PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
ABA-19

Naziv administrativnog postupka : Saglasnost za prodaju, pripajanje ili spajanje banke u likvidaciji

Veća organizaciona jedinica Agencija za bankarstvo
Manja organizaciona jedinica Odjel za licenciranje
Djelatnost(i) Finansije, bankarstvo i osiguranje
Kontakt podaci nadležnog službenika
Nerminka Hromić, Rukovodilac odjela
Tel: 033/721-408
E-mail: nerminka.hromic@fba.ba
Svrha administrativnog postupka Kontrola banaka u cilju održavanja zdravog i stabilnog bankarskog sektora.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o bankama,Zakon o Agenciji za bankarstvo FBiH,Zakon o upravnom postupku FBiH,Uputstvo za licenciranje i druge saglasnosti Agencije za bankarstvo FBiH- Prečišćeni tekst,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Lokalna naknada 125.000,00000 004 00000002 90 s pozivom na broj 392112 kod Centralne banke BiH 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime/Naziv podnosioca zahtjeva
Opis zahtjeva

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati naknadeBanka / PoštaOriginal 
Pismeni izvještaj likvidacijskog upravnika sa prijedlogomLikvidacijski upravnik bankeOriginal ili ovjerena kopija 
Prijedlog elaborata o ekonomskoj opravdanosti prodaje, (ukoliko se radi o prodaji)Likvidacijski upravnik bankeOriginal ili ovjerena kopija 
Odluka o prodaji banke (ukoliko se radi o prodaji)Likvidacijski upravnik bankeOriginal ili ovjerena kopija 
Ako se radi o statusnoj promjeni prip.ili spajanja - prijedlog za članove nadzornog odbora ishodne banke + dokum.za svakog predloženog članaLikvidacijski upravnik banke i Nadz.odbor banke kojoj se pripaja ili spajaOriginal ili ovjerena kopija 
Ako se radi o statusnoj promjeni prip.ili spajanja - istovjetni prijedlozi odluke o statusnoj promjeniLikvidacijski upravnik banke i Nadz.odbor banke kojoj se pripaja ili spajaNa uvid 
Ako se radi o statusnoj promjeni prip.ili spajanja - plan poslovanja ishodne bankeLikvidacijski upravnik banke i Nadz.odbor banke kojoj se pripaja ili spajaOriginal ili ovjerena kopija 
Ako se radi o statusnoj promjeni prip.ili spajanja - prijedlog za članove uprave ishodne banke + dokumentacija za svakog predloženog članaLikvidacijski upravnik banke i Nadz.odbor banke kojoj se pripaja ili spajaOriginal ili ovjerena kopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva