PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
ABA-14

Naziv administrativnog postupka : Odobrenje za produženje imenovanja privremenog direktora banke

Veća organizaciona jedinica Agencija za bankarstvo
Manja organizaciona jedinica Odjel za licenciranje
Djelatnost(i) Finansije, bankarstvo i osiguranje
Kontakt podaci nadležnog službenika
Nerminka Hromić, Rukovodilac odjela
Tel: 033/721-408
E-mail: nerminka.hromic@fba.ba
Svrha administrativnog postupka Kontrola banaka u cilju održavanja zdravog i stabilnog bankarskog sektora.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o bankama,Zakon o Agenciji za bankarstvo FBiH,Zakon o upravnom postupku FBiH,Uputstvo za licenciranje i druge saglasnosti Agencije za bankarstvo FBiH- Prečišćeni tekst,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Lokalna naknada 11.000,00000 004 00000002 90 s pozivom na broj 392112 kod Centralne banke BiH 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv podnosioca zahtjeva
Opis zahtjeva

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati naknadeBanka / PoštaOriginal 
Dokaz o znanju jednog od službenih jezika u FBiH ili dokaz da banka ima zaposlenog prevodiocaBankaOriginal ili ovjerena kopija 
Izjava kandidata da: - nije bio član organa upravljanja ili rukovođenja, odnosno interni revizor u banci u kojoj je od strane Agencije ili drugog nadležnog organa uvedena privremena uprava, pokrenut postupak likvidacije ili stečaja u periodu od 1 godine prije uvođenja tih mjeraKandidatOriginal 
Izjava kandidata da nije bio član organa upravljanja ili rukovođenja u pravnom licu u kojem je pokrenut postupak stečaja u periodu od 1 godine prije uvođenja te mjereKandidatOriginal 
Izjava kandidata da nije vlasnik u drugom pravnom licu (odn. dokaz o vlasništvu ako jeste)KandidatOriginal 
Izjava kandidata da ne učestvuje u organima upravljanja u drugom pravnom licu (odn. dokaz o učešću ako ima takvog učešća)KandidatOriginal 
Prijedlog odluke NO o imenovanju privremenog direktora za narednih 90 danaNadzorni odbor bankeOriginal ili ovjerena kopija 
Identifikacioni dokument kandidata - za svakog kandidata (LK, pasoš ili vozačka dozvola)Nadležna institucija za identifikacione dokumenteOriginal ili ovjerena kopija 
Dokaz o državljanstvu kandidataNadležni organ (općinske službe)Original ili ovjerena kopija 
Dokaz o školskoj spremi kandidata (VSS-ekonomski ili pravni fakultet)Obrazovna ustanovaOriginal ili ovjerena kopija 
Dokazi o posebnim znanjima neophodnim za uspješno rukovođenje u banciDiplome nadležnih škola ili institucijaOriginal ili ovjerena kopija 
Dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim rukovodnim poslovima, najmanje 3 godinePoslodavacOriginal ili ovjerena kopija 
Dokaz o neosuđivanosti kandidata za krivično djelo ili privredni prijestup iz oblasti privr. i finansijskog kriminalaKantonalni MUPOriginal ili ovjerena kopija 
Prijedlog ugovora o radu između kandidata i bankeBankaOriginal 
Boravišna dozvola ako je kandidat strani državljaninKantonalni MUPOriginal ili ovjerena kopija 
Radna dozvola ako je kandidat strani državljaninZavod za zapošljavanjeOriginal ili ovjerena kopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 10
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva