PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
ABA-06

Naziv administrativnog postupka : Prethodna saglasnost za izbor kandidata za članove nadzornog odbora banke

Veća organizaciona jedinica Agencija za bankarstvo
Manja organizaciona jedinica Sektor za nadzor MKO
Djelatnost(i) Finansije, bankarstvo i osiguranje
Kontakt podaci nadležnog službenika
Nizama Cataldo, Supervizor
Tel: 033/721-432
E-mail: nizama.cataldo@fba.ba
Svrha administrativnog postupka Kontrola banaka u cilju održavanja zdravog i stabilnog bankarskog sektora.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o bankama,Zakon o Agenciji za bankarstvo FBiH,Zakon o upravnom postupku,Uputstvo za licenciranje i druge saglasnosti Agencije za bankarstvo FBiH- Prečišćeni tekst,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Lokalna naknada 13.000,00000 004 00000002 90 s pozivom na broj 392112 kod Centralne banke BiH 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime/naziv podnosioca zahtjeva
Opis zahtjeva

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati naknadeBanka / PoštaOriginal 
Dokaz o neosuđivanosti kandidata za krivično djelo ili privredni prijestup iz oblasti privr. i finansijskog kriminalaPU KMUPOriginal ili ovjerena kopija 
Identifikacioni dokument kandidata - za svakog kandidata (LK, pasoš ili vozačka dozvola)Nadležna institucija za identifikacione dokumenteOriginal ili ovjerena kopija 
Dokaz o državljanstvu kandidataNadležni organ (općinske službe)Original ili ovjerena kopija 
Prijedlog za članove nadzornog odboraNadzorni odbor bankeOriginal ili ovjerena kopija 
Dokaz o obrazovanju-školskoj spremiObrazovna ustanovaOriginal ili ovjerena kopija 
Radna biografija kandidataKandidatOriginal 
Izjavu kandidata da nije bio član organa upravljanja ili rukovođenja, odnosno interni revizor u banci u kojoj je od strane FBA ili drugog nadležnog organa uvedena privremena uprava, pokrenut postupak likvidacije ili stečaja u periodu od 1 godine prije uvođenja tih mjera;KandidatOriginal 
Izjava kandidata da nije bio član organa upravljanja ili rukovođenja, u pravnom licu u kojem je pokrenut postupak stečaja u periodu od 1 godine prije uvođenja te mjere;KandidatOriginal 
Dokaz o vlasništvu u drugom pravnom licu, odnosno izjavu da nije vlasnikSud/kandidatOriginal 
Dokaz o učešću u organima upravljanja u drugom pravnom licu, odnosno izjavu da nije u takvom članstvuKandidatOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 7
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva