PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAŠifra
ABA-02

Naziv administrativnog postupka : Odobrenje za izbor nezavisnog vanjskog revizora

Veća organizaciona jedinica Agencija za bankarstvo
Manja organizaciona jedinica Odjel za licenciranje
Djelatnost(i) Finansije, bankarstvo i osiguranje
Kontakt podaci nadležnog službenika
Nerminka Hromić, Rukovodilac odjela
Tel: 033/721-408
E-mail: nerminka.hromic@fba.ba
Svrha administrativnog postupka Kontrola banaka u cilju održavanja zdravog i stabilnog bankarskog sektora.
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o bankama,Zakon o Agenciji za bankarstvo FBiH,Zakon o upravnom postupku,Uputstvo za licenciranje i druge saglasnosti Agencije za bankarstvo FBiH- Prečišćeni tekst,Odluka o minimalnim standardima interne i eksterne revizije u bankama,
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
Naziv takse / naknadeIznos takse / naknade (KM)Broj računa za uplatuPoziv na broj
Lokalna naknada 11.000,00000 004 00000002 90 s pozivom na broj 392112 kod Centralne banke BiH 

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
Informacija
Naziv banke
Opis zahtjeva

Dokumentacija
DokumentNaziv institucije koja izdaje dokumentForma dostaveKomentar
Dokaz o uplati naknadeBanka / PoštaOriginal 
Prijedlog odluke nadležnog organa banke o izboru eksternog revizora; usvojena odluka nakon saglasnostiNadležni organ bankeOriginal ili ovjerena kopija 
Nacrt akta kojim će se ugovoriti obavljanje revizijeBanka-upravaOriginal ili ovjerena kopija 
Potpisan ugovor sa revizorom nakon saglasnostiBanka-upravaOriginal ili ovjerena kopija 
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 7
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Preuzimanje obrasca zahtjeva