PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
ABA-03

Naziv administrativnog postupka : Odobrenje za emisiju dionica i ostalih vrsta vrijednosnih papira i mišljenje na iste

Veća organizaciona jedinica Agencija za bankarstvo
Manja organizaciona jedinica Odjel za licenciranje
Djelatnost(i) Finansije, bankarstvo i osiguranje
Kontakt podaci nadležnog službenika
Nerminka Hromić, Rukovodilac odjela
Tel: 033/721-408
E-mail: nerminka.hromic@fba.ba
Svrha administrativnog postupka Kontrola banaka u cilju održavanja zdravog i stabilnog bankarskog sektora.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o Agenciji za bankarstvo FBiH,Zakon o upravnom postupku,Službene novine Federacije BiH, br. 6/08.,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Lokalna naknada 11.000,00000 004 00000002 90 s pozivom na broj 392112 kod Centralne banke BiH 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv banke
Opis zahtjeva

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati naknadeBanka / PoštaOriginal 
Prijedlog odluke nadležnog organa banke o emisiji dionicaNadležni organ bankeOriginal ili ovjerena kopija 
Prijedlog odluke nadležnog organa banke o povećanju dioničkog kapitala bankeNadležni organ bankeOriginal ili ovjerena kopija 
Plan kapitala banke za naredne 2 godine usvojen od nadležnog organa upravljanjaNadležni organ bankeOriginal ili ovjerena kopija 
Izjava da banka nije odobrila kredite niti je dala garanciju za kredite iz kojih se vrši kupovina dionicaČlan uprave bankeOriginal ili ovjerena kopija 
Za obveznice - prijedlog odluke o emisijiNadležni organ bankeOriginal ili ovjerena kopija 
Za obveznice - elaborat o emisiji sa projekcijom bilansa stanja i uspjeha za period na koji se izdaju obvezniceBanka-upravaOriginal 
Za obveznice - obrazloženje načina i mogućnosti vraćanja preuzetih obavezaBanka-upravaOriginal 
Za obveznice - plan korištenja sredstava dobijenih emisijomBanka-upravaOriginal 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 7
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva