PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
ABA-08

Naziv administrativnog postupka : Ovlaštenje za osnivanje organizacionih dijelova banke sa sjedištem izvan teritorije Federacije

Veća organizaciona jedinica Agencija za bankarstvo
Manja organizaciona jedinica Odjel za licenciranje
Djelatnost(i) Finansije, bankarstvo i osiguranje
Kontakt podaci nadležnog službenika
Nerminka Hromić, Rukovodilac odjela
Tel: 033/721-408
E-mail: nerminka.hromic@fba.ba
Svrha administrativnog postupka Kontrola banaka u cilju održavanja zdravog i stabilnog bankarskog sektora.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o bankama,Zakon o Agenciji za bankarstvo FBiH,Zakon o upravnom postupku,Uputstvo za licenciranje i druge saglasnosti Agencije za bankarstvo FBiH- Prečišćeni tekst,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Lokalna naknada 11.000,00000 004 00000002 90 s pozivom na broj 392112 kod Centralne banke BiH 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv banke podnosioca zahtjeva
Opis zahtjeva

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati naknadeBanka / PoštaOriginal 
Dokaz o osiguranom poslovnom prostoru (vlasništvo ili zakup, dokaz da je zakupodavac vlasnik)Ugovor o zakupu potpisuje član uprave banke a ZK je iz sudaOriginal ili ovjerena kopija 
Odluka nadležnog organa upravljanja banke o osnivanju organizacionog dijelaNadzorni odbor ili uprava bankeOriginal ili ovjerena kopija 
Izjava da će u banka u novom org. dijelu osigurati efikasnu zaštitu aktiveBanka-upravaOriginal ili ovjerena kopija 
Izjava da će banka u novom org.dijelu osigurati primjenu programa, politika i procedura sačinjenih prema Odluci o minim. Standardima na sprečavanju pranja novca i fin.terorizmaBanka-upravaOriginal ili ovjerena kopija 
Odluka nadležnog organa banke o imenovanju rukovodioca novog org.dijelaBanka-upravaOriginal ili ovjerena kopija 
Diploma kandidata za rukovodioca novog organizacionog dijelaObrazovna ustanovaOriginal ili ovjerena kopija 
Uvjerenje o državljanstvu kandidata za rukovodioca novog organizacionog dijelaNadležni općinski organOriginal ili ovjerena kopija 
Potvrda o radnom stažu kandidata za rukovodioca novog organizacionog dijelaZavod za zapošljavanje ili PoslodavacOriginal ili ovjerena kopija 
Uvjerenje o nekažnjavanju kandidata za rukovodioca novog organizacionog dijelaPU KMUPOriginal ili ovjerena kopija 
Saglasnost Agencije za bankarstvo Republike Srpske, odnosno Ureda za bankarstvo Distrikta BrčkoAgencija za bankarstvo RS ili Ured za bank. Brčko D.Original ili ovjerena kopija 
Bankarska dozvola Agencije za bankarstvo RS odnosno Ureda za bankarstvo Distrikta BrčkoAgencija za bankarstvo RS ili Ured za bank. Brčko D.Original ili ovjerena kopija 
Elaborat o opravdanosti osnivanja org.dijela sa planom poslovanja za najmanje 3 godineBankaOriginal ili ovjerena kopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva