PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
ABA-12

Naziv administrativnog postupka : Odobrenje za portfelj malih kredita

Veća organizaciona jedinica Agencija za bankarstvo
Manja organizaciona jedinica Odjel za licenciranje
Djelatnost(i) Finansije, bankarstvo i osiguranje
Kontakt podaci nadležnog službenika
Nerminka Hromić, Rukovodilac odjela
Tel: 033/721-408
E-mail: nerminka.hromic@fba.ba
Svrha administrativnog postupka Kontrola banaka u cilju održavanja zdravog i stabilnog bankarskog sektora.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o Agenciji za bankarstvo FBiH,Zakon o upravnom postupku FBiH,Uputstvo za licenciranje i druge saglasnosti Agencije za bankarstvo FBiH- Prečišćeni tekst,Odluka o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikaciju aktive banaka,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Lokalna naknada 11.000,00000 004 00000002 90 s pozivom na broj 392112 kod Centralne banke BiH 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv banke podnosioca zahtjeva
Opis zahtjeva

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati naknadeBanka / PoštaOriginal 
Prijedlog odluke o usvajanju politika i procedura za portfelj malih kreditaNadzorni odbor ili uprava bankeOriginal ili ovjerena kopija 
Politike i procedure za ocjenu zahtjeva za kreditNadzorni odbor ili uprava bankeOriginal ili ovjerena kopija 
Politike i procedure za odobravanje kreditaNadzorni odbor ili uprava bankeOriginal ili ovjerena kopija 
Politike i procedure internog izvještavanjaNadzorni odbor ili uprava bankeOriginal ili ovjerena kopija 
Politike i procedure internog izvještavanja o problematičnom portfelju i načinu regulisanja problem. kreditaNadzorni odbor ili uprava bankeOriginal ili ovjerena kopija 
Politike i procedure u slučaju odstupanja od kreditne politikeNadzorni odbor ili uprava bankeOriginal ili ovjerena kopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 7
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva