PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
ABA-13

Naziv administrativnog postupka : Saglasnost za učešće u privatizaciji banaka

Veća organizaciona jedinica Agencija za bankarstvo
Manja organizaciona jedinica Odjel za licenciranje
Djelatnost(i) Finansije, bankarstvo i osiguranje
Kontakt podaci nadležnog službenika
Nerminka Hromić, Rukovodilac odjela
Tel: 033/721-408
E-mail: nerminka.hromic@fba.ba
Svrha administrativnog postupka Kontrola banaka u cilju održavanja zdravog i stabilnog bankarskog sektora.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o bankama,Zakon o agenciji za bankarstvo FBiH,Zakon o upravnom postupku FBiH,Uputstvo za licenciranje i druge saglasnosti Agencije za bankarstvo FBiH- Prečišćeni tekst,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Lokalna naknada 110.000,00000 004 00000002 90 s pozivom na broj 392112 kod Centralne banke BiH 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime/naziv podnosioca zahtjeva
Opis zahtjeva

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati naknadeBanka / PoštaOriginal ili ovjerena kopija 
Fizičko lice: identifikacioni dokument (LK, pasoš ili vozačka dozvola)Nadležna institucija za izdavanje identifikacionih dokumenataOriginal ili ovjerena kopija 
Fizičko lice: dokaz o plaćenom porezu na prihod / dokaz o finansijskom stanjuNadležna poreska institucijaOriginal ili ovjerena kopija 
Fizičko lice: revidirani finansijski izvještaji za 3 godine za subsidijarno lice, ako je to fizičko lice osnivač subsidijarnog licaEksterni revizorOriginal ili ovjerena kopija 
Pravno lice: sudska registracijaNadležni registarski sudOriginal ili ovjerena kopija 
Pravno lice: revidirani finansijski izvještaji za 3 godine kao i fin.izvještaj za zadnji obračunski periodEksterni revizorOriginal ili ovjerena kopija 
Pravno lice: revidirani finansijski izvještaji za 3 godine za subsidijarno lice, ako je to pravno lice osnivač subsidijarnog licaEksterni revizorOriginal ili ovjerena kopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 7
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva