PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
ABA-07

Naziv administrativnog postupka : Ovlaštenje za osnivanje organizacionih dijelova banke sa sjedištem na teritoriji Federacije

Veća organizaciona jedinica Agencija za bankarstvo
Manja organizaciona jedinica Odjel za licenciranje
Djelatnost(i) Finansije, bankarstvo i osiguranje
Kontakt podaci nadležnog službenika
Nerminka Hromić, Rukovodilac odjela
Tel: 033/721-408
E-mail: nerminka.hromic@fba.ba
Svrha administrativnog postupka Kontrola banaka u cilju održavanja zdravog i stabilnog bankarskog sektora.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o bankama,Zakon o Agenciji za bankarstvo FBiH,Zakon o upravnom postupku,Uputstvo za licenciranje i druge saglasnosti Agencije za bankarstvo- Prečišćeni tekst,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Lokalna naknada 11.000,00000 004 00000002 90 s pozivom na broj 392112 kod Centralne banke BiH 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv banke podnosioca zahtjeva
Opis zahtjeva

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati naknadeBanka / PoštaOriginal 
Odluka nadležnog organa upravljanja banke o osnivanju organizacionog dijelaNadzorni odbor ili uprava bankeOriginal ili ovjerena kopija 
Izjava da će u banka u novom org. dijelu osigurati efikasnu zaštitu aktiveBanka-upravaOriginal ili ovjerena kopija 
Izjava da će banka u novom org.dijelu osigurati primjenu programa, politika i procedura sačinjenih prema Odluci o minim. Standardima na sprečavanju pranja novca i fin.terorizmaBanka-upravaOriginal ili ovjerena kopija 
Odluka nadležnog organa banke o imenovanju rukovodioca novog org.dijela sa potrebnom dokumentacijom za istogBanka-upravaOriginal ili ovjerena kopija 
Dokaz o osiguranom poslovnom prostoru (vlasništvo ili zakup, dokaz da je zakupodavac vlasnik)Ugovor o zakupu potpisuje član uprave banke a ZK je iz sudaOriginal ili ovjerena kopija 
Elaborat o opravdanosti osnivanja org.dijelaBanka-upravaOriginal ili ovjerena kopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva