PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
ABA-18

Naziv administrativnog postupka : Odobrenje za statusnu promjenu banke

Veća organizaciona jedinica Agencija za bankarstvo
Manja organizaciona jedinica Odjel za licenciranje
Djelatnost(i) Finansije, bankarstvo i osiguranje
Kontakt podaci nadležnog službenika
Nerminka Hromić, Rukovodilac odjela
Tel: 033/721-408
E-mail: nerminka.hromic@fba.ba
Svrha administrativnog postupka Kontrola banaka u cilju održavanja zdravog i stabilnog bankarskog sektora.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o bankama,Zakon o Agenciji za bankarstvo FBiH,Zakon o upravnom postupku FBiH,Uputstvo za licenciranje i druge saglasnosti Agencije za bankarstvo FBiH - Prečišćeni tekst,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Lokalna naknada 125.000,00000 004 00000002 90 s pozivom na broj 392112 kod Centralne banke BiH 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv podnosioca zahtjeva
Opis zahtjeva

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati naknadeBanka / PoštaOriginal 
Prijedlog elaborata usvojen od NO banaka u postupku, sa svim elementima iz Zakona o privrednim društvimaNadzorni odbori banakaOriginal ili ovjerena kopija 
Identifikacioni dokument za svakog kandidata (lična karta ili pasoš)CIPS ili MUP odnosno nadležni organ za identifikacione dokumente stranih državljanaOriginal ili ovjerena kopija 
Istovjetni prijedlozi odluka NO banaka u postupku, o statusnoj promjeniNadzorni odbori banakaOriginal ili ovjerena kopija 
Plan poslovanja ishodne banke/banakaNadzorni odbori banakaOriginal ili ovjerena kopija 
Prijedlog za članove uprave ishodne banke/banakaNadzorni odbori banakaOriginal ili ovjerena kopija 
Dokaz (diploma) o stručnoj spremi članova uprave ishodne banke/bankaObrazovna ustanovaOriginal ili ovjerena kopija 
Uvjerenje o državljanstvu članova uprave ishodne banke/banakaNadležni općinski organOriginal ili ovjerena kopija 
Uvjerenje o nekažnjavanju članova uprave ishodne banke/banakaPU KMUPOriginal ili ovjerena kopija 
Potvrda o radnom stažu članova uprave ishodne banke/banakaZavod za zapošljavanje /PoslodavacOriginal ili ovjerena kopija 
Izjava kandidata da nije bio član organa upravljanja ili rukovodjenja, odnosno interni revizor u banci u kojoj je od strane FBA ili drugog nadležnog organa uvedena privremena uprava, pokrenut postupak likvidacije ili stečaja u periodu od 1 godine prije uvo|enja tih mjeraKandidatOriginal 
Izjava kandidata da nije bio član organa upravljanja ili rukovodjenja, u pravnom licu u kojem je pokrenut postupak stečaja u periodu od 1 godine prije uvođenja te mjereKandidatOriginal 
Dokaz o vlasništvu u drugom pravnom licu, odnosno izjavu da nije vlasnikKandidatOriginal 
Dokaz o učešću u organima upravljanja u drugom pravnom licu, odnosno izjavu da nije u takvom članstvuKandidatOriginal 
Prijedlog za članove NO ishodne banke/banakaNadzorni odbori banakaOriginal ili ovjerena kopija 
Dokaz (diploma) o stručnoj spremi za članove NO ishodne banke/bankaObrazovna ustanovaOriginal ili ovjerena kopija 
Uvjerenje o državljanstvu članova NO ishodne banke/banakaNadležni općinski organOriginal ili ovjerena kopija 
Uvjerenje o nekažnjavanju članova NO ishodne banke/banakaPU KMUPOriginal ili ovjerena kopija 
Potvrda o radnom stažu za članove NO ishodne banke/banakaZavod za zapošljavanje /PoslodavacOriginal ili ovjerena kopija 
Izjava kandidata da nije bio član organa upravljanja ili rukovodjenja, odnosno interni revizor u banci u kojoj je od strane FBA ili drugog nadležnog organa uvedena privremena uprava, pokrenut postupak likvidacije ili stečaja u periodu od 1 godine prije uvo|enja tih mjeraKandidatOriginal 
Izjava kandidata da nije bio član organa upravljanja ili rukovodjenja, u pravnom licu u kojem je pokrenut postupak stečaja u periodu od 1 godine prije uvođenja te mjereKandidatOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 60
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva