PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
ABA-04

Naziv administrativnog postupka : Bankarska dozvola

Veća organizaciona jedinica Agencija za bankarstvo
Manja organizaciona jedinica Odjel za licenciranje
Djelatnost(i) Finansije, bankarstvo i osiguranje
Kontakt podaci nadležnog službenika
Nerminka Hromić, Rukovodilac odjela
Tel: 033/721-408
E-mail: nerminka.hromic@fba.ba
Svrha administrativnog postupka Kontrola banaka u cilju održavanja zdravog i stabilnog bankarskog sektora.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o bankama,Zakon o Agenciji za bankarstvo FBiH,Zakon o upravnom postupku,Uputstvo za licenciranje i druge saglasnosti Agencije za bankarstvo FBiH- Prečišćeni tekst,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Lokalna naknada 150.000,00000 004 00000002 90 s pozivom na broj 392112 kod Centralne banke BiH 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Ime i prezime/naziv podnosioca zahtjeva
Opis zahtjeva

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati naknadeBanka / PoštaOriginal ili ovjerena kopija 
Ugovor o osnivanju potpisan od svih osnivača, odnosno Odluka o osnivanju ako je jedan osnivačOsnivačiOriginal ili ovjerena kopija 
Nacrt Statuta bankeOsoba ovlaštena od osnivačaOriginal ili ovjerena kopija 
Uvjerenje o nekažnjavanju za članove nadzornog odbora i uprave bankePU KMUPOriginal ili ovjerena kopija 
Izjave o osnivačkom kapitalu bankeOsnivačiOriginal ili ovjerena kopija 
Plan i projekcije poslovanja bankeOsnivači (potpisuje ovlaštena osoba)Original ili ovjerena kopija 
Popis osnivača sa dokazima o njihovom bonitetuOsnivači (potpisuje ovlaštena osoba)Original ili ovjerena kopija 
Dozvola za ulaganje u BiH ako su osnivači strana licaNadležni organ države iz koje osnivači dolazeOriginal ili ovjerena kopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 15
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva