PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
ABA-11

Naziv administrativnog postupka : Ovlaštenje za osnivanje subsidijarnog lica banke sa sjedištem izvan teritorija Federacije

Veća organizaciona jedinica Agencija za bankarstvo
Manja organizaciona jedinica Odjel za licenciranje
Djelatnost(i) Finansije, bankarstvo i osiguranje
Kontakt podaci nadležnog službenika
Nerminka Hromić, Rukovodilac odjela
Tel: 033/721-408
E-mail: nerminka.hromic@fba.ba
Svrha administrativnog postupka Kontrola banaka u cilju održavanja zdravog i stabilnog sektora.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o bankama,Zakon o Agenciji za bankarstvo FBiH,Zakon o upravnom postupku,Uputstvo za licenciranje i druge saglasnosti Agencije za bankarstvo FBiH- Prečišćeni tekst,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Lokalna naknada 11.000,00000 004 00000002 90 s pozivom na broj 392112 kod Centralne banke BiH 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv banke podnosioca zahtjeva
Opis zahtjeva

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati naknadeBanka / PoštaOriginal 
Odluka nadležnog organa upravljanja banke o osnivanju subsidijarnog licaNadzorni odbor ili uprava bankeOriginal ili ovjerena kopija 
Bankarska dozvola izdata od nadležne institucijeNadležna regulatorna institucija zemlje iz koje dolazi osniva? subsidijarnog licaOriginal ili ovjerena kopija 
Dozvola za osnivanje subsidijarnog lica izdata od nadležne supervizijske institucijeNadležna regulatorna institucija zemlje iz koje dolazi osniva? subsidijarnog licaOriginal ili ovjerena kopija 
Izvještaj nadležne supervizijske institucije o izvršenoj kontroli banke osnivačaNadležna regulatorna institucija zemlje iz koje dolazi osniva? subsidijarnog licaOriginal ili ovjerena kopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva