PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAUprava Organizaciona jedinica Šifra Naziv  
Agencija za nadzor osiguranja FBIH / ANO-01 Rad društva za osiguranje-reosiguranje Pogledaj
ANO-02 Osnivanje podružnica u FBiH društava koja imaju sjedište u RS Pogledaj
ANO-03 Odobrenje za rad podružnici društva koja ima sjedište van BiH Pogledaj
ANO-04 Rad društva za uzajamno osiguranje (DUO) Pogledaj
ANO-06 Saglasnost za ulaganje sredstava društva izvan BiH Pogledaj
ANO-07 Saglasnost za lica na značajnim položajima u društvu Pogledaj
ANO-08 Odobrenje/odbijanje sticanja kvalificiranog udjela u društvu Pogledaj
ANO-09 Odobrenje za prenos portfelja osiguranja Pogledaj
ANO-10 Uvođenje privremene uprave Pogledaj
ANO-11 Uvođenje mjera reorganizacije Pogledaj
ANO-12 Postavljanje privremenog upravnika Pogledaj
ANO-13 Nalog za otklanjanje nezakonitosti u poslovanju podružnica društava iz RS Pogledaj
ANO-14 Nalozi za otklanjanje nezakonitosti u poslovanju društava za osiguranje, reosiguranje i DUO Pogledaj
ANO-15 Izdavanje odobrenja za rad posrednicima u osiguranju Pogledaj
ANO-16 Ukidanje rješenja o oodbrenju za rad posrednicima Pogledaj
ANO-17 Saglasnosti na sve dokumente društava na koje je dobijena saglasnost - Davanje saglasnoti na izmjene akata društva Pogledaj
ANO-18 Ovlaštenje za obavljanje aktuarskih poslova Pogledaj
ANO-19 Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju Pogledaj
ANO-20 Upis u registar društva za osiguranje Pogledaj
ANO-21 Upis u registar podružnica društva za osiguranje Pogledaj
12345678910...>>