PREZENTACIJA ELEKTRONSKOG REGISTRA ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKAUprava Organizaciona jedinica Šifra Naziv  
Agencija za bankarstvo Odjel za licenciranje ABA-21 Saglasnost za uključenje subordiniranog duga u obračun dopunskog kapitala banke Pogledaj
ABA-22 Saglasnost za uključenje trajnih depozita (depozita bez obaveze vraćanja) u obračun dopunskog kapitala banke Pogledaj
ABA-23 Ukidanje bankarske dozvole Pogledaj
ABA-24 Prethodna saglasnost za imenovanje direktora i članova uprave banke Pogledaj
ABA-25 Saglasnost za velika izlaganja kreditnom riziku (preko 15% osnovnog kapitala banke) prema značajnim dioničarima Pogledaj
ABA-26 Odobrenje za sticanje ili povećanje značajnog vlasničkog interesa u banci Pogledaj
Sektor za nadzor poslovanja lizing društva ABA-27 Dozvola za obavljanje poslova lizinga Pogledaj
ABA-28 Rješenje o sticanju ili povećanju značajnog vlasničkog interesa u lizing društvu Pogledaj
ABA-29 Rješenje o sticanju vlasničkog interesa lizing društva u drugom pravnom licu Pogledaj
ABA-30 Rješenje o saglasnosti za osnivanje podružnica Pogledaj
ABA-31 Rješenje o izboru vanjskog revizora Pogledaj
Sektor za nadzor MKO ABA-32 Izbor vanjskog revizora MKO Pogledaj
ABA-33 Stjecanje vlasničkog udjela MKF koja prenosi imovinu u MKD Pogledaj
ABA-34 Dozvola za rad MKD nastalim prijenosom imovine MKF Pogledaj
ABA-35 Dozvola za obavljanje poslova mikrokreditiranja Pogledaj
ABA-36 Dozvola za obavljanje poslova mikrokreditiranja (za MKD i MKF) Pogledaj
ABA-37 Saglasnosti na statut MKO Pogledaj
ABA-38 Saglasnost za osnivanje i promjenu organizacionih dijelova MKO Pogledaj
ABA-39 Saglasnost za statusnu promjenu Pogledaj
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu / AKAZ-01 Potvrda o akreditaciji-Certifikat Pogledaj
12345678910...>>