Program rada Vlade FBiH za 2017.godinu

Uvod

Program rada Vlade Federacije BiH za 2017. godinu rađen je na temelju Programa rada Vlade FBiH za mandatno razdoblje 2015 – 2018. godine, Programa ekonomskih reformi FBiH 2017 – 2019., Reformske agende za BiH za razdoblje 2015 – 2018. koju su usvojile sve Vlade u BiH i godišnjih planova rada federalnih ministarstava koji su dostavljeni na obradu Federalnom zavodu za programiranje razvoja.
Program rada Vlade Federacije BiH za 2017. godinu donosi se sukladno Poslovniku o radu Vlade FBiH i Uredbi o planiranju rada i izvješćivanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija, kojom je propisan postupak planiranja, te obrasci i vremenski okvir provedbe procesa izrade planova i izvješća , koju je Vlada FBiH donijela u 2014. godini.
Ovom uredbom definira se obveza svih federalnih ministarstava da donose trogodišnje strateške planove, godišnje planove rada i godišnja izvješća o radu. Uredbom se uređuje postupak izrade i usvajanja planova i izvješća o radu, uključujući osnovne korake i metodologiju, kojih će se pridržavati službenici federalnih ministarstava, sukladno svojim pravima i dužnostima utvrđenim Ustavom, zakonima i drugim propisima Federacije Bosne i Hercegovine.
Programom rada Vlade FBiH za 2017. godinu definirani su strateški ciljevi, programi i aktivnosti koje će u ovoj godini raditi federalna ministarstva kako bi doprinijela implementaciji zacrtanih strateških ciljeva. Precizno su navedeni nositelji aktivnosti, rokovi izvršenja, mjere učinka za izlazne (izravne) rezultate, očekivani godišnji rezultati, te izvori i iznosi sredstava.
Strateški ciljevi i programi koje će Vlada implementirati u 2017. godini, vezani su za dalje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje proračunske odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa i javne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, jačanje suradnje s organizacijama civilnog društva, zaštitu od diskriminacije, te jačanje regionalne suradnje i koordinacije između kantona.
Prioriteti Vlade FBiH u 2017. godini će biti usmjereni na projekte intenziviranja gospodarskog razvoja, jačanja unutarnje društvene stabilnosti Federacije BiH i jačanja vladavine prava, kao i iniciranje i provedbe reformi usklađenih sa potrebama Bosne i Hercegovine, te u suradnji sa drugim razinama vlasti u BiH, raditi na euroatlanskim integracijama u cilju osiguranja dugoročno održivog i stabilnog sustava koji će FBiH učiniti konkurentnijom.

 

Cjelokupan Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.godinu
možete preuzeti OVDJE

 


No database selected