INSTITUCIJE I URAVE

 • Agencija za privatizaciju u FBiH,
 • Agencija za bankarstvo u FBiH,
 • Agencija za osiguranje depozita FBiH,
 • Agencija za mirovinsko i invalidsko osiguranje,
 • Komisija za vrijednosne papire FBiH,
 • Registar vrijednosnih papira FBiH,
 • Ured za reviziju proraèuna u FBiH,
 • Ured za nadzor društava za osiguranje FBiH,
 • Zavod za platni promet FBiH,
 • Zavod za raèunovodstvo i reviziju FBiH,
 • Zavod za javno zdravstvo FBiH,
 • Zavod za kontrolu lijekova FBiH,
 • Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH,
 • Gospodarska komora FBiH.