Tekući transferi neprofitnim organizacijama - potpora udruženjima potrosača „ utvrđenih Budžetom za ovu godinu Federalnom ministarstvu trgovine u iznosu od 90.000 KM.

ZAKLJUČAK O PRODAJI DIJELA VOZNOG PARKA FBiH

Vlada FBiH je donijela zaključak da se proda određeni broj vozila iz voznog parka Vlade FBiH. 
Zadužena su sva federalna ministarstva da do petka Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH dostave podatke o broju i vrsti automobila koja bi se prodala, kako bi u što kraćem roku bio pokrenut postupak prodaje putem licitacije.

VLADA FBiH POKROVITELJ SKOKOVA SA STAROG MOSTA U MOSTARU

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se prihvata pokroviteljstva na 45-im tradicionalnim skokovima sa Starog mosta u Mostaru. Budući da se radi o mafinestaciji koja predstavlja i svojevrsnu turističku atrakciju, odlučeno je da se, iz interventnih sredstava Federalnog ministarstva okoliša i turizma za ovu svrhu izdvoji 20.000 KM.

 

KADROVSKA PITANJA

Danas je izmijenjeno Rješenje o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike FBiH, tako da ovaj odbor sada čine Dragan Vikić (predsjednik) umjesto dosadašnjeg  Zlatka Biščevića,  Hajradin Mekić i Ensad Korman (članovi).

Vlada FBiH je danas donijela Rješenje o imenovanju Savjeta za izgradnju cestovne infrastrukture u Federaciji Bosne i Hercegovine u sastavu: Nermin Nikšić ( predsjednik Savjeta), Enver Bijedić, Desnica Radivojević, Ante Krajina i Ensad Karić.

Zadatak Savjeta je da, u ulozi lidera, utvrđuje smjernice za definiranje prioritetnih strateških projekata cestovne infrastrukture u Federaciji BiH, te da u cilju intenziviranja procesa izgradnje kontinuirano osigurava podršku svih relevantnih institucija i da o tome, po potrebi, informiše Vladu FBiH. Za operativno.tehničke poslove Savjeta imenovano je tijelo u sastavu Ensad Karić, Jasenko Muharemagić, Silvana Marić, Asifa Vrabac i Samir Bakić.

Vlada je dala prethodnu saglasnost NO JP BH Pošte d.o.o. Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju dosadašnjeg predsjednika i članova uprave ove kompanije. Istovremeno data je prethodna saglasnost da se za vršioce dužnosti predsjednika i članova Uprave JP BH Pošte d.o.o. Sarajevo na period do šest mjeseci imenuju: Mujo Butković (v.d. direktor), Sead Mušinbegović (v.d. izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove), Elma Piknjač- Jaganjac, (v.d izvršni direktor za razvoj i informacione sisteme) i Mirsad Mujić (v.d. izvršni direktor za poštanski promet).

Vlada je privremeno (do 60 dana) imenovala i članove NO JP Autoceste d.o.o. Mostar u sastavu: Željko Matoc, Pero Ivošević, Medina Kočan, Vildana Smajović-Hoti i Marko Ivanković.

Vlada FBiH je danas izmijenila Zaključak donesen 11.5.2011. godine, tako što je zadužila Radnu grupu u sastavu: Desnica Radivojević, Adil Osmanović, Zukan Helez,  Vjekoslav Čamber, Ramiz Mehaković, Ćamil Duraković, Hakija Meholjić, Amir Kulaglić i Lalo Pavlović (predstavnici Općine Srebrenica), da sagleda potrebe i na osnovu njih definiše moguće prijedloge projekata zapošljavanja i samozapošljavanja raseljenih lica sa područja Srebrenice, kojim bi se osigurao održivi proces povratka, a koje bi Odlukom Vlade Federacije BiH bilo moguće implemetirati u najskorije vrijeme.

Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.20 sati.

Nedjelja,
28. veljaccaron;a 2021.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE